×
×
Database

Головко Наталія Іванівна

Головко
Наталія
Іванівна
Головко Наталія Іванівна
Natalia I. Holovko
Доцент кафедри педагогіки
Кандидат педагогічних наук, доцент
 
 
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

Київський Державний педагогічний інститут імені М. Горького фізико-математичний факультет (1983р.); аспірантура Інституту педагогіки АПН України (1993р.);. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (1997р.) на тему «Узагальнення та систематизація знань учнів засобами відеоінформації»; доцент з 2004 р.; в 2005 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «юрист»;  в 2012 р. отримала диплом про перепідготовку за спеціальністю «Соціальна робота».

Kyiv State Pedagogical Institute named after M. Gorky Faculty of Physics and Mathematics (1983); graduate school of the Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (1993) ; defended her dissertation on the specialty 13.00.01 "General pedagogy and history of pedagogy" (1997) on the topic "Generalization and systematization of students' knowledge by means of video information"; associate professor since 2004; in 2005 she received her second higher education in "lawyer"; in 2012 she received a diploma of retraining in the specialty "Social Work".

 • активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • удосконалення навчально-виховного процесу;
 • удосконалення методики викладання навчальних дисциплін;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій у вищій школі;
 • правова освіта.

activation of students' cognitive activity;

improvement of the educational process;

improving the methods of teaching disciplines;

introduction of innovative pedagogical technologies in higher school;

З 1983р. по 1991 р. працювала вчителем фізики. З 1991 р. по 2002 р. працювала в Інституті педагогіки АПН України в лабораторії дидактики.  З 2002 р. по 2007 р. працювала в Міжрегіональній Академії управління персоналом. З 2008р. по 2012р. працювала в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на посаді доцента кафедри теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління. 
Член редакційної колегії науково-методичного журналу “Соціальна робота в Україні: теорія і практика” НПУ ім.  М. П. Драгоманова.
    З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри педагогіки Київського національного Університету імені  Тараса Шевченка.

Since 1983 until 1991 she worked as a physics teacher. From 1991 to 2002 she worked at the Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine in the laboratory of didactics. From 2002 to 2007 she worked at the Interregional Academy of Personnel Management. Since 2008 to 2012 worked at the National Pedagogical University. MP Drahomanov as an associate professor of the Department of Theory and Technology of Social Work of the Institute of Social Work and Management.

Member of the editorial board of the scientific-methodical journal "Social work in Ukraine: theory and practice" NPU. MP Dragomanova.

    Since 2012 he has been working as an associate professor at the Department of Pedagogy of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

 • Нагороджена грамотами Міністерства освіти та науки України (2004р. та 2006 р.);
 • Ювілейною медаллю 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова;
 • Нагороджена нагрудним знаком «відмінник освіти» (2010р.);
 • Подяка КНУ імені Тараса Шевченка (2017).
 1. She was awarded diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2004 and 2006);
 2. the anniversary medal of the 175th anniversary of NPU named after MP Drahomanov;
 3.  Excellence in education of Ukraine (2010); 
 4. Gratitude of Taras Shevchenko Kyiv National University (2017).
 • «Педагогіка та педагогічна майстерність»,
 • « Педагогіка вищої школи та педагогічна майтерність», 
 • «Світові системи вищої освіти»,
 • «Моделювання професійної діяльності викладача»,
 • «Технології інтерактивного навчання»,
 • «Організаційні структури управління закладом вищої освіти»,

"Pedagogy and pedagogical mastery of the teacher",

"Pedagogy of high school and pedagogical mastery of the teacher",

"World systems of higher education",

"Modeling of professional activity of a teacher",

"Interactive learning technologies",

"Organizational structures of higher education institution management",

Автор понад 120 наукових та наково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, методичі рекомедації, наукові статті, матеріали доповідей.

