×
×
Database

Москаленко Алла Миколаївна

Москаленко
Алла
Миколаївна
Москаленко Алла Миколаївна
Alla M. Moskalenko
Заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки
Deputy Dean for Educational Work
Кандидат педагогічних наук, доцент
Candidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.), Associate Professor

093-092-41-51
213, 2-й поверх
213, 2nd floor
...

Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова за спеціальністю “Педагогіка і методика виховної роботи” (1992).

 • National Pedagogical Drahomanov University, speciality "Pedagogy and Methodology of Educational Work" (1992).
 • The candidate of pedagogic sciences (2002) in speciality 13.00.04 - theory and methodology of professional education. The theme of the dissertation: "Development of abilities of pedagogical communication in the system of postgraduate education")
 • Assistant professor (2003).
 • Підготовка управлінців закладами освіти.
 • Формування професійної етика управлінців закладами освіти.
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу.
 • Історія розвитку освіти та педагогічної думки.
 • Training of managers by educational institutions.
 • Formation of professional ethics of managers by educational institutions.
 • Professional and pedagogical competence of a lecturer of a higher educational institution.
 • History of educational development and pedagogical thought.
 • Adult education.

Педагогічну діяльність розпочала у системі професійно-технічної освіти (професійно-технічне училище № 13 м. Києва) на посаді майстра виробничого навчання (1985–1992). Працювала в позашкільному навчальному закладі (Дитячо-юнацький центр Харківського району м. Києва) на посаді методиста (1992–1993); в загальноосвітньому навчальному закладі на посаді заступника директора школи з виховної роботи, додатково мала педагогічне навантаження як учитель, викладала навчальну дисципліну “Українознавство” (1993–1994); в системі післядипломної педагогічної освіти (Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка) на посаді старшого викладача (1994–2002), доцента (2002-2004, з 2004-2014 за сумісництвом) кафедри педагогіки (нині Київський університет імені Бориса Грінченка).

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює на посаді доцента кафедри педагогіки факультету психології з 2004 року. У 2007-2009 роках була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 26.001.16.З 2012 – заступник декана факультету психології з навчальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

She began her pedagogical work in the system of vocational education (vocational school № 13 in Kyiv) as an industrial training master (1985-1992). 
Worked in out-of-school educational institution (Children's and Youth Center of Kharkiv district of Kyiv) as a methodologist (1992-1993); 
In secondary school as deputy director of the school for educational work, she additionally worked as a teacher, taught the discipline "Ukrainian Studies" (1993-1994); 
In the system of postgraduate pedagogical education (Borys Grinchenko Kyiv University) as a senior teacher (1994-2002), associate professor (2002-2004, 2004-2014 part-time) of the Department of Pedagogy.
At Taras Shevchenko National University of Kyiv, she has been working as associate professor of the Department of Pedagogy at the Faculty of Psychology since 2004. In 2007-2009, she was a Scientific Secretary of the Dissertation Council K 26.001.16. From 2012 - Deputy Dean for Educational Work of the Faculty of Psychology.

Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (2004); дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (2007); член-кореспондент Української академії акмеологічних наук, відділення педагогіки та психології акмеології (2013); член спілки Всеукраїнської громадської організації “Спілка освітян України” (2017).

 • Member of the International Academy of Life Safety (2004);
 • Member of the International Academy of Culture, Security, Ecology and Health (2007);
 • Corresponding Member of the Ukrainian Academy of Acmeological Sciences (2013);
 • Member of All-Ukrainian Public Organization "Union of Educators of Ukraine" (2017).
 • Відмінник освіти України (2017).
 • Грамота КНУ імені Тараса Шевченка (2007, 2018).
 • Подяка КНУ імені Тараса Шевченка (2009).
 • Медаль “Почесна відзнака трудова слава” в номінації “За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм” (2009).
 • Орден “Освітянська слава” за заслуги в галузі освіти і науки (2017).
 • Орден “Гордість і слава України” (2018).
 • Excellence in education of Ukraine (2017).
 • Diploma of Taras Shevchenko National University of Kyiv  (2007, 2018).
 • Gratitude of Taras Shevchenko Kyiv National University (2009).
 • Medal "Honorary Badge of Labor Glory" in the nomination "For a significant contribution to the development of Ukraine and high professionalism"(2009).
 • Order "Educational Glory" for merits in the field of education and science (2017).
 • Order "Pride and Glory of Ukraine" (2018).
 • Управління педагогічним колективом.
 • Професійна та корпоративна етика.
 • Педагогіка вищої школи.
 • Забезпечення якості вищої освіти.
 • Історія розвитку університетської освіти.
 • Management of the teaching staff.
 • Professional and corporate ethics.
 • Higher School Pedagogy
 • Ensuring the quality of higher education.
 • History of university education.

В’язання спицями, дизайн інтер’єру

knitting, interior design.

Автор понад 125 друкованих праць, серед яких:

 1. Москаленко А. М. // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 44.

