×
×

Іваненко Богдана Борисівна
Bohdana B. Borysivna
Іваненко Богдана Борисівна
13627
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
bogdanaiv2018@knu.ua; dana.ivanenko27@gmail.com

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «психологія» (2001р.), аспірантура (2005р.). Захищена дисертація на тему «Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічного навчання» (за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, Інститут психології імені Г.С.Костюка, м.Київ, 2005 р.). Доцент (2006р.). Закінчила докторантуру (Кримський гуманітарний університет, м. Ялта, 2010 р.).

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, speciality “psychology” (2001), PhD program (2005). Dissertation theme “Personal psycho-correction of the future practical psychologist by means of active social and psychological training” (speciality 19.00.07 - age and pedagogical psychology, S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.). Associate Professor (2006). She graduated from doctoral studies (Crimean Humanities University, Yalta, 2010).

I – ХІ Авторські школи за методикою академіка Т.С.Яценко з глибинної психології та наукові сесії з психокорекції особистості.

I - XI Author's schools according to the method of Academician T.S. Yatsenko on Depth psychology and scientific sessions on personality psycho-correction.

 • глибинна психологія
 • психологія сімейних відносин
 • психологічне консультування
 • Depth Psychology
 • Family Psychology
 • Counselling psychology
 • керівництво навчально-виробничою практикою студентів (2015р.).

Leadership in student teaching and production practice

 • авторська колонка «Поради психолога» (періодичні видання «Вечірні Черкаси», «Молодь Черкащини», 2013р.).

author's column “Psychological Tips” (“Evening Cherkasy” periodicals, “Cherkashyna Youth”, 2013.).

 • Практикум із загальної психології
 • Психологія
 • Етика і психологія сімейного життя
 • Workshop on General Psychology
 • Psychology
 •  Ethics and psychology of family life

література, спорт, здоровий спосіб життя.

literature, sports, healthy lifestyle.

 1. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. – К.: 2008. – У 3-х частинах.
 2. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика. - К.: 2008.
 1. Depth psychological correction and prevention of mental burnout. - M .: 2008. - In 3 Volumes.
 2. Conceptual foundations and methods of depth psychocorrection. Preparation of a practising psychologist. - K.: 2008.
 • Статичні й динамічні властивості психіки особистості. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 352 с.

Static and dynamic features of the psyche of the individual. - Cherkasy: Vertical, 2010. - 352 p.

 1. Феномен запрограмованості психіки, його детермінація та особливості вияву в поведінці суб’єкта // Гуманітарні науки. – 2009.
 2. Адаптаційні процеси психіки: формування та вияв механізму вимушеного повторення // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Психологічні науки: Зб.наукових праць. – К.: 2009. – Серія 12. – Випуск 24 (48).
 3. До питання про методологічні засади глибинного дослідження психіки // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 12. – Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 45 (69).
 4. Психоаналітичний підхід до розуміння виховних впливів на дитину // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2015.
 1. Феномен запрограмованості психіки, його детермінація та особливості вияву в поведінці суб’єкта // Гуманітарні науки. – 2009.
 2. Адаптаційні процеси психіки: формування та вияв механізму вимушеного повторення // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Психологічні науки: Зб.наукових праць. – К.: 2009. – Серія 12. – Випуск 24 (48).
 3. До питання про методологічні засади глибинного дослідження психіки // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 12. – Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 45 (69).
 4. Психоаналітичний підхід до розуміння виховних впливів на дитину // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2015.