×
×
Профіль

Чуйко Олена Василівна

Чуйко
Олена
Василівна
Чуйко Олена Василівна
Olena V. Chuiko
Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Head of department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy, Professor at the Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy
Доктор психологічних наук, професор
Doctor of Psychological Sciences (Ph. D.), Professor

+38 (044) 521-32-64
412, 4-й поверх
412, 4th floor
...
 • 1980-1985 – Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія"
 • 2004 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України)
 • 2014 – захист докторської  дисертації за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України)
 • 2005 – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології та психології (Національна Академія ДПС України)
 • 2021 - присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • 1980-1985 - Taras Shevchenko Kyiv State University, Faculty of Philosophy, specialty "Psychology"
 • 2004 - defence of the PhD Thesis on the specialty 19.00.07 - pedagogical and age psychology (G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the NAPS Ukraine)
 • 2014 - defense of Doctoral dissertation on the specialty 19.00.07 - pedagogical and age psychology (G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the NAPS Ukraine)
 • 2005 - assigned an academic rank of an associate professor of the Department of Sociology and Psychology (National Academy of GTS of Ukraine).
 • 2021 - assigned the academic title of Professor of Social Rehabilitation and Social Pedagogy (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Наукове стажування: Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок», Республіка Польща (2014)

Наукове стажування: International Staff Week on virtual Education and Prt-Based Learningза програмою Erasmus+ Global / Новіа (Фінляндія, м. Вааса) / Novia University of Applied Sciences (Finland, Vaasa)  (2016)

Наукове стажування «Тенденції в галузі освіти та соціальної роботи у вищій школі США: Соціокультурний вимір» (180 годин) на базі International Cultural and Educational Association and National Louis University  //  Чикаго, Іллінойс (2021)

Курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK (1 кредит) (2021)

Підвищення кваліфікації: грудень 2023-січень 2024. Психологічна допомога постраждалим під час війни в Україні  (на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова) в рамках міжнародного проекту ВІРА, за підтримки ГО "Асоціація жінок України "ДІЯ" та Угорської Екуменічної Служби Допомоги. Тривалість 120 год. / 4 ECTS credits Сертифікат підвищення кваліфікації №АТРР-001/DJ-2324-0011

 • проектування освітнього середовища університету
 • професійна соціалізація студентів
 • соціальне лідерство
 • дослідження феномену особистісної  зрілості фахівця соціономічних професій
 • технології соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
 • методологія та методика тренінгів
 • Designing the educational environment of the university
 • Professional socialization of students
 • Social Leadership
 • A study of the phenomenon of personal maturity of a specialist in socio-occupational professions
 • Technologies of social rehabilitation and social pedagogy
 • Methodology and training methods
 • Заступник декана з наукової роботи; заступника декана з навчальної роботи, голова профбюро факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008-20011);
 • Завідувачка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки (2017-2022);
 • Член Спеціалізованої Вченої Ради Д.26.001.26 КНУ імені Тараса Шевченка (з 2014);
 • Гарант освітньої програми підготовки докторів філософії PhD в галузі соціальної роботи (з 2016);
 • Відповідальний редактор Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Соціальна робота» (з 2017);
 • Тренер команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Програмі розвитку лідерства-2014 для державних службовців вищого корпусу (2015);
 • Член робочої комісії з питань соціально-психологічної реабілітації при Президенті України (2016);
 • Національний Тренер Проекту «Нова оселя: реінтеграція та психосоціальна підтримка дітей ВПО у Києві та Одеській області» в рамках Грантової угоди Європейської комісії (2016);
 • Експерт в Програмі малих грантів Програми розвитку ООН Глобального екологічного фонду (2020-2021)
 • Керівник Школи Соціального Лідерства – платформи розвитку лідерського потенціалу і просування студентських ініціатив (з 2016);
 • Член правління Української психологічної асоціації (УПА);
 • Експерт Національної агенції забезпечення якості вищої освіти (053 Психологія);
 • Член конкурсної комісії Національного фонду досліджень України (2021).
 • deputy dean on scientific work; deputy dean on educational work, chairman on Trade Unions of the of the faculty of psychology Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008-20011);
 • Head of the Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy (from 2017);
 • Member of the Specialized Academic Council D.26.001.26 Taras Shevchenko National University of Kyiv (since 2014);
 • Guarantor of PhD Program in Social Work (from 2016);
 • Editor-in-Chief of the Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv "Social Work" (from 2017);
 • Scientific internship: International Staff Week on Virtual Education and Prt-Based Learning under Erasmus + Global / Novaya (Finland, Vaasa) / Novia University of Applied Sciences (Finland, Vaasa) (2016);
 • Scientific internship: Central European Academy Studies and Certification Foundation (CEASC) "Modern University - Project Approach to Work Organization in accordance with the European Qualifications Framework", Republic of Poland (2014);
 • Coach of the team of Taras Shevchenko National University of Kyiv in the Leadership Development Program 2014 for senior civil servants (2015);
 • Member of the Working Commission from Social and Psychological Rehabilitation under the President of Ukraine (2016);
 • National Coach of the New Housing Project: Reintegration and Psychosocial Support of Children in the Kyiv and Odessa Region in the framework of the European Commission Grant Agreement (2016);
 • Leader of the School of Social Leadership - Leadership Development Platforms and Student Initiative Promotion (since 2016);
 • Member of the Board of the Ukrainian Psychological Association (UPA).
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.)
 • Почесна Грамота "Кращий викладач року" (2019 р.)
 • Подяка Ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (2018 р.);
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2017 р.);
 • Грамота Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2011 р.).
 • Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2020)
 • Honorary Diploma "Best Teacher of the Year" (2019)
 • Gratitude of the Rector of the Taras Shevchenko National University of Kyiv (2018)
 • Diploma of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2017)
 • Diploma of the Kyiv city organization of the trade union of educators and scientists of Ukraine (2011).
 • Методологія сучасних технологій соціально-психологічної реабілітації
 • Практична психологія в соціальній педагогіці
 • Реабілітаційні моделі допомоги у Західній Європі та США
 • Методологія тренінгових технологій
 • Психологія соціальних організацій
 • Methodology of modern technologies of social and psychological rehabilitation
 • Practical psychology in the system of social work
 • Rehabilitation assistance models in Western Europe and the United States
 • Methodology of training technologies
 • Psychology of social organizations

