×
×

Дембицька Наталія Миколаївна
Nataliia M. Dembytska
Дембицька Наталія Миколаївна
Асистент кафедри психології розвитку
Assistant of the Developmental Psychology Department
Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
rozvytku@ukr.net

Інститут психології та соціальної роботи, спеціальність «практична психологія» (1999); аспірантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, захищена кандидатська дисертація «Психологічні особливості політичної соціалізації студентів» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія (2004). Наукове звання - старший науковий співробітник за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (2010).

Institute of Psychology and Social Work, specialty "Practical Psychology", (1999), Ph.D. studies at the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv (2002), defended candidate dissertation "Psychological peculiarities of student’s political socialization”, 19.00.05 – social psychology (2004). Senior Research Fellow, 19.00.05 - social psychology; psychology of social work (2010).

Гештальт-терапевт, Московський Гештальт Інститут (2015); коуч, органіізаційний консультант, тренер, Санкт-Петербузький Інститут Гештальту (2010); програма «Робота з кризами і травмами в клінічній гештальт-терапії» (2010).

Geshtalt therapist, Moscow Geshtalt Institute (2015); Coach, consultant of organizational development, St.Petersburg Geshtalt Institute (2010); Program “Geshtalt Therapy of Сrises and Traumas”, Moscow Geshtalt Institute (2010).

 • Соціальна психологія;
 • Економічна психологія;
 • Політична психологія;
 • Психологія соціального пізнання;
 • Психологія соціалізації.
 • Social psychology;
 • Economic psychology, 
 • Political psychology;
 • Psychology of social cognition;
 • Psychology of socialization.

Працювала науковим співробітником (1994-2004), старшим науковим співробітником (2004-2010), провідним науковим співробітником (2010-2019) в лабораторії соціальної психології, з 2015 року – в лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. З 2016 р. працює асистентом кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

She worked as a science researcher (1994-2004), a senior research fellow (2004-2010), a leader research fellow (2010 – 2019) at the social psychology department of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Since 2016 she has been working as an assistant of the developmental psychology department of the faculty of psychology at the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

член вченої ради Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

a member of the science council at the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.
Honours and Awards: Awarded the Diploma of Honor of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2017), Diploma of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2006).

 • Психологія вищої школи,
 • Психологія,
 • Психологія сімьї,
 • Економічна психологія сімьї,
 • Сучасні психологічні технології раннього розвитку дітей,
 • Соціалізація особистості,
 • Розвиток психологічної культури психолога.
 • Psychology of Higher Education;
 • Psychology;
 • Economic Psychology of Family;
 • Psychology of Family;
 • Modern Psychological Technologies of Early Child Development
 • Socialization of Personality;
 • Development of the Psychologist language Culture.

садівництво, настольні ігри.

gardening, board games.

