×
×
Профіль

Синельников Роман Юрійович

Синельников Роман Юрійович
Roman Y. Synelnykov
Заступник декана з виховної роботи, асистент кафедри загальної психології
Deputy Dean for Educational Activities, Assistant Professor at the Department of General Psychology
 

+38 (044) 521-35-38
213, 2-й поверх
213, 2nd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «психологія» (2012 р.)
Тема дисертації: «Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості» (19.00.01– загальна психологія).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, speciality “psychology” (2012)
Theme of the dissertation: "Psychological factors of civil identity of the person" (19.00.01 - general psychology, history of psychology).

 • Психологія громадянської ідентичності;
 • Етнопсихологія;
 • Культура і психологія особистості
 • Психологія стилів життя.
 • Psychology of civil identity;
 • Ethnopsychology;
 • Culture and personality psychology
 • Psychology of lifestyle.

В університеті працює з 2015 р

He has been working at the university since 2015.

 • Історія психології;
 • Експериментальна психологія;
 • Аналіз даних в психології;
 • Диференціальна психологія;
 • Семінарські заняття з загальної психології. Модуль «Емоції та воля».

Футбол, український фольклор та етнографія.

football, Ukrainian folklore and ethnography.

https://www.researchgate.net/profile/Roman-Synelnykov

 • Nataliia I. Pogorilska, Roman Y. Synelnykov, Borys I. Palamar, Sergii V. Tukaiev, Liudmyla L. Nezhyva FEATURES OF PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES IN SEVERE QUARANTINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE ROLE OF TOLERANCE FOR UNCERTAINTY// June 2021//Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 74(6):1312-1316 DOI: 10.36740/WLek202106104
 • Синельников Р.Ю. Особливості взаємовідносин громадянина і держави як чинник становлення громадянської ідентичності / Р.Ю. Синельников // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 72-82.
 • Синельников Р. Ю. До проблеми розробки типів громадянської ідентичності української молоді / Р. Ю. Синельников // Український психологічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 150-163.
 • Синельников Р. Ю. Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді / Р.Ю. Синельников / Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 3 (14), С – 87-96. DOI (Article): https://doi.org/10.31108/2.2018.3.14.10
 • Мова як детермінанта формування національної свідомості// Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій. Альманах наукового товариства «Афіна». – Випуск 8. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т.2. – 245 с.
 • Особливості сприйняття молоддю української мови як аспект процесу формування національної свідомості // Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих наковці. «Шевченківська весна» - К.: Логос, 2010. – вип. VIII – 444 c.;
 • Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв’язок з механізмами психологічного захисту// Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Вісник. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Вип. № 3 - К.,: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – 240 с.
 • Синельников Р.Ю. Особливості взаємовідносин громадянина і держави як чинник становлення громадянської ідентичності / Р.Ю. Синельников // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 72-82.
 • Синельников Р. Ю. До проблеми розробки типів громадянської ідентичності української молоді / Р. Ю. Синельников // Український психологічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 150-163.
 • Синельников Р. Ю. Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді / Р.Ю. Синельников / Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 3 (14), С – 87-96. DOI (Article): https://doi.org/10.31108/2.2018.3.14.10
 • Мова як детермінанта формування національної свідомості// Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій. Альманах наукового товариства «Афіна». – Випуск 8. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т.2. – 245 с.
 • Особливості сприйняття молоддю української мови як аспект процесу формування національної свідомості // Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих наковці. «Шевченківська весна» - К.: Логос, 2010. – вип. VIII – 444 c.;
 • Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв’язок з механізмами психологічного захисту// Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Вісник. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Вип. № 3 - К.,: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – 240 с.
 • МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ»