×
×
Профіль

Пащенко Світлана Юріївна

Пащенко
Світлана
Юріївна
Пащенко Світлана Юріївна
Svitlana Y. Paschenko
Заступник декана з міжнародних зв'язків та наукової роботи, доцент кафедри психології розвитку
Deputy Dean on Science and International Cooperation Ph.D in Education
Кандидат педагогічних наук, доцент
Candidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.), Associate Professor

+38 (044) 521-35-38
213, 2-й поверх
213, 2nd floor
...
 • 1982-1987 – Запорізький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність «Вчитель англійської та німецької мов» (диплом з відзнакою);
 • 1993-1996 – аспірантура за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти»;
 • 2000 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);
 • 2004 – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології (Запорізький національний університет);
 • 2010 – отримала ступінь магістра з соціальних наук (MA – Master of Arts) в європейській магістерській програмі Магдебурзького університету соціальних та прикладних наук (ФРН) в межах консорціуму 13 європейських університетів;
 • 1982-1987 – Zaporizhzhya State University, the Faculty of Foreign Languages, Specialty «Teacher of English and German» (Diploma with Honors);
 • 1993-1996 – PhD programme “Theory and Methods of Professional Education”
 • 2000 – defence of the PhD Thesis on the specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education (M. P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv)
 • 2004 – assigned an academic rank of an associate professor of the Pedagogy and Psychology Department (Zaporizhzhya National University)
 • 2010 – Master of Arts (MA) degree on Social Inclusion in the European Master's Degree Program at Magdeburg University of Social and Applied Sciences (Germany) within the consortium of 13 European Universities

ІІ Міжнародні консультації 2020 "Співпраця заради реформ в системі охорони психічного здоров'я" 6-7 лютого 2020, Київ. Сертифікат № 4-020-064. 30 балів безперервного професійного розвитку. Організатор: ДУ "Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України".

Підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнської літньої школи з психології "Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність" 21 червня - 4 липня 2021, Київ - Одеса. Сертифікат № 003/04-07-ЛШ. 90 годин, 3 кредити (ECTS). Організатори: МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеський національний економічний університет, ГО "Українська асоціація психології освіти та розвитку".

