×
×
Database

Марушкевич Алла Адамівна

Марушкевич
Алла
Адамівна
Марушкевич Алла Адамівна
Аllа A. Маrushkevych
Завідувач кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки
Head of the Department of Pedagogy, Professor at the Department of Pedagogy
Доктор педагогічних наук, професор
Doctor of Science (Pedagogics), Professor
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2-nd floor
...

Київський державний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет (1984). Кандидатську дисертацію захистила у 1995 році, докторську - у 2004 за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philology, specialty “Russian language and literature”. Obtained qualification Philologist. Teacher of Russian language and literature (1984). Defended thesis on “Educational Activities and Pedagogical Views of Ivan Ohienko” on the specialty “Theory and History of Pedagogy”. Received a diploma of the Candidate of Pedagogical Sciences (1995). Received the academic rank of Associate Professor of Department of Social Work and Pedagogy (2000). Doctorate-student of the Department of Pedagogy, Faculty of Sociology and Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (1999). Defended the doctoral dissertation on the theme: “The scientific and pedagogical heritage of Ivan Ohienko in the context of development of national education and upbringing in Ukraine” on the specialty “General pedagogy and history of pedagogy”. Received a diploma of the doctor of pedagogical sciences (2005). Received the academic rank of Professor of the Department of Pedagogy (2008).

  • Розвиток освіти, навчання, виховання, і науково - педагогічної думки в Україні та зарубіжжі;            
  • історія кафедр педагогіки класичних університетів України;
  • етнопедагогіка;
  • якість оцінювання роботи науково-педагогічних кадрів в Україні та різних країнах світу;
  • забезпечення якості освіти у ЗВО;
  • персональний досвід науково-педагогічної діяльності визначних постатей  в галузі освіти.
 • history of education and scientific thought of Ukraine and abroad;
 • the history of pedagogy departments in classical universities of Ukraine;
 • ethnopedagogy;
 • quality assessment of the work of scientific and pedagogical personnel in Ukraine and other countries of the world;
 • personal experience of scientific and educational activities of prominent personalities in the field of education;
 • development of classic Ukrainian and world literature.

В університеті з 1995 року. З червня 2013 року – завідувач кафедри педагогіки факультету психології. Неодноразово була організатором наукових та науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, науково-педагогічних читань та «круглих» столів з проблем рідномовної освіти, навчання, виховання, управління освітньою галуззю; учасник радіо – та телепрограм з питань рідномовної освіти, значущості науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка та інших визначних особистостей в її розвитку.

Працювала у якості Голови державних екзаменаційних комісій  з проведення державних іспитів, захисту дипломних та магістерських робіт у ЗВО України (Регіональний ЗВО «Кримський інженерно-педагогічний університет»,  Київський університет імені Бориса Грінченка, Міжрегіональна академія управління персоналом та ін.).

Головний редактор Вісника КНУТШ «Педагогіка», а перед тим відповідальний редактор, член редколегії.

Збірники наукових праць за заг. ред. Алли Марушкевич:

 • Матеріали студентської наукової конференції «Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів», 25-16 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)/За заг. ред. А.А.Марушкевич.   Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014.
 • Внесок А.М. Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали наукового «круглого столу», 22 квітня 2016 р. / За загальною редакцією А.А. Марушкевич.  Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2016. 
 • Психологія в моєму житті. Есе, присвячені 50-річчю підготовки психологів у Київському університеті// Психологія в моєму житті/ За  заг. ред. І.В. Данилюка, А.А. Марушкевич. Київ: БО «Міжнародний благодійний фонд»,  2017. 
 • Внесок С.Х.Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від Дня народження С.Х.Чавдарова,  22 вересня 2017 року/За загальною редакцією А.А. Марушкевич.  Ніжин: Видавець П.П. Лисенко. 2018.
 • Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого столу», 27 квітня 1918 року/ За  заг.ред. А.А. Марушкевич.  Рига (Латвія): Балтія Паблішинг, 2018. 
 • Professional and pedagogical training of educational specialist in classical university of Ukraine: multi-authored monograph /Ed. By Maryshkevych A.A. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019.
 • Сучасні освітні технології у вищій школі: науковий збірник/За заг. ред. Алли Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2021.

