×
×

Ващенко Ірина Володимирівна
Iryna V. Vashchenko
Ващенко Ірина Володимирівна
182054
Професор кафедри загальної психології
Professor at the Department of General Psychology
Доктор психологічних наук, професор
Doctor of Psychological Sciences (Ph. D.), Professor
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
psyuniv@ukr.net

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (1983 р.), кандидатську дисертацію захистила у 1994 р. на тему «Розвиток логічної пам’яті підлітків методами активного групового навчання» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія); старший науковий співробітник (1999 р.; 19.00.01 – загальна психологія, історія психології); докторську дисертацію захистила у 2003 р. на тему «Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект)» (19.00.05 – соціальна психологія)

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (1983), PhD thesis defended in 1994. Topic “The development of the logical memory of adolescents by methods of active group training” (19.00.07 - age and pedagogical psychology); senior researcher (1999; 19.00.01 - general psychology, history of psychology) defended her doctoral dissertation in 2003 on the topic “Conflicts in the activities of employees of internal affairs bodies and the ways to overcome them (socio-psychological aspect)” (19.00.05 - social psychology)

проблеми конфліктології, теорія і практика конфліктів: методологія та інноваційні методи дослідження конфліктів, стратегії урегулювання; оптимізація стратегічного управління, особистісний потенціал управлінця та сучасні технології його розвитку;
фахівець в галузі соціальної психології, організаційної психології, юридичної психології

Conflictology, theory and practice of conflicts: methodology and innovative methods of conflict studies, сonflict settlement strategies; Optimization of strategic management, personal potential of a manager and modern technologies of its development; Specialist in the field of social psychology, organizational psychology, legal psychology

В університеті працює з 2009 р. З 2013 р. професор кафедри загальної психології, 2013-2015 рр. – заступник декана факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з наукової роботи, голова науково-методичної комісії МОН України з психології та практичної психології. У 2013 р. присвоєно вчене звання професора. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при КНУ імені Тараса Шевченка (2008-2020 рр.); член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій при Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (2004-2020 рр.).

Has been working at the University since 2009. From 2013. Professor at the Department of General Psychology, 2013-2015. - Deputy Dean of the Faculty of Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Chairman of the Scientific and Methodological Commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine on Psychology and Practical Psychology. Member of the Dissertation Council for the Dissertation defence at Taras Shevchenko National University of Kyiv. Member of the Dissertation Council for the Dissertation defence at the Institute of Social and Political Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Member of the Accreditation Commission for the Expertise of Education of Bachelor, Master in Specialization 6.030101, 7.03010201, 8.03010201 "Psychology" of Higher Educational Institutions of the I-IV Level of Specialist Training; Member of the editorial boards of scientific journals: “Herald of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Psychology "," Scientific Herald of Lviv State University of Internal Affairs (psychological series)", "Herald of Dnipropetrovsk University. Series: Psychology", International Journal of Education and Development, member of the International Scientific Council of the scientific journal "Organizational Psychology. Economic Psychology", which is indexed in: INDEX COPERNICUS (IC) (since 2015), GOOGLE SCHOLAR (since 2016).

нагороджена нагрудним знаком МВС України «За відзнаку в службі» II ступеню (2003 р.), медаллю «За сумлінну службу» III ступеня (2007 р.), Подякою НАПН України (2014 р.), Подякою Ректора (2013; 2014; 2015; 2016); Грамотою КНУ імені Тараса Шевченка (2019), Почесною Грамотою НАПН України (2019).    

awarded with the badge of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "For Distinction in Service" II degree (2003), the Medal "For Perfect Service" III degree (2007), Gratitude of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2014), Gratitude of Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2016).

 • Методика організації наукових досліджень
 • Психологічні технології роботи з персоналом в організації
 • Конфліктологія
 • Психологія конфлікту
 • Педагогічна конфліктологія
 • Планування розвитку персоналу державної служби
 • Психологія інноваційного потенціалу особистості
 • Психологія професіоналізму
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Methods of research organization
 • Psychological technologies for working with staff in organizations
 • Conflictology
 • Psychology of conflict
 • Pedagogical conflictology
 • Planning the development of civil service personnel
 • Psychology of the innovative potential of the individual

туризм, фотографія.

tourism, photography.

Published more than 235 scientific works

 • Психологія співробітника ОВС в екстремальних (особливих) умовах. – Харків, 1996.
 • Основи конфліктології. – Харків, 1997.
 • Конфлiкт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання. – К., 1998.
 • Формування пізнавальної самостійності курсантів вищих навчальних закладів МВС як основа підвищення їх професійної підготовки. – К., 1998.
 • Руководителю о конфликтах. – Харьков, 1998. 
 • Види конфліктів. – К., 1998. 
 • Основи методології і методики наукового дослідження. – К., 1998. 
 • Конфликт и управленческая деятельность. – Харьков, 1999.
 • Общая конфликтология. – Харьков, 2001
 • Конфлікти великих соціальних груп. – Харків, 2005.
 • Соціальні та політичні конфлікти. – Харків, 2007.
 • Конфліктологія та теорія переговорів. – Мукачево, 2011. 
 • Конфліктологія та теорія переговорів. – К., 2013.
 • Методика організації наукових досліджень. – Кам’янець-Подільський, 2016.
 • Засоби фізичної реабілітації та медико-соціальні основи здоровʼязбереження людини. – Сєвєродонецьк, 2018.  
 • Психологія співробітника ОВС в екстремальних (особливих) умовах. – Харків, 1996.
 • Основи конфліктології. – Харків, 1997.
 • Конфлiкт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання. – К., 1998.
 • Формування пізнавальної самостійності курсантів вищих навчальних закладів МВС як основа підвищення їх професійної підготовки. – К., 1998.
 • Руководителю о конфликтах. – Харьков, 1998. 
 • Види конфліктів. – К., 1998. 
 • Основи методології і методики наукового дослідження. – К., 1998. 
 • Конфликт и управленческая деятельность. – Харьков, 1999.
 • Общая конфликтология. – Харьков, 2001.
 • Конфлікти великих соціальних груп. – Харків, 2005.
