×
×
Database

Прокопович Євгеній Михайлович

Прокопович
Євгеній
Михайлович
Прокопович Євгеній Михайлович
Yevheniy M. Prokopovych
Доцент кафедри психології розвитку
Кандидат медичних наук, доцент


+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
...

Вища освіта (Харківський медичний інст лікувальний факультет, 1994 рік).

Higher education (Kharkiv Medical Institute, Medical Faculty, 1994)

Наукове стажування за програмою Erasmus Mundus в Університеті Риму.

Research internship under the Erasmus Mundus program at the University of Rome

Суїцидологія, психологія атипового розвитку, клінічна психологія, кримінальна психологія та психіатрія, віктимологія.

Suicidology, psychology of atypical development, clinical psychology, criminal psychology and psychiatry, victimology.

Заступник завідувача кафедри психології розвитку.

Deputy Head of the Department of Developmental Psychology.

Заступник голови профбюро факультету.

Deputy Chairman of the Trade Union Bureau of the Faculty.

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України (2000-2002 роки);

Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди відзначення дня науки (2017 рік);

Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи в навчальній, науковій та виховній роботі (2019 рік).

Scholar of the scholarship of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2000-2002);

Gratitude of the Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv on the occasion of the Day of Science (2017);

Diploma of the Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv for success in teaching, research and educational work (2019).

Психологія атипового розвитку;

Психологія віктимності та суїцидальності;

Диференціальна психологія сім’ї та дитяча патопсихологія (модуль дитяча патопсихологія);

Організація діяльності психологічної служби;

Психологія вищої школи.

Psychology of atypical development, psychology of victimhood and suicide, differential family psychology and child pathopsychology (module child pathopsychology), organization of psychological services, psychology of high school.

Зелений туризм, етнографічні експедиції.

Green tourism, ethnographic expeditions.

Прокопович Є.М., Крайніков Е.В., Траверсе Т.М. (2017). Психічне благополуччя та детермінація схильності підлітків до девіантної поведінки (сучасний український досвід). Врачебное дело. Материали міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров'я «Психічне здоров'я: глобальні виклики ХХІ ст.». – К., № 7(1144).

Prokopovych Ye., Krainikov E., Bezkrovna T. (2018). Personality Features of Pet Owners. Mental Health Global Challenges XXI Century. — MHGC Proceedings : Rome.

Prokopovych Ye., Shistko L.O., Primachenko S.O. (2019). Empathicity of the emotional manifestations of interpersonal interaction of persons in young age. Technologies of Intellect Development. —  Vol 3, No 4(25).

Prokopovych E., Idobaeva А. (2020). Trust as a factor in the effectiveness of the organisation. Psychological Journal: Scientific Review / red. S. Maksymenko. — № 3. — Vol. 7. — Kyiv : H. S. Kostyuk Institute of Psychology of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

Prokopovych Ye.M., Krainikov E.V., Traverse T.M. (2017). Psykhichne blahopoluchchia ta determinatsiia skhylnosti pidlitkiv do deviantnoi povedinky (suchasnyi ukrainskyi dosvid). [Mental well-being and determination of adolescents propensity to deviant behavior (modern Ukrainian experience)]. Vrachebnoe delo. Materyaly mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z pytan okhorony psykhichnoho zdorovia «Psykhichne zdorovia: hlobalni vyklyky KhKhI st.». – K., № 7(1144). [in Ukrainian].

Prokopovych Ye., Krainikov E., Bezkrovna T. (2018). Personality Features of Pet Owners. Mental Health Global Challenges XXI Century. — MHGC Proceedings : Rome.

Prokopovych Ye., Shistko L.O., Primachenko S.O. (2019). Empathicity of the emotional manifestations of interpersonal interaction of persons in young age. Technologies of Intellect Development. —  Vol 3, No 4(25).

Prokopovych E., Idobaeva А. (2020). Trust as a factor in the effectiveness of the organisation. Psychological Journal: Scientific Review / red. S. Maksymenko. — № 3. — Vol. 7. — Kyiv : H. S. Kostyuk Institute of Psychology of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М., Рожкова І.В., Лобанов С.О. (2009). Патосихологія (навчальний посібник для студентів ВНЗ). М-во охорони здоров’я України. Київ: КММ. – 207 с.

Прокопович Є.М., Крайніков Е.В., Баланюк А.Ф. (2020). Психологія адиктивної поведінки (навчальний посібник). Київ: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». – 128 с.

Maksymenko S.D., Chuprykov A.P., Prokopovych Ye.M., Rozhkova I.V., Lobanov S.O. (2009). Patosykholohiia (navchalnyi posibnyk dlia studentiv VNZ). [Pathopsychology (textbook for university students)]. M-vo okhorony zdorovia Ukrainy. Kyiv: KMM. – 207 s. [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Krainikov E.V., Balaniuk A.F. (2020). Psykholohiia adyktyvnoi povedinky (navchalnyi posibnyk). [Psychology of addictive behavior (textbook)]. Kyiv: TOV «TsP «KOMPRYNT». – 128 s. [in Ukrainian].

Ідобаєва А. Л., Прокопович Є. M. (2020). Емпіричне дослідження психологічних особливостей організаційної культури. Scientifc review. 3 (66). Kyiv.