 • Лідерство та управління;
 • Психолого-педагогічне консультування та профвідбір;
 • Методика викладання психології у вищій школі;
 • Формування та розвиток професійної самосвідомості педагога вищої школи в умовах академічної мобільності;
 • Емоційний інтелект та Soft Skills;
 • Психологія успішності.
 • Leadership and Management;
 • Psychological and Educational Counseling and Proficiency;
 • Methods of Teaching Psychology in Higher School;
 • Development of Professional Self-Awareness of the University Teaching Staff in the Conditions of Academic Mobility;
 • Emotional Intelligence and Soft Skills;
 • Psychology of Success.
 • Заступник декана з навчально-виховної роботи факультету соціальної педагогіки і психології Запорізького національного університету (1996-2006);
 • Координатор Міжнародної академічної програми «Європейські перспективи соціальної інклюзії» (консорціум з 13 європейських університетів) з підготовки магістрів у галузі соціальної роботи (2005-2010);
 • Докторант кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010-2013);
 • Стипендіат Міжнародної програми академічної мобільності ERASMUS-MUNDUS (2013) та Міністерства закордонних справ Естонської Республіки для стажування в Тартуському університеті (Естонія, 2014);
 • Професор Програми ERASMUS-MUNDUS, викладала у Талліннському університеті (Естонія), Карлштадському університеті (Швеція), університеті Ліллехаммеру (Норвегія), університеті Порто (Португалія), університеті імені Міколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) (2005-2013);
 • Член проектної групи програми «IMPRESS» (TEMPUS, Нортумбрійський університет, Великобританія), співавтор підручника Soft Skills та сертифікований викладач (2013-2015);
 • Еразмус-професор та координатор Еразмус плюс програм у співпраці з Університетом соціальних та гуманітарних наук (м. Варшава, Польща), університетом м. Печ (Угорщина), Масариковим університетом (м. Брно, Чехія), НОВІА університетом соціальних та прикладних наук (Фінляндія), університетом м. Самсун (Туреччина), університетом м. Кассел (Німеччина), університетом Західної Македонії (Греція).
 • Координатор програми подвійного дипломування для студентів спеціальності «Соціальна робота» у Вищій Школі Лінгвістичній (м. Ченстохов, Польща).
 • Викладач у навчальній магістерській програмі «Освітній менеджмент» у Технологічному університеті Західної Македонії (Греція).
 • У 2016-2017 роках – лідер команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка у програмі Британської ради «Розвиток лідерства у вищій освіті», співзасновник LeaderHUB# – платформи неформальної освіти і розвитку студентів, молодих дослідників і викладачів у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича.
 • Член міжнародної експертної редакційної колегії наукового журналу «Postmodern Openings Journal» (Румунія, Дослідницький Центр соціальних та гуманітарних наук Lumen) та редакційної колегії міжнародного наукового журналу «International Journal of Education & Development».
 • Виступала учасником, доповідачем та керівником секцій Міжнародних конгресів і конференції з психології розвитку та психології освіти у мм. Стамбулі (Туреччина), Лозанні (Швейцарія), Стокгольмі (Швеція), Клайпеді (Литва), Ризі (Латвія), Порто (Португалія), Кишиніві (Молдова), Вроцлаві (Польща), Празі (Чехія), Мілані (Італія), Амстердамі (Нідерланди) та ін.
 • Deputy Dean on Educational and Social Work of the Faculty of Social Pedagogy and Psychology at Zaporizhzhya National University (1996-2006);
 • Local Coordinator of the Master’s International academic programme “European Perspectives on Social Inclusion” (Consortium of 13 European universities) in the field of Social Work (2005-2010);
 • Doctorate at the Department of General Psychology at Taras Shevchenko National University of Kyiv (2010-2013);
 • Fellow of the International Program of Academic Mobility ERASMUS-MUNDUS (2013) and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia for internships at the University of Tartu (Estonia, 2014);
 • ERASMUS-MUNDUS Professor, taught at Tallinn University (Estonia), Karlstad University (Sweden), Lillehammer University (Norway), Porto University (Portugal), Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania) (2005-2013);
 • Member of the project team in the programme «IMPRESS» (TEMPUS, Northumbria University, the UK), co-author of the course book “Soft Skills” and a certified lecturer (2013-2015);
 • Erasmus Professor and a Coordinator of Erasmus Plus cooperation with the SWPS (Warsaw, Poland), Pecs University (Hungary), Masaryk University (Brno, Czech Republic), NOVIA University of Applied Sciences (Finland), 19 May University (Samsun, Turkey), Kassel University (Germany), Western Macedonia University (Greece). 
 • Coordinator of the double diploma program for the students of the specialty “Social Work” at the Linguistic Higher School (Czestochow, Poland). 
 • Lecturer in the Master programme “Education Management” in TEI of Western Macedonia University (Greece). 
 • 2016-2017 – Leader of the TSNUK team in the British Council programme «Leadership Development in the Higher Education», co-founder of the LeaderHUB# – a platform for the non-formal education and development of the students, young researchers and teaching staff in the University Scientific library named after M. Maksymovych.
 • Member of the international expert editorial board of the scientific journal “Postmodern Openings Journal” (Romania, Lumen Research Center for Social and Human Sciences) and the editorial board of the “International Journal of Education & Development” (Canada).
 • Participant, Speaker and Head of the Symposia at the International Congresses and Conferences on Psychology in Istanbul (Turkey), Lausanne (Switzerland), Stockholm (Sweden), Klaipeda (Lithuania), Riga (Latvia), Porto (Portugal), Chisinau (Moldova), Wroclaw (Poland), Prague (Czech Republic), Milan (Italy), Amsterdam (the Netherland) etc.
 • Awarded the Diplomas of Zaporizhzhya National University, Taras Shevchenko National University of Kyiv and the Ministry of Education and Science of Ukraine for the achievements in educational, methodological, scientific and educational work (2009, 2012, 2017).
 • Co-founder of the public organization “Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology”.
 • Співзасновник громадської організації «Українська Асоціація психології освіти і розвитку» (2016)
 • Член Спілки освітян України (2019)
 • Грамоти Запорізького національного університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчально-методичній, науковій та виховній роботі та багаторічну сумлінну працю.
 • Подяка МОН України (2017); Грамота МОН України (2019); Почесна Грамота МОН України (2021).
 • Нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти" (2023)