She has been working at the University since 1995. Start from 2013 Аllа Аdamivnа takes a position of the Head of Pedagogy Department of Faculty of Psychology. She was the organizer of scientific and scientific-practical conferences of international and Ukrainian levels, scientific and pedagogical readings and “round” tables on the problems of native-language education, training, education, management of the educational industry; a participant in radio and television programs on the issues of native-language education, the importance of the scientific and pedagogical heritage of Ivan Ogienko and other prominent personalities.

She worked as the Head of the State Examination Commissions for conducting state examinations, defending graduate and master's works at universities in Ukraine (Regional University “Crimean Engineering and Pedagogical University”, Boris Grinchenko Kyiv University, Interregional Academy of Personnel Management, etc.).

Працювала у якості голови та члена акредитаційних комісій з напрямів «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальними закладами»; члена Вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К. 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та К. 20. 051.01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника; члена редколегії журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота», «Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки»,  часопису «Збірник наукових праць Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка»,«Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки».

 • Executive editor for the publication of “Herald of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy”.
 • Member of editorial boards: the journal “Collection of scientific works of the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv”; the journal “Bulletin of Zaporizhzhya National University: a collection of scientific works. Pedagogical Sciences”; the journal “Actual problems of sociology, psychology, pedagogy”.
 • Member of the Specialized Academic Council K 26.00.16 at Taras Shevchenko National University of Kyiv (2007-2009);
 • Member of the Specialized Academic Council K 20. 051.01 at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2010-2013).

Award from Ministry of Education of Ukraine (2017.), Certificate of Honor of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2017), Certificate of Honor of NAES of Ukraine (2017), Certificate of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2009), Certificate of Honor of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008).

 •       Педагогіка вищої школи
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача  закладу вищої освіти (аспірантура).
 • Актуальні проблеми дидактики та теорії виховання у вищий школі (011 Освітні, педагогічні науки, ф-т психології, практичні, аспірантура).
 • Педагогіка та психологія середньої школи: модуль «Педагогіка середньої школи» (014 Середня освіта, географічний ф-т, магістратура).
 • Педагогіка  (бакалаврат, магістратура).
 • Actual Problems of Didactics and Theory of Upbringing in Higher Education (for PhD students)
 • Professional and Pedagogical Competence of Higher Educational Institution Teacher (for PhD students)
 • Pedagogy of Higher Education
 • Pedagogy
 • Teacher’s Pedagogical Mastery
 • History of Development of National Education and Pedagogical Thought
 • History of Pedagogy
 • Personalized pedagogy
 • Family Pedagogy
 • Folk Pedagogy
 • Ethnopedagogy
 • History of Social Pedagogy and Social Work

Вивчення архівних документів, історична проза, подорожі.

historical prose, travel, studies of archival documents

  • Основи психології та педагогіки: Підручник (у співавторстві). – К.: Знання, 2011. – 333с. (Гриф МОН України).
  • Основи психології і педагогіки: підручник для студентів гуманітарних факультетів класичних університетів. Підручник (у співавторстві). -  ВПЦ «Київський університет», 2009. – 255 с. (Гриф МОН України).
  • Педагогіка вищої школи: Підручник (у співавторстві). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. 415с.

  • Педагогіка: Підручник (у співавторстві). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. 383с.

  • Соціальна та превентивна педагогіка: короткий термінологічно-понятійний словник. Словник (у співавторстві). Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. 274 с.

  • Педагогіка вищої школи. Хрестоматія (у співавторстві). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016.  544с.

  • Марушкевич А.А., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. Підручник. Видання переробл. та доп. НВЦ «Київський університет», 2021. 460 с.

