×
×

Ставицький Геннадій Анатолійович
Gennadii A. Stavytskyi
Ставицький Геннадій Анатолійович
358981
Асистент кафедри соціальної психології
 
+38 (044) 522-17-93
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
stavytskyigennadii@knu.ua

Магістр з психології, Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова 2012р.(Стаціонар); Магістр з соціології, Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова 2012р.(Заочна); Спеціаліст з іноземної мови (англійська), Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова 2014р.(Вечірня); Аспірантура з психології, Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова 2012-2015р.(Стаціонар); Кандидат психологічних наук 2016р. «Психологічні та соціальні чинники етнічної самосвідомості в юнацькому віці».

Master of Psychology, National Pedagogical University of Dragomanov, 2012.  Master of Sociology, National Pedagogical University of Dragomanov, 2012. Specialist foreign language (English), National Pedagogical University of Dragomanov, 2012. Fellowship in Psychology, National Pedagogical University of Dragomanov 2012-2015. Candidate of Psychological Science 2016.

Erasmus+  "European studies" в університеті Святого Кардинала Вишинського в Варшаві 2015-2016.

Erasmus+  "European studies" " at the Cardinal Wyszynski University in Warsaw 2015-2016.

 • психологія
 • етнопсихологія
 • соціологія

• Psychology

• Ethnopsychology

• Sociology

В університеті працює з 2016 р. З 2017 – експерт в латвійсько – українському проекті іммігранти в суспільстві: виклики освіті.

Works at the university since 2016. From 2017 - an expert in the Latvian-Ukrainian project of immigrants in society: the challenges of education.

Учасник "Open world" американських рад для встановлення міжнародних зв'язків та обмін досвідом з американськими фахівцями починаючи з 2014р.

Member of the "Open World" of American Councils for establishing international relations and sharing experiences with American professionals from 2014.

Нагороджений Дипломом Голови Київської міської державної адміністрації (2012) за участь у громадському та соціальному житті міста під час Євро-2012. Нагороджений медаллю за перше місце у змаганнях з футболу кубка Декана факультету психології у 2018р.

Awarded the Diploma of the Head of the Kyiv City State Administration (2012) for participation in the public and social life of the city during the Euro-2012. Awarded the medal for the first place in the football competition of the Dean Cup of the Faculty of Psychology in 2018.

 • Психологія ділового спілкування;
 • Юридична психологія;
 • Public Relation;

• Psychology of business communication;

• Legal psychology;

• Public Relation;

футбол, подорожі.

Football, travel.

Опубліковано 46 наукових праць, серед яких: 

 • Ставицький Г. А. Роль іноземної мови у фаховій підготовці студентів/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості»- К: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017. – 254 с. – С. 243-244.
 • Ставицький Г. А., Андрущенко І. Г. Активні методи тренінгової роботи як технологія ресурсного розвитку особистості юнацького віку. / Інноваційної технології розвитку ресурсів особистості: [зб. наук. праць/ ред. Кол. І. В. Шапошнікова, Н. І. Тавровецька та ін.]. – Херсон; ПП Вишемирський В. С., 2017. – 164 с. – С. 108-112.
 • Кутішенко В., Ставицький Г. Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини. //Фундаментальные и прикладные исследования:современные научно-практически решения и подходы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции/ [А. Душный, В. Махмудов, В Ильницкий, И. Зимомря]. – Баку- Ужгород – Дрогобыч: Посвит, 2017. – 636 с. -  С. 560-562.
 • Ставицький Г. А. Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у фаховій підготовці студентів. //Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. –  249 с. – С.
 • Stavytskyi G. A. The implementation of a foreing language in the process of professional preparation of students-psychologists as a means of expansion of their intercultural communications. /Український психологічний журнал: збірник наукових праць / головн. ред. І.В. Данилюк: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – №2. – 144 с. – С.109-120.
 • Геннадій Ставицький. Аналіз ідентичності студентів педагогічного вузу/ Геннадій Ставицький// Evaluation: Scientific, Educational, Social Projects. Issue 2: Proceedings of Innovative Seminar «Evaluation scientific-educational programs for ethnic minorities» / Editors: V. Yevtukh, M. Hunzinger, I. Kotsan, M. Ruiss. – Kyiv – Pereyaslav-Khmelnytskyi – Frankfurt am Main: NPU Dragomanov Publishing House, 2016. – 270 p. – Р.136-141.
 • Ставицкий Г. А. Преподавание психологии на английском языке как способ расширения межкультурных коммуникаций. //Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2. Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия / редкол.: Э. А. Усовская (отв. ред.) [И др.]. — Минск: Колорград, 2016.   – 509-с. – С. 398-403.
 • Kutishenko V, Stavytskyi G. SPIRITUAL VALUES, AS A MENTAL, RESOURCE OF A LEADER/ Posibilities of Actualization of Human Mental Resaurces// Second International Scientific-Practical Seminar. On the 5-6 October 2015. – Riga, 2015. – 168 p. p, 64-68.

44 scientific works were published, among them: 

 • Ставицький Г. А. Роль іноземної мови у фаховій підготовці студентів/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості»- К: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017. – 254 с. – С. 243-244.
 • Ставицький Г. А., Андрущенко І. Г. Активні методи тренінгової роботи як технологія ресурсного розвитку особистості юнацького віку. / Інноваційної технології розвитку ресурсів особистості: [зб. наук. праць/ ред. Кол. І. В. Шапошнікова, Н. І. Тавровецька та ін.]. – Херсон; ПП Вишемирський В. С., 2017. – 164 с. – С. 108-112.
 • Кутішенко В., Ставицький Г. Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини. //Фундаментальные и прикладные исследования:современные научно-практически решения и подходы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции/ [А. Душный, В. Махмудов, В Ильницкий, И. Зимомря]. – Баку- Ужгород – Дрогобыч: Посвит, 2017. – 636 с. -  С. 560-562.
 • Ставицький Г. А. Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у фаховій підготовці студентів. //Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. –  249 с. – С.
 • Stavytskyi G. A. The implementation of a foreing language in the process of professional preparation of students-psychologists as a means of expansion of their intercultural communications. /Український психологічний журнал: збірник наукових праць / головн. ред. І.В. Данилюк: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – №2. – 144 с. – С.109-120.
 • Геннадій Ставицький. Аналіз ідентичності студентів педагогічного вузу/ Геннадій Ставицький// Evaluation: Scientific, Educational, Social Projects. Issue 2: Proceedings of Innovative Seminar «Evaluation scientific-educational programs for ethnic minorities» / Editors: V. Yevtukh, M. Hunzinger, I. Kotsan, M. Ruiss. – Kyiv – Pereyaslav-Khmelnytskyi – Frankfurt am Main: NPU Dragomanov Publishing House, 2016. – 270 p. – Р.136-141.
 • Ставицкий Г. А. Преподавание психологии на английском языке как способ расширения межкультурных коммуникаций. //Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2. Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия / редкол.: Э. А. Усовская (отв. ред.) [И др.]. — Минск: Колорград, 2016.   – 509-с. – С. 398-403.
 • Kutishenko V, Stavytskyi G. SPIRITUAL VALUES, AS A MENTAL, RESOURCE OF A LEADER/ Posibilities of Actualization of Human Mental Resaurces// Second International Scientific-Practical Seminar. On the 5-6 October 2015. – Riga, 2015. – 168 p. p, 64-68.