×
×
Database

Поляк Ольга Вікторівна

Поляк
Ольга
Вікторівна
Поляк Ольга Вікторівна
Olha V. Polyak
Доцент кафедри педагогіки
Кандидат педагогічних наук, доцент

+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2nd floor
...

Хмельницький технологічний університет «Поділля», спеціальність «інженер-хімік-технолог», (1999 р.); Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «правознавство», (2007 р.), «соціальна робота», (2009 р.).

Курси підвищення професійної компетентності педагогів вищого навчального закладу – (м. Хмельницький), Авторський семінар Шалви Олександровича Амонашвілі - (м. Хмельницький); Підвищення кваліфікації «Культура, особистість і соціальна взаємодія», «Соціальні інститути. Соціальні зміни в сучасному суспільстві», «Вступ в синергетику (Філософія, методологія і соціологія» ( Вища школа соціології Інституту соціології НАНУ – м. Київ), Підвищення кваліфікації «Основи менеджменту» (м. Хмельницький), сертифікати з методики "Хосе Сільва"

 • професійна підготовка соціологів та соціальних працівників
 • дослідження проблем якості освіти в Україні

Початок професійної діяльності пов’язаний із обійманням посад: завідувача науково-технічної бібліотеки, лаборанта кафедри соціальної роботи, методиста факультету Інституту соціальних технологій, старшого викладача кафедри соціальної роботи, заступника завідувача заочного відділення, доцента кафедри соціальної роботи у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» Інституту соціальних технологій.

В КНУ імені Тараса Шевченка працює з 2009 р. на посаді доцента кафедри педагогіки факультету психології.

 • Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка»
 • Педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Методика викладання у вищій школи
 • Спеціальна педагогіка та дефектологія
 • Тренінг психологічної готовності соціального педагога
 • Тренінг зі вступу до спеціальності (соціальна педагогіка)
 • Управління вищими навчальними закладами

активні види спорту

 1. Демократизація освіти України: невиразність поняття, концепцій і засобів// Збірник наукових праць №61. Серія: педагогічні та психологічні науки / Гол. ред. Потапчик Є.М./ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького./ Хмельницький : видавництво НАДПСУ, 2011./ С.77-81.
 2. Форсайтні плани розвитку освіти в умовах глобалізації, демократизації та коллайдизації: загальні підходи та моделі// Збірник наукових праць Військового інституту національного університету імені Тараса Шевченка.- Київ.: ВІКНУ, 2010.- вип. № 25.- с. 319-326.
 3. Еволюція освітнього планування: від тоталітарних до форсайтних підходів// Вища школа.- 2011.- №11.-С. 110-118.
 4. Очевидні і приховані труднощі освітнього планування у рамках Болонського та інших європейських процесів// Вища освіта України-додаток 4 том V (17), - 2009 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» - С. 529-536
 5. Загальні підходи і моделі планування розвитку освіти в умовах глобалізації та демократизації// Вища освіта України №3 (додаток 1) – 2011р. – тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».- Т.1. – С. 176-183
 6. Моніторинг і нові технології – ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр./ Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол. В. І. Судаков (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Логос, 2011.- вип. 13.- 2011.- С.241-246
 7. Можливі причини виразної неуваги до теорії і практики демократизації освіти в Україні // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів – медиків: Матеріали IX міжн.-практ. конференції, Київ, 26 березня 2009 р./ К.: Ательє «Поліграфічний комплекс», 2009. – С. 123-124
 8. Урізноманітнення завдань системи вищої освіти і проблема боротьби з масовим хабарництвом// Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VIII міжн.-наук. практ. конференції, Київ, 26и березня 2008 р./ Під. ред. В.І. Первака. К.: МІ УАНМ, 2008. – С. 129-132 (співавтор)
 9. Соціологічна освіта як складова формування сучасного світогляду молоді: Росія та Україна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць.- вип. 2 (21).- Луганськ: Видавництво Східно-Укр. Нац. ун-ту ім.. В. Даля, 2007.С. 134-137
 10. Роль соціологічної освіти у побудові суспільства знань/ Болонський процес: Модернізація системи вищої освіти України.- К.: МАУП, 2007. – С. 295-298.