×
×
Database

Левицька Людмила Анатоліївна

Левицька
Людмила
Анатоліївна
Левицька Людмила Анатоліївна
Lyudmyla A. Levitska
Доцент кафедри педагогіки
Кандидат педагогічних наук

+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет (1994 р.);  аспірантура (кафедра педагогіки  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1997 р.).  Кандидатську дисертацію  захистила у 1997 р. на тему “Розвиток географічної освіти в університетах України (1945-1995рр.)” (13.00.01 - “Теорія та історія педагогіки”).

Education is higher. In 1994 she graduated faculty of geography from Kyiv National Taras Shevchenko University. In 1994-1997 he studied at the postgraduate course of Taras Shevchenko Kyiv National University, faculty of psychology and sociology, department of pedagogy and defended the dissertation «Development of geographical education at the universities of Ukraine (1945-1995)» for obtaining the degree of a candidate of pedagogical sciences in the specialty 13.00.01 «Theory and History of Pedagogy». 
  • становлення та розвиток університетської освіти в Україні та за кордоном;

  • інноваційні педагогічні технології у вищій школі;

  • розвиток системи цінностей студентської молоді;

  • гендерні підходи в системі вищої освіти України.

Scientific interests: formation and development of university education in Ukraine and abroad;
innovative pedagogical technologies in high school;
development of the value system of student youth;
gender approaches in the higher education system of Ukraine.

В університеті працює з 2013р. З 1995 по 1998 рр. працювала  спеціалістом у Відділі суспільних та гуманітарних наук Вищої атестаційної комісії України; з 2003-2010рр.  - на кафедрі педагогіки  та кафедрі соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті у Національному університеті біоресурсів та природокористування України; з  2000-2005 рр - викладач кафедри соціальної роботи ВМУРоЛ “Україна”.

He has been working at the university since 2013. From 1995 to 1998 she worked as a specialist in the Department of Social Sciences and Humanities of the High Attestation Commission of Ukraine; from 2003-2010 - at the Department of Pedagogy and the Department of Social Pedagogy and Information Technology in Education at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; from 2000-2005 - lecturer at the Department of Social Work VMURoL "Ukraine".

Участь у громадських заходах, які відбуваються на кафедрі педагогіки і на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

She took an active part in all public events that take place at the Department of Pedagogy, in general and at the Faculty of Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Participated in the work of the organizing committee: scientific "round table" "Practical training of educational professionals in the scientific and pedagogical heritage of scientists and teachers", April 27, 2018; scientific and pedagogical readings "The contribution of SH Chavdarov (1892-1962) in the development of pedagogical science and practice", September 22, 2017

- «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» для студентів галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035.04 «Філологія  (германські мови і літератури  (переклад      включно)», освітього рівня «Магістр», освітньої програми «Сучасна англомовна комунікація та переклад і дві         західноєвропейські мови (викладання іноземними мовами) /English Communication Studies and Translation  = English, Literature and Two  Western European Languages»);

- «Педагогіка вищої школи  та педагогічна майстерність викладача» для студентів галузі  знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 034 «Культурологія»,  ОР «Магістр», заочної форми навчання;

- «Управління науково-дослідною та експериментальною діяльністю» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня «Магістр», освітньої  програми «Управління закладом вищої освіти», спеціалізації «Адміністрування закладу вищої освіти»;

- «Педагогика высшей школы и педагогическое мастерство преподавателя» для студентів галузі знань 03 «гуманітарні науки», спеціальності 035 «філологія», ОР «Магістр, освітньої програми «Английский и русский языки как иностранные»;

- «Управління навчально-виховною та методичною роботою» для студентів галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми  «Управління закладом вищої освіти»;

-  «Загальна і вікова педагогіка» для студентів галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 014.02 «Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови))», освітнього рівня «Бакалавр», освітньої програми «Азербайджанська мова, іноземна мова», «Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання», «Гагаузька мова і література»;

- «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» для студентів галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми «Історія України», «Всесвітня історія», «Військова історія», «Історія мистецтв», «Історичне туризмознавство»,   «Архівознавство», «Археологія»;

- «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» для студентів галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035.065 «Філологія  (східні мови та літератури  (переклад включно)», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми «2018. Східна філологія, західно-європейська мова та переклад: китайська мова та література»;

