×
×
Database

Кузьменко Надія Михайлівна

Кузьменко
Надія
Михайлівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Nadiya M. Kuzmenko
Професор кафедри педагогіки
Доктор педагогічних наук

+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, математичний факультет, спеціальність «математика» (1980 р.); аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998 р.), кандидатську дисертацію захистила у 1999 р. на тему: «Національна спрямованість українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857 – 1997)» (13.00.01 – теорія та історія педагогіки); докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013 р.), докторську дисертацію на тему: «Становлення та розвиток вищої освіти Чернігівщини (XVIII – XX ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) захистила у 2015 р.

 • історія педагогіки
 • етнопедагогіка
 • освітній менеджмент
 • теорія виховання

В університеті працює з 1999 р. на посаді асистента кафедри соціальної роботи та педагогіки, з 2003 р. – доцент кафедри педагогіки, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.001.16 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007–2009).

член профбюро факультету психології

нагороджена Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009).

 • Історія педагогіки
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу
 • Основи соціально-педагогічного менеджменту
 • Управління освітніми проектами
 • Кадровий менеджмент вищого навчального закладу

вишивка

 • Вища освіта та педагогічна думка на Чернігівщині: ХVІІІ – ХХ ст. : [монографія] / Н. М. Кузьменко. – К. : Обрії, 2012 – 342 с.
 • Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття : [колективна монографія] / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, Н. В. Кошечко, Н. В. Постоюк. – К. : Обрії, 2012. – 129 с.
 1. Кузьменко Н.М. Теоретичне обґрунтування мети і завдань створення нового покоління підручників з читання для початкової школи / Н. М. Кузьменко // Проблеми шкільного підручника. Вип. 3. – К.: Пед. думка, 2002. – С. 56–61.
 2. Кузьменко Н.М. Теоретичне обґрунтування періодів становлення українських національних підручників з читання для молодших школярів / Н. М. Кузьменко // Вісник Київ. національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: соціологія, психологія, педагогіка. – 2001. – Вип. 10. – С. 66–69.
 3. Кузьменко Н.М. Нове покоління підручників для початкової школи: від реалій до ідеалу / Н. М. Кузьменко // Теорія і практика. Зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький: ПХПУ ім. Г. Сковороди, 2002. – С. 71–77.
 4. Кузьменко Н.М. Рідна мова як основа виховання національної самосвідомості / Н. М. Кузьменко // Вісник Київ. славістичного ун-ту. Серія «Педагогіка». – 2008. – Вип. 39. – С. 125–129.
 5. Кузьменко Н.М. Покликання підручника – виховувати національну самосвідомість учнів / Н. М. Кузьменко // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С. 55–57.
 6. Кузьменко Н.М. Комунікативні уміння як складова риторичної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів / Н. М. Кузьменко // Вища освіта України. – Додаток 3. – Т. ІV (11). – 2008. – Тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 362–368.
 7. Кузьменко Н.М. Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму / Н. М. Кузьменко // Вища освіта України. – Додаток 4. – Т. ІV (16). – 2009. – Тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 538–544.
 8. Кузьменко Н.М. Традиції української народної педагогіки і сучасність / Н. М. Кузьменко // Вісник Київ. славістичного ун-ту. Серія «Педагогіка». – 2009. – Вип. 41. – С. 130–139.
 9. Kuzmenko N. Tradycja ukrainskiej narodowej pedagogiki i oswiaty / Nadia Kuzmenko //Rodzina na poczatku ІІІ tysiaclecia – obraz przeszlosci I terazniejszosci. – Piotrkow Trybunalski. – 2009. – S. 435–440.
 10. Кузьменко Н.М. Соціально-педагогічні передумови творення університетської освіти на Чернігівщині (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. – К.: Фенікс, 2010. – Вип. 11. – С. 220–227.
 11. Кузьменко Н.М. Проектування університетської освіти в Україні (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Н. М. Кузьменко // Освіта Донбасу: Науково-методичне видання. – 2011. – № 3. – С. 85–94.
 12. Кузьменко Н.М. Становлення університетської освіти на Чернігівщині (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Н. М. Кузьменко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ. національного лінгвістичного ун-ту. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2011. – Вип. 23. – С. 249–255.
 13. Кузьменко Н.М. З історії Чернігівського учительського інституту (1916 – 1919 рр.) / Н. М. Кузьменко // Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2011. – Тематичний вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія». – Т. 1. – С. 254–262.
 14. Кузьменко Н.М. Особливості організації навчально-виховного процесу в Ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр.: Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2011. – Вип. 13. – С. 217–221.
 15. Кузьменко Н.М. Підготовка домашніх учителів у вищих навчальних закладах Чернігівщини: від колегіуму до університету / Н. М. Кузьменко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр. – К.: Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2011. – № 1 (15). – С. 10–14.
 16. Кузьменко Н.М. Особливості організації навчально-виховного процесу в Чернігівському педагогічному інституті в 1919–1922 рр. / Н. М. Кузьменко // Вісник Черкаського ун-ту: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси. – 2011. – № 199. – Ч. ІІ. – С.47 – 55.
 17. Кузьменко Н.М. «Українська граматка» Б. Грінченка – один із перших шкільних підручників з читання на національній основі / Н. М. Кузьменко // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 61–70.
 18. Кузьменко Н.М. І. П. Львов про самостійну роботу студентів з книгою / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2012. – Вип. 14. – С. 209–214.
 19. Кузьменко Н.М. Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина // Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2012. – С. 200–206.
 20. Кузьменко Н.М. Педагогічний аспект «Спогадів І. П. Львова про П. Г. Тичину / Н. Кузьменко //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 55–59.
 21. Кузьменко Н.М. Методичні рекомендації І. П. Львова щодо організації і проведення випускних іспитів у вищих навчальних закладах / Н.М. Кузьменко // Вісник Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 104.– С. 167–170.
 22. Кузьменко Н.М. Науково-дослідна діяльність І. П. Львова / Н.М.Кузьменко // Вісник Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 108. – Т. 1. – С. 201–204.
 23.  Kuzmenko N. М. Borys Hrinchenko’s unknown handwritten periodical «the thought» as a form of implementing student-centered education /N. М. Kuzmenko // Science, Technology and Higher Education [Text]: materials of the ІІІ international research and practice conference, Vol. ІІ, Westwood, October 16 th, 2013 / publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2013. – 520 p. – P. 212–217.
 24. Кузьменко Н.М. Етика освіти: традиції та інновації /Proceedings of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Prague, Czech Republic, 20 – 27 of November 2016, Prague Institute for Qualification Enhancement. – P.186-188.
 25. Nadiia Kuzmenko. Educational activities and pedagogical views of Ilias Schrage/ Kuzmenko N. Educational Researcher, № 9 (2), (December). Volume 45. “American Educational Research Association”, 2016. – P. 871-878.