×
×
Профіль

Шевчук Ольга Сергіївна

Шевчук
Ольга
Сергіївна
Шевчук Ольга Сергіївна
Aсистентка кафедри психодіагностики та клінічної психології
...
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Психологія», аспірантура (2019-2023). У 2024 році захистила дисертацію на тему "Психологічні ефекти превенції суїцидальної поведінки засобами імерсивних технологій".
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Психологія», бакалаврат (2013-2017) та магістратура (2017-2019),  дипломи з відзнакою.
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine), Faculty of Psychology, Psychology Subject Area, PhD programme (2019-2023). In 2024 defended a PhD thesis on the topic "Psychological effects of preventing suicidal behavior through immersive technologies."
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine), Faculty of Psychology, Psychology Subject Area, Bachelor degree (2013-2017) and Master degree (2017-2019), both diplomas with honors.
 • Український психотерапевтичний університет (УПУ), курс спеціалізації з центрованої на особистості психотерапії (2019-2023).
 • Київський інститут сучасної психології та психотерапії (КІСПП), підвищення кваліфікації за напрямком «Клієнт-центрована психотерапія» (2017-2018).
 • Додаткова освіта на теоретико-практичних конференціях, семінарах та воркшопах Ненсі Мак-Вільямс, Леслі Грінберга, Отто Кернберга, Лотара Шаттенбурга, Міка Купера тощо.
 • Ukrainian Psychotherapeutic University (Kyiv, Ukraine), Person-Centered Therapy (2019-2023).
 • Kyiv Institute of Contemporary Psychology and Psychotherapy (Kyiv, Ukraine), Client-Centered Psychotherapy (2017-2018).
 • Additional education on the theoretical and practical conferences, seminars, and workshops by Nancy McWilliams, Leslie Greenberg, Otto Kernberg, Lothar Schattenburg, Mick Cooper, etc.
 • суїцидологія
 • імерсивні технології, штучний інтелект
 • психічне здоров’я та психосоціальна підтримка
 • Suicidology
 • Immersive Technologies, Artificial Intelligence
 • Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

Психологиня-дослідниця у проєкті «Who Cares» (з 2023), який реалізується за підтримки Генерального Директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) та Австрійського агентства розвитку (ADA).

Психологиня-консультантка у центрованому на особистості підході (з 2019) у форматі приватної практики та співпраці з медичними закладами, стартапами, компаніями, кіберспортивними і гуманітарними організаціями. Психологиня Психологічної служби КНУ імені Тараса Шевченка (2019-2021).

Стажувалася та проходила курси на базі MSH Медичної школи Гамбургу (Німеччина); Люблінського Католицького університету Яна Павла ІІ (Польща), Амстердамського вільного університету (Нідерланди), Нортумбрійського університету (Велика Британія) тощо.

Членкиня Української спілки психотерапевтів (з 2019), членкиня Ради молодих вчених факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка (з 2019), раніше була Головою НТСА факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.

Researcher psychologist in the Who Cares project (since 2023), which is realized under the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO) and the Austrian Development Agency (ADA) support.

Counselor psychologist in person-centered approach (since 2019) in the private practice and cooperation with medical institutions, startups, companies, e-sport, and humanitarian organizations. Psychologist at the Psychological Service of TSNUK (2019-2021).

Had internships and courses provided by MSH Medical School Hamburg (Germany), The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland), Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands), Northumbria University (United Kingdom), etc.

Member of the Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapists, UUAP (since 2019), member of the Young Scientists Council at the Faculty of Psychology at TSNUK (since 2019), previously Head of the Students and PhD Students Scientific Association at the Faculty of Psychology at TSNUK.

Співорганізаторка та перекладачка заходів «КНУ Кризовий»

Лекторка, тренерка та співавторка курсів з психологічного консультування (засобами телекомунікаційних технологій тощо)

Психологиня-консультантка Порадні Української спілки психотерапевтів

Перекладачка запрошених спікерів та публікацій з центрованої на особистості психотерапії

Співорганізаторка науково-практичних конференцій, форумів та воркшопів

Респондентка та спікерка проектів з популяризації психології та психічного здоров’я

Co-organizer and interpreter at the KNU Crisis project

Lecturer, trainer, and co-author of the telephone counseling course

Psychologist at Poradnia based on the Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapists

Interpreter and translator of the person-centered guest speakers and publications

Co-organizer of the scientific and practical conferences, forums, and workshops

Respondent and speaker of the psychology and psychotherapy popularization projects

Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди Дня Конституції України за свідому громадянську позицію, ініціативу, наполегливість та волонтерську діяльність (2022).

Грамота у номінації «Ерудит психології» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія», Теоретична та прикладна психологія (2018); Диплом першого ступеня учасника команди-переможця IV Міжнародної студентської олімпіади з психології «ПсіОлімп» (2017).