- «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» студентам 1-го курсу ОР «Магістр» Інституту філології денної форми навчання, спеціальності 035.04 «Філологія  (германські мови і літератури  (переклад включно)», освітньої програми «Сучасна англомовна комунікація та переклад і дві західноєвропейські мови (English Communication Studies and Translation; English, Literature and Two  Western European Languages»);

- «Андрогогіка» для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітнього рівня «Магістр», освітньої  програми «Географія»;

- «Педагогика высшей школы и педагогическое мастерство преподавателя» для студентів галузі знань 03 «Гуманитарні науки», спеціальності 035 «Филология» , ОР «Магістр», освітньої програми «Русский язык и литература (для иностранцев)»; 

- «Психологія та педагогіка вищої школи, педагогічна майстерність викладача. Модуль 1. «Педагогіка вищої школи, педагогічна майстерність викладача» для студентів галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035.04 «Філологія  (германські мови і літератури  (переклад             включно)», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми «Германська філологія і переклад (німецька мова та англійська мова) (викладання іноземними мовами)» та інші дисципліни.

Provision of disciplines :  
1. «Pedagogy of high school and teacher's mastery of the teacher», «Master» 2nd year of study.
2.  «General and age pedagogy», «Bachelor» 1 year of study. 
3. «Pedagogy of Dialogue», «Bachelor» 2nd year of study.
4. «History of the development of university education», «Master» 1 year.
5. «Management of educational and methodological work», «Master» 1 year.
6. «Management of research and experimental activity», «Master» 1 year.
7. «Androghika», «Master» 2nd year of study.
8. «Pedagogy of Cooperation», «Bachelor» 2nd year of study.
9. «Accreditation of Educational Programs and Licensing in Higher Educational Institutions», «Master» 1 year.
10. «Pedagogy and pedagogical skills», «Bachelor» 3 year of study

For students and postgraduates from the Institute of Philology; Faculties of Philosophical, Historical, Geographical and Psychology.

література, туризм

Hobbies: literature, tourism.

Загальний обсяг наукових та навчально-методичних праць становить понад 113 публікацій, з яких 26 статей у фахових виданнях; 9 навчальних посібників (5 – одноосібних); 2 – освітні програми; 31 – методичних рекомендацій; 9 – коротких термінологічно-понятійних словники;  5 – монографій (4 колективних у співавторстві та 1 одноосібна). Зокрема:

1) Левицька Л.А. (2023). Змістові домінанти виховання у формуванні духовно-моральних цінностей молоді. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 1 (17). 2023. С. 29 – 37.

2) Левицька Л.А. (2023). Застосування технології розвивального  навчання у професійній підготовці студентів закладів вищої освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 2 (18). 2023. С. 38 – 43.

3) Lesina T., Kuzmenko N., Malovichko O., Shirobokova O., Levytska L., Sorokina O. (2022) / Information technologies as improving tools of inclusive social work Practices /Jornal of Theoretical and Applied Information Technology. Volume 100, Issue 14. Pages 5157-5164 (індексування в Scopus).

4) Kuzmenko N., Kichuk Y., Lesina T., Levytska L., Kostytsia N., Masur N. (2022). Management of Educational Projects on the Example of Accreditation of Educational Programs / Jornal of Curriculum and Teaching. Volume 11, Issue 1.Pages 264-272   (індексування в Scopus).

5) Bashyhska Iryha, Kichuk Yaroslav,  Dahylyuk Serhiy, Bessarab Ahastasiia, Levytska Liudmyla,  Zaitsev Oleksahdr / Smart Agro-Clusterihg Based on the Chain «Education-Sciense-Business» for Sustainable Development /Jornal of Agriculture and Crops. Volume 8, Issue 3, 2022, july 2022, Pages 208-215     (DOI 10.32861/ jac.83.208.215;  індек. в Scopus)  

6) Zvarych I., Marushkevych A., Yuvkovetska Y., Poliak O., Levytska L., Grynevych O. (2022). Educational integration of forcibly displaced persons in the EU countries. Apuntes Universitarios, 13 (1), 301-318. (WoS).