 • Соціальні та політичні конфлікти. – Харків, 2007.
 • Конфліктологія та теорія переговорів. – Мукачево, 2011. 
 • Конфліктологія та теорія переговорів. – К., 2013.
 • Конфлікти: сучасний стан, проблеми на напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. – Харків, 2002.
 • Психологічні фактори професійної успішності правоохоронців. – Запоріжжя, 2013.
 • Психологія професійного зростання жінок-керівників у правоохоронних органах України. – Луганськ, 2013.
 • Психологія ставлення батьків до дитини-дошкільника як чинник успішності їх взаємодії. – Сєвєродонецьк, 2015.
 • Психологічні технології конструктивного самозбереження особистості в епоху суспільних трансформацій. – К., 2016.
 • Peculiarities in the perception of classical and modern literary texts. – Piotrkow Trybunalski, 2016.
 • Структурно-динамічні особливості та соціально-психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій в сім´ї. – Сєвєродонецьк, 2018. 
 • Адаптаційний потенціал особистості: медико-соціальний вимір. – Київ, 2019.
 1. Конфлікти: сучасний стан, проблеми на напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. – Харків, 2002.
 2. Психологічні фактори професійної успішності правоохоронців. – Запоріжжя, 2013.
 3. Психологія професійного зростання жінок-керівників у правоохоронних органах України. – Луганськ, 2013.
 4. Психологія ставлення батьків до дитини-дошкільника як чинник успішності їх взаємодії. – Сєвєродонецьк, 2015.
 5. Психологічні технології конструктивного самозбереження особистості в епоху суспільних трансформацій. – К., 2016.
 6. Peculiarities in the perception of classical and modern literary texts. – Piotrkow Trybunalski, 2016.
 1. Прогнозування конфліктів працівниками ОВС / І. В. Ващенко // Психологія: Зб-к наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 19. – К., 2003. – С. 216-222.
 2. Особливості кримінального конфлікту / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 10. – С. 14-23.
 3. Характерні ознаки етнічного конфлікту / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 11. – С. 28-38.
 4. Роль етнічної самосвідомості в етнічних конфліктах / І. В. Ващенко, Ж. Л. Саакова // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2004. – № 1. – С. 12-16.
 5. Політичний конфлікт / І. В. Ващенко, Т. Б. Хомуленко // Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2004. – Вип. 12. – С. 170-177.
 6. Взаємозв’язок рівня конфліктності працівників ОВС з виконанням службових обов’язків / І. В. Ващенко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: междунар. межвуз. сб-к науч. работ. – Вып. 23. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004. – С. 30-38.
 7. Авторитаризм як чинник соціалізації особистості посттоталітарного суспільства / І. В. Ващенко, Б. В. Хомуленко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб-к наук. пр. – К., 2004. – Т. 6. – Вип. 3. – С. 356-360.
 8. Діагностика психічного стану вагітних жінок / І. В. Ващенко, Н. В. Даниленко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2004. – № 4-5. – С. 7-11.
 9. Детермінанти вчинення правопорушень неповнолітніми на Південній залізниці / І. В. Ващенко, К. Рудой, С. Г. Поволоцька, В. О. Мельников // Актуальні проблеми держави і права: Зб-к наук. пр. Одеської нац. юридичної академії, 2004. – Вип. 22. – С. 925-938.
 10. Типологія конфліктів / І. В. Ващенко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2004. – № 8-9. – С. 64-68.
 11. Психологічні аспекти дослідження сімейних конфліктів / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2004. – Вип. 13. – Ч. 1. – С. 51-57.
 12. Проблеми профілактики правопорушень серед неповнолітніх на Південній залізниці / І. В. Ващенко, М. О. Сергатий, С. Г. Поволоцька, В. О. Мельников // Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ МВС України. – Запоріжжя, 2004. - № 3. – С. 32-39.
 13. Методи дослідження авторитарної спрямованості особистості / І. Ващенко, Б. Хомуленко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: международ. межвуз. сб-к науч. раб. – Вып. 27. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2005. – С. 37-42.
 14. Гендерний аспект успішності ріелтерської діяльності / І. В. Ващенко, О. В. Кисла // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2005. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 5-9.
 15. Чинники успішності професійної реалізації суб’єкта правоохоронної діяльності / І. Ващенко, Р. Бадюл, О. Бугаєнко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2005. – Вип. 14. – С. 26-33.
 16. Особливості сімейних взаємин у сучасних подружніх парах / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2005. – № 3-4. – С. 13-17.
 17. Про синдром «професійного вигорання» у лікарів акушерсько-гінекологічного стаціонару / І. Ващенко, Н. Даниленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 7 (31), 2005. – С. 178-186.
 18. Міжнародний конфлікт як різновид конфлікту велких соціальних груп / І. В. Ващенко, С. П. Гиренко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: междунар. межвуз. сб-к науч. работ. – Вып. 28. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2005. – С. 45-57.
 19. Чинники, що зумовлюють емоційне вигорання підлітків / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 15 (39), 2006. – С. 119-124. 
 20. Фактори, що можуть сприяти розвиткові тероризму в Україні / І. В. Ващенко, В. П. Захаров // Вісник Запорізького ін-ту внутрішніх справ. – ЗІВС. – №1 (34), 2006. – С. 41-50.
 21. Актуальні проблеми роботи практичного психолога в ОВС / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2006. – Вип. 20. – С. 20-30.
 22. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І. В. Ващенко, В. П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Таврія, 2006. – Вип. 9. – С. 6-11.
 23. Сучасні передумови формування особистості майбутнього менеджера / І. В. Ващенко, О. М. Харцій // Економіка розвитку: наук. ж-л. – Харків: ХНЕУ, 2006. – № 2. – С. 41-43.
 24. Деякі аспекти соціальних конфліктів / І. В. Ващенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 16 (40), 2007. – С. 9-18. 
 25. Проблеми професійного самовизначення курсантів спеціалізованих навчальних закладів на сучасному етапі / І. В. Ващенко, І. І. Ханенко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2007. – № 3. – С. 11-15.
 26. Про деякі показники емоційного вигорання працівників ОВС / І. Ващенко, С. Андроник // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2007. – Вип. 23. – С. 44-52.