 1. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді: монографія / Н.М. Дембицька, І.К. Зубіашвілі, О.В. Лавренко, Т.І. Мельничук; за ред.. Н.М. Дембицька – К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2018.
 2. Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді: монографія / В.В.Москаленко, О.В.Лавренко, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі [ та ін.]; за ред.. В.В.Москаленко – К.: Педагогічна думка, 2015.
 3. Соціально-психологічні засади становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / [Т.В.Говорун, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі та ін.] ; за наук. редакцією В.В.Москаленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 4. Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / [Москаленко В.В., Білоконь І.В., Дембицька Н.М. та ін.] ; загальна редакція В.В.Москаленко. – Наук. видання. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2008.
 5. Дембицька Н.М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства. Монографія. / Г.М.Авер’янова, Н.М.Дембицька, В.В.Москаленко - Київ: “ППП”, 2005.
 1. Dembytska N.M. (2005) Features of youth socialization in conditions of society transformation. Monograph. / H.M.Averianova, N.M.Dembytska, V.V.Moskalenko - Kyiv, 2005. [in Ukrainian].
 2. Social-psychological bases of becoming of subject’s economic socialization: monograph / [T.V.Hovorun, N.M.Dembytska, I.K.Zubiashvili ta in.] ; za nauk. redaktsiieiu V.V.Moskalenko. – Kirovohrad, 2012. [in Ukrainian].
 3. Economic socialization of youth: social-psychological aspect / [Moskalenko V.V., Bilokon I.V., Dembytska N.M. ta in.] ; zahalna redaktsiia V.V.Moskalenko. – Nauk. vydannia. - K., 2008. [in Ukrainian].
 4. Social-psychological regularities of the formation of the youth's economic culture: a monograph/ V.V.Moskalenko, O.V.Lavrenko, N.M.Dembytska, I.K.Zubiashvili [ ta in.]; za red.. V.V.Moskalenko – K., 2015. [in Ukrainian].
 5. Social-psychological support for the youth’s economic socialization: a monograph/ N.M. Dembytska, I.K. Zubiashvili, O.V. Lavrenko, T.I. Melnychuk; za red. N.M. Dembytskoi – K.: 2018. [in Ukrainian].
 1. Дембицька Н.М. (2013) Психологічний супровід становлення суб’єкта економічної соціалізації : Методичні рекомендації батькам і педагогам / І. К. Зубіашвілі, Н. М. Дембицька, Т. В. Говорун, О. В. Лавренко, В. В. Москаленко, О. О. Міщенко // Ред. О. В. Лавренко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013.
 2. Дембицька Н.М. Методика викладання психології : навчально-методичний комплекс / Н.М.Дембицька, О.В.Брюховецька ; АПН України, Ун-т менедж. Освіти, фак. менедж. та психології. – К. : УМО АПН України, 2009.
 1. Dembytska N. M. (2013). Psychological support of the subject of economic socialization: Methodical recommendations to parents and teachers./ I. K. Zubiashvili, N. M. Dembytska, T. V. Hovorun, O. V. Lavrenko, V. V. Moskalenko, O. O. Mishchenko // Red. O. V. Lavrenko. – Kirovohrad : Imeks – LTD, 2013. [in Ukrainian].
 2. Dembytska N.M., Bruhovetska O.V. (2009). Methodic of the teaching of the psychology: study complex. APN Ukrainy, Un-t menedzh. Osvity, fak. menedzh. ta psykholohii. – K. : UMO APN Ukrainy, 2009. [in Ukrainian].
 1. Дембицька Н.М. Наставництво як соціалізуюча практика / Н.М.Дембицька // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія – Вип. 48. – К.: ТОВ-Видавництво «ЛОГОС», 2018. C.14-19.
 2. Dembytska N.M. Economic Socialization of Pupils: Methodological Dimentions. International Journal of Education & Development. No 3 - 2016.- P. 115 - 123. [in English].
 3. Dembytska N. SIGNS OF PRIVACY IN METAPHORICAL MODELS OF PUPILS’ PERSONAL PROPERTY. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. no 1 (4). - 2017. –PP. 28-32 [in English].
 4. Natalia Dembytska, Tetiana Yablonska, Viktor Vus. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF EX-SERVICEMEN TO CIVILIAN LIFE. Social welfare : interdisciplinary approach. Vol. 1. No 7. - 2017. - pp. 168-177. [in English].
 5. Дембицька Н.М. Особливості пізнання молодшими школярами особистої власності / Н.М.Дембицька // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія» – Вип. 35. - Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2015. [in Ukrainian].
 6. Дембицька Н.М. Становлення основ економічної культури школяра у просторі шкільної освіти / Н.М.Дембицька // Збірник наукових праць ДВНЗ «Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника» : Філософія, соціологія, психологія / Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч.1. - С. 74 - 82. 