7) Левицька Л.А. (2019). Розвиток ціннісних орієнтацій студентської  молоді в історії вищої освіти України (ХХ-початок ХХІ ст.) // Scientific and pedagogic internship «Modernisation of pedagogical education in Ukraine : borrowing of the EU experience» : Internship proceedings, July 1-12. Baia Mare, Romania. 88 pages. P. 42-47

8) Levytska L. (2019). Upbringing students’ value attitude to future professional activity in scientific-pedagogical heritage of Ukrainian scholars-pedagogues. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (9). С. 28 – 32.

9) Левицька Л.А. (2018). Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 2 (8). 2018. С. 42 – 45.

 10) Levytska L.A. (2018). Formation of professional and value orientations of students of humanitarian specialties in the educational process of the university. Norwegian Journal of development of the International Science. №25/ Part 4. 65 s. S. 3-7.

11) Levytska L.A. (2018). Genesis of forming value orientations of student youth in ukraine's higher education bodies (ХХ - the beginning of the ХХІ century). Österreichisches Multiscience Journal. VOL 1, №13. 61 s. S. 19-29.

12) Levytska L.A. (2018). Features of formation of professional and value orientations of students in the educational process of the university. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 29.145 р. P. 47-51.

 13) Левицька Л.А. (2018). Сучасний педагог як носій ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді. №26. VOL.1 “The scientific method” (Warszawa, Poland) /   44 s. S. 27-34.

14) Левицька Л.А. (2013). Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості: монографія / А.А.Каленський, Л.А.Левицька, С.В.Виговська. - К.: ЦП “Компринт”, Ч.І - 2013. - 432 с.

15) Левицька Л.А. Практика студентів у соціальних установах України: навч. посіб./ Н.Т.Тверезовська, Л.А.Левицька. - К.: ЦП “Компринт”, 2012. - 607 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / лист №1/11 — 15263 від 01.10.12 р.).

16) Левицька Л.А. Соціально-педагогічна робота з молоддю у сільській місцевості: монографія / А.А.Каленський, Л.А.Левицька, С.В.Виговська, О.В.Лапа. - К.: ЦП “Компринт”, 2012. - 622 с.

17) Левицька Л.А. Організаторська робота у сфері дозвілля: тлумачний словник-довідник соціального педагога / Т.І.Ковальчук, Л.А.Левицька. - К.: НАКККіМ, 2012. - 360 с.

18) Левицька Л.А. Молодь як об’єкт соціально-педагогічної діяльності / П.Г. Лузан, С.В. Виговська, Л.А. Левицька // Збірник наукових праць № 58. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – 154 с. – С. 49-52.

19) Левицька Л.А. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень у сільській місцевості: навчально-методичний посібник / Лузан П.Г., Левицька Л.А., Виговська С.В. – К., 2011. – 448 с.

20) Левицька Л.А. Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України : навчально-методичний посібник / Тверезовська Н.Т., Левицька Л.А., Сопівник І.В. – К., 2011. - 320 с.

21)  Левицька Л.А., Тверезовська Н.Т. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів // Науковий вісник НУБіПУ. – № 159. – 2011. – С. 173-182.

22) Левицька Л.А. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень : Навч. Посіб. - К.: Центр ІТ, 2010. - 316 с.

23) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка” для підготовки фахівців спеціальності 6.010100 – “Соціальна педагогіка” / Л.А.Левицька – К.: НУБіПУ, 2009. – 108 с.

24) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Менеджмент соціально-педагогічної діяльності” для підготовки фахівців спеціальності 7.010105 – “Соціальна педагогіка” / Л.А.Левицька – К.: НУБіПУ, 2010. – 128 с.

25) Соціальна педагогіка та соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник / Н.Т.Тверезовська, Л.А.Левицька. – К.: ДАКККіМ., 2010. – 320 с.

26) Лузан П.Г., Левицька Л.А. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень: Навч. посіб. - К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2009. – 316 с.

27) Левицька Л.А. Організація соціальної роботи з різними групами клієнтів: Навч. посіб. - К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2008. – 334 с.

The total amount of scientific and educational works of Levitska LA is 113 publications, of which 26 articles in professional journals; 9 textbooks, 5 of them are individual; 2 - educational programs; 31 - methodical recommendations; 9 - short terminological and conceptual dictionaries; 5 - monographs (4 collective in co-authorship and 1 individual). In particular, some publications:

1. Соціальна та превентивна педагогіка: Короткий термінол.-понятійн. слов. / Укл. А.А.Марушкевич, Л.А.Сатановська. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. - 272 с.

2. Методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виробничої практики для студентів 3 курсу напряму підготовки 6. 010106 - “Соціальна педагогіка”. – Навчально-методична розробка / Уклад. Н.І.Головко, Л.А.Сатановська, Н.В. Постоюк. – К.: «КОМПРИНТ», 2014. – 126 с.

3. Левицька Л.А. Організація асистентської педагогічної практики аспірантів (методичні рекомендації для аспірантів/ад’юнктів ІІ року навчання / Укладачі: Вижва С. А., Марушкевич А. А., Спіцин Є. C., Кошечко Н. В., Сатановська Л. С. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2015. – 148 с.

4. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Теорія і методика волонтерської роботи» для студентів галузі знань 23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми «Соціальна педагогіка». – Навчально-методична розробка / Укл. Л.А.Левицька. – К.: «КОМПРИНТ», 2019. – 51 с.

5. Levytska L.A. Trends in formation of value orientations of students in higher education institutions (in XX and at the beginning of the XXI century) // Professional and pedagogical training of educational  specialists in classical university of Ukraine: muiti-authored monograph / Ed. by Marushkevich A. A.- LAP LAMBERT Academic Publishing (Рига), 2019. – 147 p. – P. 28-45

6.  Levytska L.A. Theory and practice of forming valuable orientations of student youth in ukraine’s higher education unstitution (ХХ – the beginning of the ХХІ century) // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. Riga : Izdevnieciha «Baltija Publishing», 2019. 392 p. – P. 234-250

7. Марушкевич А.А., Сатановська Л.А. Вища освіта в Україні: зміни та досягнення. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, II(18), Issue: 36, 2014. - 4 p. - P. 74-78.

8. Левицька Л.А. Цінності сучасної молоді у науково-педагогічній спадщині  Сави Христофоровича Чавдарова // Внесок С. Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від Дня народження С. Х. Чавдарова, 22 вересня 2017 р. / За загальною редакцією А. А. Марушкевич. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2018. – С. 110-121.

9. Левицька Л.А. Виховання у студентської молоді ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності у науково-педагогічній спадщині українських учених-педагогів // Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого» столу, 27 квітня 2018 року / За заг. ред. А. А. Марушкевич. – Рига, Латвія: Видавництво «Балтія Паблішинг», 2018. – С. 79-87.

10. Сатановська Л.А. Проблема формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього педагога у творчій спадщині А.М. Алексюка // Внесок А.М. Алексюка (1932 – 2014 рр.) в розвиток педагогічної науки: Матеріали наукового «круглого столу», 22 квітня 2016 р. / За загальною редакцією А.А. Марушкевич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 88 с. – С. 58 – 62.

11. Левицька Л.А. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – К.: Київський університет, 2015. – Вип. 1. – С. 65-70.

12. Левицька Л.А. Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – К.: Київський університет, 2015. – Вип. 2 (2). – С. 68-72.

13. Левицька Л.А. Формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1(3). – 2016. – С. 58 – 65.

14. Левицька Л.А. Взаємовідносини учителя й учня у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Humanitarium: Зб. наукових праць // ДВНЗ «Переявлав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.); Ніжин (Чернігів. обл..) : Лисенко М.М., 2018. – Том 41, Вип. 2 : Педагогіка. – 162 с. – С.60 – 66.

15. Левицька Л.А. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 2 (8). – 2018. – С. 42 – 45. (Індекс Копернікус)

16. Levytska L.A. Formation of professional and value orientations of students of humanitarian specialties in the educational process of the university. Norwegian Journal of development of the International Science. 2018 р. №25/ Part 4. – 65 s. - S. 3-7.

17. Levytska L.A. Genesis of forming value orientations of student youth in ukraine's higher education bodies (ХХ - the beginning of the ХХІ century). Österreichisches Multiscience Journal. VOL 1, №13 (2018). – 61 s. - S. 19-29.

18. Levytska L.A. Features of formation of professional and value orientations of students in the educational process of the university. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 29, 2018. – 145 р. – P. 47-51.

