×
×
Профіль

Юрчинська Ганна Кирилівна

Юрчинська
Ганна
Кирилівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
Hanna K. Yurchynska
Завідувач кафедри загальної психології, доцент кафедри загальної психології
Head of the Department of General Psychology, Associate Professor at the Department of of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
...

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія" (1983 р.), аспірантура (1989 р.), тема дисертаційного дослідження «Особенности решения перцептивно-мыслительных задач в условиях индивидуальной и совместной деятельности конструкторов» (19.00.03 –психологія праці; інженерна психологія). 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philosophy, speciality “Psychology” (1983), PhD program (1989), dissertation topic “Psychological features of solving perceptual-mental tasks in the context of individual and joint activities of designers” (19.00.03 – psychology of work; engineering psychology).

 • асистент психодрамотерапевта (Європейський інститут псих одрами - PIFE);
 • психодрамотерапевт (Європейський інститут псих одрами - PIFE);
 • тренер психодрами (Європейський інститут псих одрами - PIFE, Німеччина)
 • Assistant of psychodrama therapist;
 • Psychodrama therapist;
 • Trainer of psychodrama (European Institute of Psychodrama – PIFE, Germany
 • психологія професійної діяльності;
 • професійна орієнтація та професійний відбір;
 • психологія інтимності;
 • психодрама;
 • диференціальна психологія;

В університеті працює з 1991р. У 1997-2001 р.р. обіймала посаду заступника декана з навчальної роботи факультету соціології та психології. Член Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 1999 – 2001р.р.) . Вчений секретар спеціалізованої Вченої Ради (2006 – 2008 рр.). Голова методичної комісії факультету психології ( 2011 р.) і член вченої Ради факультету психології. В.О. завідувача кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (З грудня 2015 р. по червень 2017р.). Завідувачка кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з липня 2017р.). Гарант освітньої професійної програми  "Психологія", другого рівня вищої освіти, на здобуття освітнього ступеня "Магістр", за спеціальністю  053 "Психологія", галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

She has been working at the university since 1991.

 • 1997-2001 deputy dean for educational work of the faculty of psychology and sociology. 
 • Member of the Academic Council at Taras Shevchenko National University of Kyiv (1999 – 2001). 
 • Scientific Secretary of the Dissertation Council for the Dissertation defense at the University (2006 – 2008). 
 • Head of methodical commission of the Faculty of Psychology (2011 – 2017), 
 • Member of the Academic Council at the Faculty of Psychology. 
 • Head of the department of general psychology.

асоційований член Європейського інституту психодрами (PIFE), член Київської асоціації психодрами.

associate member of the European Institute of Psychodrama (PIFE), a member of the Kyiv Association of Psychodrama.

 • Почесна грамота Київського університета (1997 р.);
 • Оголошена подяка ректора Київського університету імені Тараса Шевченка (1999р.);
 • Подяка голови Київської міської державної адміністрації за вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності (1999р.);
 • Нагороджена пам’ятною медаллю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001р);
 • Нагороджена Почесною грамотою за особливо видатні заслуги перед КНУ імені Тараса Шевченка (2008р.);
 • Подяка Президента України за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави та зміцнення її незалежності (2009р.);
 • Присвоєне звання «Ветеран праці Київського Університету» (2012р.);
 • Диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка кращого викладача факультету психології у 2014/2015 н. р. (2015р.);
 • Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016);
 • Почесна Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017).
 • Грамота Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів наукових і науково-педагогічних працівників Університету та з нагоди святкування професійного свята «Дня науки». Підпис: Губерський Л.В. (Ректор).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Підпис: Ганна НОВОСАД (Міністр).
 • Certificate of honours of Taras Shevchenko National University of Kyiv (1999); 
 • Acknowledgements of the rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv (1999);
 • Certificate of Gratitude of the head of the Kyiv Civil Council for the significant contribution to the creation of spiritual and material values and for high achievements in professional activity (1999); 
 • Awarded a memorable medal of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2001);
 • Diploma of Honors for outstanding achievements of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008); 
 • Gratitude of the President of Ukraine for the significant personal contribution to the development of the Ukrainian state and strengthening its independence (2009); 
 • Assigned the title "Veteran of Labor of Kyiv University " (2012); 
 • Diploma of Taras Shevchenko National University of Kyiv for “The best teacher of the Faculty of Psychology 2014-2015”; 
 • Certificate of Gratitude from rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2016); 
 • Certificate of Honors of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2017).
 • Психологія праці;
 • Професійна орієнтація та професійний добір;
 •  Практикум із загальної психології;
 • Диференціальна психологія;
 • Psychology of professional activity
 • Psychology of intimacy 
 • Psychodrama 
 • Differential psychology

