×
×
Database

Крупельницька Людмила Францівна

Крупельницька
Людмила
Францівна
Крупельницька Людмила Францівна
Lyudmyla F. Krupelnytska
Завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології, професор кафедри психодіагностики та клінічної психології
Доктор психологічних наук, професор

+38 (044) 521-33-69
210, 2-й поверх
210, 2nd floor
...

Київський державний уніиерситете ім. Т.Г. Шевченка, відділення психології філософського факультету, спеціальність “психологія” (1990 р.), аспірантура (2003 р.), докторантура (2012). Кандидатську дисертацію на тему “Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації” (19.00.04 – медична психологія) захистила у 2004 р. Докторську дисертацію на тему “Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку” (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) захистила у 2013 р.

Семінар з позитивної психотерапії, психосоматики та транскультурної психіатрії (Н.Пезешкіан, Німеччина), Програма освіти з питань узалежнень “Пробудження” (Україна-Польща); Консультування з питань залежностей від алкоголю та наркотиків (Польща); Навчальна програма “Сучасні методи лікування алкоголізму та наркоманії” з наданням кваліфікації консультанта з питань залежностей від психоактивних речовин (Україна-США), Стажування за програмою SABIT (США); І Семінар із залежностей (Аргентинська школа психоаналізу); V Семінар з психоаналізу (Аргентинська школа психоаналізу); Цикл семінарів “Діаналіз. Інтегративна психотерапія” (В.Зав’ялов, Росія); Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція "Порушення в освітньому процесі/Порушення процесу освіти IV" (Ченстохова, Польща).

 • наукові основи психотерапії та психологічного консультування;

 • психологія залежностей;

 • психологічні аспекти перинатального здоровʼя

Психодіагностика та психологічне консультування у психіатричних закладах – з 1990 р., науково-дослідницька діяльність – з 1999 р. В університеті працює з 2006 року. Включена до єдиного реєстру психотерапевтів Європи (Європейська асоціація психотерапії - ЄАП).

Грамота Національної академії педагогічних наук України. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 185-річчя Університету.

 • Напрями сучасної психотерапії (для студентів магістратури, які навчаються за освітньо-науковими програмами "Психологія" та "Клінічна психологія з основами психотерапії");
 • Психотерапія доби постмодерну (для студентів 3 курсу факультету психологї);
 • Психотерапія у постнекласичній парадигмі (для аспірантів факультету психології).

Музика, піші прогулянки.

Щербина Л. Ф. (2012). Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, дослідження, програма розвитку / Л. Ф. Щербина. К. : «Геопринт», 283с.

Крупельницька Л.Ф. (2018). Напрями сучасної психотерапії: Навчальний посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 350 с.

Крупельницька Л. (2023). Психотерапія у постнекласичній парадигмі : посібник. Київ : ГО «МНГ», 176 с. : рис., таблиці / Online-видання. https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=793&id=2465&Itemid=1000000000000

Burlaka V., Hong J.S., Serdiuk O., Krupelnytska L., Paschenko S., Darvishov N., Churakova Iu. (2021). Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: The Role of Subtance Use, Religion, and Depression. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), Р. 2392–2406 https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w

Chrzan-Dętkoś, M., Rodríguez-Muñoz, M. F., Krupelnytska, L., Morozova-Larina, O., Vavilova, A., López, H. G., Murawaska, N., and Radoš, S. N. (2022). Good Practices in Perinatal Mental Health for Women during Wars and Migrations: A Narrative Synthesis from the COST Action Riseup-PPD in the Context of the War in Ukraine. Clínica y Salud, 33(3), 127 - 135. https://doi.org/10.5093/clysa2022a14

Rodríguez-Muñoz, M. F., Chrzan-Dętkoś M,, Uka A., García-López, H. S., Krupelnytska, L, Morozova-Larina, O., Vavilova, A., Molotokas, A., Murawska, N. & Le H.-N. (2023). The impact of the war in Ukraine on the perinatal period: Perinatal mental health for refugee women (pmh-rw) protocol. Frontiers in Psychology. 14:1152478. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1152478.

Krupelnytska, L. & Morozova-Larina, O. (2023). Perinatal experiences of Ukrainian women at the beginning of the war. Journal of Reproductive and Infant Psychology. DOI: 10.1080/02646838.2023.2240827

Lotzin, A., Morozova-Larina, O., Paschenko, S.,  Paetow, A.,  Schratz, L., Keller, V., Krupelnytska, L. (2023).  War-related stressors and ICD-11 (complex) post-traumatic stress disorders in Ukrainian students living in Kyiv during the Russian-Ukrainian war. Psychiatry Research 330. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115561

Крупельницька Л.Ф. (2018). Напрями сучасної психотерапії: навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 350 с.