Published more than 100 scientific works

 1. Бондар С.П.,   Момот Л.Л., Головко Н.І. Перспективні    педагогічні технології в шкільній освіті. Навчальний посібник./ Бондар С.П., Момот Л.Л., Головко Н.І. Рівне, ВЛАДОС.2003.  245 с.
 2. Головко Н.І  Правова педагогіка. Навчальний посібник. / Н. І. Головко. К.: МАУП, 2008. 240с. (рек. МОН України).
 3. Головко Н. І. Соціальна профілактика правопорушень: навчальний посібник. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. 173 с.
 4. Шляхи вдосконалення освітнього процесу на механіко-математичному факультеті: збірник наукових праць студентів /за заг.ред. проф. Спіцин Є. С. та доц. Головко Н. І. Київ., 2016. 205с.
 5. Головко Н. І. Технології інтерактивного навчання у вищій школі ( курс лекцій). Київ: ЦП «Компринт», 2020. 106 с.
 6. Балашова С. П., Головко Н. І.  Методика та організація наукових досліджень студентів у закладах вищої освіти: навч.-метод. посіб. / автори та укладачі. Київ:  ЦП «Компринт»,  2020.  с. 175.
 7. Балашова С. П. , Головко Н. І. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Навч.-метод. посібник. Київ: ЦП «Компринт» 2022. 61с.
 1. Holovko NI Social crime prevention: a textbook. Kyiv: SE Publishing House "Personnel", 2014. 173 p.
 2. Ways to improve the educational process at the Faculty of Mechanics and Mathematics: a collection of scientific works of students / ed. prof. Spitsyn ES and Assoc. Holovko NI Kyiv., 2016. 205p.
 3. Balashova SP, Holovko NI Methodology and organization of scientific research of students in institutions of higher education: teaching method. way. / authors and compilers: SP Balashova, NI Golovko. Kyiv: CP "Comprint", 2020. p. 175.
 1. Professional and pedagogical training of educational  specialists in classical university of Ukraine: muiti-authored monograph / Marushkevych A. A. (preface), Kuzmenko N. M. (1.1.), Levytska L. А. (1.2.), Spitsyn Y. S. (1.3.), Zhilenko M. M. (2.1.), Polyak О. V. (2.2.), Koshechko N. V. (2.3.), Balashova S. P. (3.1.), Golovko N. I. (3.1.), Plakhotnik N. V. (3.2.), But Y. V. (3.2.), Mariuts І. О. (3.3.) LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 147 p.
 2. Головко Н. І, Балашова С. П., Бахмач Л. А. THE ORETICAL APPROACHES TO FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY OF FUTURE TEACHER: muiti-authored monograph Strategic development of professional competencies and educational innovations in the knowledge economy.  Publishing House FABER Ltd, Bulgaria, 2020. С.123-130.
 3. Балашова С., Головко Н. Використання методу проектів у науково-дослідницькій діяльності студентів./Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика: колект. моногр. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 367 с., С. 21-29.
 4. Головко Н. І. Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах ЄС. Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС: монографія у співавторстві / А.А. Марушкевич, О.В. Плахотнік, Н.М. Кузьменко, Є.С. Спіцин, н. і. Головко та ін./ за заг. ред. докт. пед. наук, проф. А.А. Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2022. 115 с., с. 53-59.
 5. Головко Н. Технологія візуалізації в освітньому процесі ЗВО. Навчання студентської молоді: світові освітні тренди Монографія у співавторстві / за заг. ред. А. А. Марушкевич. Київ. ФОП Ямчинський О. В., 2023. 149 с. С.63-72.
 1. Professional and pedagogical training of educational  specialists in classical university of Ukraine: muiti-authored monograph / Marushkevych A. A. (preface), Kuzmenko N. M. (1.1.), Levytska L. А. (1.2.), Spitsyn Y. S. (1.3.), Zhilenko M. M. (2.1.), Polyak О. V. (2.2.), Koshechko N. V. (2.3.), Balashova S. P. (3.1.), Golovko N. I. (3.1.), Plakhotnik N. V. (3.2.), But Y. V. (3.2.), Mariuts І. О. (3.3.) LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 147 p.
 2. Holovko N. I., Balashova S. P., Bahmach L.А. THE ORETICAL APPROACHES TO FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY OF FUTURE TEACHER: muiti-authored monograph Strategic development of professional competencies and educational innovations in the knowledge economy.  Publishing House FABER Ltd, Bulgaria, 2020. С.123-130
 1. Головко Н. І., Сатановська Л. А., Постоюк Н. В. Методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виробничої практики для студентів для студентів 3 курсу напряму підготовки – соціальна педагогіка.  Київ: “КОМПРИНТ”,  2014. 125 с.
