×
×
Database

Плахотнік Ольга Василівна

Плахотнік
Ольга
Василівна
Плахотнік Ольга Василівна
Olga V. Plakhotnik
Професор кафедри педагогіки
Доктор педагогічних наук, професор
 
 
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю “Географія” (1977).

 • Підготовка фахівців з управління закладами освіти.
 • Підготовка фахівців з педагогіки вищої школи.
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти.
 • Модернізація системи вищої освіти та освітнього процесу в Україні та за кордоном.
 • Неперервна освіта.

Педагогічну діяльність розпочала у системі загальної освіти (Пустоварівська СШ, Вишнівська СШ №1  Київської області) на посаді вчителя початкових класів (1976–1978). Працювала: завідувачем кабінету географії у Центральному інституті удосконалення вчителів Міністерства освіти України (1978–1984); була аспірантом (1984–1987), асистентом (1987–1995), доцентом, докторантом (1995-1998), кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1999 року – на посаді професора, з 2001 року - професор кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під керівництвом О.В. Плахотнік підготовлено та захищено 4 докторських та 28 кандидатських дисертацій. 

З 2011 року тісно співпрацює з закладами вищої освіти Казахстану, Узбекистану та Польщі. Неодноразово читала курси лекцій у Жетисуському університеті імені І. Жансугурова (Казахстан), Сідлецькому  університеті (Польща) з проблем екологічної освіти і виховання та проблем модернізації освітнього процесу в Україні та за кордоном. У 2017 та 2018 роках з О.В. Плахотнік укладено угоди про керівництво дисертаційними дослідженнями докторантів у Жетисуському університеті імені І.  Жансугурова (Казахстан).

Вчений секретар, заступник голови, голова спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук КНУ імені Тараса Шевченка (1992–2005), член Державної акредитаційної комісії МОН України (з 2000), член Координаційної ради НАПН України з педагогічних досліджень (2000–2006); Дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (2007); у різні роки – член спеціалізованих вчених рад при КНУ імені Тараса Шевченка (докторська рада з психологічних наук), Житомирського державного університету імені Івана Франка (докторська рада з педагогічних наук),  Інституту проблем виховання НАПН України (докторська рада з педагогічних наук), спеціалізованої вченої ради Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Постійний член редколегій фахових видань: "Вісник КНУ імені Тараса Шевченка" (серія "Педагогіка"), "Збірник наукових праць Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка", "Наукові записки" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 • Грамота Міністерства освіти України (1982).
 • Грамота КНУ імені Тараса Шевченка (2007, 2008, 2009).
 • «Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО».
 • «Євроінтеграційні стандарти вищої освіти».
 • «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача».
 • «Історія освітнього менеджменту».
 • «Організація наукових досліджень».
 • «Педагогіка і психологія вищої школи».
 • «Педагогіка вищої школи та методика викладання у вищій школі».
 • «Методична система вищої школи».
 • «Педагогіка з основами викладання географії».
 • «Педагогіка та психологія середньої школи».

Театр, читання художньої літератури, гра в теніс.

 1. Плахотнік О. Професійна майстерність у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника: навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 202 с. С. 74-106.

 2. Плахотнік О., Кіптенко В. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення асистентської практики. Освітній рівень «Магістр». Напрям підготовки 106 «Географія». Освітньо-наукова програма «Geoglobalistics and Regional Studies / Географічне країнознавство та геоглобалістика» // Програма та методичні рекомендації з організації та проведення асистентської практики. К., 2019. 62 с. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14QQzR-poffTWYVajeLVip0wdkllaQja2/view

 3. Плахотнік О., Стражнікова І. Методологія та організація науково-педагогічних досліджень // Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ. 2020. 60 с.

 4. Плахотнік О., Стражнікова І. Педагогіка: методичні рекомендації для самопідготовки та самоконтролю // Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2022. 94 с. Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12828

 1. Плахотнік О.В. «Теоретико–методичні основи розвитку геоекологічної освіти в Україні».– К.: Правда Ярославичів, 1998. – 333 с.

 2. Плахотнік О.В. «Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку».– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 303 с.