 27. Формування моральної поведінки як напрям віктимологічної профілактики / І. В. Ващенко // Соціальна психологія. – Спец. вип. – К., 2007. – С. 155-163.
 28. Типові психосоматичні прояви працівників ОВС в умовах конфлікту / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2007. – Вип. 24. – С. 12-22.
 29. Взаємозв’язок мотивації досягнення успіху з розвитком спортивної обдарованості / І. В. Ващенко, Б. Б. Шаповалов // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 35-49.
 30. До проблеми визначення поняття «конфлікт» / І. В. Ващенко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2008. – № 4-5. – С. 10-13.
 31. Критерії спортивної обдарованості / І. В. Ващенко, Б. Б. Шаповалов // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 22 (46), 2008. – С. 28-35. 
 32. Поняття «емоційне вигорання» в психології / І. В. Ващенко, Л. М. Леженіна // Психологічні перспективи: Зб-к наук. пр. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа». – Вип. 11, 2008. – С. 15-25
 33. Система рефлексивних уявлень соціального працівника щодо професійної ситуації соціального втручання / І. В. Ващенко, О. О. Байдарова // Науковий часопис Чернівецького ун-ту: Зб-к наук. пр. – Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 79-82.
 34. Стадії соціалізації в процесі становлення особистості / І. В. Ващенко, К. О. Ковалюк // Науковий часопис Чернівецького ун-ту: Зб-к наук. пр. – Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 82-84.
 35. Ускладнення вагітності з точки зору психосоматичного підходу / І. В. Ващенко, Н. В. Даниленко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2009. – Вип. 32. – С. 24-33.
 36. Проблема управління освітою як одна з проблем розвитку вищої освіти / І. В. Ващенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К., 2009. – Т. 5. – С. 375-380.
 37. Перинатальна психологія: деякі теоретичні аспекти / І. Ващенко, Н. Даниленко // Вісник Київського міжнародного ун-ту. – Серія: Психологічні науки. – Вип. 13. – К., 2009. – С. 45-57.
 38. Роль порівняльних теоретико-педагогічних досліджень у становленні сучасної неперервної освіти / І. В. Ващенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К., 2010. – Т. 5 (23). – Дод. 4. – С. 541-546.
 39. Компетентність сучасного педагога в понятійно-категоріальному дискурсі / І. В. Ващенко, Д. В. Салкова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб-к наук. пр. – Вип. 11. – К.: Фенікс, 2010. – С. 227-236.
 40. Соціально-психологічні особливості статево рольової ідентифікації підлітків / І. В. Ващенко, Н. І. Буркало // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Вип. 11. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 55-65
 41. Професійна успішність працівників правоохоронної сфери: онтологія проблематики / І. В. Ващенко // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 159-168.
 42. Конфліктологічна компетентність в понятійно-категоріальному дискурсі / І. В. Ващенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб-к наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2011. – Т. 3. – С. 34-45.
 43. Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні / І. В. Ващенко, В. М. Бабич // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 26, 2011. – С. 21-25. 
 44. Фактори, що сприяють виникненню сімейних конфліктів / І. Ващенко, Л. Кондрацька // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. – Вип. 12. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 142-159. 
 45. Зарубіжний досвід становлення та розвитку вищої освіти / І. В. Ващенко, Д. С. Мілохов // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – Т. 2. – № 3. – К., 2011. – С. 347-361.
 46. Вплив сімейних конфліктів на формування феномену «емоційне вигорання» у підлітків / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. – Вип. 14. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 61-73.
 47. Волонтерство як соціально-психологічна умова реалізації проектів розвитку локальної спільноти / І. В. Ващенко, О. А. Трубнікова // Вісник Національного ун-ту оборони України: Зб-к наук. пр. НУОУ, 2011. – Вип. 5 (24). – 282 с.
 48. Психологічні аспекти віктимологічної профілактики / І. В. Ващенко // Особистість у просторі культури: Матеріали III Севастопольського міжнарод. наук.-практ. симпозіуму. – Севастополь: Рибест, 2011. – С.36-39.
 49. Соціалізація молодших підлітків-вихованців інтернатних закладів засобами профорієнтаційної діяльності / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Вісник Нац ун-ту оборони України: Зб-к наук. пр. НУОУ, 2011. – Вип.6 (25). – 290 с.
 50. Гендерні особливості задоволеності сімейним життям / І. В. Ващенко //Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р., Херсон. держ. ун-т - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. – 576. – С.84-90.
 51. Емпіричне дослідження комунікативної толерантності соціальних працівників / І. В. Ващенко, О. М. Присяжнюк // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 22-23 травня 2012. – С. 81-85. 
 52. Конфліктна ситуація як концепт конфліктології / І. В. Ващенко, М. І. Кляп // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Зб-к наук. праць. – Вип. 2. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – 240 с. – С. 70-75.
 53. Аналіз психологічної симптоматики емоційного вигорання у слідчих СБУ / І. В. Ващенко, Л. М. Леженіна //Вісник Нац ун-ту оборони України: Зб-к наук. пр. НУОУ. – К.: НУОУ, 2012. – Вип. 5 (30). – С.194-200.
 54. The concept and role conflict competence / І. В. Ващенко // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука: Сб-к науч. трудов. – Харків, 2012. – С.165-175.
 55. Актуальні проблеми віктимологічних досліджень / І. В. Ващенко // Особистість у просторі культури: Матеріали IV Севастопольського міжнарод. наук.-практ. симпозіуму. – Севастополь: Рібест, 2012. – С.35-36. (м. Севастополь, 28.09.12 р.)
 56. Дослідження проблеми професійної успішності у сучасній психологічній науці / І. В. Ващенко, К. А. Андросович // Проблемы современной психологии, физиологии, педагогики: матеріали XXV міжнарод. наук.-практ. конф. – Лондон-Одеса, 2012.
 57. Феномен національної безпеки у сучасному розумінні / І. В. Ващенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: зб-к наук. пр. /гол. ред. М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). – С.30-37.
 58. Проблема діагностичного виміру суб’єктивного відчуття самотності / І. В. Ващенко, Л. Ю. Айвазян //Актуальні проблеми соціології, психології. Педагогіки: зб-к наук. пр. – Вип. – К.: Логос, 2012. – С. 110-117.
