×
×
Database

Литва Людмила Андріївна

Литва
Людмила
Андріївна
Литва Людмила Андріївна
Lyudmyla A. Lytva
Доцент кафедри соціальної роботи
Associate Professor at the Department of Social Work
Кандидат соціологічних наук, доцент
+38 (050) 5027074
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...
 • Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність «психологія» (1992 р.)
 • Університет Людвіга-Максиміліана (Мюнхен, ФРН, 1991, 1993)
 • Інститут соціології НАНУ (2002)
 • Теорія соціальної роботи
 • соціокультурні засади соціальної роботи,
 • проєктна діяльність соціальних працівників в громаді,
 • мобілізація спільнот
 • соціальна політика в галузі соціальної допомоги
 • форми та методи соціальної роботи
 • соціалізаційний проєкт особистості

Теорія соціальної роботи

Соціальна політика в галузі соціальної роботи

Форми та методи соціальної роботи у Західній Європі та США

Технології консультування у службах зайнятості

Мистецькі методи у соціальній роботі

Утворення проєктних команд в громаді

 • Литва Л.А. Теорія соціальної роботи: навчальний посібник. - Київ-Одеса, 2020.
 • Литва Л.А., Отрешко Н.Б., Пасічніченко С.В. Становлення ідеологічних засад соціальної політики в сфері соціального захисту населення в Україні: Підручник для вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.О. Ярошенко . – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.
 • Актуальні проблеми соціальної політики України:Навчальний посібник / За заг. ред. А.О. Ярошенко / Отрешко Н.Б., Литва Л.А., Пасічніченко С.В. та інш. - К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.
 • Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія / В.М. Судакова, М.Ю. Наумова, Л.А. Литва та інш. - К.: Інститут культурології НАМ України, 2017.
 • Савінова Н.А., Ярошенко А.О., Литва Л.А. Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.
 1. Литва Л.А. Капітали особистості як суб’єкта соціальної політики в інформаційному суспільстві// Нова парадигма [журнал наукових праць] / головн. Ред.. В.П. Бех; Національній педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 113,-  2012. – с.115-125.
 2. Литва Л.А. Одна ідеологема сучасної соціальної політики: безумовна позитивна увага як умова емансипації // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України / За заг. ред. Максименка С.Д. – Т. 7. – Вип. 32. – «Екологічна психологія». – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – с. 109-118.
 3. Литва Л.А. Ризики особистості в епоху становлення інформаційного суспільства: ідеологія рутини// Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства: Матеріали круглого столу / 20 березня 2013 р., м. Київ / Упорядн. : Андрусишин Б.І.,Майстренко І.А., Пилипчук В.Г., Фурашев В.М. – Ужгород: ТОВ «ІВА», 2013. – с. 128-133.