Диплом першого ступеня переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук України, відділення хімії та біології, робота «Поведінкові особливості дітей з високим рівнем суїцидального ризику» (2013). Лауреатка академічної стипендії Президента України.

Gratitude letter from the rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv on the occasion of the Constitution Day of Ukraine for a conscious civic stand, initiative, perseverance, and volunteering activities (2022), etc.

Diploma in the Erudite of Psychology nomination at the 2nd stage of the All-Ukrainian Psychology specialization student contest in Theoretical and Applied Psychology (2018); First-degree diploma of the winner team member of the Faculty of Psychology at TSNUK at the 4th PsiOlimp International student contest in Psychology (2017).

First-degree diploma of the 3rd stage of the All-Ukrainian competition-defense of research works made by student members of the Junior Academy of Sciences of Ukraine, biology and chemistry section, work “Behavioral characteristics of children with high suicide risk level” (2013). Laureate of the President of Ukraine academic scholarship.

 • Основи клієнт-центрованої психотерапії
 • Медична психологія (англійська мова викладання)
 • Цілеспрямоване інтерв'ювання та консультування
 • Групова психотерапія
 • Fundamentals of client-centered psychotherapy
 • Medical psychology (in English)
 • Intentional interviewing and counseling
 • Group psychotherapy

фотографія, дизайн, сучасне мистецтво.

photography, design, modern art.

Опубліковано близько 30 наукових праць, серед яких:

 1. Шевчук, О.; Крупельницька, Л. (2023a). Превенція суїцидальної активності засобами інтервенцій за посередництва віртуальної реальності. Психологічний часопис, 9(5), 16–24. https://doi.org/10.31108/1.2023.9.5.2
 2. Шевчук, О.; Крупельницька, Л. (2023b). Використання імерсивних технологій у роботі з суїцидальністю (на прикладі технологій віртуальної реальності). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 1(17), 83–90. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).12
 3. Шевчук, О. (2022). Робота гуманістичного психотерапевта на деокупованих територіях. У К.Г. Малишева (Ред.), Регістри стосунків: випробування гуманізму (с. 31–33). Київ.
 4. Burlachuk, L.; Shevchuk, O. (2021). Specifications of a transdisciplinary study of the suicide phenomenon in virtual reality. Public health – social, educational and psychological dimension. (pp. 9–10). Lublin, Poland.
 5. Шевчук, О. (2020). Антивітальні переживання як чинник суїцидальних ідеацій та суїцидального ризику. У Й. Клоц, З. Бренда (Ред.), Вектори розвитку сучасної педагогічної та психологічної науки в Україні та країнах ЄС : колективна монографія: Т.2 (с. 709–726). Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.2.19
 6. Шевчук, О. (2019). Етика застосування штучного інтелекту для виявлення потенційних самогубць в соціальних мережах. У авт. (Ред.), Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень (с. 90–93). Київ: ВПЦ «Київський університет».
 7. Шевчук, О. (2018). Психотерапевт як перевага та недолік психотерапії. У І. А. Слободянюк (Ред.), Регістри стосунків VI (с. 83–88). Київ.

More than 30 scientific works have been published, including:

 1. Shevchuk, O., & Krupelnytska, L. (2023a). Prevention of suicidal activity using virtual reality interventions. Psychological Journal, 9(5), 16–24. https://doi.org/10.31108/1.2023.9.5.2
 2. Shevchuk, O., & Krupelnytska, L. (2023b). Application of immersive technologies in dealing with suicidality (in terms of virtual reality technologies). Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Psychology, (1 (17)), 83–90. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).12
 3. Shevchuk, O. (2022), Work of the humanistic psychotherapist on the deoccupied territories. In K. Malysheva (Eds.), Relationship Modes (pp. 31–33). Kyiv.
 4. Burlachuk, L.; Shevchuk, O. (2021). Specifications of a transdisciplinary study of the suicide phenomenon in virtual reality. Public health – social, educational and psychological dimension (pp. 9–10). Lublin, Poland.
 5. Shevchuk, O. (2020). Anti-vital experiences as a factor of suicidal ideations and suicidal risk. In J. Kloc & Z. Brenda (Eds.). Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph. P. 2. (pp. 709–726). Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.2.19
 6. Shevchuk, O. (2019). Ethics of using artificial intelligence to identify potential self-murderers in social networks. United by science: interdisciplinary research perspectives (pp. 90–93). Kyiv: PPC «Kyiv University».
 7. Shevchuk, O. (2018). Psychotherapist as an advantage and disadvantage of psychotherapy. In I. Slobodianiuk (Eds.), Relationship Modes (pp. 83–88). Kyiv.