               

 • Pedagogy of high school. Textbooks (co-authored). –  K.: «Kyiv University» Publishing and Printing Center 2015. 415p.
 • Pedagogy. Textbooks (co-authored). –  K.: VPTs «Kyiv University» Publishing and Printing Center, 2019. 383p.

 • Social and preventive pedagogy: a short terminological and conceptual dictionary. Dictionaries (co-authored). Nizhyn: Publisher Lysenko M.M., 2014. 274 p.

 • Pedagogy of high school. Reader. Chrestomathy (co-authored). – K.: «Kyiv University» Publishing and Printing Center, 2016. 544p.

 • Родинна педагогіка: Навчально-методичний посібник (у співавторстві): Наук. ред., концепція Марушкевич А.А. . -  К.: Вид. ПАРАПАН, 2002.  – С. 127-137. (Гриф МОН України).
 • Етнопедагогіка:  Навч. посібник (у співавторстві). Ч.1. -  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 149 с. (Гриф МОН України).
 • Вступ до етнопедагогіки: Навчальний посібник (у співавторстві). -  К.: ВПЦ „Київський університет», 2004. – 88 с. (Гриф МОН України).
 • Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка: Навчальний посібник з педагогіки (цикл лекцій). – К.: Вид.” АСМІ”, 2005 – 312 с.
 • Педагогіка вищої школи: Теорія виховання. Навчальний посібник. К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 60 с.
 • Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник (модульне навчання). – К.: ВПЦ „Київський університет”, – 2007.  – С. 80.
 • Основи педагогіки: Навчальний посібник.  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 123 с.
 • С.Ананьїн (1873-1942): Педагогічні ідеї (Цикл лекцій):Навчальний посібник з педагогіки (у співавторстві). -  К.: Обрії, 2011. – 152 с.
 • Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посіб. / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік та ін. / за заг. ред.А.А. Марушкевич. – К. : ВПЦ «Київський університет». 2018. – 202 с.

 1. Professional and pedagogical competence of scientific and pedagogical employee: studies. allowance. / A. A. Marushkevich, N. M. Kuzmenko, A. V. Plakhotnik, E. S. Spitsyn, M. V. Zhilenko / Pod. ed. A. A. Marushkevich. – M .: CPI “Kyiv University”. 2018 – 201 s.
 2. Family pedagogy: Teaching aid (co-author): Sciences. Ed., the concept of Marushkevich A.A. – M.: Izd. PARAPAN, 2002. – p. 127-137. (Grif MES of Ukraine).
 3. Ethnopedagogy: guide (co-authored). Part 1. – Moscow: Kyiev University Publishing and Printing Center, 2003. – 149 p. (Grif byMES of Ukraine).
 4. Entry into ethnopedagogy: guide (co-authored). – M .: CPI “Kyiv University”, 2004. – 88 p. (Grif MES of Ukraine).
 5. Problems of the scientific and pedagogical heritage of Ivan Ogienko: A manual on pedagogy (a series of lectures). – M.: Izd. ASMI, 2005 – 312 p.
 6. Higher Education Pedagogy: Theory of Education. Tutorial. M.: CPI “Kyiv University”, 2006. – 60 p.
 7. Higher Education Pedagogy: Tutorial (modular training). – M .: CPI “Kyiv University”, – 2007. – p. 80.
 8. Fundamentals of Pedagogy: Guide. – M .: Kyiv University Publ.Center, 2007. – 123 p.
 9. S. Ananin (1873-1942) Pedagogical Ideas (Lecture Cycle): Pedagogical Tutorial (co-authored). – Moscow: Horizons, 2011. – 152 p.
 • Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка.  Київ: Правда  Ярославичів, 1998. – 339 с.
 • Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX - XX століття: Колективна монографія. – К.: Обрії, 2012. – 129 с.
 • Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л.Сергієнка. Монографія (у співавторстві). Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. 168 с.
 • Професійно-педагогічна підготовка викладача: монографія у співавторстві/ за заг.ред. А.А.Марушкевич.  К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 

