×
×
Database

Кузьменко Надія Михайлівна

Кузьменко
Надія
Михайлівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Nadiya M. Kuzmenko
Професор кафедри педагогіки
Доктор педагогічних наук

+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (нині - Національний університет"Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка) закінчила у 1980 р.; у 1995-1998 р.р. навчалася в  аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кандидатську дисертацію захистила у 1999 р. на тему: «Національна спрямованість українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857 – 1997)» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; у 2009-2013 р.р.навчалася у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  докторську дисертацію на тему: «Становлення та розвиток вищої освіти Чернігівщини (XVIII – XX ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) захистила у 2015 р. Неодноразово підвищувала кваліфікацію та проходила наукове стажування, зокрема: у Празькому інституті підвищення кваліфікації, м.Прага, Чеська республіка (2016); в Інституті педагогічної освіти, м.Бухарест, Румунія (2019).

Національна академія Служби безпеки України (стажування у навчально-науковому центрі мовної підготовки), м. Київ, Україна,  поглиблене вивчення німецької мови; довідка № 29/14-5782 від 31.05.2016;

Лінгвістичний центр Міжрегіональної Академії управління персоналом, 01 липня – 10 вересня 2016 р., сертифікат № 282;

Празький Інститут підвищення кваліфікації, м. Прага, Чеська республіка, стажування за програмою «Publishing and project  activity in the European Union countries: a bedside approach», сертифікат № 112016040 від 27 листопада 2016 р.;

Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15 вересня – 5 грудня 2017 р., 60 год.,сертифікат № 3230  з німецької мови В2 (2017)

Institut of Education Sciences of Bucharest (120 год.),  Румунія, м.Бухарест, 30.06 – 5.07.2019

 • історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, етнопедагогіка
 • освітні, педагогічні технології
 • освітній менеджмент, управління освітніми проєктами
 • теорія виховання

В університеті працює з 1999 р. на посаді асистента кафедри соціальної роботи та педагогіки, з 2003 р. – доцент, а з липня 2017 року - професор кафедри педагогіки факультету психології.

Робота у складі комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої  школи» зі спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, наказ МОН України №47-л  від 15.01.2018 р. 

Заступник голови науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016 – 2019), наказ МОН України № 375 від 16.04.2016 р..  

Офіційний опонент докторської дисертації Зузяк Т. П. «Тенденції становлення педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (01.07. 2018);

Офіційний опонент кандидатської дисертації Корнієнко А.В. «Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах « зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання (13.05.2008).

Член спеціалізованої вченої ради К 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007-2009)

Участь у роботі разових спеціалізованих рад: рецензент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Деркача О. (2021), Сухенко О. (2021), Попової О. (2022).

Член спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Відповідальний редактор наукового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка»

Гарант ОНП "Освітні, педагогічні технології"

член профбюро факультету психології, голова профспілки кафедри педагогіки

нагороджена Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009).

 • Історія педагогіки
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Основи спеціальної педагогіки
 • Управління освітніми проектами
 • Теорія виховання у вищій школі
 • Теорія і методика виховання у середній школі та освітній менеджмент
 • Сучасні освітні технології у вищій школі
 • Педагогічна майстерність викладача
 • Професійна та корпоративна етика

художня фотографія, вишивка, кулінарія

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 6 монографій (5 – у співавторстві), 2 навчальні посібники (1 – у співавторстві), 5 методичних рекомендацій (2 – у співавторстві), 2 навчально-методичні посібники, 2 методичні розробки, 45 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 9 – у закордонних виданнях, зокрема, 4 статті – у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus, 1 стаття у виданні, що індексується у наукометричній базі WoS, 11 статей у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Copernicus та ін.

Вища освіта та педагогічна думка на Чернігівщині: ХVІІІ – ХХ ст. : [монографія] / Н. М. Кузьменко. – К. : Обрії, 2012 – 342 с.

Lavrykova O., Kuzmenko N., Demchenko I., Slipchuk V., Pilevych O. Model of formation of future teacher’s readiness to work iv inclusive education. International Journal of Scienrific and Technology Research, Volume 9, Issue 02,  2020, P. 410-414.;

Т.Sharhun, O.Tsaryk, N. Kuzmenko A.Yanovets, V.Movchan, T.Dovbenko. Teaching general professional foreign language vocabulary students based on integrated modular course. International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 5, 2020, P. 568-578.