Published more than 125 scientific works

 1. Москаленко А. М. // Українознавство / навч. посіб. // Розділ 4, п. 2 / Шляхи формування та розвитку освіти – К., 1997. – С. 123–154.
 2. Москаленко А. М. // Українознавство / навч. посіб. // Розділ 5, п. 2 / Шляхи формування та розвитку освіти – К., 1999. – С. 214–253.
 3. Москаленко А. М. // Лекції з педагогіки / навч. посіб. // Лекція 2 / Історія розвитку освіти в Україні – К., 1997. – С. 26–53.
 4. Москаленко А. М. Лекції з історії педагогіки. Модуль 1. Історія педагогіки України / навч. посіб. – К., 2005. – 62 с.;
 5. Москаленко А. М. Лекції з історії педагогіки. Модуль 2. Історія зарубіжної педагогіки / навч. посіб. – К., 2005 – 54 с.;
 6. Москаленко А. М. Магістерська робота освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” зі спеціальності “Управління навчальним закладом” / Навч.-метод. посібн. // Методологія наукової творчості. Організація, виконання та порядок виконання магістерської роботи. Вимоги до змісту. Вимоги до оформлення. – К., 2005. – С 4–36.
 7. Москаленко А. М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін / навч.-метод. посіб. // Загальна характеристика курсової роботи. Підготовка курсової роботи. Керівництво курсовою роботою. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 4–47 (гриф Міністерства освіти і науки України).
 8. Історія педагогіки: навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко. – К. : ВПЦ “Київський університет”. 2014. – 239 с.
 9. Історія вітчизняної педагогіки : навч. посіб. / А. М. Москаленко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 303 с.
 • Москаленко А. М. // Українознавство / навч. посіб. // Розділ 4, п. 2 / Шляхи формування та розвитку освіти – К., 1997. – С. 123–154.
 • Москаленко А. М. // Українознавство / навч. посіб. // Розділ 5, п. 2 / Шляхи формування та розвитку освіти – К., 1999. – С. 214–253.
 • Москаленко А. М. // Лекції з педагогіки / навч. посіб. // Лекція 2 / Історія розвитку освіти в Україні – К., 1997. – С. 26–53.
 • Москаленко А. М. Лекції з історії педагогіки. Модуль 1. Історія педагогіки України / навч. посіб. – К., 2005. – 62 с.;
 • Москаленко А. М. Лекції з історії педагогіки. Модуль 2. Історія зарубіжної педагогіки / навч. посіб. – К., 2005 – 54 с.;
 • Москаленко А. М. Магістерська робота освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” зі спеціальності “Управління навчальним закладом” / Навч.-метод. посібн. // Методологія наукової творчості. Організація, виконання та порядок виконання магістерської роботи. Вимоги до змісту. Вимоги до оформлення. – К., 2005. – С 4–36.
 • Москаленко А. М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін / навч.-метод. посіб. // Загальна характеристика курсової роботи. Підготовка курсової роботи. Керівництво курсовою роботою. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 4–47 (гриф Міністерства освіти і науки України).
 • Історія педагогіки: навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко. – К. : ВПЦ “Київський університет”. 2014. – 239 с.
 • Історія вітчизняної педагогіки : навч. посіб. / А. М. Москаленко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 303 с.
 • Москаленко А. М. Науково-дослідницька робота студентів вищого педагогічного навчального закладу: Методичні рекомендації для студентів і викладачів // 1. Загальна характеристика дипломної роботи. 2. Поетапність виконання дипломного дослідження. Вимоги до написання роботи. – Мелітополь, 2003. – С. 4–16;
 • Москаленко А. М. Методичні рекомендації з організації та проведення управлінської (навчально-виробничої практики для студентів магістратури спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом” // Програми навчально-виробничої практики студентів магістратури спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом” – К., 2011. – С. 18–58
 • Москаленко А. М. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для студентів освітнього рівня “магістр” спеціальності 073“менеджмент” за освітньою програмою “управління навчальним закладом” – Навчально-методична розробка / Уклад. О. Ф. Гук, О. В. Жихорська, Н. М. Кузьменко, А. М. Москаленко . – Київ: ТОВ-Видавництво “Логос”, 2016. – C 20-38
 1. Москаленко А. М. Науково-дослідницька робота студентів вищого педагогічного навчального закладу: Методичні рекомендації для студентів і викладачів // 1. Загальна характеристика дипломної роботи. 2. Поетапність виконання дипломного дослідження. Вимоги до написання роботи. – Мелітополь, 2003. – С. 4–16;
 2. Москаленко А. М. Методичні рекомендації з організації та проведення управлінської (навчально-виробничої практики для студентів магістратури спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом” // Програми навчально-виробничої практики студентів магістратури спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом”– К., 2011. – С. 18–58
 3. Москаленко А. М. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для студентів освітнього рівня “магістр” спеціальності 073“менеджмент” за освітньою програмою “управління навчальним закладом” – Навчально-методична розробка / Уклад. О. Ф. Гук, О. В. Жихорська, Н. М. Кузьменко, А. М. Москаленко . – Київ: ТОВ-Видавництво “Логос”, 2016. – C 20-38
 1. Москаленко А. М. Підвищення професійної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – К. : Логос, 2011. – Вип. 13. – С. 246–251.
 2. Москаленко А. М. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів в умовах магістратури // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 8. Частина 1. – Полтава, 2011. – Серія “Педагогічні науки”. – С. 223–229
 3. Проблема родинного виховання у змісті професійно-педагогічних дисциплін // Rodzina na poczatku ІІІ tysiaclecia – obraz przeszkosci I terazniejszosci / pod redakcja Heleny Marzec Czestawa Wisnniewskiego. – Piotrkow Trybunalski, 2009. Т. 1. – С. 321–330.
