×
×
Студентство

На факультеті психології діє студентське самоврядування.

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні факультетом психології.
Усі студенти факультету психології мають рівні права та можуть обирати та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про ОСС КНУ імені Тараса Шевченка та Положенням про ОСС факультету психології.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування факультету психології здійснюється на рівні:

 • студентської групи – староста;
 • факультету – студентський парламент, конференція студентів, виборча комісія студентів;
 • гуртожитку – староста поверху, студентська рада гуртожитку.

Органи студентського самоврядування факультету психології формуються строком на один рік. Голови органів студентського самоврядування всіх рівнів обираються на один рік та можуть перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Фінансовою основою студентського самоврядування факультету психології є кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.
Засідання колегіальних органів студентського самоврядування Університету є повноважними за умови присутності на них не менше половини від їхнього складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів від кількості присутніх.

Студентський парламент факультету психології очолює виконавчу гілку студентського самоврядування факультету.

Студентський парламент факультету психології:

 • скликає Конференцію студентів факультету психології; 
 • виносить на розгляд Конференції студентів факультету психології питання, які вимагають її розгляду; 
 • здійснює контроль за виконанням рішень Конференції факультету психології;
 • вносить пропозиції для адміністрації факультету психології щодо організації навчально-виховного процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів; 
 • вносить пропозиції для адміністрації факультету психології щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування тощо; 
 • забезпечує інформування студентів факультету психології з питань, що стосуються їх прав та інтересів;

За погодженням зі Студентським парламентом факультету психології здійснюється:

 • відрахування студентів факультету психології з та їх поновлення на навчання; 
 • переведення осіб, які навчаються на факультеті психології за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 
 • переведення осіб, які навчаються на факультеті психології за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана факультету психології.

Ревякін Євген Олексійович
Голова студентського парламенту;
В.О. Голова департаменту культури мистецтва та дизайну;

Телефон: +38 (066) 488-66-69
E-mail: dragor4747@gmail.com

Говоруха Дар’я Сергіївна
Секретар студентського парламенту;

Телефон: +38 (067) 118-39-76
E-mail: dasha20010913@gmail.comГнатюк Олександр Віталійович
Голова спортивного департаменту;

Телефон: +38 (095) 353-74-20
E-mail: hnatyuk2018@gmail.com8ae3f5b8 a743 4ba9 a94a 99ffee985fcd
Павленко Галина Борисівна
Голова соціального департаменту;

Телефон: +38 (093) 935-17-04
E-mail: Gala-vk@bigmir.netНазарець Владислава В'ячеславівна
Голова освітнього департаменту;

Телефон: +38 (067) 509-90-01
E-mail: vladislava.nazarets@gmail.comАльошина Єлизавета Олексіївна
Голова комітету допомоги студентам;

Телефон: +38 (096) 250-00-27
E-mail: emmichanliz@gmail.comСустрєтова Дар`я Анатоліївна
Голова інформаційного департаменту;

Телефон: +38 (095) 139-03-12
E-mail: dashasustretova@gmail.comКонференція студентів факультету психології є представницьким органом студентського самоврядування на факультеті.

Конференція студентів факультету психології:

 • здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського самоврядування факультету психології;
 • ухвалює Положення про студентське самоврядування на факультеті психології, інші внутрішні документи, які визначають засади діяльності органів студентського самоврядування на рівні факультету психології;
 • заслуховує звіт виконавчих органів студентського самоврядування факультету психології про виконану роботу і приймає рішення щодо їх діяльності не менше одного разу на рік;
 • обирає Голову та членів Виборчої комісії студентів факультету психології;
 • розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування факультету психології;
 • здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених законодавством, Статутом Університету, Положенням про ОСС КНУ імені Тараса Шевченка та Положенням про ОСС факультету психології.

До виключної компетенції Конференції студентів факультету психології відноситься:

 • прийняття Положення про студентське самоврядування на факультеті психології, змін та доповнень до нього;
 • обрання Голови та членів Виборчої комісії студентів факультету психології;
 • оголошення Резолюції недовіри органам і членам органів студентського самоврядування факультету психології.

Студентська рада гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка є виконавчим органом студентського самоврядування в студентському гуртожитку Університету, який представляє інтереси всіх студентів, які мешкають у цьому гуртожитку.
Студентська рада гуртожитку є ланкою Студентського самоврядування студмістечка Університету.

Студентська рада гуртожитку:

 • діє в інтересах студентів гуртожитку шляхом звернення до адміністрації, профкому студентів із пропозиціями щодо поліпшення житлово-побутових умов, санітарно-гігієнічних норм проживання в гуртожитку; 
 • звертається до адміністрації Університету, дирекції студмістечка із відповідним запитом для отримання необхідної інформації; 
 • скликає Конференцію мешканців гуртожитку; 
 • сприяє дотриманню мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, Договору про проживання, проводить роз’яснювальну роботу щодо попередження порушень цих правил; 
 • порушує питання, пов’язані з умовами проживання, відпочинком мешканців гуртожитку, виховною, культурно-масовою та спортивно-оздоровчою роботою в гуртожитку; 
 • рекомендує студентів на поселення, переселення чи виселення;
 • погоджує поселення, переселення та виселення мешканців в межах гуртожитку.

 Вельмишановні випускники!

А чи пам'ятаєте Ви свої студентські роки, які провели у стінах рідного факультету? З метою створення історичного нарису про випускників факультету психології, просимо Вас заповнити нашу анкету.

Анкета випускника