Подорожі, театр, написання ігрових сценаріїв

travel, theater, writing game scripts

 • Психологія соціальної роботи: підручник /Розділ  5.5 Індивідуальна групова психотерапія у соціальній роботі; Розділ 6.1. Соціальна робота в групах/за ред. Ю.М.Швалба .- К.: Основа, 2014 – 448 с. 
 • Особистісне становлення суб’єктів професійної діяльності у соціономічних професіях: Монографія – К.: АДЕФ-Украина, 2013. – 280 с.
 • Психологія соціальної роботи: підручник /Розділ  5.5 Індивідуальна групова психотерапія у соціальній роботі; Розділ 6.1. Соціальна робота в групах/за ред. Ю.М.Швалба .- К.: Основа, 2014 – 448 с. 
 • Програма розвитку лідерства – 2015 / Управління командою: 5 принципів лідера. Модуль 3. Навчально-наочний посібник / О.В.Чуйко/ За ред.. І.К.Дрозд – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015.
 • Програма розвитку лідерства – 2015 / Стратегія лідера щодо розвитку органів влади: Модуль 4. Навчально-наочний посібник / С.Ю.Пащенко, О.В.Чуйко/ За ред. І.К. Дрозд - К.: ВПЦ «Київський університет», 2015.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота», за освітніми програмами «Соціальна педагогіка», «Соціальна реабілітація». – Навчально-методична розробка /у співавторстві/. – Київ: ТОВ Видавництво «Логос», 2017. - 42 с.
 • Еколого-орієнтоване соціальне підприємництво в громаді /Олена Чуйко&Валентина Шкуро/ Навчально-методичний посібник[Електронне видання] http://zelena.org.ua/…/ekologo_oriyentovane_pidpryyemnyctvo…
 • Профілактика деструктивної поведінки підлітків: Навчально-методичний посібник.  (Т. Журавель & Ю. Удовенко, Ред.) / Журавель, Т., Іванюк, І., Лехолетова, М., Лютий, В., Лях, Т., Пашко, Н., Соловйова, В., Сорокіна, О., Спіріна, Т., Суліцький, В., Удовенко, Ю., Чепенко, О., Чуйко, О., Швед, О., Янковець, В.  Видавництво ФО-П Буря О.Д. – Київ, 2022 – 144 с. https://www.unicef.org/ukraine/media/21421/file/destructive_behavior.pdf
 • Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи: навчальний посібник Арцимєєва Д., Терентьєва Г., Чуйко О.,  Шкуро В.,  Голотенко А., 2022 [Електронне видання] https://drive.google.com/file/d/1r0qbJVj-lXfSjLtvzvJDeicK5YFI6wZL/view
 • Особистісне становлення суб’єктів професійної діяльності у соціономічних професіях: Монографія – К.: АДЕФ-Украина, 2013. – 280 с.
 • Сучасні теорія і практика соціальної реабілітації: монографія (за ред.О.В. Чуйко) / О.В. Чуйко, А.В. Кунцевська, О.М. Тохтамиш та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021.
 • https://www.researchgate.net/publication/362057921_Modern_theory_and_practice_of_social_rehabilitation_Monograph