 4. Москаленко А. М. Вивчення курсу “Педагогіка” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти (на прикладі вивчення курсу “Педагогіка” // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. праць / За заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 424 – 431.
 5. Logiczno-filozoficzna i psychologiczna analiza dotyczaca problemu etyki zawodowej / Aktywnosc edukacyjna – aktywnosc w zawodzie / pod redakcja naukowa Jacka Piekarskiego, Liliany Tomaszewskiej, Marii Szymanskiej, Malgorzata Kaminskiej / - Plock, 2012. – p. 141-147
 6. Intercommunication between managers of educational institutions and pupils’ families in the professional and ethical aspect context / Trendy ve vzdělávání. – Olomouc, 2013 – р. 538-541
 7. Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія Філософія” / Редкол.: Д. О. Мельничу (відп. ред..) та ін.. – К.: Видавничий центр НУБіП, 2014. – С. 235-244
 8. Концепція формування професійної етики як умова оволодіння ціннісно-етичною культурою / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – Вип. 22. – С. 185-193
 9. Критеріально ціннісна система оцінювання соціокультурної компетентності  управлінця навчальним закладом / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогіка Випуск 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – С. 52-57
 10. Складові професійної компетентності управлінця навчальним закладом / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогіка Випуск 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – С. 56-59
 11. Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців навчальних закладів у процесі проходження практики / Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь: Вид-во “Мелітополь”, 2015. – Вип. 15. – С. 220-232
 12. Етична складова професійної підготовки майбутніх управлінців навчальними закладами у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, № 3 (28) 2015. – С. 44-52
 13. The concept of professional ethics development as a condition of mastering value and ethic culture of personality / Szkola – Zawod – Praca / Copyright by Wydawnictwo Universytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2015 – С. 44-55 (Czasopismo znajduje sie na liscie Ministerstwa Nauki s Szkolnictwa Wyzszego w Polsce – pozycja 1877 – I F – 6 punktow)
 14. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів у процесі проходження практики: теоретичний аспект / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, № 1 (30) 2016. – С. 49-57
 • Москаленко А. М. Підвищення професійної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – К. : Логос, 2011. – Вип. 13. – С. 246–251.
 • Москаленко А. М. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів в умовах магістратури // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 8. Частина 1. – Полтава, 2011. – Серія “Педагогічні науки”. – С. 223–229
 • Проблема родинного виховання у змісті професійно-педагогічних дисциплін // Rodzina na poczatku ІІІ tysiaclecia – obraz przeszkosci I terazniejszosci / pod redakcja Heleny Marzec Czestawa Wisnniewskiego. – Piotrkow Trybunalski, 2009. – Т. 1. – С. 321–330.
 • Москаленко А. М. Вивчення курсу “Педагогіка” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти (на прикладі вивчення курсу “Педагогіка” // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. праць / За заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 424 – 431.
 • Logiczno-filozoficzna i psychologiczna analiza dotyczaca problemu etyki zawodowej / Aktywnosc edukacyjna – aktywnosc w zawodzie / pod redakcja naukowa Jacka Piekarskiego, Liliany Tomaszewskiej, Marii Szymanskiej, Malgorzata Kaminskiej / - Plock, 2012. – p. 141-147
 • Intercommunication between managers of educational institutions and pupils’ families in the professional and ethical aspect context / Trendy ve vzdělávání. – Olomouc, 2013 – р. 538-541
 • Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія Філософія” / Редкол.: Д. О. Мельничу (відп. ред..) та ін.. – К.: Видавничий центр НУБіП, 2014. – С. 235-244
 • Концепція формування професійної етики як умова оволодіння ціннісно-етичною культурою / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – Вип. 22. – С. 185-193
 • Критеріально ціннісна система оцінювання соціокультурної компетентності  управлінця навчальним закладом / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогіка Випуск 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – С. 52-57
 • Складові професійної компетентності управлінця навчальним закладом / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогіка Випуск 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – С. 56-59
 • Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців навчальних закладів у процесі проходження практики / Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь: Вид-во “Мелітополь”, 2015. – Вип. 15. – С. 220-232
 • Етична складова професійної підготовки майбутніх управлінців навчальними закладами у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, № 3 (28) 2015. – С. 44-52
 • The concept of professional ethics development as a condition of mastering value and ethic culture of personality / Szkola – Zawod – Praca / Copyright by Wydawnictwo Universytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2015 – С. 44-55 (Czasopismo znajduje sie na liscie Ministerstwa Nauki s Szkolnictwa Wyzszego w Polsce – pozycja 1877 – I F – 6 punktow)
 • Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів у процесі проходження практики: теоретичний аспект / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, № 1 (30) 2016. – С. 49-57