×
×
Сайт знаходиться на технічному оновленні.
Вісник: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота.

  Архів номерів

2011 №1
2011 №2
2012 №3
2012 №4
2012 №5
2012 №6
2013 №7

В журналі представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із психології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

 

 

Відповідальний редактор              Л. Ф. Бурлачук, д-р психол. наук, проф., акад. НАПН України
Редакційна колегія
 • Л. В. Губерський, д-р філос. наук, проф., акад. НАН України, (співголова редактора);                              
 • В. Бльомерс, д-р філософії, проф., (ФРН);
 • І. В. Данилюк, д-р психол. наук, проф., (співголова редактора);
 • В. О. Васютинський, д-р психол. наук, проф.;
 • І. В. Ващенко, д-р пси-хол. наук, проф.;
 • В. В. Вербицький, д-р пед. наук, проф.;
 • О. І. Власова, д-р психол. наук, проф.,
 • О. І. Жорнова, д-р пед. наук,доц.;
 • Ю. П. Зінченко, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. РАО, (РФ);
 • Л. І. Зязюн, д-р пед. наук, проф.;
 • Л. М. Карамушка, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. НАПН України;
 • А. Б. Коваленко, д-р психол. наук, проф.;
 • Е. В. Крайніков, канд. психол. наук, доц., (відповідальний се-кретар);
 • О. Д. Куценко, д-р соціол. наук;
 • С. Д. Максименко, д-р пси-хол. наук, проф., акад. НАПН України;
 • А. А. Марушкевич, д-р пед.наук, проф.;
 • Н. Г. Ничкало, д-р пед. наук, проф., акад. НАПН України;
 • Л. А. Онищук, д-р пед. наук, ст. наук. співроб., проф.;
 • О. В. Плахотнік,д-р пед. наук, проф.;
 • Т. М. Титаренко, д-р психол. наук, проф.,чл.-кор. НАПН України;
 • Л. О. Цвєткова, д-р психол. наук, доц. (РФ);
 • В. В. Чепак, д-р соціол. наук, доц.; Ю. М. Швалб, д-р психол. наук, проф.
Адреса редколегії          02017, Київ-117, просп. Глушкова, 2а, факультет психології; (38044) 239 32 25
Затверджено          Вченою радою факультету психології 16.02.12 (протокол № 8)

Зареєстровано

         Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16773-5345Р від 07.05.10

Свідоцтво про Державну реєстрацію          Серія КВ № 16688-5260 Р від 07.05.10
Атестовано:          Вищою атестаційною комісією України. Постанова президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06.99
Засновник та видавець          Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
         Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".
         Свідоцтво внесено до Державного реєстру
         ДК № 1103 від 31.10.02
Адреса видавця          01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43
        (38044) 239 31 72, 239 32 22; факс 239 31 28

 © Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".