Ідобаєва А. Л., Прокопович Є. M. (2020). Психологічне дослідження феномену довіри та корпоративної культури. Psychological Journal: Scientific Review / red. S. Maksymenko. — № 2. — Vol. 6. — Kyiv : H. S. Kostyuk Institute of Psychology of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine. С. 84 – 94.

Prokopovych Ye.M., Shistko L.O., Riabchych I.Y. (2020). Empathic interaction of adolescents: psychological peculiarities and correlates. International Journal of Education & Development. —  Vol 5, No 1 (2020).

Прокопович Є. M., Шісткo Л.О., Примаченко С.O., Рябчич Я.Є. (2019). Психологічні особливості емпатійної взаємодії осіб у юнацькому віці. Scientific Review. — № 9(62).

Прокопович Є.M., Крайніков Е.В., Баланюк А.Ф. (2019). Особливості адиктивної особистості. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 1(10).

Прокопович Є.M.,Крайніков Е.В., Землякова Ю.П., Примаченко С. (2018). Особливості вияву девіантної поведінки в підлітковому віці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — № 2(9).

Прокопович Є.M., Крайніков Е.В., Єрофєєва І.М. (2018). Особливості материнського ставлення як чинник тривожності дітей, що займаються командними видами спорту. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS), 8-9 листопада 2018 р., Київ. — Київ, Україна. — 198 с. — С. 67–69.

Прокопович Є.M., Крайніков Е.В., Трутенко Н.А. (2016). Особливості образу власного тіла у жінок з різними типами ранньої прихильності. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. — Том. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. — Випуск 9. — К. : Талком. — 620 с.

Прокопович Є.M., Лаптєва Г.Р. (2016). Дослідження духовної самореалізації майбутніх психологів. Вісник психології і педагогіки. Збірник наукових праць. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. К.

Прокопович Є.M., Ревука Т.О., Крайніков Е.В. (2014). Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. — № 7. — К.

Idobaieva A. L., Prokopovych Ye. M. (2020). Empirychne doslidzhennia psykholohichnykh osoblyvostei orhanizatsiinoi kultury. [Empirical study of psychological features of organizational culture]. Scientifc review. 3 (66). Kyiv. [in Ukrainian].

Idobaieva A. L., Prokopovych Ye. M. (2020). Psykholohichne doslidzhennia fenomenu doviry ta korporatyvnoi kultury. [Psychological study of the phenomenon of trust and corporate culture]. Psychological Journal: Scientific Review / red. S. Maksymenko. — № 2. — Vol. 6. — Kyiv : H. S. Kostyuk Institute of Psychology of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine. S. 84 – 94. [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Shistko L.O., Riabchych I.Y. (2020). Empathic interaction of adolescents: psychological peculiarities and correlates. International Journal of Education & Development. —  Vol 5, No 1 (2020).

Prokopovych Ye. M., Shistko L.O., Prymachenko S.O., Riabchych Ya.Ie. (2019). Psykholohichni osoblyvosti empatiinoi vzaiemodii osib u yunatskomu vitsi.[ Psychological features of empathic interaction of persons in adolescence]. Scientific Review. — № 9(62). [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Krainikov E.V., Balaniuk A.F. (2019). Osoblyvosti adyktyvnoi osobystosti. [Features of addictive personality]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Psykholohiia. — № 1(10). [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M.,Krainikov E.V., Zemliakova Yu.P., Prymachenko S. (2018). Osoblyvosti vyiavu deviantnoi povedinky v pidlitkovomu vitsi. [Features of manifestation of deviant behavior in adolescence]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Psykholohiia. — № 2(9). [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Krainikov E.V., Yerofieieva I.M. (2018). Osoblyvosti materynskoho stavlennia yak chynnyk tryvozhnosti ditei, shcho zaimaiutsia komandnymy vydamy sportu. [Peculiarities of maternal attitude as a factor of anxiety of children engaged in team sports]. Zbirnyk materialiv VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sotsializatsiia i resotsializatsiia osobystosti v umovakh suchasnoho suspilstva» (SRPCMS), 8-9 lystopada 2018 r., Kyiv. — Kyiv, Ukraina. — 198 s. — S. 67–69. [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Krainikov E.V., Trutenko N.A. (2016). Osoblyvosti obrazu vlasnoho tila u zhinok z riznymy typamy rannoi prykhylnosti. [Features of ones own body image in women with different types of early attachment]. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. — Tom. IKh: Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Etnichna psykholohiia. — Vypusk 9. — K. : Talkom. — 620 s. [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Laptieva H.R. (2016). Doslidzhennia dukhovnoi samorealizatsii maibutnikh psykholohiv. [Research of spiritual self-realization of future psychologists]. Visnyk psykholohii i pedahohiky. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichnyi instytut Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka, Instytut psykholohii i sotsialnoi pedahohiky Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka. K. [in Ukrainian].

Prokopovych Ye.M., Revuka T.O., Krainikov E.V. (2014). Osoblyvosti resotsializatsii ta reabilitatsii osib, khvorykh na psykhichni rozlady. [Features of resocialization and rehabilitation of persons with mental disorders]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Psykholohiia. Pedahohika. Sotsialna robota. — № 7. — K. [in Ukrainian].