×
×
Database

Ягіяєв Ілля Ігорович

Ягіяєв
Ілля
Ігорович
Ягіяєв Ілля Ігорович
Illia I. Yahiiaiev
Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Assistant Professor at the Department of Experimental and Applied Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
+38 (044) 431-04-60
303, 3-й поверх
303, 3rd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, спеціальність «філософія (релігієзнавство)» (2012), Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «психологія» (2013), аспірантура зі спеціальності «психологія» (2012-2015), тема дисертаційного дослідження: «Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philosophy, "Philosophy (Religious Studies)" (2012); 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of continuing education, "Psychology" (2013); 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, PhD programme, dissertation thesis: "The Factors of The Psychological Well-Being of the Atheist’s Personality" (2012-2015).

 • «Екзистенційний аналіз та логотерапія» (Міжнародна асоціація логотерапії та екзистенційного аналізу);
 • «Екзистенційний підхід до психологічної практики» (Інститут екзистенційної психології та життєтворчості). 

Existential Analisis and Logotherapy (GLE-International (Gesellschaft für Existenzanalyse und Logotherapie) in Vienna, Austria).

Existential Approach to Psychological Practice (Institute of Existential Psychology and Life Enhancement in Moscow, Russia) 

 • еволюційна та когнітивна психологія.
 • психологія переконань (соціальні, релігійні, політичні погляди).
 • позитивна психологія та психологічне благополуччя особистості.
 • філософія психології.

Evolutionary and Cognitive Psychology

Psychology of Beliefs (Social, Religious, Political)

Positive Psychology and Psychological Well-Being

Philosophy of Psychology

Executive Secretary of the Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series “Psychology”.

Відповідальний секретар Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Психологія".

 • Психологія агресії.
 • Еволюційна психологія.
 • Нейрополітологія та психологія переконань.
 • Психологічні дослідження в інтернет-середовищі.
 • Експериментальна психологія.

Psychology of Aggression

Internet Research in Psychology

Experimental Psychology

Psychology Fundamentals

Авторський профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194193084
Авторський профіль у Web of Science: https://publons.com/researcher/1938938/illia-yahiiaev

Данилюк І. В., Курапов А. О., Ягіяєв І. І. Етнокультурна психологія: історія та сучасність: моногр. / Київ: АртЕк, 2019. — 432 с.

Курапов А. О., Ягіяєв І. І. Навчально-методичний посібник із написання курсових та дипломних робіт за вимогами АРА. — К.: ДІА, 2021.