 59. Формування соціальної компетентності у молодших школярів в умовах ЗОШ / І. Ващенко, Л. Кондрацька / Проблеми емпіричних досліджень в психології: МатеріалиVI міжнар. наук.-практ. конф. – К.: ОВС, 2012. – Ч. 3. – С.21-28.
 60. Роль комунікативної толерантності в професійній діяльності соціальних працівників / І. В. Ващенко, О. Присяжнюк // Проблеми емпіричних досліджень в психології: Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. – К.: ОВС, 2012. – С.155-162.
 61. Корпоративний клімат як важлива складова корпоративної культури / І. В. Ващенко // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2013. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 187-189.
 62. Критерії діагностики рівня професійної мобільності у викладачів вищої школи / І. В. Ващенко, В. О. Гринько // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С.97-105. – http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/09/2013_19.pdf
 63. Корпоративний клімат як важлива складова корпоративної культури / І. В. Ващенко / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2013. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 187-189.
 64. Неперервна професійна освіта як чинник соціалізації дорослих / І. В. Ващенко / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: Матеріалиміжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДІВС, 2013. – С.87-91.
 65. Мотиваційна складова підприємницької діяльності / І. В. Ващенко / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2014. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 251-253.
 66. Гендерні стереотипи українського суспільства: зауваги до концептуалізації проблеми / І. В. Ващенко / Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства (з міжнар. участю): XI наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2014 року, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, м. Луганськ). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С.5-10.
 67. Індивідуальні ресурси особистості / І. В. Ващенко / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR): тези XVI міжнар. конф. молодих науковців (3-4 квітня 2014 р., м. Київ). – К.: ОВС, 2014. – С.31-36.
 68. Factors Affecting the Effectiveness of Literary Text Perception /I. Vashchenko / East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – p. 209-216.
 69. Соціально-педагогічна діяльність з молоддю «групи ризику» / І. Ващенко, Л. Кондрацька // Науковий вісник Миколаївського нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки / за наук. ред. С. Максименка, Н. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – Вип. № 2.13 (109). – С. 65–68.
 70. Особливості ставлення до професії у правоохоронців / І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ: Ноулідж, 2014. – № 3 (35). – С. 19-37.
 71. Peculiarities of the Perception of Classical and Modern Literary Texts /I. Vashchenko, O. Lytvynenko // Актуальні проблеми психології: Зб-к наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – Вип. 11. – Харків: КЦ ФОП Іванової М. А., 2015. – С.33-45.
 72. Ціннісно-рольова феноменологія віртуального тролінгу: аналіз окремого випадку / І. Ващенко, Н. Іваніцька, В. Горбунова / Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 січня 2015 р. – м. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2015. – С. 27-34.
 73. Особливості ціннісної свідомості читаючих та нечитаючих студентів / І. Ващенко, Т. Сурскова / Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 січня 2015 р. – м. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2015. – С. 34-40.
 74. Конфліктологічна компетентність керівника як умова успішної діяльності організації / І. Ващенко, І. Нагайцева / Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 січня 2015 р. – м. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2015. – С. 40-43.
 75. Концепт «моральна свідомість» в різних етносах: психологічний аспект / І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – К.: Прінт Квік, 2015. – № 1 (36). – С. 65-75.
 76. Професійна безпека особистості в умовах глобалізації: стан і проблеми / І. Ващенко /Психологія професійної безпеки особистості: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (20-21 березня 2015 р., м. Луцьк) /уклад. Ж. П. Вірна. – Луцьк: Вежа-Друк., 2015. – С. 138-142.
 77. Історико-психологічний аналіз дослідження особистiсної вiктимностi / І. Ващенко, О. Бовть / Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства (з міжнар. участю): Матеріали XII наук.-практ. конф. (16-17 квітня 2015 р., Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С.18-20.
 78. Вплив авторської орієнтації на особливості сприймання тексту читачем /І. Ващенко, О. Литвиненко// Психолінгвістика в сучасному світі – 2015: Тези X міжнарод. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2015, Переяслав-Хмельницький) /Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2015. – С. 18-19.
 79. Вплив психологічних особливостей особистості на професійне самовизначення /І. Ващенко, Л. Кондрацька / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2015. – Кам’янець-Подільський, 2015. – С.15-19.
 80. Проблема особистісного потенціалу у поглядах Г. І. Челпанова /І. Ващенко, І. Балдушенко / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR): тези XVII міжнар. конф. молодих науковців (3 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: ОВС, 2015. – С. 10-12.
 81. Особливості правосвідомості у працівників з різним стажем занурення в професійне середовище /І. Ващенко / Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи: Матеріали Круглого столу з між- народ. участю / за ред. Л. Онуфрієвої,. 28 жовтня 2015 р. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – С.23-25.
 82. Проблеми і перспективи дослідження особистостей із різною соціальною спрямованістю /І. Ващенко / Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. (25 вересня 2015 р., м. Київ). – К.: Логос, 2015. – С. 15-18.
 83. Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії /І. Ващенко, І. Жигаренко, Н. Завацька, К. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 3 (38). – С. 61-69.
 84. Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживань фрустраційних ситуацій /І. Ващенко, М. Вовк // Проблеми сучасної психології: зб-к наук. пр. ДВНЗ «Запорізький нац. ун-т» та Ін-ту психології ім. Г. Костюка / За ред. С. Максименко, Н. Шевченко, М. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 1 (7). – С.35-41.
 85. Управлінське рішення менеджера як складова інноваційного процесу організації /І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 3 (38). – Том 3. – С. 54-61.
 86. Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини дошкільного віку як чинника успішності їх взаємодії /І. Ващенко, Ю. Завацький, К. Кравченко, М. Чугуй // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк: Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 3 (38). – Т. 3. – С. 61-68.
 87. Роль психологічного супроводу підлітків у процесі формування суспільства сталого розвитку /І. Ващенко, О. Литвиненко / Діалог культур – основа формування культури суспільства сталого розвитку: Тези наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 червня 2015 р. – К., 2015. – Режим доступу: http://www.icr.kiev.ua/ukr/Tezi_uchasnikiv_konferenciyi_12_06_2015
 88. Корпоративна культура як засіб активізації інноваційної діяльності освітніх установ /І. Ващенко / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (23 квітня 2016 р., м. Кам’янець-Подільський) /За ред. С. Максименко, Л. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – С. 131-133.