 3. Plakhotnik O.V. The competency-based approach in the professional training of the higher school specialists: problems and perspectives. «Vocational training some problems and contexts » Edited by: Halina Bejger, Halyna Rusyn Chełm, 2016. Państwowa wyższa szkoła zawodowa w chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Сhełm, Рoland – chełmskie towarzystwo naukowe. (Колективнаміжнароднамонографія). – ISBN: 978-83-61149–67–5.

 4. Плахотнік О.В. Strategic ways of improvement in professional training in the educational process of high school. – «Vocational training some problems and contexts » Edited by: Halina Bejger, Halyna Rusyn CHEŁM, 2016. (Колективна міжнародна монографія). – ISBN: 978–83–61149–67–5.

 5. Плахотнік О.В. Сімейно орієнтований підхід та інтегровані соціальні служби як складові системи гейткіпінгу. – Współczesna rodzina jako środowisko opiekuńczo- wychowawcze. – Część 7. Praca socjalna z rodziną dysfunkcyjną Rozdział IV.– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Chełmskie Тowarzystwo Naukowe, 2016. (Колективна міжнародна монографія). – ISBN: 978-83-61149-83-5.

 6. Plakhotnik O.V. Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji dorosłych. Tradycje i wymogi Współczesności. – Copyrighy by Zakład Filozofii SGGW. - Warszawa, 2017. Rozdział The method of projects in professional pedagogical training of foreign languages teacher.(Колективнамонографія). – ISSN: 978-83-62523-56-6.

 7. Плахотнік О.В. Дослідження соціальної проблеми прояву насильства у сім’ї: регіональний аспект. – Współczesna rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. – Część 3. Opieka i wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej Rozdział I. (Колективна міжнародна монографія). – ISBN: 978-83-61149-83-5.

