×
×
Профіль

Булатевич Наталія Миколаївна

Булатевич
Наталія
Миколаївна
Булатевич Наталія Миколаївна
Natalia M. Bulatevych
Доцент кафедри психології розвитку
Кандидат психологічних наук, доцент
 
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
...
 • 1996 - 2001 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «психологія» (диплом магістра з відзнакою)
 • 2001 – 2004 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура за спеціальністю «медична психологія»
 • 2005 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.04 «медична психологія». Тема роботи: «Синдром емоційного вигоряння вчителя». Присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук.
 • 2018 – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології розвитку (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

1996 - 2001 - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Sociology and Psychology, (master's degree in Psychology)
2001 – 2004 – Taras Shevchenko National University of Kyiv, post-graduate programme in clinical psychology
2005 - PhD's thesis (19.00.04 "medical psychology"). The topic of the work: "Teacher's  burnout syndrome ". The scientific degree of candidate of psychological sciences was awarded.
2018 – Associate Professor of the Developmental Psychology Department (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

 • Програма підготовки гештальт-терапевтів/гештальт-консультантів І-II ступеню (2012-2020, КГУ)
 • Програма «Using the Oaklander Model» (2021-2023, VSOF, CAMFT, США)
 • Дитяча психіатрична пропедевтика (2020-2021)
 • EMDR та травматерапія (2022-2023, Україна-США)
 • Навчання роботі з гострою стресовою реакцією за протоколом Assyst методу EMDR (Європейська асоціація EMDR, 2022)
 • Системна сімейна терапія (2015-2016 рр., 160 год., УАПОР)
 • Програма підготовки психологів до участі в процесуальних діях за участі дитини в межах кримінального провадження (в т.ч. опитування за методом "Зелена кімната") (2021, 2022, 2023, ГО "Волонтер" спільно з UNICEF)
 • Підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнської літньої школи «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність» (2021 р., 2023р. м.Київ - м.Одеса, 180 год.)
 • Наукове стажування та підвищення кваліфікації «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри», KUL, Польща (2022)
 • Курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетенцій викладачів KNU Teach Week (30 год., 2021)
 • Підвищення кваліфікації та стажування за програмою «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» «Психологія і педагогіка безперервного навчання: керівні принципи для системи освіти ЄС» KUL, Польща (2017)
 • Київська школа тренерів соціально-психологічного тренінгу (м.Київ, 2008-2009)
 • Підвищення кваліфікації за програмою "Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності ДСО МВС України" (2001 р.,КІВС, 112 год.)
 • Семінари та освітні інтенсиви: «Основи психотравматології. Теорія та практика стабілізації» (2022),  «Травматичний стрес. Основи ППД» (2022), семінар з проблем узалежненої родини (фонд "Відродження"1998),  Р.Франк та Ж.М.Робіна (2016), С.Грофа (2015), освітні інтенсиви з гешталь-терапії та гештальт-консультування (2018, 2021) та ін.
 • Program for the training of Gestalt therapists/Gestalt consultants of the I-II degree (2012-2020, KSU)
 • Program "Using the Oaklander Model" (2021-2023, VSOF, CAMFT, USA)
 • Children's psychiatric propaedeutics (2020-2021)
 • EMDR and trauma therapy (2022-2023, Ukraine-USA)
 • Training to work with an acute stress reaction according to the Assyst protocol of the EMDR method (European EMDR Association, 2022)
 • Systemic family therapy (2015-2016, 160 h)
 • The program for training psychologists to participate in procedural actions with the participation of a child within the framework of criminal proceedings (including interviews using the "Green Room" method) (2021, 2022, 2023,  UNICEF)
 • Advanced training under the program of the Ukrainian Summer School "National Scientific Psychological Schools: History and Modernity" (2021, 2023, Kyiv - Odessa, 180 hours)
 • Scientific internship and professional development "Health-preserving technologies and quality of life: medical, pedagogical, socio-psychological dimensions", KUL, Poland (2022)
 • Courses for professional development and development of pedagogical competencies of KNU Teach Week (30 hours, 2021)
 • Advanced training and internship under the program "Achievements and trends of university education in EU countries" "Psychology and pedagogy of continuous learning: guiding principles for the EU education system" KUL, Poland (2017)
 • Seminars and educational intensives: "Fundamentals of psychotraumatology. Theory and practice of stabilization" (2022), "Traumatic stress. Basics of Psychological First Aid" (2022), R. Frank and J.M. Robin (2016), S. Groff (2015), educational intensives on Gestalt therapy and Gestalt counseling (2018, 2021) etc.
 • Перінатальна психологія та психологія батьківства
 • Психологія сім’ї та дитячо-батьківських стосунків
 • Психологічне консультування дітей та батьків
 • Психологія емоційного вигорання
 • Етичні аспекти психологічного консультування та психотерапії

Perinatal psychology and parenting 
Psychology of the family and child-parent relations
Psychological counseling 
Psychology of emotional burnout
Ethical aspects of psychological counseling and psychotherapy

Практикуючий психолог-консультант (гештальт-підхід, EMDR)

Викладач психологічних дисциплін КНУ імені Тараса Шевченка з 2004 р.