 • Professional and pedagogical training of educational  specialists in classical university of Ukraine: muiti-authored monograph / Мarushkevych A.A.  (preface)  // (у співавторстві) LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 147 p.
 • Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС (монографія у співавторстві) /за заг. ред.А.А. Марушкевич. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2022. 115с.
 • Колективна монографія «Навчання студентської молоді: світові освітні тренди» (монографія у співавторстві) / за заг. ред.А.А. Марушкевич. ТОВ «ЦПКОМПРІНТ» Київ, 2023. с. 150. Колектив авторів: Алла Марушкевич (1,1); Проніков О. (1,2), Балашова С. (1,3), Кузьменко Н.(1,4), Левицька Л.(1,5 ), Каленський А. (1,6), Поляк О. (1,7), Головко Н. (1,8), Бахмач Л.(1,9), Спіцин Є.(2,1), Деркач О. (2,2), Плахотнік О.(2,3), Жиленко М. (2,4), Москаленко А. (2,5).

 • «Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії». Монографія у співавторстві ) / за заг. ред. А.А. Марушкевич. – Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2024. 169 с.

 1. Practical training of educational specialists in the scientific and pedagogical heritage of scientists and educators: materials of the scientific “round” table, April 27, 2018 / Edited by A. A. Marushkevich. – Riga, Latvia: Baltiya Publishing Publishing House, 2018. – 132 p.
 2. Pedagogical ideas of educators at the end of the 19th-20th centuries: multi-authored monograph / Marushkevich A. A., Kuzmenko N. M., Koshechko N. V., Postoiuk N. V. / Edited by A. A. Marushkevich.– Latvia: “Publishing House”, 2018. – 128 p.
 3. Higher Education Pedagogy: chrestomathy / V. A. Bugrov, A. A. Marushkevich, E. S. Spitsyn – M .: Publishing Center “Kyiv University”, 2016. – 544 p.
 4. Scientific and pedagogical heritage of Ivan Ogienko. – Kyiv: Yaroslavichi True, 1998. – 339 p.
 5. Pedagogical views and educational activity of Sergienko D.L. Monographs (co-authored). Nizhyn: Publisher Lysenko M.M., 2014. 168 p.

