×
×
Профіль

Траверсе Тетяна Михайлівна

Траверсе
Тетяна
Михайлівна
Траверсе Тетяна Михайлівна
Завідувач кафедри соціальної психології, професор кафедри соціальної психології
Доктор психологічних наук, професор

 

 

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...
 • 1984-1988 – Полтавське державне музичне училище ім. В. М. Лисенка, спеціальність «фортепіано»
 • 1988-1993 – Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, педагогічний факультет, спеціальність «психологія»
 • 2001 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України)
 • 2010 – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної психології факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • 2015 – захист докторської  дисертації за спеціальністю 19.00.11 – політична психологія (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 • 2021 – присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної психології факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • політична психологія;
 • психологія творчості;
 • соціальна психологія мистецтва

 • гарант освітньо-наукової програми підготовки магістрів з політичної психології (з 2018)
 • учений секретар Спеціалізованої Вченої Ради Д.26.001.26 КНУ імені Тараса Шевченка (з 2014);
 • учений секретар Координаційної ради комплексної наукової програми «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» (з 2017);
 • член редколегії часопису «Український психологічний журнал» (2016/2017);
 • заступник головного редактора часопису «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія» (з 2017);
 • перший віце-президент Асоціації Політичних психологів України (з 2019);
 • член Української Психологічної Асоціації (УПА);
 • член комісії конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» (2021)
 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Диплом «Кращий викладач факультету психології у 2015-2016 році» (2016);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2016);
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018);
 • Відмінник освіти України (2020).
 • Політична психологія
 • Психологія ділового спілкування
 • Соціальна психологія мистецтва
 • Typoligical Peculiarities of the Styles of Political Thinking // Mediterranean Journal of Social Sciences (MJSS). — Vol. 6, No. 1, February 2015. Supplement. — Rome, Itale 2015. — P. 84–89; (Rome, Italy), (Scopus).
 • Psychological determinants of errors is solving political tasks // Journal of Psychologocal and Education Researsh (JPER). — Vol. 23, No. 1, May 2015. — P. 37–53; (Oradea, Romania), (Scopus).
 • Проблема прeдметности политического мышления // Политика и общество. — № 3 (123), 2015. — С. 369–376; (Москва, Россия).
 • Peculiarities of Implementation of the Results of Actors’ Solving of Political Tasks / Т. М. Traverse // European Rescarch Studies Journal (ERSJ). — Vol. XVIII, (2015) 1Issue 1. — P. 40–62; (Piraeus, Greece), (Scopus).
 • Політичне мислення пересічного актора в умовах війни та миру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 4 (29). – С. 171–180.
 • Fundamental assumptions as predictors of psychological hardiness of students with disabilities / Kuprieieva, O., Traverse, Т., Serdiuk L., Chykhantsova O., Shamych, О.  // Social Welfare: Interdisciplinary Approach. — Vol. 1. P. 96—105.DOI: https://doi.org/10.21277/sw.v1i10.566 (Web of Science)
 • https://orcid.org/0000-0002-9031-1173
 • Психологія праці: навч пос. – К. : Геопринт, 2004. – 116 с.
 • Психологія викладацької роботи: підручник. – К. : Науковий світ, 2009. – 269 с.
 • Політична психологія: навч. пос. — К. : Парлам. вид-во, 2013. — 268 с.
 • Політична психологія : підручник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 318 с.
 • Стратегіальні тенденції творчості у політичній діяльності // Стратегії творчої діяльності: школа В.О.Моляко: [монографія] ; ред. В. О. Моляко. – К. : «Освіта України», 2008. – С. 578–606.
 • Психологічні особливості сприймання молодшими школярами нової музичної інформації // Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях: монографія / [Моляко, В.О., Біла, І.М., Ваганова, Н.А., Кіричевська, Е.В., Латиш, Н.М., Медведева, Н.В., Москаленко, В.В., Найдьонова, Л.М., Рибалка, В.В., Траверсе, Т.М., Третяк, Т.М.] ; за ред. В. О. Моляко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — С. 153—162.  
 • Психологія політичного мислення: монографія. — К. : Парлам. вид-во, 2015. — 416 с.
 • Трактування політичної діяльності як системи в політико-психологічній науці // Український психологічний журнал: зб. наук. праць КНУ імені Тараса Шевченка / гол. ред. І. В. Данилюк. – К., 2016. –№ 1. – С. 122–131.
 • Форми та зміст прогнозування у політичному мисленні // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво «НОУЛІДЖ», 2016. – № 1(39). – С. 213–226.
 • Психологічні аспекти конфлікту як виду політичного протистояння // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : «НОУЛІДЖ», 2017. – № 1(42). – С. 262–269.
 • Розуміння політичних задач у процесі пізнання суспільно-політичного буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2017. – № 3. – С. 81–89.
 • Особливості розуміння політичних задач різних типів // Український психологічний журнал: зб. наук. праць КНУ імені Тараса Шевченка / гол. ред. І. В. Данилюк. – К., 2017. – № 1 (3). – С. 151–164.
 • Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події / В. М. Синишина, Т. М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2016 – Вип. 1 (47). – С. 115–120.
 • Особливості формування гіпотези розв’язку політичної задачі (загальні положення) // Український психологічний журнал: зб. наук. праць КНУ імені Тараса Шевченка / гол. ред. І. В. Данилюк. – К., 2017. – № 3 (5). – С. 182–195.
 • Characteristic of forming hypothesis solution in the political thinking process // Український психологічний журнал: зб. наук. праць КНУ імені Тараса Шевченка / гол. ред. І. В. Данилюк. – К., 2018. – № 1 (7). – p. 161–170.
 • Задоволеність життям як складова субьєктивного благополуцччя осіб з гомосексуальною орієнтацією / К. І. Камшеко, Т. М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – 2020. – №5 (58). – С.72–79.
 • Стосунки довіри і сприймання громадкістю освітніх реформ / Т.М. Траверсе, С.Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 209–219.
 • Політичне мислення як механізм функціонування політичної ідентичності // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. праць . – 2020. №3 (56). – С.120126.
 • Особливості творчої діяльності : математичної, політичної  // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 5. Київ– Ніжин. Видавець « ПП Лисенко М.М.». 2020. – С. 258268.
 • Images of own future of mothars having children with disabilities / A. Kovalenko; T. Тraverse; E. Hryshchuk // Social welfare imterdisciplinary approach, 2018. – V. 8, № 2. – C. 106–116; DOI: 10.21277/SW.V2I8.388  (Web of Science)