Методичні рекомендації з написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра соціальної роботи /Байдарова О. О., Максимова Н. Ю., Чернуха Н. М., Чуйко О. В., 2022.  Київ.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Вікова та педагогічна психологія" для здобувачів освіти зі спеціальності 231 «Соціальна робота» за освітньо-професійною програмою «Соціальна педагогіка» / Уклад. О. В. Чуйко. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. 32 с.

Методичні рекомендації з організації, проведення та оцінювання практик здобувачів вищої освіти напряму підготовки 231 «Соціальна робота», за освітньо-професійною програмою «Соціальна реабілітація». Укладачі: Чуйко О., Байдарова О., Гук О., Удовенко Ю., Шкуро В. 2023

Методичні рекомендації з впровадження моделі Денного центру підтримки дітей та сімей. Автори-упорядники: Бадилевич Т., Данилюк І., Кулеба М., Новак Л., Удовенко Ю., Чернуха Н., Чуйко О. За заг. ред.: Новак Л., Удовенко Ю. Київ. 2023. 250 с.

 • Білоусова Н., Чуйко О. Розширення ролей належної аптечної практики у контексті збереження психічного здоров’я українського населення. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я. Випуск 2 (12). 2023. С. 83-89. (Фахове видання. Категорія Б).
 • Зміна контексту педагогічної взаємодії як умова організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану /О.Чуйко, Є. Гладишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота» - К, 2022 №1(8)  – С. 57-62. (Фахове видання. Категорія Б).   https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/165/125
 •   Tolerance and social inclusion as a condition for successful rehabilitation of persons with disabilities / Katerina Milutina, Olena Chuiko, Victoria Legka, Valentyna Shkuro//Revista Amazonia Investiga July 2022, 11(53) pp.204-213 https://amazoniainvestiga.info/check/53/20-204-213.pdf (Skopus)
 • Olha Baidarova, Julia Udovenko, Olena Chuiko Introduction of interagency collaboration in combating domestic violence against children in Ukraine// Ljetopis Socijalnog Rada Vol. 1 No. 29, 2022. pp. 75-98. https://hrcak.srce.hr/clanak/402874 (Web of Science)
 • Психологічне благополуччя дитини: від методології оцінювання до прикладних практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота» - К, 2021 №1(7)  – С. 62-67. (Фахове видання. Категорія Б). https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/119/102
 • Effects of sociopsychological factors on behavioral disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder  /  Katerina Milutina, Larysa Matviienko, Vladyslav Kniaziev, Olena Chuiko // Journal of Positive Psychology and Wellbeing Vol. 5 No. 4 (2021): Vol. 5 No. 4 (2021).  PP. 1199-1208. (Scopus). https://www.journalppw.com/index.php/jppw/index
 • Activity-Based Approach In Social Workers' Professional Training/Chuiko, O Kuntsevska, A  Holotenko, A Dong, JH//PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES  Том: 9  Специальный выпуск: SI  Номер статьи: e1189  DOI: 10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1189. (Web of Science)
 • Social Rehabilitation Practices of Inclusion In The Educational Process In Working With Children With Disabilities/Vasylyeva-Khalatnykova, MO Bakhov, IS Ternopilska, V Chernukha, N Chuiko, O//PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES  Том: 9  Специальный выпуск: SI  Номер статьи: e1188  DOI:10.20511/ pyr2021.v9nSPE3.1188 (Web of Science)
 • Levels of Social Integration of Internally Displaced Persons in the Host Community/Olena Chuiko, Oleksandra Fedorenko //„Regional Formation and Development Studies“ (ISNN 2029-9370) journal included in EBSCO Business Source Complete, Ulrich, Crossref, DOI, Open Journal System, P.7-16
 • Місія і роль соціального педагога в розбудові освітнього середовища закладу освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота» - К, 2019 №1(5)  – С. 41-46. https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/9/9
 • Роль локус-контролю у стресостійкості майбутніх інспекторів патрульної поліції України / Чуйко О.В.,  Козицька І.В. // Український психологічний журнал,  №4(6) 2019 -  С.156-170.
 • Проблеми та перспективи розвитку психологічної служби у школі// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота», К: КНУ, Том1, № 3, 2018 – С.48-53. https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/37/38
 • Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна педагогіка. – випуск 24 (ІІ том): збірник наукових праць. – К: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018 – С.158-166.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19946/1/Chuyko.pdf
 • Динаміка становлень особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Випуск №1, 2018 - С.54-59 (індекс: ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI; Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2018-1-doc/2018-1-st7
