×
×
Профіль

Виноградов Олександр Геннадійович

Виноградов
Олександр
Геннадійович
Виноградов Олександр Геннадійович
Oleksandr H. Vynohradov
Доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук

+38 (050) 3346202
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...
 • 1980-1985 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет, спеціальність «Психологія»
 • 1990 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка)
 • 1997 – присвоєно вчене звання доцента кафедри методології та методів соціологічного дослідження  (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка)
 • 2002-2005 – докторантура (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка)
 • 1980-1985 – Graduated from Taras Shevchenko State University of Kyiv, Department of Psychology
 • 1990 – Defended PhD thesis on “Manifestation of creative intellectual activity in relation to the peculiarities of conceptual knowledge organization” (Taras Shevchenko State University of Kyiv)
 • 1997 ­– Associate Professor of the Department of Methodology and Methods of Sociological Research (Taras Shevchenko State University of Kyiv)
 • 2002-2005 – Doctorate of Taras Shevchenko State University of Kyiv
 • 2013 – Підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні навчально-виховні технології» у НПУ імені М.П. Драгоманова
 • 1999-2001 – Просунутий курс дистанційного навчання з теорії особистих конструктів і її методології (The Centre for Personal Construct Psychology, London)
 • 2013 – Professional development program “Innovative Educational Technologies” at the NPU named after MP Drahomanov
 • 1999-2001 – Advanced distance learning course in personal construct theory and its methodology. The Centre for Personal Construct Psychology, London
 • Сучасна і класична психометрична теорія
 • Багатовимірний аналіз психологічних даних
 • Психологія особистих конструктів
 • Соціальне пізнання
 • Взаємодія особистості і соціального середовища
 • Modern and classic psychometrics
 • Multivariate analysis in psychology
 • Personality
 • Personal construct theory
 • Social cognition
 • Interactionism
 • Участь у міжнародному дослідницькому проекті International Situations Project, Department of Psychology, University of California, Riverside. Principal Investigator – David Funder (2018);
 • Член редколегії журналу «Наукові Записки НаУКМА. Соціологічні науки» (до 2018);
 • Проведення майстер-класів з статистичного аналізу даних за допомогою пакету IBM SPSS Statistics (Вища Школа Соціології, Інститут Соціології НАН України, 2007-2018)
 • Член Тестового комітету Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (2016);
 • Науковий редактор монографії Дэвис Дж. Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. / Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2003. – 864 с.
 • Наукове стажування: Fulbright Visiting Scholar, Illinois University of Urbana-Champaign. Mastering modern psychometric theory for the development of educational and psychological tests (2000).
 • Наукове стажування: University of Umea (Sweden), Department of Educational Measurement. TEMPUS/TACIS pre-JEP «Improvement of Statistical Education for Social Scientists» (1996);
 • Наукове стажування: University of Munich (Germany). Mastering modern statistical software – SPSS, SYSTAT, Interactive Matrix Program (1995);
 • Member of International Situations Project, Department of Psychology, University of California, Riverside. Principal Investigator – David Funder (2018);
 • Member of editorial board of the journal “Scholar notes of NaUKMA. Sociological Sciences” (till 2018);
 • Master-classes on IBM SPSS Statistics (Higher School of Sociology, 2007-2018), summer schools on data analysis in R (Higher School of Economics, 2014-2017)
 • Member of Test Committee, All-Ukrainian Psychodiagnostics Association (2016);
 • Science editor for the translation of “Advertising Research: Theory and Practice” First by Joel Davis (Williams Publishing, 2003)
 • Fulbright Visiting Scholar, Illinois University of Urbana-Champaign. Mastering modern psychometric theory for the development of educational and psychological tests (2000).
 • University of Umea (Sweden), Department of Educational Measurement. TEMPUS/TACIS pre-JEP «Improvement of Statistical Education for Social Scientists» (1996);
 • University of Munich (Germany). Mastering modern statistical software – SPSS, SYSTAT, Interactive Matrix Program (1995);
 • Диплом наукового керівника призера (перше місце) ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських робіт Social Data Analysis (2019)
 • Диплом наукового керівника призера (перше місце) І Всеукраїнського конкурсу студентських робіт Social Data Analysis (2017)
 • Подяка Ректора Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (2014)
 • Переможець конкурсу «Краща рецензія року», проведеного редколегією «Ежегодника профессиональных рецензий и обзоров. Методики психологической диагностики и измерения» (2010)
 • Подяка Ректора Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (2011)
 • Diploma of the scientific advisor of the winner of the Student’s Social Data Analysis Contest (2019)
 • Diploma of the scientific advisor of the winner of the Student’s Social Data Analysis Contest (2017)
 • Diploma of the National University of Kyiv-Mohyla Academy (2014)
 • Diploma of the National University of Kyiv-Mohyla Academy (2011)
 • The winner of the contest “Best Review of the Year”, Yearbook of Professional Reviews. Methods of Psychological Diagnostics and Measurement (2010)
 • Сучасні методи дослідження у прикладній психології (англійською мовою)
 • Психометрія інтелекту
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Психологічні технології управління персоналом
 • Психологія управління персоналом
 • Технології політико-психологічних досліджень
 • Дизайн психологічного дослідження з елементами математичної статистики
 • Methodology of psychological research
 • Psychological technologies in Human Resource management
 • Psychology in Human Resources
 • Technologies of research in political psychology
 • Design of psychological research with elements of statistics