 2. Головко Н . І., Балашова С. П. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»: навчально-методична розробка. Київ: Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я. О., 2014.125 с.
 3. Головко Н .І., Балашова С. П. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт для студентів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та «Управління навчальним закладом»: навчально-методична розробка. Київ: Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я. О. 2016. 59 с.
 4. Головко Н .І., Балашова С. П. Методичні рекомендації до написання  та захисту дипломних робіт для студентів спеціальностей «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент» освітньої програми «Управління закладом вищої освіти» другого магістерського рівня: навчально-методична розробка. Київ: КОМПРИНТ, 2019. 70 с.
 5. Методичні рекомендації до практичних занять тренінгу «Сучасні освітні технології у вищій школі»: /Укл.:Є.С. Спіцин, Н. М. Кузьменко, Н. І. Головко, М. В. Жиленко. Київ: 2021.55с.
 6. Балашова С. П., Головко Н. І. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Навч.-метод. посібник. Київ: ЦП «Компринт» 2022. 61с.
 7. Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 011 освітні, педагогічні науки, освітньої програми «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня./ автори та укладачі: Світлана Балашова, Наталія Головко. 2-е видання, оновлене. Київ: ЦП «Компринт» 2022. 67 с.
 8. Головко Н.І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Моделювання та зміст діяльності фахівця з вищою освітою». Для здобувачів вищої освіти спеціальності - 011 Освітні, педагогічні науки, освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Київ: ЦП «Компринт» 2023. 65 с
 9. Головко Н., Методичні рекомендації із самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Світові освітні системи (для здобувачів вищої освіти спеціальності - 011 Освітні, педагогічні науки) Київ: ЦП «Компринт» , 2024, 47 с.
 1. Holovko N.I., Satanovska L.A., Postoyuk N.V .Methodical recommendations for the organization and conduct of training and production practice for students for 3rd year students in the field of training - social pedagogy. Kyiv: COMPRINT, 2014. 125 p.
 2. Holovko N. I., Balashova S.P. Methodical recommendations for writing diploma theses for students in the direction of training 6.010106 "Social pedagogy": educational and methodical development. Kyiv: Center for Operative Printing FOP Kravchenko Ya. O., 2014.125 p.
 3. Holovko N.I., Balashova S.P. Methodical recommendations for writing and defense of diploma works for students of specialties "Educational, pedagogical sciences" of the educational program "Pedagogy of higher school", "Management" of the educational program "Management of higher education institution" of the second master's level : educational and methodical development. Kyiv: COMPRINT, 2019. 70 p.
   1. Головко Н. І. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх управлінців за допомогою методу аналізу конкретних ситуацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2017. 1 Головко Н. І, Балашова С. П. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу як складова навчально-виховного процесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2017. 1(5) С.21-25.
   2. Головко Н. І, Балашова С. П. Вчення М. П. Драгоманова про вдосконалення університетської освіти. Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого» столу, 27 квітня 2018 року /За загальною редакцією А. А. Марушкевич. Рига: Видавництво «Балтія Паблішинг», Латвія, 2018.  С. 48-55.
   3. Головко Н. І, Балашова С. П. С. Х. Чавдаров про активізацію пізнавальної діяльності учнів. Внесок С. Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від Дня народження С. Х. Чавдарова, 22 вересня 2017 р./ За загальною редакцією А.А. Марушкевич.  Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018.  С. 99 -110.
   4. Головко Н. І., Семенчук А. А. Інтерактивні технології навчання в післядипломній педагогічній освіті. Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана».  Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2018.  С.162–167.
   5. Головко Н. І. Правова соціалізація майбутніх управлінців. Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 8-9 листопада 2018/ за заг. редакцією Власової О. І., Дембицької Н.М., Запеки Я. Г.   Київ: в-во «Віваріон» 2018. С. 34-37.