 • Вплив рівня тривожності на успішність навчальної діяльності підлітків / Чуйко О.В, Іванова І.В // Актуальні проблеми психології.: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Том ХІ. Випуск 16. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. –– Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2017 - С. 215-226.
 • Освоєння практик у системі освітньої підготовки студентської молоді// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота» - К, 2017 №1(1)– С.74-78.
 • Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною//Український психологічний журнал збірник наукових праць /головн.ред.І.В.Данилюк КНУ імені Тараса Шевченка. - К.,2017.- №1(3) – С.192-204.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN
 • Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія». – К., 2017 №1 (8) – С.84-91 (індекс: INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR.http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/view/6/1-2017
 • Соціальна підтримка в структурі особистісних ресурсів внутрішньо переміщених осіб /Чуйко О., Голотенко А.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» - К, 2017 №1(6) 2(7) – С.146-150.
  • INTRODUCTION OF INTERAGENCY COLLABORATION IN COMBATING DOMESTIC VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN UKRAINE Ljetopis socijalnog radaVol. 1 No. 29, 2022.
  • https://doi.org/10.3935/ljsr.v29i1.369
  • PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF A CHILD: FROM EVALUATION METHODOLOGY TO APPLIED PRACTICES // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота» - К, 2021 №1(7)  – С. 62-67. 
  • https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/119/102
  • Effects of sociopsychological factors on behavioral disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder  /  Katerina Milutina, Larysa Matviienko, Vladyslav Kniaziev, Olena Chuiko // Journal of Positive Psychology and Wellbeing Vol. 5 No. 4 (2021): Vol. 5 No. 4 (2021).  PP. 1199-1208. Scopus. https://www.journalppw.com/index.php/jppw/index
  • Activity-Based Approach In Social Workers' Professional Training/Chuiko, O Kuntsevska, A  Holotenko, A Dong, JH//PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES  Том: 9  Специальный выпуск: SI  Номер статьи: e1189  DOI: 10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1189.http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe3.1189
  • Social Rehabilitation Practices of Inclusion In The Educational Process In Working With Children With Disabilities/Vasylyeva-Khalatnykova, MO Bakhov, IS Ternopilska, V Chernukha, N Chuiko, O//PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES  Том: 9  Специальный выпуск: SI  Номер статьи: e1188  DOI:10.20511/ pyr2021.v9nSPE3.1188
  • Levels of Social Integration of Internally Displaced Persons in the Host Community/Olena Chuiko, Oleksandra Fedorenko //„Regional Formation and Development Studies“ (ISNN 2029-9370) journal included in EBSCO Business Source Complete, Ulrich, Crossref, DOI, Open Journal System, P.7-16
  • http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v31i2.2093
  • The mission and role of the social pedagogy in the development of the educational evvironment of the educational institution // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work 2019 DOI: 10.17721/2616-7786.2019/5-1/9
  • Problems and prospects for the development of psychological service in school //Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work 2018 | Journal article DOI: 10.17721/2616-7786.2018/3-1/11
  • Social support in the personal recourse framework of internally displaced persons /Chuiko O., Golotenko A./ Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Humanities and Social Sciences, V(23), 1.:139, 2017. Р.86-90.
  • Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна педагогіка. – випуск 24 (ІІ том): збірник наукових праць. – К: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018 – С.158-166.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19946/1/Chuyko.pdf
  • Динаміка становлень особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Випуск №1, 2018 - С.54-59 (індекс: ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI; Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2018-1-doc/2018-1-st7
  • Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною//Український психологічний журнал збірник наукових праць /головн.ред.І.В.Данилюк КНУ імені Тараса Шевченка. - К.,2017.- №1(3) – С.192-204.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN
  • Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія». – К., 2017 №1 (8) – С.84-91 (індекс: INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR.http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/view/6/1-2017