×
×
Профіль

Кириленко Таїса Сергіївна

Кириленко
Таїса
Сергіївна
Кириленко Таїса Сергіївна
Taisa S. Kyrylenko
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
 
 
+380 (96) 382 06 64
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
...

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія" (1973 р.), аспірантура (1976 р.), тема дисертаційного дослідження «Исследование проявлений психологической напряженности в связи с особенностями деятельности» (19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philosophy, speciality "Psychology" (1973), Postgraduate Studies (1976), Theme of dissertation " The study of the manifestations of psychological tension in connection with the peculiarities of the activity" (19.00.03 - labour psychology, engineering psychology ).

 • загальна психологія
 • емоції, емоційні стани
 • прикладні аспекти психології особистості (самопізнання, духовність, травма)
 • розробка вчинково-орієнтованого підходу у дослідженні емоційних переживань та станів особистості
 • General psychology
 • Emotions, emotional states
 • Applied aspects of personality psychology (self-knowledge, spirituality, trauma)
 • Development of an action-oriented approach in the study of emotional experiences and states of personality

В університеті працює з 1978 р. У 1988 – 2003 р.р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при КНУ, у 1990-1993 р.р. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України, у 2005-2007 – вчений секретар вченої ради факультету.
Головні наукові здобутки – концепції емоційної готовності особистості до змін, емоційного потенціалу особистості, емоційного самопізнання, розробка феноменів і принципів пошуку гармонії в переживаннях особистості, її духовного зростання.

 • She has been working at the university since 1978.
 • In 1988 - 2003 Scientific Secretary of the Dissertation Council for the Dissertation defense at the University.
 • In 1990-1993 – member of the Dissertation Council for the Dissertation defence at S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
 • In 2005-2007 - Scientific Secretary of the Academic Council at the Faculty of Psychology.
 • The main scientific achievements are:
 • Concepts of emotional readiness of the individual for change
 • Emotional potential of an individual
 • Emotional self-knowledge
 • Development of phenomena and principles of seeking harmony in the experiences of the personality, his spiritual growth.

голова Ради ветеранів факультету психології; член Президії Ради Ветеранів КНУ імені Тараса Шевченка, член профкому КНУ імені Тараса Шевченка.

Chairperson of the Veterans' Council of the Faculty of Psychology; Member of the Presidium of the Veterans' Council of Taras Shevchenko National University of Kyiv, member of the trade union of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Медаль “Ветеран праці” 1988р.; пам’ятна медаль Київ ун-ту 2000р.; почесні грамоти Київ. ун-ту (1997, 2003, 2008), премія “Кращий викладач Університету” (2001), премія ім. Г.І.Челпанова Психологічного інституту Російської академії наук. (2000), почесне звання “Заслужений працівник освіти України “ (2007), почесне звання “Ветеран праці КНУ ім.Т.Шевченка”, почесна грамота за особливо видатні заслуги перед Київським ун. ім Тараса Шевченка (2008). Нагорода НАПН України - знак «Ушинський К.Д.» (2018), Нагорода НАН України  "За Професійні здобутки" (2019р) 

 • Medal "Veteran of Labor" (1988); 
 • Commemorative medal of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2000);
 • Diplomas of Honors of Taras Shevchenko National University of (1997, 2003, 2008),
 • Diploma of Taras Shevchenko National University of Kyiv for “The best teacher of the University” (2001),
 • Prize named after. G.I.Chelpanov of Psychological Institute of the Russian Academy of Sciences. (2000), 
 • Honorary title "Honored Worker of Education of Ukraine" (2007),
 • Honorary title "Veteran of Labor of Kyiv University ",
 • Diploma of Honors for outstanding achievements of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008). 
 • The award of the National Academy of Sciences of Ukraine - the sign "Ushinsky K.D." (2018)
 • Загальна психологія. Модуль «Емоції, воля»
 • Психологія спорту
 • Психологія духовності
 • Психологія самопізнання
 • Психологія травматичних ситуацій
 • Практикум із загальної психології
 • Експериментальна психологія
 • General psychology. Module "Emotions, Will"
 • Sport Psychology
 • Psychology of spirituality
 • Psychology of self-knowledge 
 • Psychology of traumatic situations
 • Workshop on general psychology
 • Experimental psychology

Опубліковано більше 150 наукових праць

 1. Основи психології, підручник (у співавт.). - К., 1995,1996, 1997,1999,2000, 2002.
 2. Психологія, підручник (у співавт.) - К., 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008