 • 2004 – по теп. час – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри соціальної психології (2004-2009 рр.), асистент кафедри психології розвитку (2009 – 2014 рр.), доцент кафедри психології розвитку (2014 – по теп.час)
 • 2017 – по теп. час – Оболонський районний центр соціальних служб, психолог
 • 2022 - по теп. час - психолог-консультант Національної кризової лінії БФ "Запорука"
 • 2005-2009 – «Школа – дитячий садок «Перлина», практичний психолог 
 • 2000- 2001 – окрема рота спецпідрозділу міліції охорони «Титан» УДСО при ГУ МВС України в Київській області, психолог

Practical psychologist (gestalt approach, EMDR)

Lecturer of psychological disciplines at Taras Shevchenko National University of Kyiv since 2004.

 • 2015-2017 – організація та ведення на громадських засадах груп психологічної підтримки для майбутніх батьків «Школа материнства» в Поліклініці №2 Подільського району м.Києва.
 • 2014 по теп. час - співпраця з психологічною службою Печерського районного відділу освіти (проведення майстер-класів, доповідей для практикуючих шкільних психологів).
 • Підтримка науково-популярної сторінки в соціальній мережі "Фейсбук" для широкого кола зацікавленої аудиторії "Психологія батьківства та дитинства"
 • член ГО "Українська асоціація психологів освіти та розвитку"
 • Член Американської психологічної асоціації (АРА)
 • Учасник Реєстру психологів по залученню до кримінальних проваджень за участю дітей

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2021р.)

Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 185-річчя Університету (2019 р.)

Подяка Київського міського центру соціальних служб за ініціативу та творчість у реалізації соціальних програм заради благополуччя дітей, молоді, сімей в територіальній громаді м.Києва (2021 р.)

Грамоти Оболонського центру соціальних служб м.Києва за професійну майстерність, ефективну роботу, сумлінне виконання службових обов'язків (2020р.); за ініціативу та творчий підхід у реалізації програм заради благополуччя дітей, молоді, сімей в територіальній громаді м.Києва (2019р.).

Подяка Оболонського центру соціальних служб м.Києва за активну громадянську позицію, творчий підхід у вирішенні питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю (2018 р.)

Diploma of Taras Shevchenko National University of Kyiv for achievements in educational, scientific and educational work (2021)

Diploma of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for significant personal contribution to the development of education and pedagogical science of Ukraine, training of highly qualified specialists and on the occasion of the 185th anniversary of the University (2019)

Gratitude of the Kyiv City Center of Social Services for the initiative and creativity in the implementation of social programs for the well-being of children, youth, and families in the Kyiv territorial community (2021)

 • Напрямки сучасної психотерапії. Психотерапія за методом В.Оклендер
 • Перинатальна психологія та психологія батьківства
 • Психологічний супровід батьківства
 • Вікова психокорекція
 • Психологічний практикум з психології розвитку
 • Методи психодіагностики в дитячому віці
 • Організація діяльності психологічної служби
 • Психологія особистості

Directions of modern psychotherapy
Perinatal psychology and parenting 
Age psychocorrection
Workshops on developmental psychology
Methods of psychodiagnosis in childhood
Organization of psychological services
Personality psychology

кіно, книги, туризм.

movies, books, tourism.

Опубліковано понад 65 наукових праць

More than 65 scientific works have been published

 1. Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації. Наук.-метод. посібник за ред. О.І.Власової, Н.М.Булатевич, В.Є.Луньова. Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing (Canada). 2020. 323 с.

 2. Булатевич Н.М. Організація діяльності психологічної служби: навчальний посібник. - Суми : СумДПу імені А.С. Макаренка, 2015. – 445с.

Psychodiagnosis of development of personality in family. Ed.by O.I. Vlasova, N.M. Bulatevych, V.E. Lunyov. Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing (Canada). 2020. 323 p.

Bulatevych N.M. Organization of the psychological service: a study guide. - Sumy: 2015. – 445p.

 • Yablonska T. & Bulatevych N. Values of Modern Education in the Professional Development of Future Psychologists // Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи. European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers : колект. моногр. / за ред. О. В. Тупахіної, К. Г. Сіріньок-Долгарьової, Р. К. Махачашвілі. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. 228 с. С.124-140.
 • Булатевич Н. Використання пентаграми Гінгера під час первинної дитячо-батьківської консультації // Нейропсихологічні та психокорекційні методи подолання поведінкових порушень у дітей. Колективна монографія. / К.Л.Мілютіна, Н.М.Булатевич та ін. Під заг.ред. К.Л.Мілютіної та В.М. Князєва Київ. Когіто-центр.- 2022. -240 с. – 10,5 д.а. С.56-64
 • Yablonska T. & Bulatevych N. Values of Modern Education in the Professional Development of Future Psychologists // European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers : колект. моногр. / Ed. by O. V. Tupakhina, K. G. Sirinyok-Dolgaryova, R. K. Makhachashvili. Lviv-Torun: Liha-Press, 2021. 228 p. P.124-140.
 1. Пренатальна психологія та психологія батьківства. методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Навч.-метод. розробка. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. 40 с.