 1. Fundamentals of psychology and pedagogy: Textbook (co-author). – Kyiv.: Knowledge, 2011. – 333c. (Grif MES of Ukraine).
 2. Fundamentals of psychology and pedagogy: a textbook for students of humanities departments of classical universities. Textbook (co-authored) – CPI “Kyiv University”, 2009. – 255 p. (Grif MES of Ukraine).
 • Можливості впливу сучасної сім’ї на зміцнення здоров’я дітей та молоді // Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред.Локарєва Г.В.– №; 2 (13). -  2010. – С. 77-82.
 • Проблеми шлюбно-сімейних відносин в Україні в контексті родинних виховних традицій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2010. – С. 277-282
 • Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Спецвипуск «Менеджмент у вищій школі України: адаптація до європейського контексту».  – Випуск 11. – К.: Фенікс, 2010. – С. 189-197.
 • Огляд та рецензії навчальних видань початку XX століття в аналізі Григорія Васьковича // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010. – С.511-517.
 • Дослідження сучасними вченими персоніфікованого досвіду освітньої та наукової праці визначних особистостей // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред.Локарєва Г.В. – № 1 (12). – 2010. – С. 34 – 37.
 • Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів – важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2010. – С.286-292.
 • Організація навчальної діяльності студентів в сучасних умовах розвитку українського суспільства // Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. - №2. – 2011. - С. 71-74.
 • Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. - №1. – 2011. - С. 55-58.
 • Особистість студента в межах сучасного освітнього простору // Вища освіта в Україні №3 (додаток 1. – 2011р.). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Тематичний випуск - Т.1. – С. 276-283.
 • Проблеми профорієнтації та професійного вибору випускників сучасних шкіл // Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред. Локарєва Г.В.. - № 1 (14). –2011. – С. 208-211.
 • Етнотрадиції у вихованні українських емігрантів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 6(35). – Педагогіка та психологія. – 2012 рік. – С.134 – 141.
 • Марушкевич А.А. Етнотрадиції у вихованні українських емігрантів //Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.635. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. С. 134-141.
 • Марушкевич А.А. Науково-педагогічна діяльність викладачів педагогіки Київського університету: історико-педагогічна аналітика// Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол.ред. Н.М.Дем’яненко. Київ:  Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Випуск № 8. С.40-44.
 • Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету: актуальні ідеї// Матеріали студентської наукової конференції «Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів», 25-16 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)/За заг. ред. А.А.Марушкевич.  Ніжин: ПП Лисенко М.М. С. 7-12.
 • Марушкевич А.А. Досвід підтримки та розвитку обдарованої молоді країн Європи//Освіта та розвиток обдарованої особистості. №2 (12). 2014. С . 5-9.
 • Марушкевич А.А. Підготовка фахівців конкурентоспроможного рівня у ВНЗ України// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. № 2 (27).  Т. 2. Київ: Логос, 2015. С. 38-45.
 • Марушкевич А.А. Формування громадянської позиції сучасної молоді// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Педагогіка». № 1(1). 2015. С. 48-52.
 • Марушкевич А.А. Освітня діяльність Тадеуша Чацького в поглядах М.Ф. Володимирського- Буданова// Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки /Головний редактор  Локарєва Г.В. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. №2. С.5-10.
 • Марушкевич А.А. Організація наукової праці в житті і поглядах Івана Огієнка-Митрополита Іларіона// Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна/[редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.  Вип.XII. С.395-401.
 • Марушкевич А.А. А.М. Алексюк – особистість, педагог, учений// Внесок А.М. Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали наукового «круглого столу», 22 квітня 2016 р. / За загальною редакцією А.А.Марушкевич. Ніжин: ППЛисенко М.М., 2016. С.5-10.
 • Марушкевич А.А. Громадянська позиція сучасної молоді в контексті поглядів Івана Огієнка// Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна/[редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.  Вип.XIII.  С.313-319.
 • Марушкевич А.А. Значення якості вищої освіти для професійного становлення висококваліфікованих фахівців// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Педагогіка».  № 1(3). 2016. С. 42-45.
