×
×

Емішянц Ольга Борисівна
Olga B. Emishyants
Емішянц Ольга Борисівна
13641
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
emikk@i.ua

Донецький інститут соціальної освіти (1999 р.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура (2002 р.), тема дисертаційного дослідження «Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Donetsk Institute of Social Education (1999.), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Sociology and Psychology, Ph. D. Program (2002), Topic of the dissertation "Individual psychological characteristics of cognitive-style characteristics of students' educational activities" (19.00.01 - general psychology, history of psychology)

 • У 2001 році Емішянц О.Б. навчалася в Інституті практичної психології «ІМАТОН» Інституту психології Російської Академії наук за програмою семінару-тренінгу «Теорія та практика Сімейного консультування» (Сертифікат № См 51 03/ 2001).
 • психологія пізнання;
 • психологічне консультування особистості.
 • Psychology of cognition;
 • Counselling Psychology

Заступник декана з виховної роботи у 2011 році.

 • У 2003 році приймала участь у III семінарі Асоціації Психоаналітиків Аргентини за темами: Мазохизм; Сум та меланхолія; Нарцисизм; Людина-вовк; Підготовка до читання Лакана; Аналіз 11 клінічних випадків (Сертифікат Б-2003).
 • У 2001-2003 р.р. Емішянц О.Б. виконувала обов’язки головного редактора журналу «Светская жизнь», який був улюбленим читанням людей, що люблять історію, та відкриті новим ідеям; бажають безупинно розвиватися, вдосконалюватися, та жити в гармонії. Крім редакторської діяльності, Ольга Борисівна готувала статті, які друкувалися в журналі, зокрема була ведучою журналісткою рубрики «Психологія» в журналі «Светская жизнь».
 • З 2001 до 2012 р.р. Емішянц О.Б. плідно проводила психологічне консультування з клієнтами в межах приватної практики. Отриманий досвід і напрацювання в цьому напряму стали основою авторського курсу «Сучасні теорії глибинної психології» для студентів магістратури 2 року навчання факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Deputy Dean in 2011

 • In 2001, she studied at the Institute of Practical Psychology "IMATON" of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, training-seminar "Theory and Practice of Family Counseling" (Certificate No. See 51 03/2001).
 • In 2003, she participated in the III seminar of the Association of Psychoanalysts of Argentina on the topics: Masochism; Sadness and Melancholy; Narcissism; Wolf man; Preparing to read Lacan; Analysis of 11 clinical cases (Certificate B-2003).
 • 2001-2003 Emishyants OB she performed the duties of the chief editor in magazine “Social life”, which was a favourite reading of people who loved history and were open to new ideas; want to develop, improve and live in harmony. In addition to editorial activities, Olga prepared articles that were published in the magazine, she was the leading journalist of the rubric “Psychology” in the magazine “Social Life”.
 • From 2001 to 2012 Emishyants conducted psychological counselling. The experience gained in this field became the basis of the author's course "Modern Theories of Depth Psychology" for undergraduate students
 • Загальна психологія
 • Диференціальна психологія
 • Психологія особистості
 • Практикум із психології особистості 
 • Сучасні теорії глибинної психології
 • General psychology
 • Differential psychology
 • Personality Psychology
 • Workshop on Personality Psychology
 • Modern theories of Depth psychology

poetry.

1. Проблеми психотерапії з клієнтами, у яких панічні атаки //Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. праць. Т.I. Вип. 45. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016, с. 95-100.

 2. Психологічні проблеми соціальної адаптації особистості //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск № 5. Том 2. – 2016, с. 150-154. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

3. Психологічні проблеми стилю життя особистості//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Випуск 1 (6). 2017, с. 55-58. Фахове видання.

4. Особливості соціально-психологічної адаптації особистості //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск № 4. Том 1. – 2017, с.47 - 52. Фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

5. Особливості самоставлення особистості //Scientific Journal Virtus. Випуск № 34. С. 49-53. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor; Google Scholar; ResearchBib; Scientific Journal Impact Factor(SJLFactor); Directory of Research Journais Indexing (DRJI).

6. Features Of Staff Motivation In The Field Of Information Technology //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 08, AUGUST 2019. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC &TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 08, AUGUST 2019.

 

Психологія особистості. Психоаналітичні теорії особистості. Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 79 с.

 1. Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки «Психологія» (у співавторстві). КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Гнозис, 2009.
 1. Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки «Психологія» (у співавторстві). КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Гнозис, 2009.
 2. Психологія особистості. Психоаналітичні теорії особистості. Навчальний посібник К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 79 с.
 • Проблеми психотерапії з клієнтами, у яких панічні атаки //Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. праць. Т.I. Вип. 45. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016, с. 95-100.
 • Психологічні проблеми соціальної адаптації особистості //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск № 5. Том 2. – 2016, с. 150-154. Фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
 • Психологічні проблеми стилю життя особистості //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Випуск 1 (6). 2017, с. 55-58. 
 • Особливості соціально-психологічної адаптації //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск № 4. Том 1. – 2017, с. 47-52. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
 1. Проблеми психотерапії з клієнтами, у яких панічні атаки //Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. праць. Т.I. Вип. 45. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016, с. 95-100.
 2. Психологічні проблеми соціальної адаптації особистості //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск № 5. Том 2. – 2016, с. 150-154. Фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
 3. Психологічні проблеми стилю життя особистості //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Випуск 1 (6). 2017, с. 55-58. 
 4. Особливості соціально-психологічної адаптації //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск № 4. Том 1. – 2017, с. 47-52. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)