×
×
Профіль

Буркало Наталія Іванівна

Буркало
Наталія
Іванівна
Буркало Наталія Іванівна
Nataliia I. Burkalo
Доцент кафедри експериментальної та прикладної психології
Associate Professor at the Department of Experimental and Applied Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
+38 (044) 431 04 60
303, 3-й поверх
303, 3rd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «Психологія» (2006 р.), аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.), тема дисертаційного дослідження «Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Володіє англійською, італійською та польською мовами. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Sociology and Psychology, speciality «Psychology» (2006), Postgraduate study at Taras Shevchenko National University of Kyiv (2009), dissertation thesis «Ethnocultural features of gender-role personality identification of teens» (19.00.05 – social psychology; psychology of social work). Knows English, Italian and Polish.

 • Наукове стажування закордоном: Польсько-українська Фундація – Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною Академією Університету К. Стефана Вишинського, м. Варшава, Польща, жовтень 2018 р.
 • «Інноваційні технології  арт-коучінгу у роботі з різними категоріями населення» Національний Педагогічний Університет ім. М. П. Драгоманова спільно з Східно-українською асоціацією арт-терапії, м. Київ, Україна, вересень-жовтень 2019 р. 
 • Наукове стажування у лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, лютий-квітень 2022 р. 
 • Міжнародне стажування для науково-педагогічних працівників на тему: «Сучасні технології розвитку та освіти людини в умовах воєнного стану», організоване Фундацією науковий інститут імені проф. Юзефа Літвіна,         м. Люблін, Польща, червень-липень 2022 р.
 • Міжнародне стажування для науково-педагогічних працівників на тему: «Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС» (Internationalization of educatiоn. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective), організоване університетом Collegium Civitas, м. Варшава, Польща, червень-липень 2023 р.
 • Scientific internship abroad: Polish-Ukrainian Foundation - Institute of International Academic and Scientific Cooperation together with the Theological Academy of the K. Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland, October 2018.
 • «Innovative technologies of art coaching in working with different categories of the population» National Pedagogical University  M. P.  Drahomanov together with the Eastern Ukrainian Association of Art Therapy, September-October 2019.
 • експериментальна психологія
 • етнокультурна психологія 
 • загальна психологія 
 • психологія особистості, психологія творчості
 • історія психології         
 • ethnocultural psychology
 • experimental psychology, general psychology
 • personality psychology, psychology of creativity
 • history of psychology

В університеті працює з 2009 р. 

нагороджена грамотою за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р.)

Diploma for success in educational and scientific work of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2017).

 • Експериментальна психологія
 • Практикуми із загальної психології
 • Основи психології
 • Психологія спілкування
 • Experimental psychology
 • Workshops on general psychology

