×
×

Крупельницька Людмила Францівна
Lyudmyla F. Krupelnytska
Крупельницька Людмила Францівна
97321
Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Доктор психологічних наук
+38 (044) 521-33-69
210, 2-й поверх
210, 2nd floor
krlyuda@gmail.com

Київський державний уніиерситете ім. Т.Г. Шевченка, відділення психології філософського факультету, спеціальність “психологія” (1990 р.), аспірантура (2003 р.), докторантура (2012). Кандидатську дисертацію на тему “Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації” (19.00.04 – медична психологія) захистила у 2004 р. Докторську дисертацію на тему “Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку” (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) захистила у 2013 р.

Семінар з позитивної психотерапії, психосоматики та транскультурної психіатрії (Н.Пезешкіан, Німеччина), Програма освіти з питань узалежнень “Пробудження” (Україна-Польща); Консультування з питань залежностей від алкоголю та наркотиків (Польща); Навчальна програма “Сучасні методи лікування алкоголізму та наркоманії” з наданням кваліфікації консультанта з питань залежностей від психоактивних речовин (Україна-США), Стажування за програмою SABIT (США); І Семінар із залежностей (Аргентинська школа психоаналізу); V Семінар з психоаналізу (Аргентинська школа психоаналізу); Цикл семінарів “Діаналіз. Інтегративна психотерапія” (В.Зав’ялов, Росія); Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція "Порушення в освітньому процесі/Порушення процесу освіти IV" (Ченстохова, Польща).

 • методологічні та практичні аспекти психотерапії і психологічного консультування;
 • метатеоретичне мислення психотерапевта;
 • психологія залежностей

Психодіагностика та психологічне консультування у психіатричних закладах – з 1990 р., науково-дослідницька діяльність – з 1999 р. В університеті працює з 2006 року. Включена до єдиного реєстру психотерапевтів Європи (Європейська асоціація психотерапії - ЄАП).

Грамота Національної академії педагогічних наук України. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 185-річчя Університету.

 • Напрями сучасної психотерапії (для студентів магістратури, які навчаються за освітньо-науковими програмами "Психологія" та "Клінічна психологія з основами психотерапії");
 • Основи діаналізу (для студентів 3 курсу факультету психологї);
 • Психотерапія у постнекласичній парадигмі (для аспірантів факультету психології).

Музика, піші прогулянки.

Щербина Л. Ф. Гносеологическая составляющая профессии психотерапевта /  Щербина Л. Ф. // Психотерапия. – 2011. – № 8. – С. 59-72.

Щербина Л. Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, дослідження, програма розвитку / Л. Ф. Щербина. – К. : «Геопринт», 2012. – 283с.

Щербина Л. Ф. Психологічна практика в світлі постнекласичних наукових теорій / Щербина Л. Ф. // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. - № 10. – С. 1-4.

Dmitrenko N. E. Perception of humorous content under normal and psychopathological conditions / N. E. Dmitrenko, L. F. Krupelnytska, О. M. Shportun // Scientific and practical journal of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky «Science and Education». – 2017. – No. 7. – P. 94 - 101.

Крупельницька  Л. Ф. Екологічна реорганізація як технологічна складова психологічного консультування та психотерапії / Л.Ф. Крупельницька // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія / відпов. ред. Н. І. Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 59-69.

Burlaka V. Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: the Role of Subtance Use, Religion, and Depression / Burlaka V., Hong J.S., Serdiuk O., Krupelnytska L., Paschenko S., Darvishov N., Churakova Iu. // International Journal of Mental Health and Addiction (2020). https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w

Крупельницька Л.Ф. Напрями сучасної психотерапії: навч. посіб. / Л.Ф. Крупельницька. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. - 350 с.