Крупельницька Л. (2023). Психотерапія у постнекласичній парадигмі : посібник. Київ : ГО «МНГ», 176 с. : рис., таблиці / Online-видання. https://psy.knu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=793&id=2465&Itemid=1000000000000

 1. Щербина Л. Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, дослідження, програма розвитку / Л. Ф. Щербина. – К. : «Геопринт», 2012. – 283с.
 2. Щербина Л. Ф. Психосемантичні критерії схильності особистості до адиктивної поведінки [Текст] / Л. Ф. Щербина // Психологічні критерії соціальної дезадaптації дитини : Колективна монографія / Н. Ю. Максимова [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2010. – С. 82-98.
 3. Крупельницька  Л. Ф. Екологічна реорганізація як технологічна складова психологічного консультування та психотерапії / Л.Ф. Крупельницька // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія / відпов. ред. Н. І. Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 59-69.
 4. Крупельницька Л.Ф. Постнекласична раціональність в теорії і практиці психології / Крупельницька Л.Ф. // Психологічна безпека особистості : міжнар. колектив. монографія / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; Брест. держ. ун-т ім. О. С. Пушкіна ; за заг. ред.  І. В. Волженцевої. – Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М. ; Брест : БрДУ, 2020. - С. 342-363.

- Соціологія та психологія: Навчально-методичний комплекс з інтегрованої дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030.508 „Фінанси і кредит”, 6.030.501 „Економічна теорія”, 6.030.504 „Економіка підприємства” / упорядники І.Ю. Набруско, Л.Ф. Щербина. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – 119 с.

- Методичні рекомендації до курсу "Напрями сучасної психотерапії. Модуль "Діаналіз" / упорядник Л.Ф.Щербина. - К. : Геопринт". - 35 с.

 1. Щербина Л. Ф. Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – Випуск 15. – С. 174-183
 2. Щербина Л. Ф. Методологія психологічної допомоги / Л. Ф. Щербина // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ІХ, част. 7. – К., 2007. – С. 317-329.
 3. Щербина Л. Ф. Епістемологічний профіль психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 798-810.
 4. Щербина Л. Ф. Епістемологічний профіль психотерапевта і ефективність психотерапії / Щербина Л. Ф. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Т. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Випуск 22. – С. 806-817.
 5. Щербина Л. Ф. Завдання, принципи та стадії технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. ХІV. Частина 6. – Київ, 2012. – С. 409-416.
 6. Щербина Л. Ф. Прикладні функції, принципи та критерії розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика. Збірник наукових праць. Спецвипуск // І. С. Волощук (головний редактор) та інші. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2012. – Вип. 9. – С. 13-22.
 7. Крупельницька Л. Метатеоретичне мислення психотерапевта: сутність та функції / Людмила Крупельницька. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2018. – С. 33-37.
 8. Burlaka V. Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: the Role of Subtance Use, Religion, and Depression / Burlaka V., Hong J.S., Serdiuk O., Krupelnytska L., Paschenko S., Darvishov N., Churakova Iu. // International Journal of Mental Health and Addiction (2020). https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w
 9. Chrzan-Dętkoś, M., Rodríguez-Muñoz, M. F., Krupelnytska, L., Morozova-Larina, O., Vavilova, A., López, H. G., Murawaska, N., and Radoš, S. N. (2022). Good Practices in Perinatal Mental Health for Women during Wars and Migrations: A Narrative Synthesis from the COST Action Riseup-PPD in the Context of the War in Ukraine. Clínica y Salud, 33(3), 127 - 135. https://doi.org/10.5093/clysa2022a14

 10. Rodríguez-Muñoz, M. F., Chrzan-Dętkoś M,, Uka A., García-López, H. S., Krupelnytska, L, Morozova-Larina, O., Vavilova, A., Molotokas, A., Murawska, N. & Le H.-N. (2023). The impact of the war in Ukraine on the perinatal period: Perinatal mental health for refugee women (pmh-rw) protocol. Frontiers in Psychology. 14:1152478. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1152478.

 11. Krupelnytska, L. & Morozova-Larina, O. (2023). Perinatal experiences of Ukrainian women at the beginning of the war. Journal of Reproductive and Infant Psychology. DOI: 10.1080/02646838.2023.2240827

 12. Lotzin, A., Morozova-Larina, O., Paschenko, S.,  Paetow, A.,  Schratz, L., Keller, V., Krupelnytska, L. (2023).  War-related stressors and ICD-11 (complex) post-traumatic stress disorders in Ukrainian students living in Kyiv during the Russian-Ukrainian war. Psychiatry Research 330. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115561