 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка "За успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі" (2024)

 • Психологія особистості з практикумом;
 • Психологія вищої школи;
 • Методика викладання психології у вищій школі;
 • Психологія успішності та Soft Skills;
 • Soft Skills;
 • Основи психологічного тренінгу;
 • Міжнародна наукова співпраця у галузі психології;
 • Технології соціально-психологічного та громадського тренінгу;
 • Психологічний практикум;
 • Personality Psychology with Practicum
 • Higher School Psychology
 • Methods of Teaching Psychology in Higher School
 • Psychology of Success and Soft Skills
 • Soft Skills
 • Psychological Training
 • International Scientific Cooperation in the Field of Psychology
 • Technologies of Social-Psychological and Public Training
 • Psychological Practicum

поезія, музика, туризм

poetry, music, tourism

 • Від Болон'ї до Запоріжжя — академічні шляхи до інклюзивної Європи : Монографія. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2009. – 340 с. (у співавторстві)
 • Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України: теор. та наук.-метод. часопис. – № 3 (Додаток 1). – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2014. – С. 10-21.
 • Soft Skills: Academic Guide / Teaching Materials (2015). Developers: Kalytchak, R., Kharlamova, G., Klimenkova, O., Lutsenko, O., Paschenko, S., Pavlenko, V., Senyk, O. Publisher : Shoo Fly Publishing, 317. (United Kingdom, Northumbria University)
 • Психологія вищої школи : підручник / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 405 с.
 • Від Болон'ї до Запоріжжя — академічні шляхи до інклюзивної Європи : Монографія. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2009. – 340 с. (у співавторстві)
 • Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України: теор. та наук.-метод. часопис. – № 3 (Додаток 1). – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2014. – С. 10-21.
 • Soft Skills: Academic Guide / Teaching Materials (2015). Developers: Kalytchak, R., Kharlamova, G., Klimenkova, O., Lutsenko, O., Paschenko, S., Pavlenko, V., Senyk, O. Publisher : Shoo Fly Publishing, 317. (United Kingdom, Northumbria University)
 • Психологія вищої школи : підручник / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 405 с.

Пащенко С.Ю., Сербін О.О., Стоян С.П., Трофімов А.Ю., Лукін Д.В. Креативне лідерство [Creative Leadership]: навч. посіб./ С.Ю. Пащенко, О.О. Сербін, С.П. Стоян, А.Ю. Трофімов, Д.В. Лукін; за ред. М.В. Ситницького. Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с. https://ncce.knu.ua/kreativne-liderstvo/?fbclid=IwAR0fOsQoEnPQfk7lEQoSuuCg-vNUTRL5xHMQXQNHt9RtLw4FqcyjAAPgTVA

Мілютіна К. Л., Пащенко С. Ю. Психологія дозвілля та рекреації : навчальний посібник / [авт. кол. : Мілютіна К. Л., Пащенко С. Ю.] – ГО «МНГ», 2022. — 304 с. : рис., таблиці / Online-видання. https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=793&id=1415&Itemid=1000000000000

Тренінг з розвитку лідерства : Модуль 1. Тренінг для державних службовців І-ІІ категорії посад державних органів влади за Програмою розвитку лідерства-2015 / за ред. І. К. Дрозд. : Навчально-методичні матеріали. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 27 с.