 1. Плахотнік О.В. Ідеї М. Пирогова про розвиток університетської освіти. Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних і наукових кадрів // Матеріали наукової конференції 25-26 квітня 2014 (180-річчю Київського університету присвячується). Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. С. 57-63.
 2. Плахотнік О.В. Пріоритетні стратегії розвитку вищої освіти України як основа модернізації національної освітньої системи. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць / за заг. ред. С. С. Вітвицької, Н. М. Мирончук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 20-30.
 3. Плахотнік О.В. Аналитический обзор развития современного высшего образования в Украине // Известия на съюза на учените – Сливен (Болгария), 2015. – Том 24. С. 24-36.
 4. Плахотнік О.В. Акмеологический подход к подготовке специалистов в высшей школе. Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: // сб.материалов VІІ научно-практической конференции. – УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина». – Брест: БГУ, 2015. С. 190-194.
 5. Плахотнік О.В. Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Волинські атени: трансформації між історією і сучасністю» (до 210-ліття Волинської гімназії м.Кременець), 2015. – С. 88-94.
 6. Плахотнік О.В. Гармонізація національної та європейської освіти в сучасних умовах їх реформування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 50. – К. ВІКНУ, 2015. С. 344-351.
 7. Плахотнік О.В. Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи // Педагогічний альманах: збірник наукових праць/редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. С. 87-96.
 8. Плахотнік О.В. Роль класичних університетів у наближенні якості освіти до євроінтеграційних стандартів // Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. Вітвицької С.С., доц. Колесник Н.Є. – Житомир: ФОП Левковець, 2016. С. 194-200.
 9. Плахотнік О.В. Імплементація в Україні процедур та інструментів зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої освіти // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Педагогіка. – 3(3). – 2016. С. 60-65.
 10. Плахотнік О.В. Неперервна освіта як основа професійної компетентності та конкурентоспроможності фахівців. Таврійський вісник освіти//Науково-методичний журнал.-№1(53) Херсон, 2016. С. 98-102.
 11. Плахотнік О.В. Інтерактивна стратегія вищої освіти // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. –Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 31. С. 49-58.
 12. Плахотнік О.В. Развитие методической компетентности преподавателя высшей школы в условиях модернизации образования  // Вестник Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева №1(116), 2 часть, Астана, 2017. С.220-226.
 13. Плахотнік О.В. Взаємозвʼязок фундаменталізації та інтеграції вищої освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 55. – К. ВІКНУ, 2017. С. 221-230.
 14. Плахотнік О.В. Особливості розвитку вищої освіти Фінляндії: автономія, якість, доступність, відкритість // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. –Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 34. С. 101-109.
 15. Плахотнік О.В. Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої освіти. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 56. – К. ВІКНУ, 2017. – С. 240-249.
 16. Плахотник О.В. Развитие методической компетентности преподавателя высшей школы в условиях модернизации образования // Вестник Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева №1(116), 2 часть, Астана, 2017. С. 220-226.
 17. Плахотнік О.В., Кондратюк А.Л. Взаємозвʼязок фундаменталізації та інтеграції вищої освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 55. – К. ВІКНУ, 2017. С. 221-230.
 18. Plakhotnіk O., Kondratiyk A. The pecularities of the methodological system of the teacher-tutor in the process of distance learning // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Педагогіка. – 5(5). – 2017. C. 60-65.
 19. Plakhotnіk O., Kondratiyk A. To the issue of improving the quality of education in higher school by methods of interactive technologies // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Педагогіка. – 6(6). – 2017. С. 59-64.
 20. Plakhotnіk O., Kondratiyk A. Designing of the methodical system of the teacher -tutor on the basis of distance learning // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. –Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. С. 132-139.
 21. Plakhotnіk O., Kondratiyk A. The practice-oriented approach to the educational process in higher school // Educational Researcher, Issue 9 (2), Dezember, Volume 46, 2017. Р. 744-753.
 22. Плахотнік О.В. Methodical function as constituent of positive image of high school teacher // Збірник статей науково-інформаційного центру «Знання». – 2 частина: «Розвиток науки в XXI столітті», м. Харків: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – Х.: Науково-інформаційний центр «Знання», 2018. – 88 с.
 23. Плахотнік О.В., Кондратюк А.Л. Гендерний підхід у педагогічній теорії і практиці // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Випуск 37. С. 101-109
 24. Плахотнік О.В. Професійно-педагогічна підготовка вчителів народних шкіл в учительських семінаріях України // Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого столу» 27 квітня 2018 року / За заг. ред. А.А.Марушкевич. – Рига, Латвія: Видавництво «Балтія Паблішинг», 2018.
 25. Плахотнік О.В. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Педагогіка. – 1(7). – 2018. – С. 54-57.
 26. Плахотнік О.В. Педагогічна спадщина С.С. Чавдарова – ученого і методиста. // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки / Матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від дня народження С.Х.Чавдарова 22 вересня 2017/За загальною редакцією А.А.Марушкевич. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. С.46-61.