19. Marushkevych A.A., Levytska L.A., Postoiuk N.V.  Competence as a component of forming valuable orientations of students. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 30, 2018. – 288 р. – P. 109-117.

20. Левицька Л.А. Сучасний педагог як носій ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді. №26/2018 VOL.1 “The scientific method” (Warszawa, Poland) /  - 44 s. - S. 27-34.

21. Levytska L. Upbringing students’ value attitude to future professional activity in scientific-pedagogical heritage of Ukrainian scholars-pedagogues. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (9). – 2019. – С. 28 – 32.

22. Левицька Л.А.  Українська мова як цінність у лінгводидактичній спадщині В.О. Сухомлинського // Підготовка педагога ХХІ  століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2018 р. : [наук. ред. Н.В. Ігнатенко, О.І. Шапран; уклад.: Н.П. Онищенко], Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. - 150 с. - С. 60-62.

23. Левицька Л.А. Формування моральних цінностей майбутніх фахівців з управління освітніми закладами в умовах закладу вищої освіти // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. -  Монреаль: CPM «ASF», 2018. – 190 с. – С. 68-71.

24. Левицька Л.А. Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в процесі  соціалізації в закладах вищої освіти // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», 8-9 листопада 2018 р. К.: матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції /за заг. редакцією Власової О.І., Дембицької Н.М., Запеки Я.Г. – К.: в-во «Віваріо»,  2018. - 200 с. - С.79-81.

25. Левицька Л.А. Вплив освітнього середовища на формування ціннісних орієнтацій студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 46. ‒ 519 с. – С. 243-246.

26. Левицька Л.А. Ціннісні орієнтації студентської молоді // Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 листопада 2018 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – Ч.2. – 120 с. – С. 61-64.

27. Левицька Л.А. Генеза формування ціннісних орієнтацій студентської молоді у закладах вищої освіти України (ХХ -  початок ХХІ століття) // International scientific and practical conference «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21 – 22,  2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 188 pages. – P. 20 – 23.

28.  Левицька Л.А. Фахові компетенції як засіб формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в закладах вищої освіти // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 січня 2019 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч.2. – 128 с. – С. 41-44.

29. Левицька Л.А. Технології формування ціннісних орієнтацій студентської молоді // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч.1. –116 с. – С.18-22.

30. Левицька Л.А. Професійний імідж як ціннісна орієнтація студентської  молоді // Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1 березня 2019 р. – К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2019. – 208 с. – С.16-19.

31. Levytska L.A., Postoiuk N.V. Technologies of forming value orientations of students in institutions of higher education of Ukraine // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system : worid trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 596 pages. – P. 36-40.

32. Левицька Л.А. Ціннісні орієнтації як запорука життєвого успіху особистості // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 220 с. – С. 94-96.

33. Левицька Л.А. Розвиток ціннісних орієнтацій студентської  молоді в історії вищої освіти України (ХХ-початок ХХІ ст.) // Scientific and pedagogic internship «Modernisation of pedagogical education in Ukraine : borrowing of the EU experience» : Internship proceedings, July 1-12, 2019. Baia Mare, Romania. 88 pages. – P. 42-47

34. Левицька Л.А. Професійні цінності у формуванні педагогічної культури педагога професійного навчання // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм. Матеріали науково-практичного семінару [тези доповідей та виступів] / Відп. ред. Волобуєва С.В., наук. ред. Бахтіярова Х.Ш. – К.: НТУ, 2018. – 80 с. – С. 44 – 47.

1. Практика студентів у соціальних установах України: навч. посіб./ Н.Т.Тверезовська, Л.А.Сатановська. - К.: ЦП “Компринт”, 2012. - 607 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / лист №1/11 — 15263 від 01.10.12 р.).

2. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень у сільській місцевості: навчально-методичний посібник / Лузан П.Г., Сатановська Л.А., Виговська С.В. – К., 2011. – 448 с.

3. Тверезовська Н.Т., Сатановська Л.А., Сопівник І.В. Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України : навчально-методичний посібник / Тверезовська Н.Т., Сатановська Л.А., Сопівник І.В. – К., 2011. - 320 с.

4. Сатановська Л.А. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень : Навч. Посіб. - К.: Центр ІТ, 2010. - 316 с.