 • Academic Mobility and Professionalism of Higher School Staff in Ukraine: Evaluation and Assessment // Procedia – Social and Behavioral Sciences: Elsevier Ltd. – Volume 69, 24 December 2012, 1785-1794. URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/69 (co-author Ivan Danyliuk)
 • Академічна мобільність як чинник розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога ВНЗ // Вісник Одеського національного університету, 2012. – Том 17, Вип. 8 (20). – С. 414-425.
 • Друга вища освіта як чинник професійної ресоціалізації особистості // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга ІІ. – С. 179-188.
 • Virtual Mobility of University Teaching Staff // The NMC Horizon Report. (2012) Higher Education Edition. Austin, Texas, The New Media Consortium, 236-242. Available in: http://disconference.eu/wp-content/uploads/2013/8thDisCoReader2013_New%20tehhnologies%20and%20media%20literacy%20education.pdf (co-author Ivan Danyliuk)
 • Співвідношення «Я-професійного» і моральності у самосвідомості педагога вишу // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. XV, част. 2 – К., 2013. – 244 с. – С. 167-176.
 • Психолого-педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості молодого викладача ВНЗ // Педагогічний процес: теорія і практика. – Збірник наукових праць. – Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – Випуск 2. – С. 156-165.
 • Globalization Capacity of University Teaching Staff in Ukraine and Lithuania: Comparative Research. TILTAI: scientific magazine, Klaipeda University, 2014, 1 (66), 203-219. (Наукометрична база Copernicus) (co-author Ivan Danyliuk)
 • Дифференциально-диагностические маркеры академической мобильности преподавателя вуза на разных этапах профессиогенеза / С. Ю. Пащенко // ІЗДЕНІС: гуманитарлык гылымдар сериясы (ПОИСК: серия гуманитарных наук): Научный журнал-приложение Международного научно-педагогического журнала «Высшая школа Казахстана». – № 2(1) / 2014. – С. 300-309.
 • Влияние «Я»-концепции преподавателя на формирование стратегий преодоления профессиональных кризисов / С. Ю. Пащенко // Психологический журнал: ежеквартальное научно-практическое издание республиканского Центра проблем человека. – № 1-2 (35-36). – Минск, 2013. – С. 28-36.
 • International Master Program “European Perspectives on Social Inclusion”: a Model of Academic Mobility in Ukrainian Higher Education // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. – № 5; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/5-71, 152-167. (Наукометрична база Google Scholar and etc)
 • «Здоровое чувство юмора» психотерапевта или терапевтический юмор // Сборник статей «Метафоризация и транскультуральный поход в консультации и психотерапии». – № 32. – Рига : Изд-во «Наш Дом», 2017. – С. 26-32 (в соавторстве с И. В. Гордиенко-Митрофанова).
 • Socialization of the University Students through the Peer-to-Peer Technology / S. Yu. Paschenko, A. M. Moskalenko, K. S. Paschenko // Організаційна психологія. Економічна психологія : Науковий журнал. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – № 1(12). – С. 99-107. (Наукометрична база Copernicus)
 • The Use of Projective Methods in Working with Staff. Astra Salvensis, 2018, 6(1), 495-504 (co-authors Miliutina, K., Trofimov, A., Paschenko, S., Vakulenko, O., Romanova, I., Rohal, N. (Наукометрична база Scopus)
 • Di Stasi, L.L., Diaz-Piedra, C., Morales, J.M., Paschenko, S.Y., Cándido, A., et al. (2020). A cross-cultural comparison of visual search strategies and response times in road hazard perception testing. Accident Analysis and Prevention, Vol. 148 (Scopus and WoS)
 • Burlaka, V., Hong, J.S., Serdiuk, O., Krupelnitska, L., Paschenko, S., Darvishov, N., et al. (2021). Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: the Role of Substance Use, Religion, and Depression. International Journal of Mental Health and Addiction Springer, Springer, Vol. 19, issue 6, 2392-2406 (Scopus and WoS). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00333-w
 • V Friehs, M.-T. , Kotzur, P.F. , Kraus, C. , ... Paschenko, S., Yahiiaiev, I. , Yzerbyt (2022). Warmth and competence perceptions of key protagonists are associated with containment measures during the COVID-19 pandemic: Evidence from 35 countries. Scientific Reports 12 (1), 21277