 89. Психологічне благополуччя як характеристика позитивного функціонування учасників антитерористичної операції /І. Ващенко / Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя: зб-к наукових статей / [гол. ред. Ж. П. Вірна]. (Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (7 квітня 2016 р., м. Луцьк). – Луцьк: Вежа-Друк., 2016. – С.43-47.
 90. Психологічні ідеї в творчій спадщині В. А. Роменця /І. Ващенко / Вчинкова психологія: історія та сучасність: Матеріали міждисцип. круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А. Роменця, 20 травня 2016 р. /За ред. І. В. Данилюка. – С. 6-7.
 91. Самозбереження як складова психічного здоров’я особистості /І. Ващенко / Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2016 року, м. Львів) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 52-55.
 92. Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін / О. Власова, І. Данилюк, І. Ващенко, В. Щербина // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 1. – С. 116-127. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6532
 93. Дискурсивні особливості мрій студентів з порушеннями слуху /І. Ващенко, О. Литвиненко / Психолінгвістика в сучасному світі – 2016: Тези XI міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016, Переяслав-Хмельницький) /Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2016. – С. 24-27.
 94. Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини /І. Ващенко, І. Ананова // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнко, Ін-ту психології ім. Г. Костюка АПНУ. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 31-45.
 95. Аналіз впливу оцінки ситуації й оцінки опонента на стратегію вибору поведінки в конфлікті /І. Ващенко, О. Сударкін / Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Вип. 8. Серія: Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – С. 7-15.
 96. Psychological symptomatology of phenomenon «emotional burnout» of teenagers: empiric researches / I. Vashchenko, L. Kondratskaja, D. Nishkur / Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнко, Ін-ту психології ім. Г. Костюка АПНУ. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 28-43.
 97. Гендерні стереотипи у сучасному суспільстві: форма та зміст /І. Ващенко / Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: матеріали XIІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24-25 березня 2017 р., м. Сєвєродонецьк. - К., 2017. – С. 53-57.
 98. Ретроспектива сутності поняття життєва ситуація /І. Ващенко / Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Тараса Шевченка) (PEUTMP): Тези Всеукр. науково-практ. конф. з між нар. участю, 21-22 квітня 2017 р., м. Київ. – К.: Логос, 2017. – С. 42-44.
 99. Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи / І. В. Ващенко, О. Зелінська // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 1 (45). – С. 60-66.
 100. Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи / І. В. Ващенко, О. П. Зелінська // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 53 – 61.
 101. Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології / І. В. Ващенко, Л. А. Онуфрієва // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 228 – 240. 
 102. Особливості ставлення до професії та професійного здоров’я у фахівців економічної галузі / І. В. Ващенко, Н. Є. Завацька, Ю. А. Завацький // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 2 (46). – С. 61-67. 
 103. Сутнісні характеристики та структурні компоненти емоційної зрілості працівників комерційних банків / І. В. Ващенко, Л. А. Онуфрієвва // PSYCHOLOGICAL JOURNAL – № 5 (15). – 2018. – С. 224 – 236. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15
 104. Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці / Н. Є. Завацька, І. В. Ващенко, А. М. Журба, В. Ю. Завацький, І. В. Жалковський, І. В. Кочубєй, А. Є. Яцура // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 1. – С. 160-170. 
 105. Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості /І. А. Бурлакова, І. В. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 2. – С. 11-19. 
 106. Socio-psychological characteristics оf forms of child-parent interaction with preschoolers / I. V. Vashchenko, K. V. Kravchenko, T. O. Shevchuk // International Journal of Education & Development. Vol. 1. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ.: Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2018. – р. 102-113
 1. Прогнозування конфліктів працівниками ОВС / І. В. Ващенко // Психологія: Зб-к наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 19. – К., 2003. – С. 216-222.
 2. Особливості кримінального конфлікту / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 10. – С. 14-23.
 3. Характерні ознаки етнічного конфлікту / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 11. – С. 28-38.
 4. Роль етнічної самосвідомості в етнічних конфліктах / І. В. Ващенко, Ж. Л. Саакова // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2004. – № 1. – С. 12-16.
 5. Політичний конфлікт / І. В. Ващенко, Т. Б. Хомуленко // Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2004. – Вип. 12. – С. 170-177.
 6. Взаємозв’язок рівня конфліктності працівників ОВС з виконанням службових обов’язків / І. В. Ващенко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: междунар. межвуз. сб-к науч. работ. – Вып. 23. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004. – С. 30-38.
 7. Авторитаризм як чинник соціалізації особистості посттоталітарного суспільства / І. В. Ващенко, Б. В. Хомуленко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб-к наук. пр. – К., 2004. – Т. 6. – Вип. 3. – С. 356-360.
 8. Діагностика психічного стану вагітних жінок / І. В. Ващенко, Н. В. Даниленко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2004. – № 4-5. – С. 7-11.
 9. Детермінанти вчинення правопорушень неповнолітніми на Південній залізниці / І. В. Ващенко, К. Рудой, С. Г. Поволоцька, В. О. Мельников // Актуальні проблеми держави і права: Зб-к наук. пр. Одеської нац. юридичної академії, 2004. – Вип. 22. – С. 925-938.
 10. Типологія конфліктів / І. В. Ващенко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2004. – № 8-9. – С. 64-68.
 11. Психологічні аспекти дослідження сімейних конфліктів / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2004. – Вип. 13. – Ч. 1. – С. 51-57.
 12. Проблеми профілактики правопорушень серед неповнолітніх на Південній залізниці / І. В. Ващенко, М. О. Сергатий, С. Г. Поволоцька, В. О. Мельников // Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ МВС України. – Запоріжжя, 2004. - № 3. – С. 32-39.
 13. Методи дослідження авторитарної спрямованості особистості / І. Ващенко, Б. Хомуленко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: международ. межвуз. сб-к науч. раб. – Вып. 27. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2005. – С. 37-42.