 • Марушкевич А.А. Категорія совісті в аналізі Івана Огієнка-митрополита Іларіона// Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна/[редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. XIV. С.422-427.
 • Марушкевич А.А. Передмова. Освіта і педагогічна наука в життєдіяльності С.Х. Чавдарова// Внесок С.Х.Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики: матеріали науково-педагогічних читань, присвячених 125-річчю від Дня народження С.Х.Чавдарова,  22 вересня 2017 року/За загальною редакцією А.А. Марушкевич.  Ніжин: Видавець П.П. Лисенко. 2018. С.5-12.
 • Марушкевич А.А. Ідеї практичної підготовки майбутніх фахівців освітньої сфери в аналізі українських учених-педагогів// Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого столу», 27 квітня1918 року/ За  заг. ред. А.А. Марушкевич.  Рига (Латвія): Балтія Паблішинг, 2018. 5-11 с.
 • Marushkevich A.A. Zvarych I.M. Experience of the USA Higher Education Reform// American Journal of Philology VOLUME 139.  Number 4 (2) (Whole Number 556).  Winter 2018. P. 876-880.
 • Educational Training in the Prevention of Pedagogical Conflicts at Higher School// DisCo2018: «Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education» 13 conference reader. Praga: Center for Higher Education Studies, 2018.   P.299-321(Web of Science) (у співавторстві з N.V. Koshechko, N.V. Postoiuk).
 • Marushkevich A.A.,  Levitska l.A., Postoiuk N.V. Competence as a component of forming valuable orientations of students// Virtus: scientific journal/ Editor-in-Chief M.A. Zhurba. January, issue 30. 2019. P.109-117.
 • Мarushkevych A.A. (у співавторстві) Social networks as a catalyst of intrapersonal conflicts of students in institutions of higher education. 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: Conference Proceedings. Belgrade: Center for Open Access in Science. 2019, рр. 121-134. 
 • Марушкевич А.А. Передмова. / Кафедра педагогіки Київського університету в історичному поступі. // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність. Науковий збірник (статті авторів-учасників Міжнародної науково-практичної конференції 10 квітня 2020 р.). Київ. ФОП Ямчинський О.В., 2020. С.6-13.
 • Professional pedagogical training of scientific substantiation of the Ukrainian scholars// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Педагогіка».  № 1(11). 2020.  С.27- 32. (у співавторстві з Mariuts I.).
 • Educational and methodological support of the educational area// Responsabilitateapentru conținutul  Materialel or publicate le revine în exclusivitate  autorilor/ Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalie. 14 mai.  2021.  Р.128-132 (у співавторстві з Mariuts I.).
 • Марушкевич А.А. Забезпечення якості освіти в сучасному ЗВО: актуальні ідеї// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Педагогіка». - № 2(12). 2020.С.31- 35.
 • Marushkevych А.А. / Implementation of the social component of higher education: Bottom-upaproach// International journal of Learning     and   Educational Research. 2021. 20 (6). S. 299-318 (Scopus) (у співавторстві з Zvarych I.M., Lavrychenko N.M., Biriuk L.Y., Zaitseva O.M.).
 • Marushkevych А. / Quality assurance in higher education:  educational pedagogical technologies//Institutul de stiinte ale educatiel: ascensiune, performante, personalitati/ Materialele conferintei stintifice internationale, 10 desembrie, 2021. P. 52-56. 417 p. (у співавторстві з Mariuts I.).
 • Марушкевич А. / Підготовка педагогічних кадрів у класичних університетах: реалії сьогодення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. Вип. 1 (13). С.49-54.
 • Marushkevych A., Poliak O., Zhylenko M. Сommunicative competence of the future teacher of HEI: essence, development. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. Вип. 2 (14). С. 30-34.
 • Алла Марушкевич. Вступне слово. Освітні, педагогічні технології у забезпеченні навчання здобувачів вищої освіти / Сучасні освітні технології у вищій школі: науковий збірник // За заг. ред. Алли Марушкевич. Київ, Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2021. 117с. С.4-8.
 • Марушкевич А. / Забезпечення педагогічної освіти в класичному університеті в контексті євроінтеграційних процесів// Педагогічна освіта в класичних університетах: науковий збірник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2021. С.4 -14.
 • Marushkevych А.А. Development of Students' Research Competence in the Study of the Humanities in Higher Educational Institutions// Journal of Curriculum and Teaching. Vol.11.No.1; Special Issue, 2022. P.15-24. (Scopus)(у співавторстві з Zvarych I.M., Romanyshyna O.Y., Malaniuk N.M., Grynevych O.L.).
 • Марушкевич А. Формування академічної доброчесності в університетському середовищі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. Вип. 1 (17). С. 38-42. (Index Сореrnicus).

