×
×
Профіль

Тулін Кирило Сергійович

Тулін
Кирило
Сергійович
Тулін Кирило Сергійович
Асистент кафедри педагогіки
Доктор філософії з галузі освіта/педагогіка
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність "Соціальна робота" (2019 р.).

Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет психології, кафедра педагогіки (2019-2023 р.). 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, Program Subject Area Social Work (2019).

Postgraduate student of Taras Shevchenko Kyiv National University, Faculty of Psychology, Department of Pedagogy.

Асистент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2022 року.

Assistant of the Department of Pedagogy of the Taras Shevchenko National University of Kyiv since 2022.

Активний відпочинок, рослинництво.

Active recreation, plant growing.

 1. Тулін К. С. Національна модель розвитку дослідницьких університетів Румунії. Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС: монографія у співавторстві / А. А. Марушкевич, О. В. Плахотнік, Н. М. Кузьменко, Є. С. Спіцин та ін./ за заг. ред. докт. пед. наук, проф. А. А. Марушкевич, Київ, ФОП Ямчинський О. В., 2022. – 115 с. С. 24-29.
 1. Tulin K. S. National model of development of research universities in Romania. Science, education, innovations: the experience of research universities of the EU: a monograph in co-authorship / A. A. Marushkevich, O. V. Plahotnik, N. M. Kuzmenko, E. S. Spitsyn, etc. / for general ed. dr. ped. Sciences, Prof. A. A. Marushkevich, Kyiv, O. V. Yamchynskyi FOP, 2022. - 115 p. P. 24-29.
 1. K. Tulin Modern system of pedagogical education of Romania. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка, випуск 1(11)/2020. C. 53-56.
 2. Тулін К. С. Законодавчий вимір функціонування системи освіти Румунії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка, випуск 2(12)/2020. C. 63-65.
 3. Кузьменко Н. М., Тулін К. С. Functioning of higher education institutions of Romania in the conditions of autonomization. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка, випуск 2(14)/2021. C. 63-65.
 4. Тулін К. С. Нормативно-правове регулювання сфери освіти національних меншин в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка.
 5. K. Tulin State of needs in the field of education of national minorities in the field of education in Ukraine. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка.
 6. Tulin The System of Educational Needs of Nationals Minorities in Education in Ukraine. Journal of Research in Educational Sciences Volume XIII, Issue 15, 2022. C. 30-40.
 7. Кузьменко Н. M., Тулін К. C. Перспективи використання румунського досвіду щодо удосконалення освітнього процесу національних меншин в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал / гол. ред. Г.П. Грибан, заст. гол. ред. О.Є. Антонова. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2023. Вип. 1 (112). С.128-135.
 8. Тулін К. С. Вплив освітнього середовища на становлення особистості майбутнього фахівця: румунський досвід. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR), 22-23 квітня 2021 р.: Матеріали XXIII Міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І. В. Данилюка, С. Ю. Пащенко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 318 с. C. 273-275.
 9. Тулін К. С. Цифрові освітні технології у забезпеченні функціонування системи освіти Румунії. Сучасні освітні технології у вищій школі: науковий збірник / За заг. ред. Алли Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О. В., 2021. 117 с. C. 19-24.
 10. Тулін К. С. Підготовка фахівців освітньої сфери у Бухарестському університеті Румунії. Педагогічна освіта в класичних університетах: науковий збірник. Київ, ФОП Ямчинський О. В., 2021. – 123 с. C. 108-114.
 11. Тулін К. С. Вплив методичного забезпечення на безперервність навчання представників національних меншин в Україні. Collection of theses of scientific and methodical reports of scientific and pedagogical internship. October 4 – November 12, 2021. С. 57-61.
 12. Тулін К. С. Підготовка фахівців факультетом психології та освітніх наук у Бухарестському університеті Румунії. // European scientific discussions. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 186-190.
 1. K. Tulin Modern system of pedagogical education of Romania. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy, issue 1(11)/2020. pp. 53-56.
 2. Tulin K. S. The legislative dimension of the functioning of the Romanian education system. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy, issue 2(12)/2020. pp. 63-65.
 3. Kuzmenko N.M., Tulin K.S. Functioning of higher education institutions of Romania in the conditions of autonomization. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy, issue 2(14)/2021. pp. 63-65.
 4. Tulin K. S. Normative and legal regulation of the sphere of education of national minorities in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy.
 5. K. Tulin State of needs in the field of education of national minorities in the field of education in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy.
 6. Tulin K. S. The influence of the educational environment on the formation of the personality of the future specialist: the Romanian experience. Personality problems in modern science: research, prospects and results (PPMSRPR), April 22-23, 2021: Proceedings of the XXIII International Conference of Young Scientists / Ed. I. V. Danylyuka, S. Yu. Pashchenko. - Kyiv: Lira-K Publishing House, 2021. - 318 p. pp. 273-275.
 7. Tulin K. S. Digital educational technologies in ensuring the functioning of the education system in Romania. Modern educational technologies in higher education: a scientific collection / In general. ed. Alla Marushkevich. Kyiv, FOP Yamchinskyi O. V., 2021. 117 p. pp. 19-24.
 8. Tulin K. S. Training of specialists in the field of education at the University of Bucharest, Romania. Pedagogical education in classical universities: scientific collection. Kyiv, FOP Yamchinskyi O. V., 2021. - 123 p. pp. 108-114.
 9. Tulin K. S. The impact of methodological support on the continuity of education of representatives of national minorities in Ukraine. Collection of theses of scientific and methodical reports of scientific and pedagogical internship. October 4 – November 12, 2021. pp. 57-61.
 10. Tulin K. S. Training of specialists at the Faculty of Psychology and Educational Sciences at the University of Bucharest, Romania. // European scientific discussions. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. pp. 186-190.