×
×

Вакуленко Олександр Леонідович
Oleksandr L. Vakulenko
Вакуленко Олександр Леонідович
53523
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
oleksandr.vakulenko@gmail.com

Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «психологія» (2005 р.); аспірантура (2008 р.); тема дисертаційного дослідження «Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Psychology, specialty "Psychology" (2005); PhD thesis (2008) "Structural-dynamic characteristics of ethnonational identities of Ukrainian youth" (19.00.05 - social psychology, psychology of social work).

«НЛП-практик» (Центр мотиваційних технологій «Золотая эра», Київ); Психоаналітична психотерапія та психоаналіз (Львівський психоаналітичний інститут); Психологічна адаптація до суддівської діяльності (Національна школа суддів України); Проектний підхід в організації навчального процесу (Західно-Фінляндський коледж, м. Гуйтінен, Фінляндія) 

"NLP-Practice" (Centre of motivation technologies "Golden Era", Kyiv); Psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis (Lviv Psychoanalytic Institute); Psychological Adaptation to Judicial Activity (National School of Judges of Ukraine); Project Approach to the Organization of the Learning Process (West-Finland College, Guityen, Finland).

 • етнопсихологія та етносоціологія, 
 • механізми захисту етнонаціональних ідентитетів; 
 • моніторинг процесу національної ідентифікації в Україні;
 • діагностування та проблема монетизації моральних страждань.
 • Ethnopsychology and Ethnosotsiology,
 • Mechanisms of protection of ethnic identities;
 • Monitoring of the national identification process in Ukraine;
 • Diagnosis and the problem of monetization of moral injury. 

В університеті працює з 2011 р. З 2005 року і по сьогоднішній день здійснює моніторинг структурно-динамічних змін етнонаціональних ідентитетів в Україні; автор монографії «Сучасні проблеми української етнопсихології» (2018). З 2007 року займається проведенням якісних маркетингових досліджень. 

Has been working at the university since 2011. Since 2005, he has been monitoring the structural and dynamic changes of ethnonational identities in Ukraine; author of the monograph "Modern problems of Ukrainian Ethnopsychology" (2018). Since 2007, he has been engaged in conducting high-quality marketing research.

з 2016 року – Президент громадської організації «Асоціація психологів України»; з 2016 року – член Громадської ради при Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. 

since 2016 - President of the NGO "Association of Psychologists of Ukraine"; from 2016 - a member of the Public Council under the National Council on Television and Radio Broadcasting.

література, велосипед, гірські лижі.

literature, cycling, skiing.

 • Вакуленко О. Національна ідентичність українців як предмет системного дослідження: функціональний, структурний, динамічний аспекти / О. Вакуленко // Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практике ведущих научных школ: реалии и перспективы: [Международная коллективная монография] / [Коллектив авторов]; под. ред. акад. Л.Ф. Бурлачука, акад. Т.П. Висковатой, проф. В.М. Синельнико; отв. сост. В.Е. Лунев / Макеевка: МЭГИ-Institution is Certified by International Education Society, London, Great Britain; Донецк: Світ Книги, 2012. – С.352-381.
 • Вакуленко О.Л. Сучасні проблеми української етнопсихології: монографія / О.Л. Вакуленко. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018, – 111 с. 
 • Вакуленко О. Національна ідентичність українців як предмет системного дослідження: функціональний, структурний, динамічний аспекти / О. Вакуленко // Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практике ведущих научных школ: реалии и перспективы: [Международная коллективная монография] / [Коллектив авторов]; под. ред. акад. Л.Ф. Бурлачука, акад. Т.П. Висковатой, проф. В.М. Синельнико; отв. сост. В.Е. Лунев / Макеевка: МЭГИ-Institution is Certified by International Education Society, London, Great Britain; Донецк: Світ Книги, 2012. – С.352-381.
 • Вакуленко О.Л. Сучасні проблеми української етнопсихології: монографія / О.Л. Вакуленко. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018, – 111 с. 
 • Вакуленко О.Л. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні / О. Вакуленко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2011. – Вип. 13. – С. 127-132.
 • Вакуленко О. Проблема «збентеженої ідентичності» та національних ідентитетів у вітчизняному контексті / О. Вакуленко // Соціальна психологія. – 2011. – №4 (48). – С. 130-141.
 • Вакуленко О.Л. Этнопсихологический компонент образовательного процесса: украинские контексты проблемы / О.Л. Вакуленко // Identity of personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects: materials of the international scientific conference on January 27-28, 2014. – Prague: Vedeco vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”. – C. 153-157.
 • Вакуленко О.Л. Оновлення ідентитетів: упроблемнення соціально-психологічного дискурсу / О.Л. Вакуленко // Психологія і суспільство – Тернопіль, 2016. - №3. – С. 105-114.
 • Олександр Вакуленко. Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді / Вакуленко Олександр // Юридичний журнал "Право України". - 2018. - №4. - С. 165-180. 
 • Вакуленко О.Л. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні / О. Вакуленко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2011. – Вип. 13. – С. 127-132.
 • Вакуленко О. Проблема «збентеженої ідентичності» та національних ідентитетів у вітчизняному контексті / О. Вакуленко // Соціальна психологія. – 2011. – №4 (48). – С. 130-141.
 • Вакуленко О.Л. Этнопсихологический компонент образовательного процесса: украинские контексты проблемы / О.Л. Вакуленко // Identity of personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects: materials of the international scientific conference on January 27-28, 2014. – Prague: Vedeco vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”. – C. 153-157.
 • Вакуленко О.Л. Оновлення ідентитетів: упроблемнення соціально-психологічного дискурсу / О.Л. Вакуленко // Психологія і суспільство – Тернопіль, 2016. - №3. – С. 105-114.
 • Олександр Вакуленко. Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді / Вакуленко Олександр // Юридичний журнал "Право України". - 2018. - №4. - С. 165-180.