The total amount of scientific and educational works of Levitska LA is 113 publications,

of which 9 textbooks (5 of them - individual), in particular:

1. Менеджмент соціально-педагогічної діяльності: навч. посібник./ Л.А.Сатановська. – К.: Центр ІТ, 2010. – 267 с.

2. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень / Л.А.Сатановська: навч. посібник. - К.: Центр ІТ, 2010. - 316 с.

3. Тверезовська Н.Т, Сатановська Л.А., Сопівник І.В. Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України: навч. –методич посібник. - К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2011. – 410 с.

4. Лузан П.Г, Сатановська Л.А., Виговська С.В. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень у сільській місцевості:–  навч. псібник. –  К., 2011. – 448 с.

5. Практика студентів у соціальних установах України / Тверезовська Н.Т., Сатановська Л.А. - К.: ЦП «Компринт», 2012. – 607 с (Рекомендовано Міністерством освіти і  України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  / лист №1/11 — 15263 від 01.10.12 р.).

Левицька Л.А. (2024). Академічна доброчесність у дистанційный освіті закладу вищої освіти // Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії. Монографія у співавторстві /за заг. ред. А.А.Марушкевич. – Київ:ФОП Ямчинський О.В., 2024. – 169 с. - С.116-131.

Левицька Л.А. (2023). Гуманітаризація вищої освівти – світовий освітній тренд. // Навчання студентської молоді: світові освітні тренди: монографія у співавторстві /за заг. ред. А.А.Марушкевич. 2023. - С. 30-36.

Левицька Л.А. (2022). Застосування досвіду формування ціннісних орієн.тацій молоді дослідницьких університетів ЄС у ЗВО України // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС: монографія у співавторстві /А.А. Марушкевич, Плахотнік, Є.С., Н.М. Кузьменко, О.В. Спіцин та ін./ за заг. ред. докт. пед. наук, проф. А.А. Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2022 - 115 с. - С. 83-88

Левицька Л.А. (2020). Культура педагогічної взаємодії в системі професійно-етичних цінностей викладача вищої школи / Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика: колект. моногр. Київ: ФОП Ямчинський О.В. 376 с. С.43-56.

Levytska L.A. (2019). Trends in formation of value orientations of students in higher education institutions (in XX and at the beginning of the XXI century) // Professional and pedagogical training of educational  specialists in classical university of Ukraine: muiti-authored monograph / Ed. by Marushkevich A. A.- LAP LAMBERT Academic Publishing (Рига), 2019. – 147 p. – P. 28-45.

Levytska L.A. (2019). Theory and practice of forming valuable orientations of student youth in ukraine’s higher education unstitution (ХХ – the beginning of the ХХІ century) // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. Riga : Izdevnieciha «Baltija Publishing», 2019. 392 p. – P. 234-250

Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості: монографія / А.А.Каленський, Л.А.Левицька, С.В.Виговська. - К.: ЦП “Компринт”, Ч.І - 2013. - 432 с.

Соціально-педагогічна робота з молоддю у сільській місцевості: монографія / А.А.Каленський, Л.А.Левицька, С.В.Виговська, О.В.Лапа. - К.: ЦП “Компринт”, 2012. - 622 с. 

The total amount of scientific and educational works of Levitska LA is 113 publications, of which 5 - monographs (4 collective in co-authorship and 1 individual), in particular:

- Levytska L.A. Trends in formation of value orientations of students in higher education institutions (in XX and at the beginning of the XXI century) // Professional and pedagogical training of educational  specialists in classical university of Ukraine: muiti-authored monograph / Ed. by Marushkevich A. A.- LAP LAMBERT Academic Publishing (Рига), 2019. – 147 p. – P. 28-45

- Levytska L.A. Theory and practice of forming valuable orientations of student youth in ukraine’s higher education unstitution (ХХ – the beginning of the ХХІ century) // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. Riga : Izdevnieciha «Baltija Publishing», 2019. 392 p. – P. 234-250

1. Методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виробничої практики для студентів 3 курсу напряму підготовки 6. 010106 - “Соціальна педагогіка”. – Навчально-методична розробка / Уклад. Н.І.Головко, Л.А.Сатановська, Н.В. Постоюк. – К.: «КОМПРИНТ», 2014. – 126 с.

