×
×
Профіль

Яблонська Тетяна Миколаївна

Яблонська
Тетяна
Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Доцент кафедри психології розвитку
Доктор психологічних наук, професор


+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
...

Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання» (1989), «Психологія. Практична психологія в системі народної освіти» (1992).

Аспірантура в Інституті психології імені Г.С. Костюка АПН України (1993-1999).

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток здатності до рефлексії в професійному становленні вчителя початкових класів» (спеціальність 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія»).

У 2009 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію «Психологічні засади розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин» (спеціальність 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія»).

У 2019 р. присвоєне вчене звання професора за спеціальністю 053 Психологія.

 • програма гештальт-консультування/терапії (І-ІІ ступені) МІГІП (2005-2008);
 • програма GATLA (Гештальт Асоціація тренерів Лос-Анджелеса) (2007-2008);
 • програма Української асоціації транзактного аналізу (2007-2009);
 • програма «Гештальт-підхід в роботі з організаціями» Санкт-Петербурзького інституту гештальту (2008-2010);
 • стажування в Інституті психопрофілактики і психотерапії (KUL, Люблін, Польща) з психопрофілактики сімейних взаємин (2015, 2017);
 • стажування "Методологія психологічного дослідження. Сучасні європейські стандарти" (KUL, Люблін, Польща, 2019);
 • 4-місячне наукове стажування при Нагороді ім.І.Виговського Студіум Східної Європи Варшавського університету (на базі Люблінського Католицького університету та Краківського педагогічного університету ім.Комісії народної освіти, 2019-2020);
 • «8-крокова програма по роботі з втратою для дорослих, дітей та підлітків. Підготовчий базовий курс». 19-23 жовтня 2020 р., Інститут психології здоров’я / Akershus University Hospital, 20 год.;
 • курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетенцій викладачів KNU Teach Week (30 год., 18.01-22.01.2021) і KNU Teach Week 2 (30 год., 07.06-11.06.2021) UGEN, НМЦОНП відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка;
 • післядипломна освіта з терапії узалежнень (за фінансування Національної Програми Здоров'я Республіки Польща на 2016-2020 рр., Академія спеціальної педагогіки ім.М.Гжегожевської, Варшавa, 2019-2021), свідоцтво про закінчення післядипломного навчання №13368 від 14.12.2021 (460 год.);
 • наукове стажування та підвищення кваліфікації «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри» (180 год.), Люблінський Католицький університет Яна Павла ІІ (15.06.-27.07.2022 р.).
 • проблеми психології особистості,
 • психологія сім’ї, розвиток особистості дитини в системі сімейних взаємин,
 • біхевіоральні залежності;
 • психологічне консультування і психотерапія,
 • проблеми професійної етики психолога.
 • 2000-2016 рр. – наукові дослідження в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (науковий співробітник, старший науковий співробітник);
 • 2003-2008 рр. – практична консультативна і тренінгова діяльність (психолог, керівник Центру психологічної допомоги  за програмою «Турбота» Служби у справах дітей Дарницької районної у м.Києві держадміністрації, проведення тренінгів у школах, соціальних службах та інших організаціях);
 • 2011-2019 рр. – проведення семінарів-тренінгів в Інституті підвищення керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України,
 • 2015-2016 рр. – професор кафедри галузевої психології та управління Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова;
 • 2016 р. – психолог, тренер у проєкті психологічної реабілітації військовослужбовців, що повернулися із зони АТО (м.Хирів, Україна);
 • 2016 р. – по теперішній час – доцент кафедри психології розвитку факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка;
 • 2018-2019 рр., 1.10.2020 - 16.02.22 – старший науковий співробітник ДУ "Державний інститут сімейної і молодіжної політики";
 • з травня 2022 р по теперішній час – психолог-консультант гарячої лінії кризової психологічої допомоги БФ "Запорука";
 • з вересня 2023 р. – професор кафедри психології розвитку 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.453.02 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (2015 – 2017 рр.).

Член Української асоціації психологів освіти та розвитку  (з 2016 р.).