 1. Щербина Л. Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, дослідження, програма розвитку / Л. Ф. Щербина. – К. : «Геопринт», 2012. – 283с.
 2. Щербина Л. Ф. Психосемантичні критерії схильності особистості до адиктивної поведінки [Текст] / Л. Ф. Щербина // Психологічні критерії соціальної дезадaптації дитини : Колективна монографія / Н. Ю. Максимова [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2010. – С. 82-98.
 3. Крупельницька  Л. Ф. Екологічна реорганізація як технологічна складова психологічного консультування та психотерапії / Л.Ф. Крупельницька // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія / відпов. ред. Н. І. Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 59-69.
 4. Крупельницька Л.Ф. Постнекласична раціональність в теорії і практиці психології / Крупельницька Л.Ф. // Психологічна безпека особистості : міжнар. колектив. монографія / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; Брест. держ. ун-т ім. О. С. Пушкіна ; за заг. ред.  І. В. Волженцевої. – Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М. ; Брест : БрДУ, 2020. - С. 342-363.

- Соціологія та психологія: Навчально-методичний комплекс з інтегрованої дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030.508 „Фінанси і кредит”, 6.030.501 „Економічна теорія”, 6.030.504 „Економіка підприємства” / упорядники І.Ю. Набруско, Л.Ф. Щербина. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – 119 с.

- Методичні рекомендації до курсу "Напрями сучасної психотерапії. Модуль "Діаналіз" / упорядник Л.Ф.Щербина. - К. : Геопринт". - 35 с.

 1. Щербина Л. Ф. Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – Випуск 15. – С. 174-183.
 2. Щербина Л. Ф. Гносеологическая составляющая профессии психотерапевта /  Щербина Л. Ф. // Психотерапия. – 2011. – № 8. – С. 59-72.
 3. Щербина Л. Ф. Методологія психологічної допомоги / Л. Ф. Щербина // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ІХ, част. 7. – К., 2007. – С. 317-329.
 4. Щербина Л. Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Вип. 36. – С. 329-333.
 5. Щербина Л. Ф. Епістемологічний профіль психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 798-810.
 6. Щербина Л. Ф. Епістемологічний профіль психотерапевта і ефективність психотерапії / Щербина Л. Ф. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Т. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Випуск 22. – С. 806-817.
 7. Щербина Л. Ф. Завдання, принципи та стадії технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. ХІV. Частина 6. – Київ, 2012. – С. 409-416.
 8. Щербина Л. Ф. К созданию методики исследования метатеоретического мышления психотерапевта / Щербина Л. Ф. // Психотерапия. – 2012. – № 3. – С. 17-24.
 9. Щербина Л. Ф. Прикладні функції, принципи та критерії розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика. Збірник наукових праць. Спецвипуск // І. С. Волощук (головний редактор) та інші. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2012. – Вип. 9. – С. 13-22.
 10. Shcherbyna, Lyudmyla. Meta-theoretical Thinking of Therapist  /  Тhe 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) Stockholm, 9–12 July 2013. [Еlectronic Resource] – Аccess mode: https://abstracts.congrex.com/scripts/jmevent/abstract_p2.asp?Client_Id=%27CXST%27&Project_Id=%2713078006%27&Person_Id=2714491&Form_Id=3
 11. Крупельницька Л. Метатеоретичне мислення психотерапевта: сутність та функції / Людмила Крупельницька. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2018. – С. 33-37.

 12. Krupelnytska L. F. The logical analysis of the forms of humor in condition of the personality pathologization / L. F. Krupelnytska, О. М. Shportun // Психологічні перспективи / Psychological Prospects. – Lutsk. – 2017. – Vol. 29. –  P. 136-151.

 13. Dmitrenko N. E. Perception of humorous content under normal and psychopathological conditions / N. E. Dmitrenko, L. F. Krupelnytska, О. M. Shportun // Scientific and practical journal of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky «Science and Education». – 2017. – No. 7. – P. 94 - 101.
 14. Burlaka V. Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: the Role of Subtance Use, Religion, and Depression / Burlaka V., Hong J.S., Serdiuk O., Krupelnytska L., Paschenko S., Darvishov N., Churakova Iu. // International Journal of Mental Health and Addiction (2020). https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w