2. Левицька Л.А. Організація асистентської педагогічної практики аспірантів (методичні рекомендації для аспірантів/ад’юнктів ІІ року навчання / Укладачі: Вижва С. А., Марушкевич А. А., Спіцин Є. C., Кошечко Н. В., Сатановська Л. С. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2015. – 148 с.

3. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Теорія і методика волонтерської роботи» для студентів галузі знань 23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми «Соціальна педагогіка». – Навчально-методична розробка / Укл. Л.А.Левицька. – К.: «КОМПРИНТ», 2019. – 51 с.

4. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка” для підготовки фахівців спеціальності 6.010100 – “Соціальна педагогіка” / Л.А.Сатановська – К.: НУБіПУ, 2009. – 108 с.

5. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Менеджмент соціально-педагогічної діяльності” для підготовки фахівців спеціальності 7.010105 – “Соціальна педагогіка” / Л.А.Сатановська – К.: НУБіПУ, 2010. – 128 с.

1. Марушкевич А.А., Сатановська Л.А. Вища освіта в Україні: зміни та досягнення. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, II(18), Issue: 36, 2014. - 4 p. - P. 74-78.

2. Левицька Л.А. Цінності сучасної молоді у науково-педагогічній спадщині  Сави Христофоровича Чавдарова // Внесок С. Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від Дня народження С. Х. Чавдарова, 22 вересня 2017 р. / За загальною редакцією А. А. Марушкевич. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2018. – С. 110-121.

3. Левицька Л.А. Виховання у студентської молоді ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності у науково-педагогічній спадщині українських учених-педагогів // Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого» столу, 27 квітня 2018 року / За заг. ред. А. А. Марушкевич. – Рига, Латвія: Видавництво «Балтія Паблішинг», 2018. – С. 79-87.

4. Сатановська Л.А. Проблема формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього педагога у творчій спадщині А.М. Алексюка // Внесок А.М. Алексюка (1932 – 2014 рр.) в розвиток педагогічної науки: Матеріали наукового «круглого столу», 22 квітня 2016 р. / За загальною редакцією А.А. Марушкевич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 88 с. – С. 58 – 62.

5. Левицька Л.А. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – К.: Київський університет, 2015. – Вип. 1. – С. 65-70.

6. Левицька Л.А. Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – К.: Київський університет, 2015. – Вип. 2 (2). – С. 68-72.

7. Левицька Л.А. Формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1(3). – 2016. – С. 58 – 65.

8. Левицька Л.А. Взаємовідносини учителя й учня у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Humanitarium: Зб. наукових праць // ДВНЗ «Переявлав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.); Ніжин (Чернігів. обл..) : Лисенко М.М., 2018. – Том 41, Вип. 2 : Педагогіка. – 162 с. – С.60 – 66.

9. Левицька Л.А. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 2 (8). – 2018. – С. 42 – 45. (Індекс Копернікус)

10. Levytska L.A. Formation of professional and value orientations of students of humanitarian specialties in the educational process of the university. Norwegian Journal of development of the International Science. 2018 р. №25/ Part 4. – 65 s. - S. 3-7.

11. Levytska L.A. Genesis of forming value orientations of student youth in ukraine's higher education bodies (ХХ - the beginning of the ХХІ century). Österreichisches Multiscience Journal. VOL 1, №13 (2018). – 61 s. - S. 19-29.

12. Levytska L.A. Features of formation of professional and value orientations of students in the educational process of the university. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 29, 2018. – 145 р. – P. 47-51.

13. Marushkevych A.A., Levytska L.A., Postoiuk N.V.  Competence as a component of forming valuable orientations of students. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 30, 2018. – 288 р. – P. 109-117.

14. Левицька Л.А. Сучасний педагог як носій ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді. №26/2018 VOL.1 “The scientific method” (Warszawa, Poland) /  - 44 s. - S. 27-34.

15. Levytska L. Upbringing students’ value attitude to future professional activity in scientific-pedagogical heritage of Ukrainian scholars-pedagogues. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (9). – 2019. – С. 28 – 32.

16. Левицька Л.А.  Українська мова як цінність у лінгводидактичній спадщині В.О. Сухомлинського // Підготовка педагога ХХІ  століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2018 р. : [наук. ред. Н.В. Ігнатенко, О.І. Шапран; уклад.: Н.П. Онищенко], Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. - 150 с. - С. 60-62.