програмування, веб-дизайн, фотографія

 • Programming
 • Web-design
 • Photography
 • Perceiving societal pressure to be happy is linked to poor well-being, especially in happy nations // Published: Feb 2022 in Scientific Reports
  DOI: 10.1038/S41598-021-04262-Z
 • Виноградов О. Г., Келлер В. В. Зв’язки ціннісних пріоритетів з уявленнями українців про ідеальний час настання подій сімейного життя // Український Психологічний Журнал. – 2021. – 1(15). – с. 72-88.
 • The Use of Sociological Methods in Criminological Research
  Published: Dec 2021 in Proceedings of the International Conference on Social Science and Higher Education
  DOI: 10.2991/ASSEHR.K.211218.001
 • Who in the World Is Trying to Change Their Personality Traits? Volitional Personality Change Among College Students in Six Continents
  Published: Nov 2021 in Journal of Personality and Social Psychology
  DOI: 10.1037/PSPP0000389
 • International optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries
  Published: Apr 2021 in Journal of Personality
  DOI: 10.1111/JOPY.12582
 • Developing a Culturally Relevant Measure of Resilience for War-Affected Adolescents in Eastern Ukraine
  Published: 2021 in Journal on Education in Emergencies
  DOI: 10.33682/WXRD-X8FQ
 • Happiness around the world: A combined etic-emic approach across 63 countries
  Published: Dec 2020 in Plos One
  DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0242718
 • Situational experience around the world: A replication and extension in 62 countries
  Published: Dec 2020 in Journal of Personality
  DOI: 10.1111/JOPY.12558
 • USING R FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH: A TUTORIAL OF BASIC METHODS
  Published: 2020 in Ukrainian Psychological Journal
  DOI: 10.17721/UPJ.2020.2(14).2
 • Methodological Toolkit of Social-Cognitive Theory of Personality
  Published: 2014 in Psychology-Journal of the Higher School of Economi
 • Sviatnenko S. Euromaidan Values from a Comparative Perspective / Sviatoslav Sviatnenko, Alexander Vinogradov // Social, Health, and Communication Studies Journal. – 2014.– Vol. 1. –  No 1. – p. 41–61.
 • Kotov, R., Schmidt, N. B., Zvolensky, M. J., Vinogradov, A., & Antipova, A. V. (2005). Adaptation of Panic-Related Psychopathology Measures to Russian. Psychological Assessment, 17(2), 242-246. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.17.2.242
 • Sviatnenko, S., Vinogradov, A. (2014) Euromaidan Values from a Comparative Perspective. Social, Health, and Communication Studies Journal. Vol. 1, No 1, P. 41–61.
 • Kotov, R., Schmidt, N. B., Zvolensky, M. J., Vinogradov, A., & Antipova, A. V. (2005). Adaptation of Panic-Related Psychopathology Measures to Russian. Psychological Assessment, 17(2), 242-246. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.17.2.242
 • Vinogradov A.G. (2014) Metodicheskii arsenal sotsialno-kognitivnoi teorii lichnosti [Methodological toolkit of social-cognitive theory of personality]. Psikhologiia. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics]. No 4, 23-36. [in Russian].
 • Vinogradov A.G. (2013) Podrostkovyi intellektualnyi test [Intellectual Test for Teenagers]. Ezhegodnik professionalnykh retsenzii i obzorov. Metodiki psikhologicheskoi diagnostiki i izmereniia [Yearbook of professional reviews and surveys. Methods of psychological diagnostics and measurement]. Cheliabinsk, Vol. 2, 76-93. [in Russian].
 • Vinogradov A.G. (2010) Retsenziia na metodiku «Shkala subieektivnogo perezhivaniia odinochestva» [Review of the subjective experience of loneliness scale]. Vestnik Iuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Psikhologiia [Bulletin of the South Ural State University. Series: Psychology], No. 40 (216), 88-92. [in Russian].

Молодь України: від освіти до праці / [Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т.; за ред. С. Оксамитної]. – К.: ВПц НаУКМА, 2010. – 202 с.