 2. Психологічний практикум із психології розвитку. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. 34с.

 3. Організація діяльності психологічної служби. - Робоча навчальна програма. Київ : Гнозис, 2009. 25с.

 4. Пренатальна психологія та психологія батьківства. - Робоча навчальна програма. - Київ : Гнозис, 2009. 25с.

 5. Навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу «Психологічна служба» Київ : ГеоПринт, 2006. 48 ст.
 • Bulatevych N., Oryniak O. Psychological factors of women's parental burnout // Socialization & Human  Development: International  Scientific  Journal.  Vol.4, №1, 2022  Р.89-101 https://doi.org/10.37096/SHDISJ-22-1.1-0007 
 • Izydorczyk B., Głomb K., Bętkowska-Korpała B., Yablonska T., Bulatevych N., Opałka R., Lizińczyk S., Sitnik-Warchulska K., Radtke B.M., Sajewicz-Radtke U. &Lipowska M. Internalization of athletic body ideal as a mediating variable between family influence and body image of young women. A cross cultural study of Polish, Italian and Ukrainian women // Frontiers of Psychiatry, Sec.Psychopathology, Vol.14, 23 March 2023 https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1136079
 • Булатевич Н., Селезньова О. Вплив дитячо-батьківських стосунків на особливості прояву шкільної тривожності підлітка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота». №1 (7). 2021. С.51-56
 • Булатевич Н., Батракіна Є. Психологічні особливості осіб, які займаються волонтерською діяльністю // Психологічні перспективи, Вип. 33, Луцьк, 2019. С. 10–23. DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-33-10-23
 • Bulatevych N. Teacher’s burnout syndrome: the phenomenology of the process // Polish Journal of Public Health, Volume 127, Issue 2. Pages 62–66, 2017. ISSN (Online) 2083-4829, DOI:https://doi.org/10.1515/pjph-2017-0014.
 • Yablonska T., Bulatevych N. Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients // Psychoprevention Studies, Issue 3, 2017. – pp.33-44.
 • Булатевич Н. М. Пентаграма Гінгера та її застосування в в практичній діяльності дитячого психолога // Психологія і особистість. Науковий журнал. №1 (11), 2017. С.73-81.
 • Yablonska T., Bulatevych N., Maksymchuk D. The features of adolescents’ perceptions about parenthood // Socialization & Human Development: International Scientific JournalVol. 2. №1. 2020. Is. 2. Р.134-142
 • Bulatevych N., Mambetova A.A.Psychological peculiarities of parenthood apprehensions of ukrainians and crimean tartars // International Journal of Education & Development. Vol.4.,2018. Р.13-23.
 • Яблонська Т.М., Булатевич Н. М. Етичні виміри діяльності психолога в практиці психологічного консультування // Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 5. — Вип. 15. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. — 312 с. – С.237-251.
 • Bulatevych N. Religion and religiosity in analytical psychology // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(33), Issue: 66, 2015. – P. 63-66.
 • Булатевич Н.М. Психологічні аспекти супроводу батьківства // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія "Педагогіка та психологія". 2015. Вип.743. С.15-19.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WVs4LkEAAAAJ&hl=uk

 • Bulatevych N., Oryniak O. Psychological factors of women's parental burnout // Socialization & Human  Development: International  Scientific  Journal.  Vol.4, №1, 2022  Р.89-101 https://doi.org/10.37096/SHDISJ-22-1.1-0007 
 • Izydorczyk B., Głomb K., Bętkowska-Korpała B., Yablonska T., Bulatevych N., Opałka R., Lizińczyk S., Sitnik-Warchulska K., Radtke B.M., Sajewicz-Radtke U. &Lipowska M. Internalization of athletic body ideal as a mediating variable between family influence and body image of young women. A cross cultural study of Polish, Italian and Ukrainian women // Frontiers of Psychiatry, Sec.Psychopathology, Vol.14, 23 March 2023 https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1136079
 • Bulatevych N. Teacher’s burnout syndrome: the phenomenology of the process // Polish Journal of Public Health, Volume 127, Issue 2. Pages 62–66, 2017. ISSN (Online) 2083-4829, DOI:https://doi.org/10.1515/pjph-2017-0014.
 • Yablonska T., Bulatevych N. Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients // Psychoprevention Studies, Issue 3, 2017. – pp.33-44.
 • Yablonska T., Bulatevych N., Maksymchuk D. The features of adolescents’ perceptions about parenthood // Socialization & Human Development: International Scientific JournalVol. 2. №1. 2020. Is. 2. Р.134-142
 • Bulatevych N., Mambetova A.A.Psychological peculiarities of parenthood apprehensions of ukrainians and crimean tartars // International Journal of Education & Development. Vol.4.,2018. Р.13-23.
 • Bulatevych N. Religion and religiosity in analytical psychology // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(33), Issue: 66, 2015. – P. 63-66.