 27. Plakhotnіk O., Kulakli A., Shubina I. Critical Thinking and Creativity: Complementary or dissonant Relationship // London International Conference on Education (LICE 2018), December 10-13 Cambridge the UK. Р. 92-95.
 28. Plakhotnik O., Kondratiuk A. The Formation of the Methodological Competence of Future Teachers by means of Pedagogical Practice // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series «Pedagogy», 1(9), P. 41–47.
 29. Plakhotnik О. Professionally-Pedagogical Preparation of Teachers of Public Schools in Teaching Seminaries of Ukraine // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series «Pedagogy», 2(10). P. 44–48.
 30. Plakhotnik О., But Y. French catholic universities development in a historical retrospective // Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine: multi-autored. Lap Lambert Academic Publishing RU. Riga, 2019. 147 c.
 31. Плахотнік О.В., Марушкевич А.А. Педагогіка у моєму житті: есе, присвячені 170 –річчю заснування кафедри педагогіки у Київському університеті // Збірник есе. Укладачі: Марушкевич А.А., Плахотнік О.В. та ін.. За редакцією проф.., Марушкевич А.А., проф. О.В. Плахотнік . Київ: Інтерсервіс, 2020.
 32. Плахотнік О.В. Розвиток науково-педагогічних досліджень в Україні та зарубіжжі // Науковий збірник «Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність». Київ: ФОП Ямчинський О.В.. 2020 С. 13-22.
 33. Плахотнік О.В. Перспективні стратегії удосконалення освітнього процесу  у вищій школі в сучасних умовах соціокультурного розвитку // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку. Збірник наукових статей. Одеса. Букаєв Вадим Вікторович. 2020. С.45-50.
 34. Плахотнік О.В. Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. Випуск 45. С. 57-66
 35. Plakhotnіk O., Sokolovskа I. Riskometric assessment of factors affecting population health in situational analysis features of cytochemical indicators of activity circulating and tissue leukocytes and oxidative stress as a factor of chronic inflammation // French-Ukrainian Journal of Chemistry (2020, Volume 08, Issue 01). P. 43-57.
 36. Plakhotnіk O., Sokolovskа I. Influence of exogenous, physiological and factors of chronic inflammatory process on indicators of disturbances of adaptive processes of the person // French-Ukrainian Journal of Chemistry (2020, Volume 08, Issue 2). Р. 183-202.
 37. Plakhotnіk O., Kuzmenko A. Contribution of Sava Chavdarov’s Pedagogical Heritage to the Development of the School Teaching Theory and Practice // InterConf, (38). IV Міжнародна наукова конференція “Science, education, innovation: topical issues and modern aspects” (Тallin, 2020). P. 314-320.
 38. Plakhotnіk O., Kuzmenko A. The development of theoretical and practical didactic fundamentals in the Ukrainian school: Sava Chavdarov // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VІІІ (42). 2020. Budapest. Р. 37-40.
 39. Плахотнік О., Кіптенко В. Роль природознавчої освіти у формуванні екологічної культури особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. №1 (13), 2021. С. 54-59.
 40. Плахотнік О. Формування готовності майбутніх фахівців педагогіки вищої школи до професійного самовдосконалення в умовах університетської освіти // Педагогічна освіта в класичних університетах: науковий збірник. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2021. C. 14-27.
 41. Plakhotnik O., Shubina I., Plakhotnik O. Professional Education and Technology Usage for Establishing Methodological Competence among Future Professors: Bibliometric Analysis // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(19), pp. 235–250.
 42. Плахотнік О. Практико-орієнтовані технології контекстної підготовки майбутніх викладачів у методичних системах зарубіжної вищої школи // Сучасні освітні технології у вищій школі: науковий збірник/за заг ред. А.А. Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2021. С. 38-44
 43. Plakhotnik O., Sokolovskа I. Preparation of future higher education specialists for professional self-perfection Scientific Council // Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work): scientific journal. Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional. Iss. 2(5) P. 45-56.
 44. Плахотнік О., Стражнікова І. Стратегічні напрями удосконалення освітнього процесу у вищій школі в сучасних умовах соціокультурного розвитку // Збірник статей Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика». Івано-Франківськ, 2022. С. 206-215.
 45. Плахотнік О. Історичні аспекти та сучасні стратегії розвитку моделей дослідницьких університетів Європи: досвід Німеччини // «Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС». Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2022. С. 4-19.
 46. Plakhotnik O., Strazhnikova I., Kondratiuk A. Peculiarities of the Dual Education in Germany as an Important Element of Professional Training // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series «Pedagogy», 1(15). P. 35–39.
 47. Plakhotnik O., Khanina N. Practice-Oriented Approach to the Establishing of Professional Self-Organization among Future Higher Education Teachers // Қарағанды университетiнiң Хабаршысы Вulletin of the Karaganda University / Педагогика сериясы Pedagogy Series № 3(107)/2022 July–August–September 30th, 2022. P. 35-43.
 48. Плахотнік О. Практико-орієнтовані технології контекстної підготовки майбутніх викладачів у методичних системах зарубіжної вищої школи // Сучасні освітні технології у вищій школі: науковий збірник / за заг ред. А.А. Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2021. С. 38-44.
 49. Plakhotnik O. Methodology of Teaching in the Categorical Field of Professional Training of Higher School Teacher // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series «Pedagogy», 2(16), 2022. P. 40–44.
 50. Plakhotnik O., Zlatnikov V., Matvienko O. Use of Digital Educational Resources in the Training of Future Specialists in the EU Countries // International Journal of Computer Science and Network Security, 22(10), 2022. P. 17-24.