Published more than 150 scientific works

 1. Основи психології, підручник (у співавт.). - К., 1995,1996, 1997,1999,2000, 2002.
 2. Психологія, підручник (у співавт.) - К., 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008
 1. Основи психології. Короткий курс. (гриф МОН України). К., 1996.
 2. Психологія спорту. Регуляція психічних станів. - К., 2002.
 3. Основи психології. - К., 2003.
 4. Психологія. Емоційна сфера особистості.- К. 2007.
 5. Психологія травмуючих ситуацій. – К., 2012
 6. Психологія самопізнання. – К., 2015.
 7. Практикум із загальної психології: Емоції та воля. – К., 2016.
 8. Психологія волі. - К., 2019.
 1. Основи психології. Короткий курс. (гриф МОН України). К., 1996
 2. Психологія спорту. Регуляція психічних станів. - К., 2002.
 3. Основи психології. - К., 2003
 4. Психологія. Емоційна сфера особистості.- К. 2007.
 5. Психологія травмуючих ситуацій. – К., 2012
 6. Психологія самопізнання. – К., 2015
 7. Практикум із загальної психології: Емоції та воля. – К., 2016.
 1. Виховання почуттів. - К., 1989
 2. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтований підхід), К., 2004.
 1. Виховання почуттів. - К., 1989
 2. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтований підхід), К., 2004.

Методичні рекомендації з курсу "Математичні методи в психології" КНУ, 2005

Методичні рекомендації з курсу "Експериментальна психологія" ІПО КНУ (2007,2009,2011)

Методичні рекомендації з практикуму "Емоції та воля"-КНУ 2010

Психологіятравматичних ситуацій: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 7.03010201 "Психологія". К.: ВПЦ «Київський університет», р. 2013.

Психологія духовності. Методичні рекомендації для магістрів спеціальності 053 "Психологія". Київ, 2021.

Психологія духовності. Методичні рекомендації для магістрів заочної форми навчання спеціальності 053 "Психологія". Київ, 2023.

 1. Емоційна сфера особистості: вектори до вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2018. – №1.
 2. Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження емоційної сфери особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010. – С. 142-146.
 3. Духовні переживання // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка (19-20 квітня 2010 р.). – Т.1. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 330-334.
 4. Психологічні аспекти духовності особистості: підходи до розуміння та аналіз уявлень // Науковий вісник Чкрнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія. – Ч.: Наука, 2015. – Вип. 743. – С. 94-99.
 5. Зв’язок емоційних переживань з вольовою активністю особистості // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософсько- педагогічна психологія. Зб. Наукових праць. – К.: НДПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - №426. – С. 151-156.
 6. Індивідуальні відмінності у переживанні психотравмувальних ситуацій // Проблеми гуманітарних наук. Психологія. – 2014. - Вип. 33. - С. 176–187.
 7. Психологічні аспекти духовності особистості: підходи до розуміння та аналіз уявлень. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія, вип.743,  2015 р., с.94-99.Фахове видання
 8. Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання. Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. Збірник наукових праць Інституту психології АПН України, 2016 р., с. 267-277.Фахове видання
 9.  Kyrylenko T. S. Individual psychological features of the levels of hardiness
  of the individuality / Kyrylenko T. S., Chanchykov I. K. // International Journal of
  Innovative Technologies in Social Science. – 2020. – №. 7 (28). – P. 103–108.
 10. Психологічні особливості переживання втрати роботи в умовах карантину. //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського номер 4 2020. Науково-метричне видання
 11. Психологічні особливості уявлення про часову перспективу у молодих осіб із різними життєвими смислами // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2021. Науково-метричне видання.
 12. «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСІБ ІЗ ПРОЯВАМИ ДУХОВНОЇ КРИЗИ» Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія психологія 10.17721/BPSY.2023.1(17).4
 13. Comprehensive Psychological Analysis of The Features of Emotional Burnout Among IT Specialists: The Ukrainian Labor Market. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 273-289. (2022 ) https://doi.org/10.18662/brain/13.2/343
 14.  «ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ»  KELM (Knowledge, Education, Law, Management)  ORCID ID: 0000-0001-9079-9722; ORCID ID 0000-0003-3977-6650. № 5(49), 2022 https://doi.org/10.51647/kelm.2022.5.14
 1. Емоційна сфера особистості: вектори до вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2018. – №1
 2. Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження емоційної сфери особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010. – С. 142-146.
 3. Духовні переживання // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка (19-20 квітня 2010 р.). – Т.1. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 330-334.
 4. Психологічні аспекти духовності особистості: підходи до розуміння та аналіз уявлень // Науковий вісник Чкрнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія. – Ч.: Наука, 2015. – Вип. 743. – С. 94-99.
 5. Зв’язок емоційних переживань з вольовою активністю особистості // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософсько- педагогічна психологія. Зб. Наукових праць. – К.: НДПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - №426. – С. 151-156.
 6. Індивідуальні відмінності у переживанні психотравмувальних ситуацій // Проблеми гуманітарних наук. Психологія. – 2014. - Вип. 33. - С. 176–187