 7. Дембицька Н.М. Особливості економічної культури молодших школярів / Н.М.Дембицька // Дидактика: теорія і практика :зб.наук.праць / [за наук.ред. Г.О.Васьківської ; упоряд. С.В.Косянчука]. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 24 – 31. [in Ukrainian].
 8. Дембицька Н. М. Внутрісистемні чинники становлення психологічного простру відносин власності у студентів / Н. М. ембицька // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – ип..6. – Книга І. – С. 241-249. [in Ukrainian].
 9. Дембицька Н. М. Теоретичні засади дослідження економічної культури школяра у системі особистої власності / Н. М. Дембицька // Проблеми загальної і педагогічної психології : зб. Наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С. Д. Максименка. Т. ХІV, част. 2 – К. : “Гнозис”, 2012. – С. 65-73. [in Ukrainian].
 10. Дембицька Н.М. Ілюзія / Н.М.Дембицька // Енциклопедія сучасної України : Том 11. Зор – Как : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – С. 331 – 332. [in Ukrainian].
 11. Дембицька Н.М. Економічний досвід як чинник становлення суб′єкта економічної соціалізації: концепція дослідження / Н.М.Дембицька // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІ, част. 1. – К.: «ГНОЗИС», 2009. – С. 110 – 118.
 12. Дембицька Н.М. Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації української молоді (початок) / Н.М. Дембицька // Соціальна психологія. – 2008. – № 2 (28).
 1. Dembytska N. M. (2018) Mentoring as a Social Practice. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom 1. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia.K, 2018. P. 14-19. [in Ukrainian].
 2. Dembytska N.M. Economic Socialization of Pupils: Methodological Dimentions. International Journal of Education & Development. No 3 - 2016.- P. 115 - 123. [in English].
 3. Dembytska N. SIGNS OF PRIVACY IN METAPHORICAL MODELS OF PUPILS’ PERSONAL PROPERTY. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. no 1 (4). - 2017. –PP. 28-32 [in English].
 4. Natalia Dembytska, Tetiana Yablonska, Viktor Vus. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF EX-SERVICEMEN TO CIVILIAN LIFE. Social welfare : interdisciplinary approach. Vol. 1. No 7. - 2017. - pp. 168-177. [in English].
 5. Dembytska N. (2015). Features of junior pupil’s cognition of the personal property. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Psykholohiia» – Vyp. 35. - Drohobych: DDPU imeni Ivana Franka, 2015. [in Ukrainian].
 6. Dembytska N.(2015). Becoming of the basis of student's economic culture in the school education space. Zbirnyk naukovykh prats DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytetu imeni Vasylia Stefanyka» : Filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia / Ivano-Frankivsk : Vyd-vo DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka», 2015. – Vyp. 20, ch.1. - S. 74 - 82. [in Ukrainian].
 7. Dembytska N. Features of the junior pupil’s economic culture. Dydaktyka: teoriia i praktyka :zb.nauk.prats / [za nauk.red. H.O.Vaskivskoi ; uporiad. S.V.Kosianchuka]. – K. : Instytut obdarovanoi dytyny, 2015. – S. 24 – 31. [in Ukrainian].
 8. Dembytska N. Intrasystem factors for the becoming of the student’s psychological space of the property relationships. Aktualni problemy psykholohii : Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Kirovohrad : Imeks-LTD, 2013. – Tom KhI. – Sotsialna psykholohiia. – yp..6. – Knyha I. – S. 241-249. [in Ukrainian].
 9. Dembytska N. Theoretical principles of studying the student's economic culture in the system of personal property. Problemy zahalnoi i pedahohichnoi psykholohii : zb. Naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka APN Ukrainy / Za red.. S. D. Maksymenka. T. KhIV, chast. 2 – K. : “Hnozys”, 2012. – S. 65-73. [in Ukrainian].
 10. Dembytska N.M. Illusion. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy : Tom 11. Zor – Kak : Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2011. – S. 331 – 332. [in Ukrainian].
 11. Dembytska N. Economic experience as a factor in the formation of the subject of economic socialization: the concept of research. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka APN Ukrainy / Za red. S.D.Maksymenka. T. KhI, chast. 1. – K.: «HNOZYS», 2009. – S. 110 – 118. [in Ukrainian].
 12. Dembytska N. Social-psychological problems of economic socialization of Ukrainian youth (beginning). Social psychology. – 2008. – № 2 (28).