×
×

Погорільська Наталія Іванівна
Nataliya I. Pohorilska
Погорільська Наталія Іванівна
66120
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
+38 (044)526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
psyuniv@ukr.net

Київський національний університет імені Т.Шевченка (2004 р.); аспірантура Київського національного університету імені Т.Шевченка (2004-2007 рр.), кафедра психодіагностики та клінічної психології; тема дисертаційного дослідження «Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями» (19.00.04 – медична психологія).

 • історія психології
 • аналіз даних у психології
 • психологія особистості в різних життєвих ситуаціях
 • Історія психології
 • Аналіз даних в психології
 1. Психологія сім’ї : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Помиткіна, В.В. Злагодух, Н.С. Хімченко, Н.І. Погорільська. – К.: НАУ, 2011. – 272 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 2. Експериментальна психологія : навч. посібник / Г.О. Найдьонова, Н.І. Погорільська. - К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2013. - 119 с.
 3. Математичні методи в психологічних дослідженнях : навч. посібник / Н.І. Погорільська, О.В. Ходанович. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 127 с.
 1. Погорільська Н. Значення місця проживання для ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників // Проблеми сучасної психології. – 2016. - №34. – С. 421 - 431. 
 2. Pogorilska N. Historical formation of scientific psychology at the Kyiv University // International Journal of Education & Development. – 2017. - в.2  - С.82-86
 3. Pogorilska N.I., Stolyar A.O. Psychological defensive mechanisms of the participants of school bulling in adolescence // International Journal of Education & Development. - 2017. - в.3 - С.96-100
 4. Погорільська Н.І., Прухніцька М. Особливості сприймання візуальної реклами через призму ціннісних орієнтацій українців та американців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2017. - В.2  - С.108-111.
 5. Погорільська Н.І. Психологічні проблеми особистості в сучасному світі // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція. – 2018. - С.127-130