Подорожування

rafting

Опубліковано понад 100 наукових праць

Key Publications. Published more than 100 scientific works

 1. Практикум із загальної психології: психічні процеси «Увага» та «Пам’ять». К.: Київський університет, 2002.
 2. Психомоторика. Загальний практикум.-К.: Київський університет, 2005.
 3. Особистісні фактори якості професійного життя людини: психологічний практикум спеціалізації: Навчальний посібник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 192 с.
 4. Профорієнтація: Навчальний посібник. – К.: Київський університет, 2016. – 271 с.
 • Практикум із загальної психології: психічні процеси «Увага» та «Пам’ять». К.: Київський університет, 2002.
 • Психомоторика. Загальний практикум.-К.: Київський університет, 2005.
 • Особистісні фактори якості професійного життя людини: психологічний практикум спеціалізації: Навчальний посібник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 192 с.
 • Профорієнтація: Навчальний посібник. – К.: Київський університет, 2016. – 271 с.

Методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виробничої практики для студентів освітньої програми рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «психологія» спеціальності психологія/Данилюк І.В., Бурлачук Л.Ф., Власова О.І., Коваленко А.Б., Іваненко Б.Б., Завязкіна Н.В., Максимов М.В., Романова Ю.В., Юрчинська Г.К.// Навчально-методична розробка/За заг. ред..Іваненко Б.Б. – Київ, 2017. – 55 с.

 1. Юрчинська Г.К., Бахвалова А.В. Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти професійної самооцінки журналістаю КЕLM (Knowledge,Education,Law, Management).2021.№5 (41), vol.2.с.62—69.

 2. Yurchynska H (2021). Psychological health in the context of shaping professional competence of students in the field  of psychology / Vashchenko I.,Yurchynska H., Ananova I., Ivanenko B., Marinina V.    AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue 11/02-XXII? P.187-191. (Web of Science).

 3. Yurchynska, H. PSYCHOLOGICAL COUNSELING TO SOLVE LIFE CRISES: PRACTICE AND ISSUE /Vashchenko, I.,Yurchynska, H., Ananova, I., Kravchenko, K., Khanenko, I. //LAPLAGE EM REVISTA. - Том7. – Спец.вип. Е. - С. 369-380. DOI10.24115/S2446-622020217Extra-E1205p-369-380

 4. Юрчинська Г.К.Особливості взаємозв'язку когнітивної основи комунікативної компетентності й індивідуально-психологічних характеристик журналіста /Г.К. Юрчинська, А.В. Бахвалова// Scientific Journal Virtus, September № 46, 2020. С.52-56.

 5. Юрчинська Г.К.Особливості взаємозв’язку базових переконань із психологічним благополуччям  особистості в період карантинних обмежень/ Г.К. Юрчинська, К.М. Грузинова// Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць № 3 (53) , 2020. Том 2 – Сєвєродонецьк, 2020. С.172 –197.
 6. Юрчинська Г.К. Особливості мотиваційних тенденцій користувачів мережі Інтернет. Г.К. Юрчинська, О.О. Степаненко// Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць № 3 (50) , 2019. Том 2 – Сєвєродонецьк, 2019. С.220 – 233.

 7. Юрчинська Г.К. Особливості системи цінностей користувачів соціальних мереж (на прикладі Facebook і Instagram)  Г.К. Юрчинська, М.С. Прухніцька // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць № 2 (49) , 2019. – Сєвєродонецьк, 2019. -С.331 – 345.

 8. Юрчинська Г.К. Взаємозв’язок життєстійкості особистості волонтера та його мотивації. /Г.К. Юрчинська, О.В. Круцюк// Український психологічний журнал: збірник наукових праць/ Головн. ред. І.В. Данилюк: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2018. -№ 2(8). С.163-179.

 9. Yurchynska Hanna . Psychological Factors of Starting Entrepreneurs’ Business Success/ Hanna Yurchynska , Oleksandr Serdiuk// SOCIAL WELFARE INTERDISCIPLINARY APPROACH/ Siauliai: Šiauliai University - Volume 2017 7(2) – с.86 – 94.

 10. Юрчинська Г.К.Індивідуально-психологічні особливості осіб з побоюванням професіоналізації/ Г.К. Юрчинська, К. М. Грузинова // Український психологічний журнал: збірник наукових праць/ Головн. ред.І.В. Данилюк: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2017. -№ 4(6). – с.151-165.

