×
×
Профіль

Хоружий Сергій Миколайович

Хоружий Сергій Миколайович
Sergey M. Khoruzhiy
Доцент кафедри соціальної роботи
Associate Professor at the Department of Social Work
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...

Закінчив у 1971 р. Київський державний педінститут ім. О.М. Горького, дефектологічний факультет.

 • «Основи трансакційного аналізу» (м. Київ);
 • «Підготовка викладача ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів» (м. Київ).
 • Психологічна готовність до професійної діяльності фахівців соціономічної сфери
 • Психологічне консультування і немедична психотерапія
 • Тренінгові технології розвитку професійних компетенцій
 • Теоретичні основи консультативної психології

Професійну діяльність почав у 1971 р. вихователем  Київської спецшколи для неповнолітніх правопорушників. З 1973 по 1986 р. – науковий співробітник Науково-дослідного інституту психології. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію з психології. З 1986 р. почав викладацьку діяльність і практику психологічної допомоги. Отримав звання доцента у 1990 р. У 1986 – 1996 р.р. працював в Інституті підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів – вів курси з психології управління і психології спілкування, а також – Київському військовому гуманітарному інституті, де займався підготовкою практикуючих психологів для Збройних Сил України.

Загальний стаж трудової діяльності 53 роки, науково-педагогічної роботи  – 49 років, з них у КНУ імені Тараса Шевченка – 17 років.

Пройшов підготовку у галузі когнітивно-поведінкової, гуманістичної психотерапії, трансакційного аналізу. Має 30-річний досвід роботи з різноманітними психологічними проблемами клієнтів: внутрішньоособистісними, міжособистісними, подружніми, батьківсько-дитячими. Проводить навчальні тренінг-семінари для студентів, слухачів факультетів перепідготовки, фахівців професій «людина-людина» з надання індивідуальної психологічної  допомоги клієнтам.  Проводить лекції і тренінг - семінари для військових психологів і психологів військових комісаріатів. 

Працює на посаді доцента кафедри соціальної роботи факультету психології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 вересня 2003 року. Крім того, впродовж 10 років на факультеті перепідготовки фахівців за напрямом «психологія» НПУ ім. М.П. Драгоманова читав курси: «Соціальна психологія», «Психологія сім’ї», «Психологічне консультування і психотерапія», «Психологія конфлікту».

медаль "За сприяння збройним силам України" (2019 р.)

 • Тренінг лідерства
 • Тренінг психологічної готовності соціального працівника
 • Психологія особистості
 • Основи психологічного тренінгу
 • Консультування у соціальній роботі
 • Професійна комунікація соціального працівника
 • Професійна етика соціального працівника
 • Соціальна медіація та фасилітація
 • Супровід осіб з девіантною поведінкою
 • Соціальна робота в кризових та психотравмуючих ситуаціях
 • Соціальна робота з людьми з інвалідністю
 • Психологія клієнта соціальної роботи
 • Тренінг життєвого цілепокладання

рибальство

 • Психологічна допомога у практиці соціальної роботи. Технологія організації та проведення індивідуальної консультативної бесіди// Психологія соціальної роботи: підручник / За ред. Ю.М. Швалба. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.
 • Словник-довідник військового психолога/За заг. ред. Макаренка М.В. – Київ, 2009.
 • Словник термінів та понять гендерної психології. - К.: Золоті ворота, 2010.
 • Словник термінів і понять соціальної психології та психофізіології. - К.: Золоті ворота, 2009.
 • Тренінгові технології формування лідерських якостей командира. - К.:Золоті ворота, 2010.
 • 5.1. Психологічна допомога у практиці соціальної роботи. 5.2. Психологічне консультування у діяльності соціального працівника. 5.3. Технологія організації і проведення консультативної бесіди. 5.4. Основні парадигми психологічного впливу в консультативній практиці. Психологія соціальної роботи: підручник (2-е видання, допов.)/ за ред. Ю.М. Швалба. – К.: «Основа», 2014.
 • Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Частина 1: Когнітивно-біхевіоральні підходи в роботі з ПТСР. Методичний посібник. - К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017.
 • Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Частина 2: Групові форми психологічної допомоги військовослужбовцям у подоланні наслідків психологічної травматизації. Методичний посібник. - К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2018.
 • Індивідуальне психологічне консультування у соціальній роботі. Навчальний посібник. - К.: Сфера, 2020.
 • Тренінгові технології формування лідерських якостей командира: Навч. – метод. посіб.- К.: Золоті ворота, 2010.
 • Чоловіки та жінки у Збройних Силах України: гендерний аспект: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012.
 • Практика психологічної допомоги військовослужбовцям:Методичний посібник. –  К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012.   
 • Рольова взаємодія в молодій сім’ї//Проблеми загальної та педагогічної психології/Зб.наук.праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.:2003, т.5,ч.7.
 • Соціально-психологічні аспекти ієрархії молодої сім’ї//Проблеми загальної та педагогічної психології/ Зб. наук.праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004, т.6, вип. 8.
 • Толерантність як умова ефективності екстреної психологічної допомоги//Зб. наук.праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К.: «Логос»,2007.- Т.7.-вип.10.
 • Психологічна допомога як складова професійної підготовки соціального працівника// Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія/За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин, 2008.-Т.10.-Вип.6.-Част.2.
 • Керівництво і лідерство у військових підрозділах// Розвиток психологічної компетентності посадових осіб щодо розв’язання завдань військово-соціальної роботи // Матеріали науково-практичного семінару.(Київ, 27 травня 2010 р.) / Мін-во оборони України. Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2010.