Членство в редколегіях наукових видань:

 • "Zeszyty Naukowe" (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, Lublin, 2017-2020 рр.); 
 • "Socialization & Human Development: International Scientific Journal" Української асоціації психологів освіти та розвитку (з 2019 р.);
 • "Психологічний часопис" (Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, з 2019 р.);
 • "Вісник КНУ. Психологія" (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, з 2020 р.)
 • "Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія Психологія" (з 2023 р.)
 • «Подяка» Служби у справах дітей Дарницької районної у м.Києві держадміністрації за значний внесок у створення духовних і матеріальних цінностей, а також досягнення високої майстерності у професійній діяльності (2008);
 • Грамота за вагомий особистий внесок у розвиток психологічної науки й освіти, плідну наукову діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2015);
 • Диплом ІІ ступеня НАПН України за посібник «Самотворення у розвитку особистості», у співавторстві (2016);
 • Стажування при Нагороді імені Івана Виговського – програма наукових стажувань в польських університетах Студіум Східної Європи Варшавського університету, під патронатом Президента Республіки Польща (2019, реалізація стажування: жовтень 2019 – січень 2020);
 • «Подяка за наукову діяльність» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020).
 • Психологія сім’ї і сімейне консультування
 • Психологія вищої школи
 • Напрямки сучасної позитивної та сімейної психотерапії
 • Психологія сімейних криз і кризове консультування
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Технології роботи із залежними та співзалежними членами родини
 • Технології психологічного тренінгу

малювання, ландшафтний дизайн.

Опубліковано понад 160 наукових праць.