 11. Юрчинська Г.К. Волонтерська діяльність: суть і психологічні детермінанти/ Г.К. Юрчинська, О.В. Круцюк// Український психологічний журнал: збірник наукових праць/ - К., 2017 - №2(4).- с.188-204.
 12. Юрчинська Г.К. Особливості ставлення IТ-спеціаліста до організації та власного «Я»/Г.К. Юрчинська// Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-22 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 309–311.
 13. Юрчинська Г.К. Профорієнтація: Навчальний посібник / укладач Г.К. Юрчинська//– К.: Київський університет, 2016.- 271 с.
 14. Юрчинська Г.К. Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання / Г.К. Юрчинська, Т.С. Кириленко// Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. IX: Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. – Вип. 9 – К.: Талком, 2016. – С. 267–277.
 15. Юрчинська Г.К. Особливості професійної мотивації як здійснення вчинку/ Г.К. Юрчинська// Вчинкова психологія: історія та сучасність: матеріали Міждисциплінарного круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В. А. Роменця, 20 травня 2016 року. – К.: Логос, 2016. – С. 96–97.
 16. Юрчинська Г.К. Умови впровадження самопізнання методом психодрами у підготовку спеціалістів підтримуючих професій/ Г.К. Юрчинська// Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: матеріали ХVIII Міжнародної конференції молодих науковців, 8 квітня 2016 року. – К.: Логос, 2016. – С. 168–170.
 17. Юрчинська Г.К. Професійна ідентичність як чинник професійного становлення студентів ВНЗ/ Г.К. Юрчинська, О.А. Сердюк// Науковий вісник Чернівецького національного університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – Вип. 743. – С. 285–290.
 18. Юрчинська Г.К. Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору/Г.К. Юрчинська// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1(1). – С. 95–98.
 19. Юрчинська Г.К. Особливості психологічної суверенності та самоставлення програміста/Г.К. Юрчинська, Ю.П. Божко// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – № 2(23). – С. 303–309.
 20. Юрчинська Г.К. Стиль профессиональной деятельности врача-терапевта: проблема эффективности/ Г.К. Юрчинська, В.М. Марініна// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – № 2(23). – С. 309–315.
 • Yurchynska Hanna . Psychological Factors of Starting Entrepreneurs’ Business Success/ Hanna Yurchynska , Oleksandr Serdiuk// SOCIAL WELFARE INTERDISCIPLINARY APPROACH/ Siauliai: Šiauliai University - Volume 2017 7(2) – с.86 – 94.
 • Юрчинська Г.К.Індивідуально-психологічні особливості осіб з побоюванням професіоналізації/ Г.К. Юрчинська, К. М. Грузинова // Український психологічний журнал: збірник наукових праць/ Головн. ред.І.В. Данилюк: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2017. -№ 4(6). – с.151-165.
 • Юрчинська Г.К. Волонтерська діяльність: суть і психологічні детермінанти/ Г.К. Юрчинська, О.В. Круцюк// Український психологічний журнал: збірник наукових праць/ - К., 2017 - №2(4).- с.188-204.
 • Юрчинська Г.К. Особливості ставлення IТ-спеціаліста до організації та власного «Я»/Г.К. Юрчинська// Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-22 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 309–311. 
 • Юрчинська Г.К. Профорієнтація: Навчальний посібник / укладач Г.К. Юрчинська//– К.: Київський університет, 2016.- 271 с.
 • Юрчинська Г.К. Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання / Г.К. Юрчинська, Т.С. Кириленко// Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. IX: Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. – Вип. 9 – К.: Талком, 2016. – С. 267–277.
 • Юрчинська Г.К. Особливості професійної мотивації як здійснення вчинку/ Г.К. Юрчинська// Вчинкова психологія: історія та сучасність: матеріали Міждисциплінарного круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В. А. Роменця, 20 травня 2016 року. – К.: Логос, 2016. – С. 96–97.
 • Юрчинська Г.К. Умови впровадження самопізнання методом психодрами у підготовку спеціалістів підтримуючих професій/ Г.К. Юрчинська// Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: матеріали ХVIII Міжнародної конференції молодих науковців, 8 квітня 2016 року. – К.: Логос, 2016. – С. 168–170.
 • Юрчинська Г.К. Професійна ідентичність як чинник професійного становлення студентів ВНЗ/ Г.К. Юрчинська, О.А. Сердюк// Науковий вісник Чернівецького національного університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – Вип. 743. – С. 285–290.
 • Юрчинська Г.К. Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору/Г.К. Юрчинська// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1(1). – С. 95–98. 
 • Юрчинська Г.К. Особливості психологічної суверенності та самоставлення програміста/Г.К. Юрчинська, Ю.П. Божко// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – № 2(23). – С. 303–309.
 • Юрчинська Г.К. Стиль профессиональной деятельности врача-терапевта: проблема эффективности/ Г.К. Юрчинська, В.М. Марініна// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – № 2(23). – С. 309–315.