   6. Головко Н. І, Балашова С. П. The M. P. Drahomanov`s doctrine about the improvement of higher school education. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Київ. 2019. №  1(9). С. 13-16
   1. Головко Н. І, Балашова С. П. To the question of formation of research skills in the competence of future teachers of higher education institutions. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць. Вип.1/ Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. С.163- 171.
   2. Holovko N., Balashova S.,  FORMATION OF FUTURE TEACHER'S READINESS TO RESEARCH ACTIVITY AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Київ: 2019. 2(10) С. 11-15
   3. Головко Н. І., Балашова С. П. Педагогічна діагностика дослідницьких умінь у майбутніх викладачів закладів вищої освіти .Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. BUDAPEST: VІІ (80), Issue: 198, 2019.   С.10-14.
   4. Головко Н. І., Балашова С. П. Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип.2(20)/МОН України, Уманський держ. Пед. ун-т імені Павла Тичини: [головн. ред. І.Демченко]. Умань: Візаві, 2019. С.21-29.
   5. Головко Н. І., Бахмач Л. А. Самоосвіта як чинник професійної компетентності викладача. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2 ч. (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року)/укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ та інші.  Тернопіль,: СМП «Тайп», 2019.  С. 130-132.
   6. Holovko N., Balashova S. PROBLEMS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN FUTURE LECTURER. KNOWLEDGE MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW: Proceedings of the 1 st International Scientific Conference. December 5–6, 2019. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2019, 128 p. P. 83-85.
   7. Головко Н., History of the development of inclusive education abroad. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 2(14) 2021. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 5-9. ( Index Copernicus)
   8. Головко Н., Кузнєцова О. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інтерактивних технологій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 2(14) 2022. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2022. С. 5-10. ( Index Copernicus)
   9. Holovko Nataliya, Bakhmach Liudmyla , The role of tutoring in the educational environment of foreign universities. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 2(14) 2022. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2022. С. 5-10.  ( Index Copernicus)
   10. Головко Н., Кузнєцова О. Підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти за умови дистанційної форми навчання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 1(17) 2023. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2023. С. 5-10.
 1. Головко Н. І, Балашова С. П. The M. P. Drahomanov`s doctrine about the improvement of higher school education. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Київ. 2019. №  1(9). С. 13-16
 2. Головко Н. І, Балашова С. П. To the question of formation of research skills in the competence of future teachers of higher education institutions. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць. Вип.1/ Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. С.163- 171.
 3. Holovko N., Balashova S.,  FORMATION OF FUTURE TEACHER'S READINESS TO RESEARCH ACTIVITY AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Київ: 2019. 2(10) С. 11-15
 4. Головко Н. І., Балашова С. П. Педагогічна діагностика дослідницьких умінь у майбутніх викладачів закладів вищої освіти .Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. BUDAPEST: VІІ (80), Issue: 198, 2019.   С.10-14.
 5. Головко Н. І., Балашова С. П. Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип.2(20)/МОН України, Уманський держ. Пед. ун-т імені Павла Тичини: [головн. ред. І.Демченко]. Умань: Візаві, 2019. С.21-29.
 6. Головко Н. І., Бахмач Л. А. Самоосвіта як чинник професійної компетентності викладача. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2 ч. (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року)/укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ та інші.  Тернопіль,: СМП «Тайп», 2019.  С. 130-132.
 7. Holovko N., Balashova S. PROBLEMS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN FUTURE LECTURER. KNOWLEDGE MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW: Proceedings of the 1 st International Scientific Conference. December 5–6, 2019. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2019, 128 p. P. 83-85.