×
×
Профіль

Снігур Юлія Сергіївна

Снігур
Юлія
Сергіївна
Снігур Юлія Сергіївна
Асистент кафедри соціальної роботи
Організація навчання студентів напряму/спеціальності «Соціальна робота», спеціальності «Психологія»


+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
...
 • 2007-2011 рр.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність "Соціальна робота", бакалавр;
 • 2011-2012 рр.- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова "Соціальна робота" кваліфікація: практичний психолог, магістр;
 • 2011-2013 рр.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність "Управління навчальним закладом" кваліфікація: спеціаліст з управління навчальним закладом, науковий співробітник (в інших галузях навчання), фахівець з управління проектами та програмами у сфері нематеріального виробництва, магістр.
 • 2017-2021 рр. аспірантка в Інституті психології імені Г.С. Костюка в лабораторії організаційної і соціальної психології. Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-психологічні чинники вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти». науковий ступінь: докторка філософії, PhD of Psychology. 053 Психологія. 

 • Основи соціального проектування та програмування;
 • Структура фінкціональних обов'язків та компетенцій фахівця соціальної роботи в бізнес організаціях;
 • Мережевий підхід в соціальній роботі;
 • Соціальна робота в бізнес організаціях;
 • Тренінг соціальної перцепції;
 • Тренінг командоутворення;

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України:

 1. Карамушка, Л. М., & Снігур, Ю. С. (2020). Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для психологічного здоров’я особистості та організації. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І: Організаційна психологія.Економічна психологія. Соціальна психологія, 55,  23-30. Режим доступу http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i55/6.pdf
 1. Снігур, Ю.С. (2018). Методики для дослідження організаційнопсихологічних чинників вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 49, 40-43. Режим доступу http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i49/8.pdf

Статті у наукових вітчизняних періодичних виданнях, затверджених МОН України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Снігур, Ю.С. (2019). Рівень професійного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти: зв'язок з чинниками мезорівня. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (16), 74-82. Режим доступу http://www.orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/52
 1. Снігур, Ю.С. (2019). Зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2-3 (17), 114-121. Режим доступу http://www.orgpsyjournal.in.ua/index.php/opep/article/view/43
 2. Карамушка, Л. М., & Снігур, Ю. С. (2020). Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: зв'язок із задоволеністю роботою та організацією Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (19), 44-53. Режим доступу http://orgpsy>-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/141
 1. Снігур, Ю.С. (2020). Зв'язок активності і оптимізму керівників закладів загальної середньої освіти з копінг-стратегіями. Організаційна психологія. Економічна психологія. № 4 (21), 110-117. Режим доступу http://orgpsy>-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/258
 2. Снігур, Ю.С. (2021). Зв’язок організаційно-психологічних характеристик закладів загальної середньої освіти та копінг-стратегій керівників. Організаційна психологія. Економічна психологія. №1 (22), Режим доступу http://orgpsy>-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/282

Статті у зарубіжних фахових виданнях: 

 1. Snihur, Y. (2020). Coping strategies of heads of general secondary education institutions: relationship with time-syndrome manager indicators. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, № 4 (19), 46-53. Retrieved  from https://ajfaer.org/index.php/ajfaer/article/view/68

Публікації у збірниках матеріалів вітчизняних наукових конференцій та конгресів:

 1. Снігур, Ю.С. (Величко Ю.С.) (2018, квітень). Організаційнопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (с. 25). Київ, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.
 1. Снігур, Ю.С. (2019, червень). Зв'язок вираженості професійного стресу з організаційно-професійними характеристиками керівників закладів загальної середньої освіти. Актуальні проблеми психології: тези IIІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (с. 66-67). Київ,      видавництво:  ТОВ-Видавництво     «ЛОГОС».     Доступ     через  http://psychology-naesua.institute/files/pdf/red_zbirnyk_congress_maketszhatuj_1561537460.pdf
 1. Снігур, Ю.С. (2020, березень). Ставлення до роботи та проблеми використання копінг-стратегій менеджерами освітніх організацій. Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: тези XV Міжнародної науково-практичної конференції (с. 131132). Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.  Доступ через  http://psychology-naes- ua.institute/files/pdf/zbirnik_tez_15_konf.__socializaciya_osobistosti...-20-04-2020_1586892193.pdf
 1. Карамушка, Л.М., & Снігур, Ю.С. (2020, червень). Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: рівень вираженості та значення для психологічного здоров'я персоналу та організації. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості: збірник наукових матеріалів I міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (с. 102-106)Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».  
 1. Карамушка, Л.М., & Снігур, Ю.С. (2020, жовтень). Копінг-стратегії керівників та персоналу організації та проблеми забезпечення психологічного здоров’я організації. І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психологічні умови благополуччя персоналу організації» (с.104-106). Львів, «Львівська політехніка».

Публікації у збірниках матеріалів зарубіжних наукових конференцій та конгресів:

 1. Karamushka, L., Snihur, Yu (Yu. Velychko), & Kurytsya, D.(2018, May). Coping-strategies as a district administration officers occupational stress factor. III Zjazd polskiego stowarzyszenia psychologii organizacji (p.69-70) Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Карамушка Л. М., Снігур Ю.С. Психологія вибору копінг-стратегії керівниками освітніх організацій : монографія. К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2024. 188  с.