Oksamytna S., Vynohradov O., Malysh L., Martseniuk T. (2010) Molod Ukrainy: vid osvity do pratsi [Youth of Ukraine: from school to work]. Kyiv: VPts NaUKMA, 202 pp.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Vinogradov2

 • Виноградов О.Г. Академічна успішність: комплексний підхід до побудови передбачувальних моделей // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — 2016. — Т. 188. — С. 46-49.
 • Виноградов О. Г. Багатомірний аналіз ставлення до конфліктних суспільних тем / О. Г. Виноградов, М. Є. Куделя // Наукові записки НаУКМА: Соціологічні науки. – 2015. – Т. 174. – С.33-39.
 • Виноградов О. Г. Вимірювальна модель шкали загальної каузальної орієнтації / О. Г. Виноградов,  Ю. А. Ковалевська // Наукові записки НаУКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2015.
 • Виноградов О. Г. Вимірювальні характеристики української версії запитальника "Міра осмисленості життя" / Виноградов О. Г., Попова А. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 161: Соціологічні науки. - С. 40-45 (0,64 др. арк.).
 • Виноградов О.Г. Ціннісні орієнтації української молоді: порівняльний аналіз / С.В. Святненко, О.Г. Виноградов // Наукові записки НаУКМА. — 2013. — Том 149: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — C. 32—36 (0,51 др. арк.).
 • Виноградов О.Г. Багаторівневий аналіз S – R запитальника емоційного реагування / О.Г. Виноградов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2013. – Вип. 20. – С. 112-120.
 • Виноградов О.Г. Надійність S – R запитальника емоційного реагування / О. Г. Виноградов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2013. – Вип. 19. – С. 111-118.
 • Виноградов О.Г. Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу / О. Г. Виноградов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2013. Вип.18. – С. 119-126.
 • Виноградов О.Г. Роль академічного середовища у самооцінці особистості / О. Г. Виноградов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2012. – Вип.17. – 2012. – С. 107-114.
 • Vynohradov O.H. (2016) Akademichna uspishnist: kompleksnyi pidkhid do pobudovy peredbachuvalnykh modelei [Academic performance: complex approach to building predictive models]. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota [Scholar notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work]. Vol. 188, 46-49. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O. H., Kudelia M. Y. (2015) Bahatomirnyi analiz stavlennia do konfliktnykh suspilnykh tem [Multidimensional analysis of attitudes towards conflicting social issues ]. Naukovi zapysky NaUKMA: Sotsiolohichni nauky [Scholar notes of NaUKMA. Sociological sciences]. Vol. 174, 33-39. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O. H., Kovalevska Yu. A. (2015) Vymiriuvalna model shkaly zahalnoi kauzalnoi oriientatsii [The measurement model of  the general causality orientation scale]. Naukovi zapysky NaUKMA: Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota [Scholar notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work]. Vol. 175, 53-57. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O. H., Popova A. O. (2014) Vymiriuvalni kharakterystyky ukrainskoi versii zapytalnyka “Mira osmyslenosti zhyttia” [Ukrainian adaptation of “meaningful life measure”: psychometric characteristics] Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohichni nauky [Scholar notes of NaUKMA. Sociological sciences]. Vol. 161, 40-45. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O.H., Sviatnenko S.V. (2013) Tsinnisni oriientatsii ukrainskoi molodi: porivnialnyi analiz [Value priorities of Ukrainian youth: comparative analysis]. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota [Scholar notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work]. Vol. 149, 32-36. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O.H. (2013) Bahatorivnevyi analiz S – R zapytalnyka emotsiinoho reahuvannia [Multilevel analysis of S-R questionnaire of emotional response]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky: Zbirnyk naukovykh prats [Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: Collection of scholar works]. Issue 20, 112-120. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O.H. (2013) Nadiinist S – R zapytalnyka emotsiinoho reahuvannia [Relability of S-R questionnaire of emotional response] Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky: Zbirnyk naukovykh prats [Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: Collection of scholar works]. Issue 19, 111-118. [in Ukrainian].
 • Vynohradov O.H. (2013) Nomenklatura syhnatur emotsiinoho reahuvannia na sytuatsii publichnoho vystupu [Signatures of emotional response to the situation of public speaking]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky: Zbirnyk naukovykh prats. [Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: Collection of scholar works]. Issue 18, 119-126. . [in Ukrainian].
 • Vynohradov O.H. (2012) Rol akademichnoho seredovyshcha u samootsintsi osobystosti [The role of the academic environment in self-assessment of the individual]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky: Zbirnyk naukovykh prats. [Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: Collection of scholar works]. Issue 17, 107-114. [in Ukrainian].