 14. Гендерний аспект успішності ріелтерської діяльності / І. В. Ващенко, О. В. Кисла // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2005. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 5-9.
 15. Чинники успішності професійної реалізації суб’єкта правоохоронної діяльності / І. Ващенко, Р. Бадюл, О. Бугаєнко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2005. – Вип. 14. – С. 26-33.
 16. Особливості сімейних взаємин у сучасних подружніх парах / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2005. – № 3-4. – С. 13-17.
 17. Про синдром «професійного вигорання» у лікарів акушерсько-гінекологічного стаціонару / І. Ващенко, Н. Даниленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 7 (31), 2005. – С. 178-186.
 18. Міжнародний конфлікт як різновид конфлікту велких соціальних груп / І. В. Ващенко, С. П. Гиренко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: междунар. межвуз. сб-к науч. работ. – Вып. 28. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2005. – С. 45-57.
 19. Чинники, що зумовлюють емоційне вигорання підлітків / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 15 (39), 2006. – С. 119-124. 
 20. Фактори, що можуть сприяти розвиткові тероризму в Україні / І. В. Ващенко, В. П. Захаров // Вісник Запорізького ін-ту внутрішніх справ. – ЗІВС. – №1 (34), 2006. – С. 41-50.
 21. Актуальні проблеми роботи практичного психолога в ОВС / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2006. – Вип. 20. – С. 20-30
 22. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І. В. Ващенко, В. П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Таврія, 2006. – Вип. 9. – С. 6-11.
 23. Сучасні передумови формування особистості майбутнього менеджера / І. В. Ващенко, О. М. Харцій // Економіка розвитку: наук. ж-л. – Харків: ХНЕУ, 2006. – № 2. – С. 41-43.
 24. Деякі аспекти соціальних конфліктів / І. В. Ващенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 16 (40), 2007. – С. 9-18.
 25. Проблеми професійного самовизначення курсантів спеціалізованих навчальних закладів на сучасному етапі / І. В. Ващенко, І. І. Ханенко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2007. – № 3. – С. 11-15.
 26. Про деякі показники емоційного вигорання працівників ОВС / І. Ващенко, С. Андроник // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2007. – Вип. 23. – С. 44-52.
 27. Формування моральної поведінки як напрям віктимологічної профілактики / І. В. Ващенко // Соціальна психологія. – Спец. вип. – К., 2007. – С. 155-163.
 28. Типові психосоматичні прояви працівників ОВС в умовах конфлікту / І. В. Ващенко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2007. – Вип. 24. – С. 12-22.
 29. Взаємозв’язок мотивації досягнення успіху з розвитком спортивної обдарованості / І. В. Ващенко, Б. Б. Шаповалов // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 35-49.
 30. До проблеми визначення поняття «конфлікт» / І. В. Ващенко // Наука і освіта: наук.-практ. ж-л. – Одеса, 2008. – № 4-5. – С. 10-13.
 31. Критерії спортивної обдарованості / І. В. Ващенко, Б. Б. Шаповалов // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 22 (46), 2008. – С. 28-35. 
 32. Поняття «емоційне вигорання» в психології / І. В. Ващенко, Л. М. Леженіна // Психологічні перспективи: Зб-к наук. пр. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа». – Вип. 11, 2008. – С. 15-25.
 33. Система рефлексивних уявлень соціального працівника щодо професійної ситуації соціального втручання / І. В. Ващенко, О. О. Байдарова // Науковий часопис Чернівецького ун-ту: Зб-к наук. пр. – Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 79-82.
 34. Стадії соціалізації в процесі становлення особистості / І. В. Ващенко, К. О. Ковалюк // Науковий часопис Чернівецького ун-ту: Зб-к наук. пр. – Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 82-84.
 35. Ускладнення вагітності з точки зору психосоматичного підходу / І. В. Ващенко, Н. В. Даниленко // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Психологія. – Харків: ХДПУ, 2009. – Вип. 32. – С. 24-33.
 36. Проблема управління освітою як одна з проблем розвитку вищої освіти / І. В. Ващенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К., 2009. – Т. 5. – С. 375-380.
 37. Перинатальна психологія: деякі теоретичні аспекти / І. Ващенко, Н. Даниленко // Вісник Київського міжнародного ун-ту. – Серія: Психологічні науки. – Вип. 13. – К., 2009. – С. 45-57.
 38. Роль порівняльних теоретико-педагогічних досліджень у становленні сучасної неперервної освіти / І. В. Ващенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К., 2010. – Т. 5 (23). – Дод. 4. – С. 541-546.
 39. Компетентність сучасного педагога в понятійно-категоріальному дискурсі / І. В. Ващенко, Д. В. Салкова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб-к наук. пр. – Вип. 11. – К.: Фенікс, 2010. – С. 227-236.
 40. Соціально-психологічні особливості статево рольової ідентифікації підлітків / І. В. Ващенко, Н. І. Буркало // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Вип. 11. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 55-65.
 41. Професійна успішність працівників правоохоронної сфери: онтологія проблематики / І. В. Ващенко // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 159-168.
 42. Конфліктологічна компетентність в понятійно-категоріальному дискурсі / І. В. Ващенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб-к наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2011. – Т. 3. – С. 34-45.
 43. Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні / І. В. Ващенко, В. М. Бабич // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб-к наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 26, 2011. – С. 21-25. 
 44. Фактори, що сприяють виникненню сімейних конфліктів / І. Ващенко, Л. Кондрацька // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. – Вип. 12. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 142-159. 
 45. Зарубіжний досвід становлення та розвитку вищої освіти / І. В. Ващенко, Д. С. Мілохов // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – Т. 2. – № 3. – К., 2011. – С. 347-361.
 46. Вплив сімейних конфліктів на формування феномену «емоційне вигорання» у підлітків / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. – Вип. 14. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 61-73.
 47. Волонтерство як соціально-психологічна умова реалізації проектів розвитку локальної спільноти / І. В. Ващенко, О. А. Трубнікова // Вісник Національного ун-ту оборони України: Зб-к наук. пр. НУОУ, 2011. – Вип. 5 (24). – 282 с.