Lesina T., Kuzmenko N., Malovichko O., Shirobokova O., Levytska L., Sorokina O/ Information technologies as improving tools of inclusive social work Practices /Jornal of Theoretical and Applied Information Technology. Volume 100, Issue 14, 2022, Pages 5157-5164 (Scopus);

Kuzmenko N., Kichuk Y., Lesina T., Levytska L., Kostytsia N., Masur N.. Management of Educational Projects on the Example of Accreditation of Educational Programs / Jornal of Curriculum and Teaching. Volume 11, Issue 1, 2022. Pages 264-272.(Scopus)

M. Fabian, N.Kuzmenko, S.Zamrozevych-Shardina, V.Perevozniuk, T.Tolcheyeva, I.Kramarenko. Formation of Tolerance of Higher Education Seekers as the Main Feature of a Modern Specialist /International Jornal of Computer Science and Network Security. VOL. 22 № 5, May 2022. P. 289-293 (WoS);

Навчально-методична діяльність І.П.Львова: навчальний посібник. Електронний ресурс: https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=793&

А.А.Марушкевич, Н.М.Кузьменко, О.В.Плахотнік та інш. Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника: навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 202 с

Навчально-методична діяльність І.П.Львова: навчальний посібник. Електронний ресурс: https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=793&

 • Вища освіта та педагогічна думка на Чернігівщині: ХVІІІ – ХХ ст. : [монографія] / Н. М. Кузьменко. – К. : Обрії, 2012 – 342 с.
 • Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття : [колективна монографія] / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, Н. В. Кошечко, Н. В. Постоюк. – К. : Обрії, 2012. – 129 с.
 • Професійно-педагогічна підготовка викладача: монографія /А.А.Марушкевич, Н.М.Кузьменко, М.В.Жиленко та ін.; за заг. ред. А.А.Марушкевич. К.; ВПЦ «Київський університет», 2018 – 399 с.;
 • A.A.Marushkevych,  N.M. Kuzmenko, N.V.Koshechko. Pedagogical ideas of educators at the end of the XIX-XX centuries: multi-authored monograph. Latvia: “Izdevnieciba “baltija Publishing”, 2018. 128 р.
 • Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine: multi-authored monograhh / Marushkevich A.A, Kuzmenko N.M., Levitskaya L.A./ Ed. By Marushkevich A.A. LAP LAMBERT Academic Publshing, 2019.147 p.;

 • Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС. Монографія у співавторстві /А.А.Марушкевич, О.В.Плахотнік, Н. М. Кузьменко, Є.С.Спіцин та ін./ за заг. ред. докт. пед. наук, проф. А.А.Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2022. -115 с.

Розроблено та видано: Методичні рекомендації з організації та проведення науково-дослідної практики для студентів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, освітнього рівня «магістр», освітньо-наукової програми «Педагогіка вищої школи». Навчально-методична розробка /Уклад. Н. М. Кузьменко. Київ: 2023 – 50 с. https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=884&id=2300&Itemid=1000000000000;

Методичні рекомендації з виконання завдань для самостійної роботи при вивченні навчальної дисципліни «Історія педагогіки»: /Укл.:Н. М. Кузьменко. Київ: 2023.-56 с. https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=884&id=2299&Itemid=1000000000000

Методичні рекомендації до практичних занять тренінгу «Сучасні освітні технології у вищій школі./ Укл. Спіцин Є.С., Кузьменко Н.М., Жиленко М.В. та інші. К.: 2021. 56 с.

Гук О.Ф., Жихорська О.В, Кузьменко Н.М., Москаленко А.М. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 073 «менеджмент» за освітньою програмою «управління навчальним закладом» К.: ТОВ – Видавництво «Логос», 2016. – 42 с.

Лещенко М.П., Автомонов П.П., Москаленко А.М.Методичні рекомендації з організації та проведення управлінської (навчально-виробничої) практики для студентів магістратури спеціальності 8.000009 – «Управління навчальним закладом» К.: Логос, 2010 – 74 с.