 • Alla Marushkevich. Health-saving educational technologies in the education of students: the need to ensure. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. Вип. 1 (18). С. 42-45. (Index Сореrnicus).

 • Марушкевич А.А. Педагогічна освіта в класичних університетах: реалії сьогодення. VІІ Морозівські читання «Педагогіка у відкритому освітньо-науковому просторі: сутність, проблеми, майбутнє» 18-19 листопада 2022 р. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
 • Марушкевич А.А. Використання інтерактивних педагогічних технологій в освітньому процесі  вищої школи. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення». 27-28 квітня 2023 року. Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури і мистецтв» м. Ужгород.
 • Iryna Zvarych, Alla Maryshkevych, YuliiaYuvkovetska, Olga Poliak, Liudmyla Levytska, Oksana Grynevych. Educational integration of forcibly  displaced  persons in the UE countries. Integracion educative de personas desplazadas forzadamente en los paises de la UE. Apuntes Universitarios . 2023.13(1). P.301-318.
 • «Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії». Монографія у співавторстві ) / за заг. ред. А.А. Марушкевич. – Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2024. 169 с.
 1. The education quality measuring: American experience/ Marushkevich A. A., Zvarych I. M.//EUREKA: Sosial and Humanities/ – 2018. – Namber 1. – P.54-64.
 2. The category of conscience in the analysis of Ivan Ogienko-Metropolitan Ilarion // Ivan Ogienko and contemporary science and education: scientific collection: a series of philological / [editorial board L. M. Marchuk (chief editor), V. P. Atamanchuk and others.]. – Kamenetz-Podilsky, Kamenets-Podilsky National University, 2017. – Issue XIV. – p. 422-427.
 3. Improvement of the process of professional training of students in higher educational institutions // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. "Pedagogy". – Issue 2 (6). – 2017. – P.p. 55-59
 4. Actualization of scientific research directions: taking in to account the experience of the teachers of Pedagogy Department of the University of Kyiv // Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University namedafter T.G.Shevchenko [Text]. Issue 144. / Chernihiv National Pedagogical University namedafter T.G. Shevchenko; chief editor Nosco M.O. - Chernihiv: ChNPU, 2017. – P. 82-87.
 5. Badawcze and Dawakty cznepomysly ukrains kegonaukowcy A.M.Aleksiuka onauczaniu i wychowaniuw cowers on epanstwe // Knowledge. Education Law Management – Kelm. – No. 2 (14). – 2016. – P. 96-106.
 6. Family and family education in modern society // Current problems of sociology, psychology, pedagogy. - No. 3 (28). – Vol. 2. – Kyiv: Logos, 2015. – P. 37-45.
 7. Pedagogy of the Higher Education: textbook (co-authored with E.S. Spitsyn). – Kyiv: UPC “Kyiv University”, 2015 – 456p.
 8. Training of specialists of a compete tive level in higher educational  institutions of Ukraine // Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. – No. 2 (27). – Vol. 2. – Kyiv: Logos, 2015. – P. 38-45.
 9. Quality of training of future teacher sin higher educational establishments of Ukraine in the conditions of modernization of higher education // Bulletin of the Zaporizhzhy a National University: a collection of scientific works. Pedagogical sciences / Editor-in-chief Lokareva G.V. – Zaporozhye: Zaporizhzhy a National University, 2014. – pp. 241-249.
 10. The experience of supporting and developing of gifted youth in European countries // Education and development of a gifted person. – No. 2 (12). – 2014. – pp. 5-9.
 11. Marushkevych A.A. Ethnotraditions in the education of Ukrainian emigrants // Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Edition 635. Pedagogy and psychology. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2012. P. 134-141.

 12. Marushkevych AA Scientific and pedagogical activity of teachers of pedagogy of Kyiv University: historical-pedagogical analytics // Historical and pedagogical studies: Scientific journal / ed. N.M. Demyanenko. Kyiv: MP Drahomanov National Pedagogical University Publishing House, 2014. Edition № 8. P.40-44.

 13. Marushkevych A.A. Experience of scientific and pedagogical activity of teachers of the Department of Pedagogy at Kyiv University: topical ideas // Materials of the student scientific conference “Contribution of scientists of Kyiv University to the development of education, training of pedagogical and scientific staff”, April 25-16, 2014 (dedicated to the 180th anniversary of Kyiv University) / For the general ed. Marushkevich A.A. Nizhyn: Publisher Lysenko M.M. p. 7-12.
 14. Marushkevych A.A. Experience of support and development of gifted youth of European countries // Education and development of gifted personality. №2 (12). 2014. pp .5-9.

 15. Marushkevych A.A Training of specialists of competitive level in Ukrainian universities // Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. № 2 (27). T. 2. Kyiv: Logos, 2015. S. 38-45.