 • Здоров’єзбережувальна діяльність фахівця соціальної сфери: словник-довідник (методичне видання) /за ред. В.П.Пічі, Л.Є.Клос. Львів: Вид-во «Новий Світ-2000», 2021. 346 с.
 • Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації: науково-методичний посібник // За ред. О.І.Власової, Н.М. Булатевич, В.Є.Луньова. Укладачі: О.І.Власова, Н.М.Булатевич, Т.М.Яблонська, Н.М.Дембицька, Т. О. Піроженко. 2020. 323 с.
 • Виховання духовності особистості. К., 2013 (у співавт.).
 • Розвиток громадянської спрямованості особистості в юнацькому віці. К., 2007.
 • Tetiana Yablonska, Nataliya Bulatevych. Values of Modern Education in the Professional Development of Future Psychologists. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи. European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers : колект. моногр. / за ред. О. В. Тупахіної, К. Г. Сіріньок-Долгарьової, Р. К. Махачашвілі. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. 228 с. С.124-140.
 • Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія /відповід. ред. Н.І.Тавровецька. Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський ВС., 2019. 354. (у співавт.)
 • Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах: кол. моногр. / за наук. ред. проф. І.Ф. Аршава. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. 307 с. (у співавт.)
 • Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика / за ред. С.Д.Максименка, С.Б.Кузікової, В.Л.Зливкова. Книга 2. Суми, Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. 540 с. (у співавт.)
 • Joanna  Chwaszcz, Julia Gorbaniuk. Family growth supporting resources. Published by: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. Lublin, 2015. 127 p. (у співавт.) 
 • Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність / авт. кол.; під наук. ред. Лозової О.М. К.:ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2014. 193 с. (у співавт.)
 • Яблонська Т.М. Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. 444 с.
 • Yablonska, Т., Vernyk, O., & Haivoronskyi, H. (2023). Ukrainian Adaptation of the Brief-COPE Questionnaire. Insight: The Psychological Dimensions of Society, (10), 66-89. https://doi.org/10.32999/2663-970X/2023-10-4 (in English)
 • Yablonska, T., & Yuanjie, L. (2023). Psychological characteristics of young men with Internet addiction: A cross-cultural study. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”, 9(3), 91-101. https://doi.org/10.52534/msu-pp3.2023.91 (in English)
 • Izydorczyk, В., Głomb, K., Bętkowska-Korpała, В., Yablonska, Т., Bulatevych, N., Opałka, R., Lizińczyk, , Sitnik-Warchulska, K., Radtke, B.M,  Sajewicz-Radtke, U.and Lipowska, M. (2023). Internalization of athletic body ideal as a mediating variable between family influence and body image of young women. A cross-cultural study of Polish, Italian and Ukrainian women. Frontiers of Psychiatry, 23 March 2023/Sec. Psychopathology. Volume 14. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1136079 (in English)
 • Starowicz-Filip, A., Bętkowska-Korpała, B., Yablonska, T., Kwiatkowski, S., Milczarek, O., Klasa, Ł., Chrobak, A.A. Involvement of the cerebellum in the regulation of executive functions in children—Preliminary analysis based on a neuropsychological study of children after cerebellar tumour surgery. Frontiers in Psychology, 06 October 2022. Sec. Neuropsychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.961577 (in English)
 • Савицька О., Яблонська Т. Особливості сприймання ситуації екзамену студентами з різним рівнем тривожності. Наукові праці МАУП. Психологія. 2021. Вип. 3 (52). Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. 186 с. С.133-139. https://doi.org/10.32689/maup.psych.2021.3.19
 • Tetiana Yablonska, Oksana Artyukh, Julia Gorbaniuk. Family Values of Contemporary Ukrainian Youth in Across-Cultural Context. Rocznikі Teologicznе. Nauki o Rodzinie. Tom LXVII, zeszyt 10 – 2020. Р.159-174. DOI: https://doi.org/10.18290/rt206710-11 (in English)
 • Tetiana Yablonska, Lilia Sirokcha. The Peculiarities of Career Crises of Lawyers: Psychological and Social Aspects. Roczniki Teologiczne. Praca Socjalna. Tom LXVII, zeszyt 1 – 2020. P. 129-144. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt20671-8 (in English)
 • Шебанова В., Яблонська Т. (2019). Нікнейм як засіб мовної самопрезентації в Інтернеті осіб з порушеннями харчової поведінки. ПСИХОЛІНГВІСТИКА - PSYCHOLINGUISTICS, 25(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/510 DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-409-430 (in Ukrainian)
 • Shebanova V., Yablonska T. The influence of the family on the formation of eating and weight disorders. Current Problems of Psychiatry, 2019, 20(4). https://doi.org/10.2478/cpp-2019-0021 (in English)
 • Julia Gorbaniuk, Oksana Sergieienkova, Tetiana Yablonska. Peculiarities of personal self-improvement in early and late adolescence. Social welfare: interdisciplinary approach. Vol 2, NO 8 (2018), 8-19. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i8.344 http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/344 (in English)
 • Tetiana Yablonska, Natalia Bulatevych. Ethical Grounds of Psychological Help as a Means of Preserving Mental Health of a Person. MHGC Proceedings (pp.). Rome, Italy, 2018. Р.103-105. https://www.mhgc21.org/uploads/MHGC-Proceedings-2018.pdf?fbclid=IwAR1cT-7XtluQN8J7_Z0YqLkB27RLNJ6t8COevWufQDz0XxGJetKq3VtQXvk (in English)
 • Yablonska T., Bulatevych N. Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients Psychoprevention studies. Published by: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. Lublin, 2017. №3: 33-44. http://www.ipip.info.pl DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i7.285 (in English)
 • Tetiana Yablonska. The psychology aimed at addressing challenges arising during the recent military conflict in Ukraine. Psychoprevention studies. Published by: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy. Lublin, 2017. №1: 37-48. http://www.ipip.info.pl (in English)
 • Tetiana Yablonska, Natalia Dembytska, Viktor Vus. Social-psychological adjustment of ex-servicemen to civilian life. Social Welfare. Vol 1, No 7 (2017): 168-177. http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/285 (in English)
 • Yablonska T., Melnychuk T. Psychological Support For Families During Crises (as exemplified by families members of Ukrainian war veterans) Current Problems of Psychiatry. De Gruyter, 2017. Vol.18: issue 2: 87-94. https://www.degruyter.com/view/j/cpp.2017.18.issue-2/cpp-2017-0007/cpp-2017-0007.xml (in English)
 • Yablonska T. Family Factors of Person’s Identity Development during Adolescence and Early Adulthood. Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2013. №3(2). P.30-40. (in English)