×
×

Абрамов Володимир Володимирович
Volodymyr V. Abramov
Абрамов Володимир Володимирович
136905
Асистент кафедри загальної психології
Assistant Professor at the Department of General Psychology
Кандидат психологічних наук
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
abramov.vladimir@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «психологія» (2011 р.), аспірантура (2014 р.), тема дисертаційного дослідження «Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, faculty of psychology (2011) Graduate school,  faculty of psychology Doctor (Candidate) of Psychological Sciences (Ph. D.),  dissertation «Pecularities of coping behavior depending on time orientation»  (speciality 19.00.01 – General Psychology, History of Psychology.)

 • "Когнитивно-поведенческая психотерапия", Институт Психотерапии и Клинической психологии, Россия, 2011
 • Schema therapy training Standard and Advanced level, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, 2013
 • "Когнітивно-поведінкова психотерапія", Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, 2013-2016
 • психологічний час особистості;
 • копінг-поведінка;
 • психотерапія (когнітивно-поведінкова терапія, схема-терапія);
 • наративна психологія;
 • Psychological time
 • Coping
 • Psychotherapy (Cognitive-behavioral, Schema-therapy)
 • Narrative psychology

керівництво науково-дослідною практикою, участь у конференціях, проведення майстер-класів.

managing scientific-research student practice from 2016 till now, taking part in conferences, leading workshops.

 • Теорії особистості в когнітивній психології
 • Методи багатомірної статистики
 • Методи математичного моделювання психологічних явищ
 • Дискурсивна психологія
 • Теоретичні методи психологічного дослідження
 • Theories of personality in cognitive psychology
 • Discursive psychology
 • Information and communication technology in education management
 • Statistic analysis in social pedagogic research

читання книжок, споглядання за природою, музика

reading, music, mindfulness

 1. Абрамов В. В. Зв’язок часової орієнтації особистості і вибору копінг стратегії залежно від когнітивного оцінювання ситуації // Актуальные проблемы педагогики и психологии. – 2014. – №4. – С. 49–55.
 2. Абрамов В. В.Семантичні характеристики представленості образу минулого, теперішнього та // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3 квітня 2015 р., К.: тези XVII міжнародної конференції молодих науковців. – К.: ОВС,2015. – С. 7–10.
 3. Данилюк І. В. В. В. Абрамов Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2015. – № 3. – С. 107–117.
 4. Абрамов В. В. Масієнко Ю. А. Особистість, яка опановує свій час: можливості вчинкової психології у сучасних дослідженнях часової орієнтації. // Матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди 90-річчя від дня народження професора В. А. Роменця на тему «Вчинкова психологія: Історія та сучасність». – Київ, 2016. – С. 42-43.
 1. Abramov V. V. Zv"yazok chasovoyi oriyentatsiyi osobystosti i vyboru kopinh stratehiyi zalezhno vid kohnityvnoho otsinyuvannya sytuatsiyi // Aktual'nыe problemы pedahohyky y psykholohyy. – 2014. – #4. – S. 49–55.
 2. Abramov V. V.Semantychni kharakterystyky predstavlenosti obrazu mynuloho, teperishn'oho ta // Problemy osobystosti v suchasniy nautsi: rezul'taty ta perspektyvy doslidzhennya, 3 kvitnya 2015 r., K.: tezy XVII mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh naukovtsiv. – K.: OVS,2015. – S. 7–10.
 3. Danylyuk I. V. V. V. Abramov Osoblyvosti kopinh-povedinky zalezhno vid chasovoyi oriyentatsiyi osobystosti // Psykholohiya i suspil'stvo. – Ternopil', 2015. – # 3. – S. 107–117.
 4. Abramov V. V. Masiyenko Yu. A. Osobystist', yaka opanovuye sviy chas: mozhlyvosti vchynkovoyi psykholohiyi u suchasnykh doslidzhennyakh chasovoyi oriyentatsiyi. // Materialy mizhdystsyplinarnoho kruhloho stolu z nahody 90-richchya vid dnya narodzhennya profesora V. A. Romentsya na temu «Vchynkova psykholohiya: Istoriya ta suchasnist'». – Kyyiv, 2016. – S. 42-43.