×
×

Терлецька Лариса Гаріївна
Larysa G. Terletska
Терлецька Лариса Гаріївна
177786
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
psyuniv@ukr.net

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія" (1983 р.), тема дисертаційного дослідження «Рольова гра як засіб формування професійно-знаячущих якостей майбутнього практичного психолога» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philosophy, speciality "Psychology" (1983). Theme of dissertation "Role-playing game as a means to form professional-important qualities of the future of a practical psychologist" (19.00.07 - pedagogical and age psychology).

 • загальна психологія (увага, мислення, мовлення, пам’ять)
 • свідомість і самосвідомість особистості
 • основи практичної психології
 • психокорекція особистості, новітні технології психокорекції особистості
 • психічне здоров’я особистості, психологія тілесності
 • General psychology (attention, thinking, speech, memory)
 • Consciousness and self-consciousness of the individual
 • Fundamentals of practical psychology
 • Personality psycho-correction, modern personality psycho-correction technologies
 • Mental health, psychology of physicality

В університеті працює з 2000 р. З 2011 р. голова профбюро.

She has been working at the university since 2000.

She has been a representative of the trade union since 2011.

Почесні грамоти КНУ ім. Тараса Шевченка (2004, 2008)

Honorary Diplomas of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2004, 2008)

 • Загальна психологія. Модуль «Увага. Пам`ять. Мислення»
 • Психологія здоров`я особистості. Модулі «Основи психологічного здоров`я», «Психологія тілесності»
 • General psychology. Module “Attention. Memory. Thinking"
 • Psychology of health. Modules "Fundamentals of Psychological Health", " psychology of physicality "

рафтінг

rafting

 1. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
 1. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
 1. Вікова психологія і психодіагностика. Підручник для вищих навчальних закладів з грифом МОН України. – К., 2003-2005.
 2. Психологія зрілості: практикум. – К., 2006
 3. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – К., 2008
 4. Тілесно - орієнтована психологія.  – К., 2008
 5. Психологія розвитку духовності: засобами корекції малюнком. – К, 2008
 1. Психологія зрілості: практикум. – К., 2006
 2. Психодіагностика розвитку від року до десяти. – К., 2008
 3. Тілесно - орієнтована психологія. – К., 2008
 4. Психологія розвитку духовності: засобами корекції малюнком. – К, 2008
 1. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу. –  К., 2003
 2. Психологічні механізми процесу самоаналізу: Монографія. – К., 2005
 1. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу. – К., 2003
 2. Психологічні механізми процесу самоаналізу: Монографія. – К., 2005