17. Левицька Л.А. Формування моральних цінностей майбутніх фахівців з управління освітніми закладами в умовах закладу вищої освіти // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. -  Монреаль: CPM «ASF», 2018. – 190 с. – С. 68-71.

18. Молодь як об’єкт соціально-педагогічної діяльності / П.Г. Лузан, С.В. Виговська, Л.А. Сатановська // Збірник наукових праць № 58. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – 154 с. – С. 49-52.

The total amount of scientific and educational works of Levitska LA is 113 publications, of which 26 articles in professional journals, including:

1. Марушкевич А.А., Сатановська Л.А. Вища освіта в Україні: зміни та досягнення. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, II(18), Issue: 36, 2014. - 4 p. - P. 74-78.

2. Левицька Л.А. Цінності сучасної молоді у науково-педагогічній спадщині  Сави Христофоровича Чавдарова // Внесок С. Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від Дня народження С. Х. Чавдарова, 22 вересня 2017 р. / За загальною редакцією А. А. Марушкевич. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2018. – С. 110-121.

3. Левицька Л.А. Виховання у студентської молоді ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності у науково-педагогічній спадщині українських учених-педагогів // Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого» столу, 27 квітня 2018 року / За заг. ред. А. А. Марушкевич. – Рига, Латвія: Видавництво «Балтія Паблішинг», 2018. – С. 79-87.

4. Сатановська Л.А. Проблема формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього педагога у творчій спадщині А.М. Алексюка // Внесок А.М. Алексюка (1932 – 2014 рр.) в розвиток педагогічної науки: Матеріали наукового «круглого столу», 22 квітня 2016 р. / За загальною редакцією А.А. Марушкевич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 88 с. – С. 58 – 62.

5. Левицька Л.А. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – К.: Київський університет, 2015. – Вип. 1. – С. 65-70.

6. Левицька Л.А. Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – К.: Київський університет, 2015. – Вип. 2 (2). – С. 68-72.

7. Левицька Л.А. Формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1(3). – 2016. – С. 58 – 65.

8. Левицька Л.А. Взаємовідносини учителя й учня у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Humanitarium: Зб. наукових праць // ДВНЗ «Переявлав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.); Ніжин (Чернігів. обл..) : Лисенко М.М., 2018. – Том 41, Вип. 2 : Педагогіка. – 162 с. – С.60 – 66.

9. Левицька Л.А. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 2 (8). – 2018. – С. 42 – 45. (Індекс Копернікус)

10. Levytska L.A. Formation of professional and value orientations of students of humanitarian specialties in the educational process of the university. Norwegian Journal of development of the International Science. 2018 р. №25/ Part 4. – 65 s. - S. 3-7.

11. Levytska L.A. Genesis of forming value orientations of student youth in ukraine's higher education bodies (ХХ - the beginning of the ХХІ century). Österreichisches Multiscience Journal. VOL 1, №13 (2018). – 61 s. - S. 19-29.

12. Levytska L.A. Features of formation of professional and value orientations of students in the educational process of the university. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 29, 2018. – 145 р. – P. 47-51.

13. Marushkevych A.A., Levytska L.A., Postoiuk N.V.  Competence as a component of forming valuable orientations of students. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 30, 2018. – 288 р. – P. 109-117.

14. Левицька Л.А. Сучасний педагог як носій ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді. №26/2018 VOL.1 “The scientific method” (Warszawa, Poland) /  - 44 s. - S. 27-34.

15. Levytska L. Upbringing students’ value attitude to future professional activity in scientific-pedagogical heritage of Ukrainian scholars-pedagogues. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (9). – 2019. – С. 28 – 32.

16. Левицька Л.А.  Українська мова як цінність у лінгводидактичній спадщині В.О. Сухомлинського // Підготовка педагога ХХІ  століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2018 р. : [наук. ред. Н.В. Ігнатенко, О.І. Шапран; уклад.: Н.П. Онищенко], Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. - 150 с. - С. 60-62.

17. Левицька Л.А. Формування моральних цінностей майбутніх фахівців з управління освітніми закладами в умовах закладу вищої освіти // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. -  Монреаль: CPM «ASF», 2018. – 190 с. – С. 68-71.