 48. Психологічні аспекти віктимологічної профілактики / І. В. Ващенко // Особистість у просторі культури: Матеріали III Севастопольського міжнарод. наук.-практ. симпозіуму. – Севастополь: Рибест, 2011. – С.36-39.
 49. Соціалізація молодших підлітків-вихованців інтернатних закладів засобами профорієнтаційної діяльності / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Вісник Нац ун-ту оборони України: Зб-к наук. пр. НУОУ, 2011. – Вип.6 (25). – 290 с.
 50. Гендерні особливості задоволеності сімейним життям / І. В. Ващенко //Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р., Херсон. держ. ун-т - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. – 576. – С.84-90.
 51. Емпіричне дослідження комунікативної толерантності соціальних працівників / І. В. Ващенко, О. М. Присяжнюк // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 22-23 травня 2012. – С. 81-85. 
 52. Конфліктна ситуація як концепт конфліктології / І. В. Ващенко, М. І. Кляп // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Зб-к наук. праць. – Вип. 2. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – 240 с. – С. 70-75.
 53. Аналіз психологічної симптоматики емоційного вигорання у слідчих СБУ / І. В. Ващенко, Л. М. Леженіна //Вісник Нац ун-ту оборони України: Зб-к наук. пр. НУОУ. – К.: НУОУ, 2012. – Вип. 5 (30). – С.194-200.
 54. The concept and role conflict competence / І. В. Ващенко // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука: Сб-к науч. трудов. – Харків, 2012. – С.165-175.
 55. Актуальні проблеми віктимологічних досліджень / І. В. Ващенко // Особистість у просторі культури: Матеріали IV Севастопольського міжнарод. наук.-практ. симпозіуму. – Севастополь: Рібест, 2012. – С.35-36. (м. Севастополь, 28.09.12 р.)
 56. Дослідження проблеми професійної успішності у сучасній психологічній науці / І. В. Ващенко, К. А. Андросович // Проблемы современной психологии, физиологии, педагогики: матеріали XXV міжнарод. наук.-практ. конф. – Лондон-Одеса, 2012.
 57. Феномен національної безпеки у сучасному розумінні / І. В. Ващенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: зб-к наук. пр. /гол. ред. М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). – С.30-37.
 58. Проблема діагностичного виміру суб’єктивного відчуття самотності / І. В. Ващенко, Л. Ю. Айвазян //Актуальні проблеми соціології, психології. Педагогіки: зб-к наук. пр. – Вип. – К.: Логос, 2012. – С. 110-117.
 59. Формування соціальної компетентності у молодших школярів в умовах ЗОШ / І. Ващенко, Л. Кондрацька / Проблеми емпіричних досліджень в психології: МатеріалиVI міжнар. наук.-практ. конф. – К.: ОВС, 2012. – Ч. 3. – С.21-28.
 60. Роль комунікативної толерантності в професійній діяльності соціальних працівників / І. В. Ващенко, О. Присяжнюк // Проблеми емпіричних досліджень в психології: Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. – К.: ОВС, 2012. – С.155-162.
 61. Корпоративний клімат як важлива складова корпоративної культури / І. В. Ващенко // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2013. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 187-189.
 62. Критерії діагностики рівня професійної мобільності у викладачів вищої школи / І. В. Ващенко, В. О. Гринько // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С.97-105. – http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/09/2013_19.pdf
 63. Корпоративний клімат як важлива складова корпоративної культури / І. В. Ващенко / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2013. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 187-189.
 64. Неперервна професійна освіта як чинник соціалізації дорослих / І. В. Ващенко / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: Матеріалиміжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДІВС, 2013. – С.87-91.
 65. Мотиваційна складова підприємницької діяльності / І. В. Ващенко / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2014. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 251-253.
 66. Гендерні стереотипи українського суспільства: зауваги до концептуалізації проблеми / І. В. Ващенко / Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства (з міжнар. участю): XI наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2014 року, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, м. Луганськ). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С.5-10.
 67. Індивідуальні ресурси особистості / І. В. Ващенко / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR): тези XVI міжнар. конф. молодих науковців (3-4 квітня 2014 р., м. Київ). – К.: ОВС, 2014. – С.31-36.
 68. Factors Affecting the Effectiveness of Literary Text Perception /I. Vashchenko / East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – p. 209-216.
 69. Соціально-педагогічна діяльність з молоддю «групи ризику» / І. Ващенко, Л. Кондрацька // Науковий вісник Миколаївського нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки / за наук. ред. С. Максименка, Н. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – Вип. № 2.13 (109). – С. 65–68.
 70. Особливості ставлення до професії у правоохоронців / І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ: Ноулідж, 2014. – № 3 (35). – С. 19-37.
 71. Peculiarities of the Perception of Classical and Modern Literary Texts /I. Vashchenko, O. Lytvynenko // Актуальні проблеми психології: Зб-к наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – Вип. 11. – Харків: КЦ ФОП Іванової М. А., 2015. – С.33-45.
 72. Ціннісно-рольова феноменологія віртуального тролінгу: аналіз окремого випадку / І. Ващенко, Н. Іваніцька, В. Горбунова / Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 січня 2015 р. – м. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2015. – С. 27-34.
 73. Особливості ціннісної свідомості читаючих та нечитаючих студентів / І. Ващенко, Т. Сурскова / Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 січня 2015 р. – м. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2015. – С. 34-40.
 74. Конфліктологічна компетентність керівника як умова успішної діяльності організації / І. Ващенко, І. Нагайцева / Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 січня 2015 р. – м. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2015. – С. 40-43.
 75. Концепт «моральна свідомість» в різних етносах: психологічний аспект / І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – К.: Прінт Квік, 2015. – № 1 (36). – С. 65-75.
 76. Професійна безпека особистості в умовах глобалізації: стан і проблеми / І. Ващенко /Психологія професійної безпеки особистості: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (20-21 березня 2015 р., м. Луцьк) /уклад. Ж. П. Вірна. – Луцьк: Вежа-Друк., 2015. – С. 138-142.
 77. Історико-психологічний аналіз дослідження особистiсної вiктимностi / І. Ващенко, О. Бовть / Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства (з міжнар. участю): Матеріали XII наук.-практ. конф. (16-17 квітня 2015 р., Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С.18-20.