подорожі

travelling

 • Буркало Н. І. Вплив етнокультурного чинника на формування статеворольової ідентифікації особистості / Н. І. Буркало // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 10. Вип. 11. – К. : Главник, 2009. – C. 85–94.
 • Буркало Н. І. Психологічні особливості гендерних та етнічних уявлень представників різних етнічних груп / Н. І. Буркало // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 10. Вип. 17. – К., 2010. – С. 574–586.
 • Буркало Н. І. Психологічні особливості статеворольових типів поведінки / Н. І. Буркало // Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за заг. ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Т. 11. Вип. 5. – К., 2011. – С. 60–67.
 • Буркало Н. І. Соціокультурні особливості формування особистості / Н. І. Буркало // Проблеми емпіричних досліджень у психології, 5-6 грудня 2013 р., Київ: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко. – К.: ОВС, 2013. – Вип. 2. – 342 с. – С. 24–27. 
 • Буркало Н.І. Роль етнокультурних традицій у вихованні дитини / Н. І. Буркало // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., Київ: тези XVI міжнародної конференції молодих науковців / за ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко. – К.: ОВС, 2014. – 141с. – С. 195–199. 
 • Буркало Н.І. Психологічні аспекти становлення особистості у вчинковому вимірі / Н. І. Буркало // Вчинкова психологія: історія та сучасність: матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди з нагоди 90-річчя від дня народження професора В. А. Роменця, 20 травня 2016 року / За ред. І. В. Данилюка. – К.: Логос, 2016. – 105 с. – С. 49–51.
 • Буркало Н.І. Психологічні особливості міжкультурної комунікації / Н. І. Буркало // Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога / За ред. І. В. Данилюка. – К.: Логос, 2017. – 314 с. – С. 31–33.
 • Буркало Н.І. Психологічні особливості емоційного інтелекту / Н. І. Буркало // Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. – Том 5. – Вип. 7. – Київ: Інститут психології імені   Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. – 208 с. – С. 34–49.
 • Буркало Н.І. Арт-терапія в сучасній психології / Н. І. Буркало // Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка.  –  Том 5. –  Вип. 9. –  Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019.  – 259 с. – С. 189–204.
 • Данилюк І.В., Буркало Н.І. Психологічні особливості самоактуалізації особистості / І. В. Данилюк, Н. І. Буркало // Психологічний часопис: науковий журнал / за ред. С. Д. Максименка.  –  Том 6. –  Вип. 2. –  Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020.  – 203 с. – С. 183–192.
 • Данилюк І.В., Буркало Н.І. Особливості застосування арт-терапії в роботі з дітьми / І. В. Данилюк, Н. І. Буркало // Психологічний часопис: науковий журнал / за ред. С. Д. Максименка.  –  Том 7. –  Вип. 9. –  Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2021.  – 136 с. – С. 85–98.
 • Restoring the psychological and emotional health of students in time of the tensed educational process in Russian-Ukrainian wartime Synesis (ISSN 1984-6754), (2022). 14(1), 254-264. (у співавторстві). 
 • Teaching English during War Time. How Is It Different? Psychological and pedagogical aspects. Conhecimento & Diversidade (ISSN 2237-8049), 15, n. 37 (2023), 171-192.  (у співавторстві).
 • Burkalo N. I. Vplyv etnokulturnogo chynnyka na formuvannia statevorolovoii identyfikacii osobystosti / N. I. Burkalo // Zb. nauk. prac Instytutu psyhologii im. G. S. Kostiuka APN Ukrainy. Aktualni problemy psyhologii / za red. S. D. Maksymenka. – T. 10. Vyp. 11. – K.: Glavnyk, 2009. – S. 85–94.
 • Burkalo N. I. Psyhologichni osoblyvosti gendernyh ta etnichnyh uiavlen predstavnykiv riznyh etnichnyh grup / N. I. Burkalo // Zb. nauk. prac Instytutu psyhologii im. G. S. Kostiuka APN Ukrainy. Aktualni problemy psyhologii. Psyhologiia navchannia. Genetychna psyhologiia. Medychna psyhologiia / za red. S. D. Maksymenka. – T. 10. Vyp. 17. – K., 2010. – S. 574–586.
 • Burkalo N. I. Psyhologichni osoblyvosti statevorolovyh typiv povedinky / N. I. Burkalo // Aktualni problemy psyhologii. Psyhologiia osobystosti. Psyhologichna dopomoga osobystosti / za zag. red. S. D. Maksymenka, M. V. Papuchi. – T. 11. Vyp. 5. – K., 2011. – S. 60–67.
 • Burkalo N. I. Sociokulturni osoblyvosti formuvannia osobystosti / N. I. Burkalo // Problemy empirychnyh doslidzen u psyhologii, 5-6 grudnia 2013 r., Kyiv: Materialy VII miznarodnoi naukovo-praktychnoi konferencii / za red. І.V. Danyliuka, І.V. Vashchenko. – К.: ОVS, 2013. – Vyp. 2. – 342 s. – S. 24–27. 
 • Burkalo N. I. Rol etnokulturnyh tradycij u vyhovanni dytyny/ N. I. Burkalo // Problemy osoblyvosti v suchasnij nauci: rezultaty ta perspektyvy doslidzennia, 3-4 квітня 2014 r., Kyiv: tezy XVI miznarodnoi konferencii molodyh naukovciv / za red. І.V. Danyliuka, І.V. Vashchenko. – К.: ОVS, 2014. – 141s. – S. 195–199. 
 • Burkalo N. I. Psyhologichni aspekty stanovlennia osobystosti u vchynkovomu vymiri / N. I. Burkalo // Vchynkova psyhologiia: istoriia ta suchasnist: materialy mizdyscyplinarnogo kruglogo stolu z nagody 90 vid narodzennia profesora V. A. Romenca, 20 travnia 2016 r/ / za red. І.V. Danyliuka. – К.: Logos, 2016. – 105 s. – S. 49–51.
 • Burkalo N. I. Psyhologichni osoblyvosti mizkulturnoi komunikacii / N. I. Burkalo // Psyhologichna osvita v Ukraini: tradycii, suchasnist ta perspectyvy, 21-22 квітня 2017 roku: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferencii z nagody sviatkuvannia 50 vid pochatku pidgotovky psyhologiv u Kuivskomu nacionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka ta Dnia psyhologa / Za red. І.V. Danyliuka – К.: Logos, 2017. – 314 s. – S. 31–33.
 • Burkalo N. I. Psyhologichni osoblyvosti emocijnogo intelektu / N. I. Burkalo // Psyhologichnyj chasopys: zbirnyk naukovyh prac / za red. S. D. Maksymenka. – T. 5. Vyp. 7. – K.: Instytut psyhologii imeni G. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2019. – S. 208. – S. 34–49.
 • Burkalo N. I. Art-terapija v suchasnij psyhologii / N. I. Burkalo // Psyhologichnyj chasopys: zbirnyk naukovyh prac / za red. S. D. Maksymenka. – T. 5. Vyp. 9. – K.: Instytut psyhologii imeni G. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2019. – S. 259. – S. 189–204.
 • Danyliuk І.V., Burkalo N. I. Psyhologichni osoblyvosti samoaktualizacii osobystosti /  І.V. Danyliuk, N. I. Burkalo // Psyhologichnyj chasopys: zbirnyk naukovyh prac / za red. S. D. Maksymenka. – T. 6. Vyp. 2. – K.: Instytut psyhologii imeni G. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2020. – S. 203. – S. 183–192.

Данилюк І.В., Буркало Н.І. Експериментальна психологія: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023.  232 с.

 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОКР «Бакалавр»: навчально-методична розробка / Н. І. Буркало, Д. Є. Предко. – К.: ВПЦ  «Київський університет», 2019. – 52 с.  
 • Навчально-методичний комплекс з курсу «Психологія» для студентів механіко-математичного факультету, спеціальності 111 «Математика» ОР «Бакалавр» / Н. І. Буркало. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 32 с.

Metodychni vkazivky do samostijnoi roboty z kursu «Istorija psyhologii» dla studentiv specialnosti 053 «Psyhologija» ОКR «Bakalavr»: navchalno-metodychna rozrobka / N. I. Burkalo, D. E. Predko. – К.: VPC «Kyjivskyj universytet», 2019. – 52 s.