×
×
Профіль

Кондратьєва Вероніка Ігорівна

Кондратьєва
Вероніка
Ігорівна
Кондратьєва Вероніка Ігорівна
Veronika Ig. Kondratieva
Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Assistant Professor at the Department of Experimental and Applied Psychology
Кандидат філософських наук
Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.)
 
+38 (044) 431-04-60
303, 3-й поверх
303, 3rd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «психологія» (2011 р.), Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність «право» (2010 р.), аспірантура (2014 р.). Тема дисертаційного дослідження «Релігійні практики традиції об’явлення: доктринальні основи, сутнісні особливості, характер функціонування» (09.00.11 – релігієзнавство)

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology (2011). National Academy of Internal Affairs, Faculty of Law (2010) PhD dissertation topic «Religious practices of the tradition of revelation: doctrinal foundations, essential features, the nature of functioning ». (09.00.11 - Religious Studies)

 • історія психології
 • психологія особистості
 • психологія релігії
 • History of Psychology
 • Personality Psychology
 • Psychology of Religion
 • психологія особистості
 • психологія самопізнання і саморегуляції
 • історія психології
 • загальна психологія
 • psychology fundamentals (основи психології)
 • Psychology of Personality
 • Psychology of Self-knowledge and Self-regulation
 • History of Psychology
 • General Psychology
 • Psychology fundamentals (in English)

плавання, живопис, вокал, література

swimming, painting, vocal, literature

 • Кондратьєва В.І. Самоактуалізація людини: гуманістична психологія і релігійні практики. / В.І.Кондратьєва // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. Т.21. – № 9/2 – С.150-155.
 • Кондратьєва В.І. Цілісність людини і духовні практики: методологічні аспекти дослідження. / В.І.Кондратьєва// Гілея: науковий вісник. – 2013. Вип. 70 (№3). – С. 364-368.
 • Кондратьєва В.І. Ритуал: філософсько-релігієзнавчий контекст. /В.І.Кондратьєва// Гілея: науковий вісник. – 2013. Вип.74 (№7). – С.281-283.
 • Кондратьєва В.І. Магічний ритуал як соціокультурний феномен. /В.І.Кондратьєва// Вісник Черкаського університету. – 2013. № 31(284) – С.106-112.
 • Кондратьєва В.І. Традиционность религиозных практик иудаизма в современном материальном мире. /В.І.Кондратьєва // Modern Science – Moderní věda. – Praha. – Českárepublika, Nemoros. – 2016. – № 5
 • Kondratieva V.I. Samoaktualizatsiia liudyny: humanistychna psykholohiia i relihiini praktyky. / V.I.Kondratieva // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. – 2013. T.21. – № 9/2 – S.150-155.
 • Kondratieva V.I. Tsilisnist liudyny i dukhovni praktyky: metodolohichni aspekty doslidzhennia. / V.I.Kondratieva// Hileia: naukovyi visnyk. – 2013. Vyp. 70 (№3). – S. 364-368.
 • Kondratieva V.I. Rytual: filosofsko-relihiieznavchyi kontekst. /V.I.Kondratieva// Hileia: naukovyi visnyk. – 2013. Vyp.74 (№7). – S.281-283.
 • Kondratieva V.I. Mahichnyi rytual yak sotsiokulturnyi fenomen. /V.I.Kondratieva// Visnyk Cherkaskoho universytetu. – 2013. № 31(284) – S.106-112.
 • Kondratieva V.I. Tradytsyonnost relyhyoznыkh praktyk yudayzma v sovremennom materyalnom myre. /V.I.Kondratieva // Modern Science – Moderní věda. – Praha. – Českárepublika, Nemoros. – 2016. – № 5