 • Academic Mobility and Professionalism of Higher School Staff in Ukraine: Evaluation and Assessment // Procedia – Social and Behavioral Sciences: Elsevier Ltd. – Volume 69, 24 December 2012, 1785-1794. URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/69 (co-author Ivan Danyliuk)
 • Академічна мобільність як чинник розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога ВНЗ // Вісник Одеського національного університету, 2012. – Том 17, Вип. 8 (20). – С. 414-425.
 • Друга вища освіта як чинник професійної ресоціалізації особистості // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга ІІ. – С. 179-188.
 • Virtual Mobility of University Teaching Staff // The NMC Horizon Report. (2012) Higher Education Edition. Austin, Texas, The New Media Consortium, 236-242. Available in: http://disconference.eu/wp-content/uploads/2013/8thDisCoReader2013_New%20tehhnologies%20and%20media%20literacy%20education.pdf (co-author Ivan Danyliuk)
 • Співвідношення «Я-професійного» і моральності у самосвідомості педагога вишу // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. XV, част. 2 – К., 2013. – 244 с. – С. 167-176.
 • Психолого-педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості молодого викладача ВНЗ // Педагогічний процес: теорія і практика. – Збірник наукових праць. – Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – Випуск 2. – С. 156-165.
 • Globalization Capacity of University Teaching Staff in Ukraine and Lithuania: Comparative Research. TILTAI: scientific magazine, Klaipeda University, 2014, 1 (66), 203-219. (Copernicus) (co-author Ivan Danyliuk)
 • Дифференциально-диагностические маркеры академической мобильности преподавателя вуза на разных этапах профессиогенеза / С. Ю. Пащенко // ІЗДЕНІС: гуманитарлык гылымдар сериясы (ПОИСК: серия гуманитарных наук): Научный журнал-приложение Международного научно-педагогического журнала «Высшая школа Казахстана». – № 2(1) / 2014. – С. 300-309.
 • Влияние «Я»-концепции преподавателя на формирование стратегий преодоления профессиональных кризисов / С. Ю. Пащенко // Психологический журнал: ежеквартальное научно-практическое издание республиканского Центра проблем человека. – № 1-2 (35-36). – Минск, 2013. – С. 28-36.
 • International Master Program “European Perspectives on Social Inclusion”: a Model of Academic Mobility in Ukrainian Higher Education // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. – № 5; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/5-71, 152-167. (Google Scholar and etc)
 • Тренінг з розвитку лідерства : Модуль 1. Тренінг для державних службовців І-ІІ категорії посад державних органів влади за Програмою розвитку лідерства-2015 / за ред. І. К. Дрозд. : Навчально-методичні матеріали. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 27 с.
 • «Здоровое чувство юмора» психотерапевта или терапевтический юмор // Сборник статей «Метафоризация и транскультуральный поход в консультации и психотерапии». – № 32. – Рига : Изд-во «Наш Дом», 2017. – С. 26-32 (в соавторстве с И. В. Гордиенко-Митрофанова).
 • Socialization of the University Students through the Peer-to-Peer Technology / S. Yu. Paschenko, A. M. Moskalenko, K. S. Paschenko // Організаційна психологія. Економічна психологія : Науковий журнал. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – № 1(12). – С. 99-107. (Copernicus)
 • The Use of Projective Methods in Working with Staff. Astra Salvensis, 2018, 6(1), 495-504 (co-authors Miliutina, K., Trofimov, A., Paschenko, S., Vakulenko, O., Romanova, I., Rohal, N. (Scopus)
 •  Burlaka, V., Hong, J.S., Serdiuk, O., Krupelnitska, L., Paschenko, S., Darvishov, N., et al. (2021). Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: the Role of Substance Use, Religion, and Depression. International Journal of Mental Health and Addiction Springer, Springer, Vol. 19, issue 6, 2392-2406 (Scopus and WoS). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00333-w
 • V Friehs, M.-T. , Kotzur, P.F. , Kraus, C. , ... Paschenko, S., Yahiiaiev, I. , Yzerbyt (2022). Warmth and competence perceptions of key protagonists are associated with containment measures during the COVID-19 pandemic: Evidence from 35 countries. Scientific Reports 12 (1), 21277