 1. Кузьменко Н.М. Теоретичне обґрунтування мети і завдань створення нового покоління підручників з читання для початкової школи / Н. М. Кузьменко // Проблеми шкільного підручника. Вип. 3. – К.: Пед. думка, 2002. – С. 56–61.
 2. Кузьменко Н.М. Теоретичне обґрунтування періодів становлення українських національних підручників з читання для молодших школярів / Н. М. Кузьменко // Вісник Київ. національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: соціологія, психологія, педагогіка. – 2001. – Вип. 10. – С. 66–69.
 3. Кузьменко Н.М. Нове покоління підручників для початкової школи: від реалій до ідеалу / Н. М. Кузьменко // Теорія і практика. Зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький: ПХПУ ім. Г. Сковороди, 2002. – С. 71–77.
 4. Кузьменко Н.М. Рідна мова як основа виховання національної самосвідомості / Н. М. Кузьменко // Вісник Київ. славістичного ун-ту. Серія «Педагогіка». – 2008. – Вип. 39. – С. 125–129.
 5. Кузьменко Н.М. Покликання підручника – виховувати національну самосвідомість учнів / Н. М. Кузьменко // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С. 55–57.
 6. Кузьменко Н.М. Комунікативні уміння як складова риторичної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів / Н. М. Кузьменко // Вища освіта України. – Додаток 3. – Т. ІV (11). – 2008. – Тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 362–368.
 7. Кузьменко Н.М. Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму / Н. М. Кузьменко // Вища освіта України. – Додаток 4. – Т. ІV (16). – 2009. – Тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 538–544.
 8. Кузьменко Н.М. Традиції української народної педагогіки і сучасність / Н. М. Кузьменко // Вісник Київ. славістичного ун-ту. Серія «Педагогіка». – 2009. – Вип. 41. – С. 130–139.
 9. Kuzmenko N. Tradycja ukrainskiej narodowej pedagogiki i oswiaty / Nadia Kuzmenko //Rodzina na poczatku ІІІ tysiaclecia – obraz przeszlosci I terazniejszosci. – Piotrkow Trybunalski. – 2009. – S. 435–440.
 10. Кузьменко Н.М. Соціально-педагогічні передумови творення університетської освіти на Чернігівщині (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. – К.: Фенікс, 2010. – Вип. 11. – С. 220–227.
 11. Кузьменко Н.М. Проектування університетської освіти в Україні (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Н. М. Кузьменко // Освіта Донбасу: Науково-методичне видання. – 2011. – № 3. – С. 85–94.
 12. Кузьменко Н.М. Становлення університетської освіти на Чернігівщині (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Н. М. Кузьменко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ. національного лінгвістичного ун-ту. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2011. – Вип. 23. – С. 249–255.
 13. Кузьменко Н.М. З історії Чернігівського учительського інституту (1916 – 1919 рр.) / Н. М. Кузьменко // Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2011. – Тематичний вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія». – Т. 1. – С. 254–262.
 14. Кузьменко Н.М. Особливості організації навчально-виховного процесу в Ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр.: Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2011. – Вип. 13. – С. 217–221.
 15. Кузьменко Н.М. Підготовка домашніх учителів у вищих навчальних закладах Чернігівщини: від колегіуму до університету / Н. М. Кузьменко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр. – К.: Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2011. – № 1 (15). – С. 10–14.
 16. Кузьменко Н.М. Особливості організації навчально-виховного процесу в Чернігівському педагогічному інституті в 1919–1922 рр. / Н. М. Кузьменко // Вісник Черкаського ун-ту: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси. – 2011. – № 199. – Ч. ІІ. – С.47 – 55.
 17. Кузьменко Н.М. «Українська граматка» Б. Грінченка – один із перших шкільних підручників з читання на національній основі / Н. М. Кузьменко // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 61–70.
 18. Кузьменко Н.М. І. П. Львов про самостійну роботу студентів з книгою / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2012. – Вип. 14. – С. 209–214.
 19. Кузьменко Н.М. Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина // Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2012. – С. 200–206.
 20. Кузьменко Н.М. Педагогічний аспект «Спогадів І. П. Львова про П. Г. Тичину / Н. Кузьменко //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 55–59.
 21. Кузьменко Н.М. Методичні рекомендації І. П. Львова щодо організації і проведення випускних іспитів у вищих навчальних закладах / Н.М. Кузьменко // Вісник Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 104.– С. 167–170.
 22. Кузьменко Н.М. Науково-дослідна діяльність І. П. Львова / Н.М.Кузьменко // Вісник Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 108. – Т. 1. – С. 201–204.
 23.  Kuzmenko N. М. Borys Hrinchenko’s unknown handwritten periodical «the thought» as a form of implementing student-centered education /N. М. Kuzmenko // Science, Technology and Higher Education [Text]: materials of the ІІІ international research and practice conference, Vol. ІІ, Westwood, October 16 th, 2013 / publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2013. – 520 p. – P. 212–217.
 24. Кузьменко Н.М. Етика освіти: традиції та інновації /Proceedings of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Prague, Czech Republic, 20 – 27 of November 2016, Prague Institute for Qualification Enhancement. – P.186-188.
 25. Nadiia Kuzmenko. Educational activities and pedagogical views of Ilias Schrage/ Kuzmenko N. Educational Researcher, № 9 (2), (December). Volume 45. “American Educational Research Association”, 2016. – P. 871-878.
 26. Lavrykova O., Kuzmenko N., Demchenko I., Slipchuk V., Pilevych O. Model of formation of future teacher’s readiness to work iv inclusive education. International Journal of Scienrific and Technology Research, Volume 9, Issue 02,  2020, P. 410-414.;

 27. Т.Sharhun, O.Tsaryk, N. Kuzmenko A.Yanovets, V.Movchan, T.Dovbenko. Teaching general professional foreign language vocabulary students based on integrated modular course. International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 5, 2020, P. 568-578.

 28. Lesina T., Kuzmenko N., Malovichko O., Shirobokova O., Levytska L., Sorokina O/ Information technologies as improving tools of inclusive social work Practices /Jornal of Theoretical and Applied Information Technology. Volume 100, Issue 14, 2022, Pages 5157-5164 (Scopus);

 29. Kuzmenko N., Kichuk Y., Lesina T., Levytska L., Kostytsia N., Masur N.. Management of Educational Projects on the Example of Accreditation of Educational Programs / Jornal of Curriculum and Teaching. Volume 11, Issue 1, 2022. Pages 264-272.(Scopus)

 30. M. Fabian, N.Kuzmenko, S.Zamrozevych-Shardina, V.Perevozniuk, T.Tolcheyeva, I.Kramarenko. Formation of Tolerance of Higher Education Seekers as the Main Feature of a Modern Specialist /International Jornal of Computer Science and Network Security. VOL. 22 № 5, May 2022. P. 289-293 (WoS).

 31. Кузьменко Н. Освітні технології у викладацькій практиці - важливий інструмент якості освіти у вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогіка. К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. № 1 (17). С. 26-31.