 16. Marushkevych A.A. Formation of the civic position of modern youth // Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series "Pedagogy". № 1 (1). 2015. pp. 48-52.

 17. Marushkevych A.A. Educational activity of Tadeusz Chatski in the views of M.F. Volodymyrskoho-Budanova // Bulletin of Zaporizhia National University: a collection of scientific papers. Pedagogical sciences / Editor-in-Chief Lokareva G.V. Zaporozhye: Zaporozhye National University, 2015. №2. P.5-10.
 18. Marushkevych A.A. Organization of scientific work in the life and views of Ivan Ogienko-Metropolitan Hilarion // Ivan Ogienko and modern science and education: scientific collection: philological series / [editor: LM Marchuk (ed.), VP Atamanchuk ed.) and others]. Kamenets-Podolsky, Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko, 2015. Issue XII. P.395-401.
 19. Marushkevych A.A. A.M. Aleksyuk – personality, teacher, scientist // Contribution of A.M. Aleksyuk (1932-2014) in the development of pedagogical science and practice: materials of the scientific “round table”, April 22, 2016 / Edited by A.A. Marushkevich. Nizhyn: Publuisher Lysenko M.M., 2016. P.5-10.
 20. Marushkevych A.A. The civic position of modern youth in the context of the views of Ivan Ogienko // Ivan Ogienko and modern science and education: a scientific collection: a series of philological / [editor: L.M. Marchuk (ed.), VP Atamanchuk (ed.) .) etc.]. Kamenets-Podolsky, Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko, 2016. Issue XIII. P.313-319.

 21. Marushkevych A.A. The importance of the quality of higher education for the professional development of highly qualified specialists // Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series "Pedagogy". № 1 (3). 2016. pp. 42–45.
 22. Marushkevych A.A. Category of conscience in the analysis of Ivan Ogienko-Metropolitan Hilarion // Ivan Ogienko and modern science and education: scientific collection: philological series / [editor: LM Marchuk (ed.), VP Atamanchuk (responsible editor), etc.]. Kamenets-Podolsky, Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko, 2017. Issue. XIV. P.422-427.
 23. Marushkevych A.A. Preface. Education and pedagogical science in the life of S.Kh. Chavdarova // The contribution of S.H. Chavdarov (1892-1962) in the development of pedagogical science and practice: materials of scientific and pedagogical readings dedicated to the 125th anniversary of the birth of SH Chavdarov, September 22, 2017 / Edited by A. AND. Marushkevich. Nizhyn: Publisher Lysenko. 2018. P.5-12.
 24. Marushkevych A.A. Ideas of practical training of future specialists in the field of education in the analysis of Ukrainian scientists-educators // Practical training of specialists in the field of education in the scientific and pedagogical heritage of scientists-teachers: materials of the scientific “round table”, April 27, 1918 / For general. ed. A.A. Marushkevych. Riga (Latvia): Baltic Publishing, 2018. 5-11 p.
 25. Marushkevych A.A. Zvarych I.M. Experience of the USA Higher Education Reform// American Journal of Philology VOLUME 139.  Number 4 (2) (Whole Number 556). Winter 2018. P. 876-880.

 26. Marushkevych A.A.,  Koshechko N.V., Postoiuk N.V. Educational Training in the Prevention of Pedagogical Conflicts at Higher School // DisCo2018: «Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education» 13 conference reader. Praga: Center for Higher Education Studies, 2018. P.299-321
 27. Marushkevych A.A.,  Levitska l.A., Postoiuk N.V. Competence as a component of forming valuable orientations of students// Virtus: scientific journal/ Editor-in-Chief M.A. Zhurba. January, issue 30. 2019. P.109-117.
 28. Marushkevych A.A. PREFACE. Department of Pedagogy of Kyiv University in historical progress. Department of Pedagogy, Kyiv University: historical progress and modernity. Scientific collection (articles of the authors-participants of the International scientific-practical conference on April 10, 2020). Kyiv. Respective individual Yamchynsky O.V., 2020. P.6-13.