×
×
Нормативне забезпечення

Документи та інші матеріали КНУТШ

Посилання на документи

Основні документи

1.            

Статут КНУТШ

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf

2.            

Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 року

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf

3.            

Склад Вченої ради

http://senate.univ.kiev.ua/?p=8

4.            

Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради КНУТШ" від 26.12.2018 року за №1194-32

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%201194-32%2026_12_2018).PDF

5.            

Положення про Науково-методичну раду КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_NMR%20(1).pdf

6.            

Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/TSNUK_sector_monitoryngu.PDF

7.            

Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf

8.            

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУТШ (Макет)

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf

9.            

Положення про гаранта освітньої програми в КНУТШ

http://senate.univ.kiev.ua/?p=1678

10.         

Положення про порядок реалізації студентами КНУТШ права на вільний вибір дисциплін

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF

11.         

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУТШ

http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk

12.         

Положення про ради роботодавців у КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_Rad-Robotodavc_2020.pdf

13.         

Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_Oputuvanya_2020.pdf

14.         

Результати опитування здобувачів вищої освіти UNiDOS

http://unidos.univ.kiev.ua/?q=zvity_pro_doslidzhennya

15.         

Концепція впровадження дистанційного навчання в освітній процес КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/30062020%20Kontseptsia%20dystantsiynogo%20navchannya.doc

16.         

Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/10032020%20Kontseptsia%20vyvchennya%20inoz%20movy.pdf

17.         

Наказ "Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020/2021 навчального року" від 27.08.2020 року за №553-32

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/310820%20Pro%20osoblyvosti%20organizacii%20osvitnyogo%20procesu%20I%20sem.pdf

18.         

Наказ "Про особливості організації освітнього процесу у 2 семестрі 2020/2021 навчального року" від 29.12.2020 року за № 855-32

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz%20855-32.pdf

19.         

Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у КНУТШ

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok%20zal_ekz%20sesii%20dyst_techn.pdf

Документи, якими регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми

20.         

Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 "Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм"

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok_OP.pdf

21.         

Лист заступникам деканів факультетів / заступникам директорів інститутів з навчальної роботи, головам науково-методичний (навчально-методичних) комісій факультетів/інститутів від 19.02.2018 року за №056/116 "Щодо підготовки описів освітніх програм до затвердження"

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/lyst_osvitni%20programy.PDF

22.         

Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника"

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf

23.         

Додаток 1: форма опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod1_Forma_opus_op.pdf

24.         

Додаток 2: інструкція по заповненню опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod2_Instr_opus_op.pdf

25.         

Додаток 3: структура інформаційного пакету

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod3_Instr_informpak.pdf

26.         

Додаток 4: основні засади функціонування інформаційного пакету

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod4_Funkc_informpak.pdf

27.         

Додаток 5: форма опису робочої навчальної програми дисципліни

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod5_rob_prog.pdf

28.         

Додаток 6: інструкція по заповненню робочої навчальної програми дисципліни

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod6_Instr_rob_prog.pdf

29.         

Додаток 7: форма надання інформації про кваліфікацію, наукові досягнення і досвід роботи науково-педагогічних працівників

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod7_Inform_npp.pdf

30.         

Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Zmina%20formy%20OOP.pdf

31.         

Наказ ректора "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 08.07.2019 року за №601-32

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasovyi%20poryadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf

Документи та інші матеріали, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності

32.         

Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики КНУТШ

http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073

33.         

Етичний кодекс університетської спільноти

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf

34.         

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУТШ

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Detection-and-prevention-of-academic-plagiarism-in-University.pdf

Документи, які регулюють перебування осіб з особливими освітніми потребами в ЗВО

35.         

Концепція розвитку інклюзивної освіти "Університету рівних можливостей"

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/equal-opportunities/Concept-of-inclusive-education-development.pdf

36.         

Пам‘ятка про правила комунікації із людьми з інвалідністю

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/equal-opportunities/Pamyatka-pro-pravyla-komunikaciyi-iz-lyudmy-z-invalidnistyu.pdf

37.         

Порядок супроводу осіб з інвалідністю

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/equal-opportunities/Poryadok-suprovodu-osib-z-invalidnistyu.pdf

Документи, що регламентують діяльність КНУ імені Тараса Шевченка:

 1. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджено наказом МОН України від 22.02.2017 р. за №280 
 2. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введено в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32
 3. Етичний кодекс університетської спільноти
 4. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін
 5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р.
 6. Правила прийому на навчання та вимоги до вступників
 7. Додаток до правил прийому ПОРЯДОК поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 8. Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 “Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо- наукових) програм”
 9. Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника”з додатками (додаток 1додаток 2додаток 3додаток 4додаток 5додаток 6додаток 7) та змінами згідно Наказу ректора від 05.07.2019 за №595-32
 10. Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти
 11. Наказ ректора “Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм” від 08.07.2019 року за №601-32
 12. Концепція національно-патріотичного виховання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 13. Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 14. Положення про створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату від 19.06.2019 року
 15. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (макет), введене в дію наказом ректора від 08.07.2019 року за №603-32
 16. Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.08.2019 року
 17. Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 16.09.2019 року за №718-32
 18. Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нова редакція), введене в дію наказом ректора від 12.11.2019 року за №880-32
 19. Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введений в дію наказом ректора від 14.02.2020 року за №105-32
 20. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №197-32
 21. Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №196-32
 22. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, директору УФМЛ від 06.01.2016 року №056/002 щодо започаткування соціологічних опитувань студентів як інструмента забезпечення якості освітнього процесу. Додаток: Анкета
 23. Концепція розвитку інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 12.06.2020 року за №383-32
 24. Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 25. Положення про Наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 26. Перелік пропозицій інститутів/факультетів щодо затвердження та перезатвердження
  Наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 27. Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності (публікації в науково метричних базах даних), введене в дію наказом ректора від 31.01.2014 року за №71-32
 28. Акредитація освітніх програм(за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 74 c.
 29. 29. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський Університет”, 2018. – 343 c.
 30. Інші діючі положення Київського національного університету імені Тараса Шевченка