×
×

Вовк Марія Валеріївна
Maria V. Vovk
Вовк Марія Валеріївна
383550
Асистент кафедри загальної психології
Assistant Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
psyuniv@ukr.net

Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Я. Франка (2004 р.); Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, інституту соціології , психології та управління, аспірантура (2009 р.), тема дисертаційного дослідження «Психологічні наслідки переживань фрустраційних ситуацій в юнацькому віці», (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (2004). National Pedagogical Dragomanov University Institute of Sociology, Psychology and Management, postgraduate study (2009), Theme of dissertation "Psychological consequences of experiencing frustration situations in adolescence", (19.00.07 - pedagogical and age psychology).

 • спеціальна психологія
 • психологія переживань
 • Special psychology
 • Psychology of experience
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Методика викладання психології
 • Психологічне забезпечення неперервної освіти
 • Психологія вищої школи
 • Соціально-психологічні технології вирішення проблемних ситуацій
 • General psychology
 • Workshop on general psychology
 • Methods of teaching psychology
 • Psychological support of continuing education
 • Higher School Psychology
 • Socio-psychological technologies for solving problem situations

шахмати, фотографія, туризм.

chess, photography, tourism.

 • Кваліфікаційні роботи з практичної психології: курсові роботи. Навч.-метод.посіб. / [Пов’якель Н.І., Бушуєва Т.В., Вовк М.В. та ін.]; за ред. проф. Пов’якель Н.І. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С. 179 – 191.
 • Кваліфікаційні роботи з практичної психології: курсові роботи. Навч.-метод.посіб. / [Пов’якель Н.І., Бушуєва Т.В., Вовк М.В. та ін.]; за ред. проф. Пов’якель Н.І. / Для студ. спец. «Психологія» денної, заочн., дистанц. та екстерн. форм навч. у ВНЗ. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – 198 с.
 • Кваліфікаційні роботи з практичної психології: курсові роботи. Навч.-метод.посіб. / [Пов’якель Н.І., Бушуєва Т.В., Вовк М.В. та ін.]; за ред. проф. Пов’якель Н.І. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С. 179 – 191.
 • Кваліфікаційні роботи з практичної психології: курсові роботи. Навч.-метод.посіб. / [Пов’якель Н.І., Бушуєва Т.В., Вовк М.В. та ін.]; за ред. проф. Пов’якель Н.І. / Для студ. спец. «Психологія» денної, заочн., дистанц. та екстерн. форм навч. у ВНЗ. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – 198 с.
 • Вовк М.В. Психологічні детермінанти емоційних переживань фрустраційних ситуацій у юнацькому віці / Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія за наук. ред. проф. Н.І.Пов’якель / Авт. кол. викл. каф. практичної психології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 240 – 249
 • Вовк М.В. Психологічні детермінанти емоційних переживань фрустраційних ситуацій у юнацькому віці / Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія за наук. ред. проф. Н.І.Пов’якель / Авт. кол. викл. каф. практичної психології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 240 – 249
 • Вовк М.В. Психологічні наслідки ЧАЕС в переживанні екстремальних і критичних ситуацій сучасного юнацтва // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. - № 12(37). – С. 18 – 23.
 • Вовк М.В. Суїцид як крайня і негативна форма переживання критичних ситуацій у юнацькому віці // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – С. 17-23.
 • Вовк М.В. Психологічні особливості юнацького віку та форми прояву переживань критичних ситуацій у студентський період розвитку // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. - № 17(41). – Част. І. – С. 151 – 155.
 • Вовк М.В. Переживання критичних ситуацій в юнацькому віці як форма соціалізації і ресоціалізації особистості // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ІХ. - Част. 1. - К.: Міленіум, 2007.- С. 81 – 86.
 • Вовк М.В. Психологічні детермінанти переживань фрустраційних ситуацій у юнацькому віці // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - № 26(50). – Част. І. – С. 202 – 207.
 • Вовк М.В. Специфіка психологічних наслідків переживань фрустраційних ситуацій у сучасного студентства //Збірник наукових праць. – Вип. 6. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 197- 207.
 • Вовк М.В. Психологічні наслідки ЧАЕС в переживанні екстремальних і критичних ситуацій сучасного юнацтва // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. - № 12(37). – С. 18 – 23.
 • Вовк М.В. Суїцид як крайня і негативна форма переживання критичних ситуацій у юнацькому віці // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – С. 17-23.
 • Вовк М.В. Психологічні особливості юнацького віку та форми прояву переживань критичних ситуацій у студентський період розвитку // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. - № 17(41). – Част. І. – С. 151 – 155.
 • Вовк М.В. Переживання критичних ситуацій в юнацькому віці як форма соціалізації і ресоціалізації особистості // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ІХ. - Част. 1. - К.: Міленіум, 2007.- С. 81 – 86.
 • Вовк М.В. Психологічні детермінанти переживань фрустраційних ситуацій у юнацькому віці // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - № 26(50). – Част. І. – С. 202 – 207.
 • Вовк М.В. Специфіка психологічних наслідків переживань фрустраційних ситуацій у сучасного студентства //Збірник наукових праць. – Вип. 6. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 197- 207.