×
×
Database

Швалб Юрій Михайлович

Швалб
Юрій
Михайлович
Швалб Юрій Михайлович
Yuriy M. Schwalb
Професор кафедри соціальної роботи
Professor at the Department of Social Work
Доктор психологічних наук, професор
 
 
 
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...

Харківський державний університет імені О. Горького, біологічний факультет, відділення психології (1977); аспірантура Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України (1980-1983); захист кандидатської дисертації у 1984 році на тему «Співвідношення цілей та засобів в учбовій діяльності» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія); захист докторської дисертації у 1998 році на тему «Психологічні механізми ціле покладання в учбовій діяльності» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 

Проходив наукове стажування в Novia University of Applied Sciences, Фінляндія (3.10.2016 - 8.10.2016) під час проведення International Staff Week в межах міжнародного освітнього проекту Virtual Education and Project-Based Learning за програмою Erasmus+ GlobalMobility

Психологічні механізми соціалізації особистості

 • з 2015 року – професор кафедри соціальної роботи;
 • з 2001 – завідувач лабораторії екологічної психології Інституту
 • психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
 • 2001-2015 – завідувач кафедри соціальної роботи факультету
 • психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1996-2001 – Консультант Чорнобильського проекту ООН з питань
 • організаційно-управлінського розвитку (посвідчення №006);
 • 1984-1995 –старший науковий співробітник лабораторії психології
 • навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
 • 1977-1984  – молодший науковий співробітник Інституту психології
 • імені Г.С.Костюка.

Ю.М. Швалб є членом спеціалізованої вченої ради факультету психології Д 26.001.26 та Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Експерт Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні». Член правління Громадських організацій «Товариство незалежних експертів» та «Асоціації організаційних психологів».

Грамота Академії педагогічних наук України (1997); Дипломом І ступеня Академії педагогічних наук України (1998); Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005); Почесна грамота НАПН України (2005), Медаль МОН України імені К. Д. Ушинського (2016).

 • «Дослідницькі моделі та інтерпретації»
 • «Соціально-психологічна експертиза в соціальній роботі»
 • «Практична психологія в соціальній роботі»
 • «Психологія буденної свідомості»
 • «Методи впровадження соціальних інновацій»
 • «Технології ділового спілкування»
 • «Методи оцінки соціальних змін в громаді»

Мандрування знаковими місцями України

Швалб Ю. М. є одноосібним автором 4-х наукових монографій, співавтором 6-х колективних монографій, співавтором 2-х навчальних посібників і 1-го підручника, які мають гриф МОН України, опубліковано більше 160 статей у наукових виданнях в Україні та за кордоном.

 1. Психологія соціальної роботи : підручник для студ. ВНЗів / за ред. Юрій Михайлович Швалб.– К. : ВПЦ "Київський університет", 2010.– 272 с.
 2. Психологія соціальної роботи : підручник / за ред.. Ю. М. Швалба. – К. : «Основа», 2014. – 448 с. 
 1. Швалб Ю. М. Психологические модели целеполагания : монография / Юрий Михайлович Швалб. – К.: Стилос, 1997. – 240 с. 
 2. Швалб Ю. М. Целеполагающее сознание: психологические модели и исследования : монография / Юрий Михайлович Швалб. – К.: Милленниум,  2003. – 152 с.
 3. Эколого-психологические факторы современного образа жизни: колективная монография, 2 издание, переработанное и дополненное / под ред. Ю. М. Швалба. – Житомир: «Изд-во ЖДУ им. И. Франко», 2009. – 462 с.
 4. Швалб Ю. М. Методология и теория экспертной деятельности: психологические аспекты : монография / Юрий Михайлович Швалб. – К.: «Основа», 2013. – 240 с.
 5. Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості : монографія / Ю.М. Швалб, О.Л. Вернік, О.О. Вовчик- Блакитна, О.В. Рудоміно-Дусятська [та ін.]; за ред. Ю.М. Швалба. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 216 с.
 6. Швалб Ю. М., Тищенко Л. В. Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти: монографія / Юрій Михайлович Швалб, Лілія Валеріївна Тищенко. – К. : «Основа», 2015. – 240 с.
 7. Швалб Ю.М. Провина та почуття провини у структурі життєвих відносин особистості / Ю.М. Швалб // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія / за заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2017. – 777 с. – С. 61 – 80.
 8. Швалб Ю.М. Психологічна структура складних життєвих обставин / Ю.М. Швалб // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 540 с. – С. 20 – 40.

 1. Швалб Ю. М. Социокультурные детерминанты развития экологического сознания:историко-психологические аспекты / Юрий Михайлович Швалб. // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.Том 7. Екологічна психологія. – 2016. – №41. – С. 436–450. 
 2. Швалб Ю. М. Дослідження особистісних детермінант способу життя / Юрій Михайлович Швалб. // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.Том 7. Екологічна психологія. – 2016. – №42. – С. 213–228. 
 3. Швалб Ю.М., Рудомино-Дусятская Е.В., Вовчик-Блакитна Е.А. Эколого-психологический подход к организации социальной и психологической помощи пострадавшему населению / Ю.М. Швалб,  Е.В.Рудомино-Дусятская, Е.А.Вовчик-Блакитна // Internationa Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. P.281- 284. (0,5 д.а.)
 4. Швалб Ю.М. Складні життєві обставини як об’єкт психологічних практик / Ю.М. Швалб Ю.М. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 43. – С. 158-169 - (0,5 д.а.)
 5. 5. Швалб Ю.М. Пространство становления социальных способностей личности / Ю.М. Швалб // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 44. – 293-308.
 6. Швалб Ю. М. Самовизначення особистості у складних життєвих обставинах / Юрій Михайлович Швалб. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Соціальна робота. – 2017. – С. 28–31.
 7. Швалб Ю.М. Особистість як суб’єкт соціальної взаємодії // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка,2018. – 258 с., С. 245-247.
 8. Швалб Ю.М. Еволюційна метафора в психологічній структурі способу життя / Ю. М. Швалб // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2018. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 45. – С. 317-333.
 9. Швалб Ю. М. Проблеми методології дослідження психологічного благополуччя працюючої особистості (працівника) / Ю. М. Швалб, Н. В. Волинець. // East European Science journal#5 (33). – 2018. – С. 57–64.
 10. 10. Швалб Ю. М. Мотиваційні підстави життєдіяльності особистості / Юрій Михайлович Швалб. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Психологія. – 2018. – С. 60–64.
 11. Швалб Ю. М. Еволюційна метафора у психологічній структурі способу життя / Юрій Михайлович Швалб. // Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року) / за ред. Ю.М. Швалба. – 2018. – С. 126–129.