×
×
Database

Спіцин Євгеній Сергійович

Спіцин
Євгеній
Сергійович
Спіцин Євгеній Сергійович
Yevheniy S. Spitsyn
Професор кафедри педагогіки
Кандидат педагогічних наук
 
 
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

У 1976 р. закінчив з відзнакою факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1980 р. вступив до аспірантури на кафедру педагогіки (заочна форма навчання); водночас працював у науковій частині КДУ.У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему  :»Вплив організаційно-педагогічних факторів на ефективність науково-дослідної роботи студентів»   за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. Диплом кандидата наук  ПД № 007135 від 27.02.1985р.;професор по кафедрі педагогіки,  атестат професора 02ПР №00209 від 28.04.2004р

АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти,підвищення кваліфікації за категорією завідувачів кафедр педагогік( з  28.03.2005 р. по 29.10.2005 р 

Підвищення кваліфікації (стажування) в Київському національному лінгвістичному університеті,180  годин( 6 кредитів ЕКТС) з 01.02.2021р. по 30.04.2021р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 186125 від 30.04.2021р.

  • Педагогіка вищої школи
  • Практично-педагогічна підготовка майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників
  • Організація науково-дослідної роботи студентів

. З 05.05.1986 р .по 30.08.2012 р. Старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри педагогіки, директор Інституту східних мов, декан факультету довузівської підготовки  Київського національного лінгвістичного університету, З 1.09.2012 р.  по тепер. час – професор кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Є гарантом освітньо-наукової програми «Педагогіка вищої школи» підготовки магістрів за спеціальністю 011 – науки про освіту . Член редколегії   Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Педагогіка».  Входив до складу організаційного комітету та брав активну участь в організації наукового круглого столу  «Внесок А.М.Алексюка (1932 – 2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики» інших наукових заходів кафедри.  Підготував і провів 13 науково-практичних конференцій магістрантів хімічного та механіко-математичного факультетів «Шляхи вдосконалення освітнього процесу на факультеті». Чотири роки поспіль був членом оргкомітету, головою апеляційної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної та експериментальної психології . Протягом багатьох років є членом оргкомітетів Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади. Експерт Наукової ради МОНУ(Наказ МОНУ №1111 від 12.12.2022р.).

Знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2020р.), Знак МОН України «Антон Макаренко»(2008р.), Почесна  Грамота Кабінету Міністрів України (2006р.), Почесна Грамота МОН України (2001р.), Знак МОН України «Відмінник освіти України»(1998р). 

 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача,
 • Педагогічна майстерність викладача,.
 • Методика організації наукових досліджень,
 • Основи сучасної дидактики,
 • Дидактика вищої школи.
 • Теорія виховання у вищій школі
 • Науковий семінар: Організація досліджень з підготовки фахівців,

подорожі за кордон , вирощування фруктів та овочів

Опубліковано більше 180 наукових праць, серед яких:14 підручників, 9 монографій, більше 90 навчально-методичних посібників та більше 70 статей. Тільки за останні 9 років опубліковано:

підручники з грифом КНУТШ ( « Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника». . -  К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 202 с., «Педагогіка: підручник» . -  К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 383 с.,    «Педагогіка вищої школи: підручник». -  К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 415 с., »Педагогіка вищої школи: хрестоматія» -   К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 544 с.) , Педагогіка вищої школи: підручник : 2-ге вид., переробл. і доповн.  К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. 576 с. (у співав. з А.А. Марушкевич ), Педагогіка вищої школи: хрестоматія.   К.: ВПЦ «Київський університет», 2016.  544 с. (укл. Спільно з В.А. Бугровим та А.А. Марушкевич); 3..Педагогіка вищої школи: підручник : 2-ге вид., переробл. і доповн. К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. 576 с. (у співав. з А.А. Марушкевич),

 2 навчальних посібника з грифом МОН України( «Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах (освітньо-кваліфікаційні ріні « бакалавр», «спеціаліст». - К. :ВАУ-ПРИНТ, 2012.-176с., »Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання». -  К.: Ленвіт, 2013.– 414с.,

колективні  монографії у закордонних  наукових академічних видавництвах (Problems of modern didactics in higher and secondary schools: Monograph.– Saarbrücken, Deutschland / Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 218 p.), Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів . – Рига,Латвія: Видавництво «Балтія Паблішинг», 2018.  – 132с., «Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine» Lambert Academic Publishing 2019, 147 c.,   ) ,Професійно-педагогічна підготовка викладача: монографія/А.А.Марушкевич та інш. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 399 с.,Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС: монографія у співавторстві / А.А. Марушкевич, О.В. Плахотнік, Н.М. Кузьменко, Є.С. Спіцин та ін./ за заг. ред. докт. пед. наук, проф. А.А. Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 115 с. – С.38-47.

Навчально-методичний посібник з асистентської педагогічної практики.К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020, 147с. ,Професійно-педагогічна компетенція викладача ВНЗ (методичні рекомендації аспірантам першого року навчання).К.,2015. -22с.,Методичні рекомендації до практичних занять тренінгу «Сучасні освітні технології у вищій школі».Київ:2021. 56с.

 (Involving Stakeholders in Shaping Educational Legislation and Policy in Ukraine // European Journal of Educational Research, - Volume 9 Issue 3 (July 2020) pages 1189-1200; Reshaping the University Curriculum through the Visiting Lectureship// International Journal of Learning, Teaching and Educational Research -Vol. 19, No. 12, pp. 70-85, December 2020,DIDACTIC POSSIBILITIES OF ELECTRONIC DICTIONARIES USAGE FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH ACTIVITY OF THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES//Information Technologies and Learning Tools85(5), 270 -  287.https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3672,Особливості практичної педагогічної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов у країнах Західної Європи//Іноземні мови.-№3(107).-2021. –С.51-60.,Вплив національної ментальності на реформування системи вищої освіти України//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. Вип 2(16).  -2022. -  С.58-62.