×
×
Профіль

Льошенко Олександра Андріївна

Льошенко
Олександра
Андріївна
Льошенко Олександра Андріївна
Oleksandra A. Loshenko
Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Assistant Professor at the Department of Experimental and Applied Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)

+38 (044) 431 04 60
303, 3-й поверх
303, 3rd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «психологія» (2008), аспірантура (2008-2013), тема дисертаційного дослідження: «Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, speciality “psychology” (2008). Postgraduate study (2008-2013). Topic of the dissertation: “Psychological factors of emotional competence of people with different levels of self-actualization” (19.00.01 - general psychology, history of psychology).

наукове стажування на факультеті психології в Університеті ім. Масаріка (Чехія) у рамках міжнародної програми Humeria, викладання курсу “Психологія самопізнання”, проведення крос-культурного дослідження.

Training at the Faculty of Psychology at the Masaryk University (Czech Republic) in the framework of the international program Humeria, teaching the course "Psychology of self-knowledge", conducting cross-cultural research.

 • загальна психологія: емоційно-вольова сфера особистості, емоційний інтелект, емоційний потенціал, емоційне самопізнання
 • психологічне консультування особистості 
 • General psychology: emotional-volitional sphere of personality, emotional intelligence, emotional potential, emotional self-knowledge
 • Counselling psychology

Member of the Ukrainian Psychological Association since 2017.

 • Психологія самопізнання
 • Практикуми із загальної психології ( „Уява, емоції, воля”) 
 • Основи психології
 • Psychology of Self-knowledge
 • Workshop on General Psychology ("Imagination, emotions, will")
 • Fundamentals of Psychology
 • Льошенко О.А., Кириленко Т.С. Психологія самопізнання / О. А. Льошенко, Т. С. Кириленко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 191с.
 • Льошенко О.А., Кириленко Т.С. Практикум із загальної психології: модуль «Емоції та воля»: навч. посіб. / Т.С.Кириленко, О.А. Льошенко. - К., ВПЦ «Київський університет», 2016. - 87 c.
 • Льошенко О.А., Кириленко Т.С. Психологія самопізнання / О. А. Льошенко, Т. С. Кириленко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 191с.
 • Льошенко О.А., Кириленко Т.С. Практикум із загальної психології: модуль «Емоції та воля»: навч. посіб. / Т.С.Кириленко, О.А. Льошенко. - К., ВПЦ «Київський університет», 2016. - 87 c.
 • Loshenko O. Correlation of emotional intelligence components with the body image and their role in the communication process / O. Loshenko // Proceedings of the International Conference on Social Communication in the Real and Virtual World CMEP 2014. – Wrocław. – p. 36-37. 
 • Льошенко О.А., Кириленко Т. С., Аналіз самопізнання особистості в аспекті самодопомоги / О. А. Льошенко, Т. С. Кириленко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - вип. 26. - С. 66-74.
 • Льошенко О.А., Васильченко О.М., Чмір О.В. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентів закладів вищої освіти / О.А. Льошенко, О.М. Васильченко, О.В. Чмір // Правничий вісник Університету «КРОК» : зб. наук. праць. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2019. - Вип. 34.–  C. 160-171.
 • Loshenko O. Correlation of emotional intelligence components with the body image and their role in the communication process / O. Loshenko // Proceedings of the International Conference on Social Communication in the Real and Virtual World CMEP 2014. – Wrocław. – p. 36-37. 
 • Льошенко О.А., Кириленко Т. С., Аналіз самопізнання особистості в аспекті самодопомоги / О. А. Льошенко, Т. С. Кириленко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - вип. 26. - С. 66-74.