 78. Вплив авторської орієнтації на особливості сприймання тексту читачем /І. Ващенко, О. Литвиненко// Психолінгвістика в сучасному світі – 2015: Тези X міжнарод. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2015, Переяслав-Хмельницький) /Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2015. – С. 18-19.
 79. Вплив психологічних особливостей особистості на професійне самовизначення /І. Ващенко, Л. Кондрацька / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2015. – Кам’янець-Подільський, 2015. – С.15-19.
 80. Проблема особистісного потенціалу у поглядах Г. І. Челпанова /І. Ващенко, І. Балдушенко / Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR): тези XVII міжнар. конф. молодих науковців (3 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: ОВС, 2015. – С. 10-12.
 81. Особливості правосвідомості у працівників з різним стажем занурення в професійне середовище /І. Ващенко / Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи: Матеріали Круглого столу з між- народ. участю / за ред. Л. Онуфрієвої,. 28 жовтня 2015 р. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – С.23-25.
 82. Проблеми і перспективи дослідження особистостей із різною соціальною спрямованістю /І. Ващенко / Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. (25 вересня 2015 р., м. Київ). – К.: Логос, 2015. – С. 15-18.
 83. Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії /І. Ващенко, І. Жигаренко, Н. Завацька, К. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 3 (38). – С. 61-69.
 84. Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживань фрустраційних ситуацій /І. Ващенко, М. Вовк // Проблеми сучасної психології: зб-к наук. пр. ДВНЗ «Запорізький нац. ун-т» та Ін-ту психології ім. Г. Костюка / За ред. С. Максименко, Н. Шевченко, М. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 1 (7). – С.35-41.
 85. Управлінське рішення менеджера як складова інноваційного процесу організації /І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 3 (38). – Том 3. – С. 54-61.
 86. Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини дошкільного віку як чинника успішності їх взаємодії /І. Ващенко, Ю. Завацький, К. Кравченко, М. Чугуй // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк: Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015. – № 3 (38). – Т. 3. – С. 61-68
 87. Роль психологічного супроводу підлітків у процесі формування суспільства сталого розвитку /І. Ващенко, О. Литвиненко / Діалог культур – основа формування культури суспільства сталого розвитку: Тези наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 червня 2015 р. – К., 2015. – Режим доступу: http://www.icr.kiev.ua/ukr/Tezi_uchasnikiv_konferenciyi_12_06_2015
 88. Корпоративна культура як засіб активізації інноваційної діяльності освітніх установ /І. Ващенко / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (23 квітня 2016 р., м. Кам’янець-Подільський) /За ред. С. Максименко, Л. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – С. 131-133.
 89. Психологічне благополуччя як характеристика позитивного функціонування учасників антитерористичної операції /І. Ващенко / Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя: зб-к наукових статей / [гол. ред. Ж. П. Вірна]. (Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (7 квітня 2016 р., м. Луцьк). – Луцьк: Вежа-Друк., 2016. – С.43-47.
 90. Психологічні ідеї в творчій спадщині В. А. Роменця /І. Ващенко / Вчинкова психологія: історія та сучасність: Матеріали міждисцип. круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А. Роменця, 20 травня 2016 р. /За ред. І. В. Данилюка. – С. 6-7.
 91. Самозбереження як складова психічного здоров’я особистості /І. Ващенко / Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2016 року, м. Львів) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 52-55.
 92. Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін / О. Власова, І. Данилюк, І. Ващенко, В. Щербина // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 1. – С. 116-127. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6532
 93. Дискурсивні особливості мрій студентів з порушеннями слуху /І. Ващенко, О. Литвиненко / Психолінгвістика в сучасному світі – 2016: Тези XI міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016, Переяслав-Хмельницький) /Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2016. – С. 24-27.
 94. Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини /І. Ващенко, І. Ананова // Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнко, Ін-ту психології ім. Г. Костюка АПНУ. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 31-45.
 95. Аналіз впливу оцінки ситуації й оцінки опонента на стратегію вибору поведінки в конфлікті /І. Ващенко, О. Сударкін / Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Вип. 8. Серія: Психологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – С. 7-15.
 96. Psychological symptomatology of phenomenon «emotional burnout» of teenagers: empiric researches / I. Vashchenko, L. Kondratskaja, D. Nishkur / Проблеми сучасної психології: Зб-к наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнко, Ін-ту психології ім. Г. Костюка АПНУ. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 28-43.
 97. Гендерні стереотипи у сучасному суспільстві: форма та зміст /І. Ващенко / Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: матеріали XIІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24-25 березня 2017 р., м. Сєвєродонецьк. - К., 2017. – С. 53-57
 98. Ретроспектива сутності поняття життєва ситуація /І. Ващенко / Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Тараса Шевченка) (PEUTMP): Тези Всеукр. науково-практ. конф. з між нар. участю, 21-22 квітня 2017 р., м. Київ. – К.: Логос, 2017. – С. 42-44.
 99. Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи / І. В. Ващенко, О. Зелінська // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 1 (45). – С. 60-66.
 100. Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи / І. В. Ващенко, О. П. Зелінська // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 53 – 61.
 101. Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології / І. В. Ващенко, Л. А. Онуфрієва // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 228 – 240. 
 102. Особливості ставлення до професії та професійного здоров’я у фахівців економічної галузі / І. В. Ващенко, Н. Є. Завацька, Ю. А. Завацький // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 2 (46). – С. 61-67. 
 103. Сутнісні характеристики та структурні компоненти емоційної зрілості працівників комерційних банків / І. В. Ващенко, Л. А. Онуфрієвва // PSYCHOLOGICAL JOURNAL – № 5 (15). – 2018. – С. 224 – 236. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15
 104. Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці / Н. Є. Завацька, І. В. Ващенко, А. М. Журба, В. Ю. Завацький, І. В. Жалковський, І. В. Кочубєй, А. Є. Яцура // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 1. – С. 160-170. 
 105. Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості /І. А. Бурлакова, І. В. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 2. – С. 11-19. 
 106. Socio-psychological characteristics оf forms of child-parent interaction with preschoolers / I. V. Vashchenko, K. V. Kravchenko, T. O. Shevchuk // International Journal of Education & Development. Vol. 1. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ.: Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2018. – р. 102-113.