×
×
Профіль

Терлецька Лариса Гаріївна

Терлецька
Лариса
Гаріївна
Терлецька Лариса Гаріївна
Larysa G. Terletska
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
 
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
...

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія" (1983 р.), тема дисертаційного дослідження «Рольова гра як засіб формування професійно-знаячущих якостей майбутнього практичного психолога» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philosophy, speciality "Psychology" (1983). Theme of dissertation "Role-playing game as a means to form professional-important qualities of the future of a practical psychologist" (19.00.07 - pedagogical and age psychology).

 • загальна психологія (увага, мислення, мовлення, пам’ять)
 • свідомість і самосвідомість особистості
 • основи практичної психології
 • психокорекція особистості, новітні технології психокорекції особистості
 • психічне здоров’я особистості, психологія тілесності
 • General psychology (attention, thinking, speech, memory)
 • Consciousness and self-consciousness of the individual
 • Fundamentals of practical psychology
 • Personality psycho-correction, modern personality psycho-correction technologies
 • Mental health, psychology of physicality

В університеті працює з 2000 р. З 2011 р. голова профбюро.

She has been working at the university since 2000.

She has been a representative of the trade union since 2011.

Почесні грамоти КНУ ім. Тараса Шевченка (2004, 2008)

Нагороджена Грамотою Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2016), Подякою МОН України (2018), Грамотою МОН України (2020), Грамотою КНУ імені Тараса Шевченка “За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі” (2021), званням “Ветеран праці Київського університету” (2021).

Honorary Diplomas of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2004, 2008)

 • Загальна психологія. Модуль «Увага. Пам`ять. Мислення»
 • Психологія здоров`я особистості. Модулі «Основи психологічного здоров`я», «Психологія тілесності»
 • General psychology. Module “Attention. Memory. Thinking"
 • Psychology of health. Modules "Fundamentals of Psychological Health", " psychology of physicality "

рафтінг

rafting

 1. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
 2. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2013. – 608 с.
 3. Психическое здоровье личности: поиск гармонии. Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А.В.Алешичева. – Харьков: Финарт, 2014. – С. 319-336.
 4. Самоанализ как способ гармонизации психического здоровья личности. Verlag, LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum Gmbh @ Co. KG. – Deutschland. - 2014. – 93 p.
 1. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
 1. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
 2. Психологія зрілості: практикум. – К., 2006
 3. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – К., 2008
 4. Тілесно - орієнтована психологія.  – К., 2008
 5. Психологія розвитку духовності: засобами корекції малюнком. – К, 2008
 6. Тілесно-орієнтований тренінг. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2016. – 104 с.; 2-ге видання - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017

  7. Психологія здоров’я особистості: технологія психосинтезу. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2016. – 152 с.

  8. Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2016. – 128 с.; 2-ге видання - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017.

  9. Психологія здоров’я особистості: тренінг психосинтезу. Навчальний посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”. 2017. - 111с.

  10. Психологія здоров’я: арт-терапія малюнком. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2019. – 152 с.

  11. Психологія здоров’я: психічна саморегуляція. Навчальний посібник. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2020. – 135 с.
 1. Психологія зрілості: практикум. – К., 2006
 2. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – К., 2008
 3. Тілесно - орієнтована психологія. – К., 2008
 4. Психологія розвитку духовності: засобами корекції малюнком. – К, 2008
 1. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу. –  К., 2003
 2. Психологічні механізми процесу самоаналізу: Монографія. – К., 2005
  • Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
  • Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2013. – 608 с.
  • Психическое здоровье личности: поиск гармонии. Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А.В.Алешичева. – Харьков: Финарт, 2014. – С. 319-336.
  • Самоанализ как способ гармонизации психического здоровья личности. Verlag, LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum Gmbh @ Co. KG. – Deutschland. - 2014. – 93 p.
 1. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу. – К., 2003
 2. Психологічні механізми процесу самоаналізу: Монографія. – К., 2005

Усвідомлення часу особистістю на її шляху до психологічного здоров’я. Психологія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 2(9). – 2018.- С. 77-80. Фахове видання

Актуальное определение феномена осознанности (mindfulness). Ж. «Молодий вчений» №3 (67) березень 2019. - с. 271 – 275 (Index Copernicus)

Саморегуляція як засіб допомоги у подоланні психічних травм. Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за наук. ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко, Г.К.Юрчинської. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020 – с. 107-109

Взаємозв'язок страхів, фобій, тривожності із самоставленням особистості. Психологія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 1(11). – 2020.- С. 57-63. Фахове видання

Взаємозв’язок між характером і соціально-психологічною адаптацією особистості до навчання у ЗВО. Психологія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 2(12). – 2020.- С. 115-119. Фахове видання

Життя і смерть: минуле і сучасність. Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Матеріали міждисциплінарного круглого столу присвяченого 95-річчю від дня народження видатного українського психолога, фундатора вітчизняної історико-психологічної науки Володимира Роменця, 20 травня 2021 року. - К.: Ліра-К, 2021. -   С. 83-85.

Повернення до життя після важких потрясінь.

Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / за наук. ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко, Г.К.Юрчинської. – Київ: ТОВ “Про формат”, 2021. – С. 114-116.